PŘEDNÁŠKY KE STAŽENÍ

Sborník ke stažení

14. 9. 2021, Transformace teplárenství do roku 2030

Ivo Marcin
Vzdělání:
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, lesní inženýrství
Wageningen University (Nizozemí), Environmental Economics, Development Studies
Česká zemědělská univerzita v Praze, MBA program
Univerzita obrany v Brně, doktorské studium 
 
Pracovní zkušenosti:
01/2021 – dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitel Odboru strategie Fondu a mezinárodní spolupráce
01/2020 – 12/2020 Státní fond životního prostředí ČR, ředitel Odboru mezinárodních programů a fondů
01/2018 – 12/2019 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí Samostatného oddělení pro řízení Norských fondů
11/2012 – 01/2018 Město Rožnov pod Radhoštěm, vedoucí Odboru rozvoje
06/2011 – 09/2012 Ministerstvo zahraničních věcí ČR, ZÚ Kábul / PRT Lógar, Afghánistán, atašé ekonomický poradce
10/2009 – 04/2015 analytik, mezinárodní záležitosti
10/2008 – 10/2009 VW Wachal, a.s., zástupce generálního ředitele
08/2006 – 10/2008 Úřad vlády ČR, Útvar místopředsedy vlády pro evropské záležitosti / Útvar místopředsedy vlády pro ekonomiku, zástupce ředitele Odboru koncepcí a analýz
12/2004 – 08/2006 Státní fond životního prostředí ČR, úsek zahraničních vztahů
07/2004 – 12/2004 Automobile Group BV (European Auto Sales BV), mezinárodní průzkum a analýza trhu 
 
Název přednášky:
Modernizační fond a další zdroje financování investic teplárenství 
 
Oblast teplárenství je v současné době poznamenána dynamickým vývojem celého energetického sektoru, který je za účelem plnění evropských i národních klimatických cílů vystaven snahám o jeho výraznou modernizaci. Nejzásadnějším požadavkem je rychlý odklon celého odvětví od pevných fosilních paliv, přičemž i některé uvažované transformační technologie jsou v kontextu zmíněných klimatických milníků stále vnímány jako technologie přechodové a s jejich využíváním není v nadcházejícím období dlouhodobě uvažováno. Pro tak masivní transformaci je mimo existence dostatečně vyzrálých a udržitelných nízkoemisních teplárenských technologii zapotřebí zejména adekvátní disponibilita finančních prostředků. Jedním z mála veřejných zdrojů, které lze pro tyto účely využít, jsou prostředky z Modernizačního fondu, který je tvořen výnosem z obchodu s emisními povolenkami. Státní fond životního prostředí ČR, které je příjemcem těchto prostředků v České republice, připravil program s názvem HEAT, který se zaměřuje na podporu modernizace teplárenských projektů. 
 
Aktuální potřeba investic do teplárenství vyplývá rovněž z výsledků projektových záměrů, které Státní Fond životního prostředí ČR získal prostřednictvím vyhlášených předběžných výzev na přelomu loňského a letošního roku. Celkem bylo předložení více než 500 záměrů modernizace SZTE, z nichž přes 300 odpovídá obecným podmínkám příslušného programu HEAT. Více než polovina investic by měla směřovat na modernizaci zdrojů tepla, ve čtvrtině případů pak v kombinaci s rekonstrukcí či výstavbou nových rozvodů. Přibližně polovina záměrů modernizace zdroje počítá jako s novým palivem se zemním plynem, až pětina pak s přechodem na biomasu a desetina na energetické využití odpadů. Uvažovány jsou ovšem i modernizace za využití tepelných čerpadel, elektrokotlů, bioplynu, využití odpadního tepla a různé kombinace výše zmíněných zdrojů a paliv. V případě jejich realizace je tak očekávána souhrnná investiční náročnost převyšující 160 mld. Kč.
 
Modernizační fond není jediným dotačním programem, kdy modernizace části teplárenské infrastruktury bude v následujících letech financována rovněž z prostředků Národního plánu obnovy.
 
» Stáhnout soubor (618 KB)

Ing. Stanislav Trávníček , Ph.D.
Vystudoval inženýrské a doktorské studium na Českém vysokém učení technickém v Praze na Fakultě elektrotechniky se zaměřením na ekonomiku a řízení energetiky.
V roce 1995 začal pracovat v oblasti informačních technologií. Energetikou se pracovně zabývá od roku 1998. V letech 2004–2012 působil jako ředitel Odboru elektroenergetiky ERÚ. V jeho kompetenci byla zejména tvorba vyhlášek a analýzy při stanovení regulovaných cen. Byl také členem pracovních skupin za elektřinu v organizaci CEER a ACER v Bruselu. V letech 2005–2008 předsedal výboru účastníků trhu při OTE.
 
Od roku 2012 se jako manažer ve společnosti Ernst & Young podílel na modelování a designu různých aspektů trhu s elektřinou. Zabýval se také strategickým poradenstvím pro energetické společnosti v České republice a v regionu střední a východní Evropy, zejména analýzami dopadů evropské a národní legislativy na účastníky trhu, návrhy tarifních modelů a problematikou využití nových technologií a procesů v energetice. Dne 1. srpna 2019 byl jmenován předsedou Rady ERÚ. 
 
Název přednášky:
Strategie ERÚ v teplárenství 
 
Teplárenství ČR se v současné době nachází v nelehké situaci. Zvyšuje se tlak na přechod na ekologická paliva, s čímž souvisí nárůst cen emisních povolenek, a současně se připravují další ambiciózní cíle a požadavky Evropské unie (balíček Fit for 55), odběratelé přitom mají určité možnosti volby mezi dodávkami ze soustav zásobování tepelnou energií a jinými zdroji tepla. 
 
ERÚ na tyto skutečnosti reaguje hned v několika oblastech své působnosti. V prvé řadě úřad zpracoval novou koncepci regulace teplárenství, kterou promítl do cenového rozhodnutí k cenám tepelné energie od roku 2022. ERÚ vnímá nutnost nastavení transparentních pravidel pro kalkulaci ceny tepelné energie, která zároveň poskytnou dostatečnou flexibilitu pro reakci na požadavky odběratelů očekávajících stabilní a dlouhodobé dodávky za odpovídající ceny. ERÚ zároveň řeší otázku modelu pro stanovení cen za distribuci plynu při přechodu tepláren na zemní plyn a v neposlední řadě pak nastavení podpor a zajištění financování pro podporované zdroje tepelné energie v době sílícího tlaku na veřejné rozpočty. Při své činnosti se však ERÚ stále častěji setkává s účelovými postupy dodavatelů tepla, které podrývají důvěru zákazníků ve spolehlivost dodávek ze soustav zásobování tepelnou energií.
» Stáhnout soubor (1 MB)

Pavel Zámyslický

Název přednášky: 
Aktuální situace v klimaticko-energetické politice

» Stáhnout soubor (1 MB)

Blahoslav Němeček

Blahoslav Němeček je partnerem týmu poradenství pro klienty z odvětví energetiky v regionu střední a jihovýchodní Evropy. V EY se od roku 2012 věnuje mezinárodním integračním projektům v elektroenergetice a plynárenství, tvorbě strategií pro regulované i neregulované subjekty v energetice napříč Evropou a spolupracuje s orgány státní správy na tvorbě nové energetické legislativy. Podílel se na rovněž na mnoha úspěšných transakcích v energetice v regionu. V současné době se zaměřuje především na téma digitalizace sektoru a dekarbonizace. Nejraději se věnuje designu trhu. V minulosti působil jako zakladatel a místopředseda Energetického regulačního úřadu (ERÚ), jako člen Rady regulátorů Agentury pro spolupráci energetických regulátorů (ACER) a zástupce Energetického regulačního úřadu v Radě evropských energetických regulačních orgánů (CEER). Vystudoval Elektrotechnickou fakultu na Českém vysokém učení technickém v Praze, kde získal inženýrský a později rovněž doktorský titul v oboru Ekonomika a řízení v energetice. Na University of Florida absolvoval program na regulaci utilit a strategie v energetice.

 

Název přednášky:
Trendy v evropské energetice

» Stáhnout soubor (958 KB)

Mgr. Tomáš Drápela
Vzdělání:
1982-1986 Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
 
Pracovní zkušenosti po absolvování studia:
Dva roky po studiu působil na VŠST v Liberci jako samostatný vědecký pracovník. V letech 1988-1995 jako programátor analytik v různých obchodních společnostech. V roce 1996 nastoupil jako samostatný ekonom do společnosti Plzeňská teplárenská, a. s., kde nejprve od roku 1997 zastával funkci finančního ředitele a od roku 2002 zastává funkci generálního ředitele. Ve společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. dále působil od roku 2002 v představenstvu společnosti a v letech 2014–2018 zastával funkci předsedy představenstva. Je předsedou výkonné rady Teplárenského sdružení ČR, členem výboru WEC/CME – Energetický komitét ČR a členem představenstva ČSZE – Český svaz zaměstnavatelů v energetice. 
 
Název přednášky: 
Teplárenství v současnosti
 
Bude to o tom v jak nerovném prostředí, které nám vybudovali politici EU musí teplárenské společnosti dnes své zdroje provozovat.
 
» Stáhnout soubor (775 KB)

14. 9. 2021, Transformace tepláren (biomasa/plyn/elektřina)

Martin Dittrich
Název přednášky:
Současné a očekávané trendy v transformaci české energetiky
 
Bilfinger Tebodin pomáhá svým klientům realizovat své investiční záměry v oblasti energetiky, teplárenství a plynárenství již několik desetiletí. V současné době se nacházíme v období transformace energetiky v celé Evropě a řada projektů, které naplňují cíle zelené dohody pro Evropu, vstupuje do své realizace. Každá evropská země Českou republiku nevyjímaje přistupuje k naplnění cílů odlišně s ohledem na proveditelnost, místní podmínky a dostupné zdroje. Do ohniska zájmu se tak derou projekty související s odklonem od fosilních paliv, výrobou a energetického využití zeleného vodíku, technologií na zachytávání, skladování a využití CO2 nebo projekty související s energetickými úsporami.
 
Aktuální situaci na stavebním trhu a v dodavatelském řetězci rovněž negativně ovlivňují dopady opatření proti šíření COVID-19.  Čelíme rostoucím cenám stavebních materiálů a prací, se kterými se potýkají investoři nejen v České republice. Pohybujeme se nyní v nestabilním prostředí a pro investory není jednoduché projekty realizovat v předem stanoveném rozpočtu a čase. Uvedená rizika lze zmírňovat pomocí vhodně zvolené strategie, modelu realizace (EPCM, EPC, PMC) a řízení výběrových řízení na dodavatele.
 
» Stáhnout soubor (1 MB)

Ing. Petr Fajmon , MBA
Název přednášky:
Přechod na plyn není tak přímočarý
 
Turbulentní změny v energetice a důraz na ekologii výroby tepla a elektřiny nelze uspokojit jen prostou změnou paliva z uhlí na plyn. Z dlouhodobého hlediska není plyn jediným stavebním kamenem a budoucnost a konkurenceschopnost tepláren se musí budovat i z dalších pilířů.
 
» Stáhnout soubor (1 MB)

Ing. Jiří Novák
Jiří Novák pracuje na pozici Projektového manažera ve společnosti GENTEC CHP s.r.o., kde se zaměřuje především na problematiku instalace technologie kogeneračních jednotek, legislativu a provozování decentrálních zdrojů energie. V oboru energetiky se pohybuje od roku 2010. Intenzivně se věnuje problematice provozování kogeneračních jednotek v rámci teplárenských soustav a technologických celků. 
 
Název přednášky:
Velké KGJ jako řešení pro teplárny
 
GENTEC v přednášce představí pomaloběžné kogenerační jednotky na zemní plyn o výkonech do 11 MWe, které jsou řešením pro teplárny potýkající se s vysokými náklady na emisní povolenky. Popíšeme specifika velkých KGJ, nastíníme ekonomiku projektů a porovnání s dalšími technologiemi. Uvedeme také výhody, které velké kogenerace přinášejí pro teplárny adaptující se na nově se transformující energetiku. Přednáška je určena nejen provozovatelům tepláren, ale také investorům do energetiky a provozovatelům velkých podnikových výtopen.
 
» Stáhnout soubor (26 MB)

Pekka Siiskonen

Senior Sales Manager z centrály Valmetu ve Finském Tampere s dlouholetou zkušeností s prodejem a dodávkami energetických celků.

 
Název přednášky:
Spalování a zplyňování ve fluidním loži - technologie pro budoucnost
 
 
Budou diskutovány výhody technologie spalování a zplyňování ve fluidním loži a představeny nejnovější reference. Prezentace se zaměří na porovnání fluidní technologie s tradiční technologií roštového spalování  zejména pak při použití odpadu jako hlavního paliva.
Nakonec bude představena největší elektrárna na zplyňování odpadu na světě a prezentovány provozní údaje.
 
 
» Stáhnout soubor (4 MB)

Libor Doležal
V energetickém zdroji v Plané nad Lužnicí pracuje od roku 1997. V minulosti zde byl development manažerem a později obchodně-technickým ředitelem. Má rozsáhlé zkušenosti z oblasti energetiky a zároveň detailní znalost energetického zdroje v Plané nad Lužnicí, kde vedl řadu rozvojových projektů vedoucích ke zlepšení provozních výsledků podniku.
 
Je absolventem Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a oboru Tepelné a jaderné stroje a zařízení. Absolvoval postgraduální studijní programy z oblasti managementu a marketingu na University of Humberside ve Velké Britanii a na University of Virginia v USA. Kariéru odstartoval ve Škodě Praha, kde působil dvanáct let na několika pozicích, včetně pozice vedoucího projektového technika nebo vedoucího výstavby 165 MW uhelné elektrárny Soma v Turecku, kde strávil dva roky. Rok pracoval ve společnosti Powergen, která je výrobcem elektřiny ve Velké Britanii.
 
 
Název přednášky:
Transformace teplárny v Plané nad Lužnící a v Táboře
 
V přednášce bude popsán proces přerodu Teplárny C-Energy v Plané nad Lužnicí na moderní energetický zdroj. Bude představeno technické řešení celkové modernizace realizované v etapách za plného provozu, popsáno hlavní technologické zařízení, které bylo instalováno během modernizace. Zároveň budou zmíněny okolnosti, které společný tým majitelů a vedení společnosti zohledňoval, jaký byl celkový záměr a obecné požadavky na modernizovaný zdroj. Budou porovnány základní parametry zdroje před a po přestavbě.
 
V další části přednášky bude představen celý proces zakončený fúzí s Teplárnou Tábor. Bude vysvětlen kontext, důvody a postupné kroky od zahájení dodávky tepla do části Tábora ze zdroje C-Energy, přes akvizici většinového podílu v Teplárně Tábor až k začlenění Teplárny Tábor pod C-Energy Planá. 
 
Nakonec budou představeny další projekty, které jsou nyní v realizaci nebo v přípravě na obou teplárnách v Plané nad Lužnicí a v Táboře s cílem zajistit spolehlivou dodávku tepla do propojeného systému zásobování teplem aglomerace Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí. 
 
» Stáhnout soubor (3 MB)

Martin Zoubek
Vystudoval Strojní fakultu Západočeské univerzity v Plzni se zaměřením na stavbu energetických zařízení. Od ukončení studia již 20 let působí v oboru parních turbín pro plzeňskou společnost Doosan Škoda Power. Zde nejprve pracoval na pozici technické podpory nabídek a přípravy návrhů turbínových konstrukcí. Poté přešel do Výzkumu a vývoje, kde se se svým týmem nejdříve věnoval vývoji a implementaci nových řešení v oblasti turbín a jejich cyklů, a poté zde působil na pozici ředitele R&D. Nyní má na starosti vedení oddělení pokrývající návrhy řešení, od příprav průtočných částí po celé koncepty turbín, včetně výpočtů a optimalizace tepelných cyklů dle požadavků zákazníků v energetickém sektoru po celém světě.
 
Název přednášky:
Má kogenerace stále smysl? Efektivní řešení pro centrální zdroje tepla
 
Budoucnost centrálních zdrojů tepla a základní úloha kogenerace. Tržní hodnota vs. fyzikální hodnota energie? Ukázka modelového příkladu s využitím vstupní energie až na 200 % při spolupráci různých technologií, kde efektivní kogenerace je základním pilířem řešení.
Jaké jsou dopady změny paliva na tepelný cyklus? Jaká bude úloha centrálního zásobování teplem ve vztahu k užité technologii cyklu a poskytovaným službám? Příklady spolupráce různých technologií pro budoucí zásobení teplem.
 
Příklady variantních řešení od jednoduchých teplofikačních po složitější řešení tepelných cyklů a turbín. Klady a zápory jednotlivých možností, příklady řešení ve světě, možnosti podpory teplárenské a elektrické sítě. 
 
» Stáhnout soubor (1 MB)

Ing. Stanislav Kukučka , MBA

Vystudoval marketing a obchod na VŠB-TU Ostrava a následně MBA na City University of Seattle. Profesní kariéru zahájil v ČEZ, a.s. kde se od prvopočátku věnoval projektu dostavby Temelína  3,4. Na tomto projektu měl na starosti tvorbu zadávací dokumentace v komerční oblasti a následně s týmem kolegů vyjednával podmínky smlouvy s Westinghouse a druhým nabízejícím česko-ruským konsorciem Atomstrojexport a ŠJS. Po ukončení projektu dostavby Temelína 3,4 v roce 2014 přešel v rámci Skupiny ČEZ do společnosti ŠKODA PRAHA. Ve ŠKODA PRAHA nejdříve vyjednával smlouvy s dodavateli a následně byl jako projektový manažer odpovědný za projekt výstavby hnědo uhelné elektrárny v Černé Hoře. Od 2017 je součástí obchodního oddělení ve společnosti, kde se zabývá zejména transformací energetiky/teplárenství a přechodem na obnovitelné zdroje a zpracováním a energetickým využití odpadů.

 

Název přednášky:
Pohled na transformaci tepláren v současné době

Prezentace stručně popisuje možnosti transformace stávajícího českého teplárenství, které ke stále z velké části závislé na spalování uhlí, na nízko resp. bezemisní zdroje. Perspektivní technologií pro přechodné období je zemní plyn, který může být využit nejenom v klasických plynových kotlích, ale také v energeticky a ekonomicky efektivních paroplynových zdrojích. ŠKODA PRAHA má unikátní zkušenosti nejenom s jejich realizací, ale také s návrhem a přípravou nových paroplynových zdrojů pro teplárenské a elektrárenské využití.

 
» Stáhnout soubor (738 KB)

Niclas Kuipers
Název přednášky:
Digitalizace teplárny a distribučních sítí a optimalizace na bázi umělé inteligence (Digitální dvojče teplárny)
 
Digitální model teplárny a její distribuční sítě využívající umělou inteligenci. Virtualizace fungování teplárenského systému jako nadstavba monitoringu a řízení na bázi dostupných dat, technologických vstupů, měnících se parametrů s využitím cloudu. Virtuální teplárna jako nástroj pro investiční plánování, rozhodování, obchodní forecasting a optimalizaci provozu včetně eliminace tepelných ztrát.
 
» Stáhnout soubor (7 MB)

Ing. Josef Měkuta
Vystudoval VŠE Praha v oboru zahraniční obchod. Profesní kariéru začal v PZO Pragoinvest na projektu stavby plynovodu Progress. Dále působil jako obchodní manažer a později obchodní ředitel v ČKD Blansko. Od roku 1996 působil jako obchodní manažer a později obchodní ředitel parních a spalovacích turbín ve společnosti ABB Energy Systems (později přejmenované na ABB Alstom, následně Siemens Industrial Turbomachinery, dnes Siemens Energy). V letech 2007 – 2010 byl obchodním ředitelem Siemens pro prodej průmyslových parních turbín pro region Asia Pacific se sídlem v Kuala Lumpur v Malajsii.  Dnes ve společnosti odpovídá za prodej průmyslových spalovacích turbín (včetně kompletních řešení) v regionu Střední a Východní Evropy.    
 
Název přednášky: 
Možnosti využití průmyslových tepelných čerpadel
 
Evropské teplárenství se nachází ve fázi transformace jejímž hlavním cílem je zásadní snížení emisí CO2 a závislosti na fosilních palivech. V této souvislosti zahraniční studie předpokládají v blízké budoucnosti výrazný nárůst podílu tepelných čerpadel na výrobě tepla a chladu. Velká průmyslová tepelná čerpadla ve výkonech v řádu jednotek až desítek MW představují zajímavé technické řešení pro transformaci komunálních a průmyslových tepláren.
Přednáška představí základní princip fungování tepelného čerpadla a jeho základní součásti. Hlavním bodem přednášky budou příklady možného využití velkých tepelných čerpadel vycházející z provedených studií nebo skutečných projektů v realizaci.                                                                                                                
 
» Stáhnout soubor (1 MB)

Michal Macenauer

Název přednášky:
Ceny komodit a rentabilita modernizovaného teplárenství

» Stáhnout soubor (2 MB)

14. 9. 2021, Péče o zákazníka

Jiří Klíč

Název přednášky: 
Co vše mohou teplárny nabídnout svým zákazníkům

» Stáhnout soubor (669 KB)

Boris Pospíšil

V jablonecké teplárně působil ještě v době, kdy nebyla ve vlastnictví města. V roce 2011 byl předsedou dozorčí rady tehdejší JTR a. s. V letech 2011-2018 byl místopředsedou představenstva, podílel se na převzetí společnosti městem a dalších procesech vedoucích k úspěšné revitalizaci soustavy CZT. Od roku 2019 je pověřený řízením společnosti. Pod jeho vedením se JE a. s. rozvinula v moderní ekologickou městskou společnost, která klade důraz na klientský servis a dále rozvíjí svůj potenciál ve prospěch města Jablonec nad Nisou.

 

Název přednášky:
Revitalizace CZT – povedlo se

 

Teplárenská společnost Jablonecká energetická a.s. je od roku 2013 ve 100% vlastnictví Statutárního města Jablonec nad Nisou. Prošla kompletní revitalizací CZT, jejímž výsledkem je moderní decentrální soustava s několika okrskovými zdroji tepla a s tím související snížení ceny tepla od nejvyšší v republice až pod republikový průměr. 

 
» Stáhnout soubor (3 MB)

Martin Kočí

V energetice působí od r. 2013. V Jablonecké energetické (JE) začínal na pozici referenta pro vnější vztahy a správní řízení, kde se zabýval zejména problematikou odpojování. Pracoval také jako specialista obchodu a asistent manažera projektů. V současné době vede oddělení projektů a obchodu. Podílel se na celém projektu revitalizace CZT včetně následné instalace kogeneračních jednotek. V současné době je jeho hlavní pracovní náplní převzetí městských zdrojů tepla do správy JE a zabývá se též efektivní komunikací se zákazníky a dalšími projekty a obchodními případy. 

 

Název přednášky:
Revitalizace CZT – povedlo se

 

Teplárenská společnost Jablonecká energetická a.s. je od roku 2013 ve 100% vlastnictví Statutárního města Jablonec nad Nisou. Prošla kompletní revitalizací CZT, jejímž výsledkem je moderní decentrální soustava s několika okrskovými zdroji tepla a s tím související snížení ceny tepla od nejvyšší v republice až pod republikový průměr. 

» Stáhnout soubor (3 MB)

Ing. Stanislav Karpíšek

Název přednášky:
Příčiny rozpadu CZT v Jablonci nad Nisou z pohledu zákazníka

» Stáhnout soubor (844 KB)

Mgr. Hana Počtová

V Elektrárnách Opatovice pracuje od poloviny roku 2019 jako manažerka vztahů s veřejností. Své první pracovní zkušenosti sbírala ještě při studiích ve farmaceutické společnosti Zentiva a.s. v oddělení HR převážně v rámci nových akvizic v Rumunsku. Marketingu a komunikaci se však začalo naplno věnovat po dokončení studií jako projektová manažera marketingu Českého olympijského výboru. Následným přijetím nabídky na pozici marketingové manažerky ve společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. se tak oborově přesunula do průmyslové sféry. 

 

Název přednášky:
„3v1 aneb naši zákazníci vědí, že…“ – Komunikační kampaň společností EPIF na podporu CZT

 

Doby, kdy si teplárenské odvětví v komunikaci se zákazníky vystačilo pouze s fakturací a informací o začátku a konci topné sezóny, dávno pominuly. Naši zákazníci již chtějí víc. Konkurence, kterou jsme dříve ani nevnímali, umí dobře využívat nástroj, který se u nás teprve zabydluje, a tím je reklama. Přednáška představí hlavní důvody rozhodnutí skupiny pro realizaci kampaně, genezi tvorby, celý koncept i první čísla zpětné vazby z již proběhlé první vlny.

 
» Stáhnout soubor (2 MB)

Ing. Radka Bišická

Ve společnosti Severočeská teplárenská na pozici specialistka marketingu a péče o zákazníky pracuje od roku 2016. V rámci společnosti zajišťuje marketingovou komunikaci prostřednictvím webových stránek, sociálních sítí, firemního časopisu, eventů a setkání s veřejností. Byla zodpovědná za naplánování a kompletní realizaci kampaně společnosti Severočeská teplárenská 2021.Předchozí dlouholetá praxe na pozici area manažera ve společnosti Maxis, a.s. byla přínosná nejenom v rámci péče o zákazníka, ale i samotného marketingu, který byl rozhodující pro výběr studia oboru marketingové komunikace.

 

Název přednášky:
„3v1 aneb naši zákazníci vědí, že…“ – Komunikační kampaň společností EPIF na podporu CZT

 

Doby, kdy si teplárenské odvětví v komunikaci se zákazníky vystačilo pouze s fakturací a informací o začátku a konci topné sezóny, dávno pominuly. Naši zákazníci již chtějí víc. Konkurence, kterou jsme dříve ani nevnímali, umí dobře využívat nástroj, který se u nás teprve zabydluje, a tím je reklama. Přednáška představí hlavní důvody rozhodnutí skupiny pro realizaci kampaně, genezi tvorby, celý koncept i první čísla zpětné vazby z již proběhlé první vlny.

» Stáhnout soubor (2 MB)

Jan Holeček

Pracovně se narodil v roce 2002 v reklamní agentuře Mark/BBDO. Dnes vede kreativní oddělení agentury Lucky U. Pracoval na ATL kampaních pro společnosti Pilsner Urquell, Vodafone, Mercedes-Benz, Becherovka, GE Money Bank, Toyota, Jack Daniel's, Penny, Pepsi, E.ON, Motorola, RWE, ČEZ, Indulona, Zentiva, Wrigley's, Veolia, Setep. Jeho práce získaly ceny na lokálních i mezinárodních reklamních festivalech. Používá je jako zarážek do dveří.

 

Název přednášky:
„3v1 aneb naši zákazníci vědí, že…“ – Komunikační kampaň společností EPIF na podporu CZT

 

Doby, kdy si teplárenské odvětví v komunikaci se zákazníky vystačilo pouze s fakturací a informací o začátku a konci topné sezóny, dávno pominuly. Naši zákazníci již chtějí víc. Konkurence, kterou jsme dříve ani nevnímali, umí dobře využívat nástroj, který se u nás teprve zabydluje, a tím je reklama. Přednáška představí hlavní důvody rozhodnutí skupiny pro realizaci kampaně, genezi tvorby, celý koncept i první čísla zpětné vazby z již proběhlé první vlny.

» Stáhnout soubor (2 MB)

Ing. Petr Mertin
Vzdělání
2008 - 2009 Komora daňových poradců
Ekonomika a administrativa
Zkouška daňového poradce
 
2005 - 2008 Technická univerzita v Liberci
Ekonomie
Magisterské studium, finanční řízení podniku - titul Ing.
 
2002 - 2005 Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
Ekonomie
Bakalářské studium, Ekonomika a finance titul Bc.
 
Profesní praxe
01/2016 - dosud ředitel správy družstva a prokurista
Stavebnictví a reality
OSBD Česká Lípa, www.osbd.cz
- ředitel správy družstva pověřený řízení ekonomiky a IT
 
09/1995 - 12/2015 Vedoucí ekonomického úseku
Ekonomika a podnikové finance, OSBD Česká Lípa
- vedení celého ekonomického úseku, metodická analýza
a řízení celého informačního systému pro správu bytů a
účetnictví pro družstvo a další 160 samostatných právních
subjektů. Více než 10 let zástupce ředitel firmy.
 
09/1994 - 08/1995 Obchodní a investiční poradce
Bankovnictví a finanční služby, Česká obchodní společnost s.r.o.
- správa akciových portfolií klientů
 
 
Název přednášky:
Kapitálový vstup významného zákazníka OSBD Česká Lípa do teplárny ČLT a.s. – zhodnocení po dvou letech
 
Presentace hodnotí, jak se daří po dvou letech naplňovat jednotlivé ekonomické i neekonomické cíle. Ačkoli lze vše hodnotit pouze částečně, přesto je možné po dvouleté zkušenosti již poukázat na pravděpodobný trend vývoje další spolupráce.
 
» Stáhnout soubor (345 KB)

Sylva Hondlová

Název přednášky 14. 9.:
Změna vyúčtování tepla

 

Název přednášky 15. 9.:
Cenové rozhodnutí k cenám tepelné energie na rok 2022

» Stáhnout soubor (828 KB)

14. 9. 2021, Technika a technologie v teplárenství

Ing. Jan Havelka

Je absolventem Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, oboru Teorie a technika jaderných reaktorů. Od ukončení studií v roce 1986 do současnosti se věnuje vývoji SW v oblasti tepelně-hydraulických výpočtů a optimalizace tepelných sítí. Zpočátku jako výzkumný pracovník a následně od roku 1993 jako vedoucí vývoje SW a technický ředitel ve firmě ORTEP, s.r.o, ve které působí dodnes.   

 

Název přednášky:
Nové aplikace pro výpočty a provoz tepelných sítí 

 

Příspěvek popisuje stávající využití aplikací MOP/DYMOS při inženýrských výpočtech a přípravě provozu tepelných sítí. Zvláštní důraz je kladen na popis a využití originálních technologií vyvinutých v ORTEP jako je vysoce efektivní výpočtový model pohybu teplotních změn v síti a dlouhodobě vyvíjený a zpřesňovaný neuronový model spotřeby tepla, nově se zapracováním vlivu intenzity záření.

 
» Stáhnout soubor (2 MB)

Ing. Jan Švec
Je absolventem Fakulty elektrotechnické ZČU Plzeň, po několikaletém působení ve státní správě pracuje od roku 2011 ve společnosti ORTEP, s.r.o., kde se zaměřuje především na vytváření tepelně-hydraulických modelů teplárenských sítí a jejich výpočty.  
 
Název přednášky:
Nové aplikace pro výpočty a provoz tepelných sítí
 
Příspěvek popisuje stávající využití aplikací MOP/DYMOS při inženýrských výpočtech a přípravě provozu tepelných sítí. Zvláštní důraz je kladen na popis a využití originálních technologií vyvinutých v ORTEP jako je vysoce efektivní výpočtový model pohybu teplotních změn v síti a dlouhodobě vyvíjený a zpřesňovaný neuronový model spotřeby tepla, nově se zapracováním vlivu intenzity záření.
 
» Stáhnout soubor (2 MB)

Ing. František Kural
Vzdělání: 
Vystudoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni, fakultu Elektro, obor Stavba strojů a přístrojů, 1985-1990.
 
Pracovní zkušenosti po absolvování studia:
V letech 1990-1992 pracoval jako zkušební technik přístrojů pro drážní vozidla ve ŠKODA Controls, později do roku 2011 jako zkušební technik budicích souprav generátorů (do roku 2002 ve ŠKODA Energo, poté od roku 2003 po akvizici již v ZAT a.s.). Jeho další kariéra pokračuje ve společnosti ZAT a.s., kde startoval na pozici ředitel Divize Servis, až do roku 2014. Následně do roku 2018 zastával funkci ředitele Divize Energetika. V současné době pracuje jako manažer obchodu a marketingu s hlavním zaměřením na automatizaci pro klasickou energetiku. Zastupuje ZAT a.s. v Teplárenském sdružení ČR.
 
 
Název přednášky:
Optimalizace řízení distribuovaných zdrojů – významná úspora nákladů pro provozovatele
 
Role subdodavatelů v současné energetice není jen v tradičních dodávkách produktů a jejich servisování. Složité technologie a jejich diverzifikace potřebují něco navíc. Jedná se o služby pro zákazníka a hlavně pro provozovatele, které jim mohou usnadnit a zefektivnit ovládání a diagnostiku a tím optimalizovat provoz. Prezentace vychází ze zkušeností z dodávek a obsahuje náměty na další nadstavbové služby pro zákazníky v energetice. Zároveň bude stručně shrnuto portfolio produktů a kompetence firmy ZAT a.s. v dodávkách hlavně do tepelné energetiky.
 
» Stáhnout soubor (1 MB)

Ing. Lenka Svobodová
Vzdělání
2006 – 2008, Fakulta aplikovaných věd v Plzni – Kybernetika a řídící technika – obor Umělá inteligence – ukončeno titulem Ing.
2003 – 2006, Fakulta aplikovaných věd v Plzni – Kybernetika a řídící technika – ukončeno titulem Bc.
1999 – 2003, Masarykovo gymnázium v Plzni
 
Zaměstnání
2010 – dosud, SYSTHERM s.r.o – Projektant SW řídících systémů
2009, Doosan Škoda Power v Plzni - Technická podpora IT
2008 – 2009, Vedoucí prodejny mobilních telefonů a informační techniky ve Strakonicích
 
Název přednášky:
Řídicí systém vs. ekonomie provozu předávací stanice
 
V současné době při nákupu předávací stanice se v převážné míře upřednostňuje cena investice. Je třeba si ale uvědomit, že cena vyrobené tepelné energie v průběhu jednoho roku je ve výši ceny investice této předávací stanice.
Každá předávací stanice je výrobek, na který Dodavatel (montážní firma) musí vystavit Prohlášení o shodě. Tímto garantuje bezpečný a zejména ekonomický provoz zařízení. 
Ekonomický provoz předávací stanice je možné zajistit a garantovat pouze správně navrženým a provozovaným řídicím systémem. Programové vybavení řídicího systému pro ekonomický provoz může garantovat jenom výrobce, který má zpětnou vazbu ze stovek či tisíců vyrobených, dodaných a monitorovaných předávacích stanic. Strojní technologie předávací stanice, i když osazená kvalitními komponenty (armaturami s odpovídající autoritou, elektronicky řízenými čerpadly), bez sofistikované regulace ji nakonec může degradovat jen na zařízení s účinností minulého století. 
Firma SYSTHERM jako certifikovaný výrobce se již řadu let zabývá vývojem SW, který vede nejen k bezpečnému provozu předávacích stanic, ale především k maximálnímu ekonomickému využití s ohledem na komfort zákazníka. V SW jsou integrovány nejen funkce, které hlídají a snižují spotřebu tepla, ale také diagnostické funkce, které mohou odhalit závadu v jejím počátku a vyhnout se tak fatálním následkům a drahým servisním zásahům.

 

» Stáhnout soubor (1 MB)

Robert Štefanec

Vyštudoval automatizáciu na FEI STU, už počas štúdia sa venoval energetike, od roku 1999 najskôr rozpočítaniu vykurovacích nákladov a od roku 2006 sa intenzívne venuje plastovým predizolovaným potrubiam. Spoločnosť NRG flex od roku 2010 prináša inovatívne riešenia v rámci prenosu tepla - nie nadarmo sa riadi heslom “Energia tečie cez nás”. V rámci flexibilných plastových predizolovaných potrubí sme posunuli hranicu až po teplotu 115 °C a tlak 16bar, čo v kombinácii s oceľovými predizolovanými potrubiami predstavuje unikátne inovatívne hybridné riešenie veľkých tepelných sietí nielen v mestách a priemyselných areáloch.

 

Název přednášky:
Rekonstrukce a výstavba v CZT – efektivní řešení v hybridním provedení s úsporou až 30 %

 

Výstavba a rekonštrukcia rozvodov pre rozvody s prevádzkovou teplotou okolo 100C môže byť pri použití termoplasticky zosilnených flexibilných predizolovaných výrazne efektívnejšia ako pri použití oceľových predizolovaných potrubí. V našej prednáške sa budeme venovať okrajovým podmienkam využitia flexibilných potrubí pre dimenzie do DN100 s ukážkou možných úspor pri investícii a hlavne prevádzke takto budovaných alebo rekonštruovaných rozvodov tepla. Na konkrétnych prípadoch z praxe názorne ukážeme aké možnosti ponúkajú predizolované potrubia. Možná úspora tepla je až okolo 30% oproti bežnému oceľovému predizolovanému potrubiu. Tieto úspory majú priaznivý vplyv na efektivitu prevádzky rozvodov tepla. 

» Stáhnout soubor (9 MB)

Ing. Jan Tůma , CSc.
Absolvoval ČVUT v Praze, Fakultu elektrotechnickou, obor Ekonomika a řízení energetiky. Na stejné fakultě pak později získal I titul CSc. Od roku 2017 pracuje ve firmě BEUMER Group Czech Republic jako obchodní ředitel. V rámci skupiny BEUMER, s centrálou v Německu, je odpovědný mimo jiné za veškeré projekty v oblasti alternativních paliv po celém světě. 
V této funkci plně využívá své předchozí praxe v cementářském průmyslu, kde strávil vice jak 18 let v různých řídicích pozicích, včetně zahraničních, v rámci skupiny Lafarge (nyní LafargeHolcim).
 
Název přednášky:
Technologie pro dopravu a dávkování alternativních paliv – využití v teplárenství a energetice
 
Rostoucí využívání tuhých alternativních paliv (TAP) v průmyslu je celosvětovým trendem, podporovaný příznivými cenami TAP ve srovnání s konvenčními palivy a environmentálními aspekty (ekologická likvidace odpadů, uhlíková neutralita, omezování skládkování apod.). Společnost Beumer je renomovaným tradičním dodavatelem komplexních systémů pro manipulaci a dávkování tuhých alternativních paliv – v prezentaci bude představen případ jednoho z úspěšných projektů z praxe.
Zároveň budou krátce zmíněny reference společnosti Beumer v tuzemské energetice v oblasti dopravníkových systémů s využitím trubkových pasových dopravníků. 
 
» Stáhnout soubor (3 MB)

Ing. Ivo Müller
Vystudoval strojní fakultu VUT Brno, obor automatické systémy řízení technologických procesů. 
Pracoval ve výkonných a vedoucích funkcích v energetickém sektoru především při technologických výstavbách a modernizacích jaderných a tepelných elektráren, tepláren. Dlouhodobě pracoval ve vedoucích provozních funkcích v teplárenství. Jeho úzká specializace byla metrologie, a to zejména oblast měření tepla a průtoku. Od roku 2019 je zaměstnán v manažerské pozici u společnosti ENBRA, a.s. v organizační složce Zkušebna – Autorizované metrologické středisko, kalibrační laboratoř, pracoviště posouzení shody.  
 
Název přednášky:
Měření tepla - problematika měření teploty
 
Měření teploty probíhá pomocí snímačů teploty (teploměrů), které jsou v praxi aplikovány v páru (teploměrném páru) a v naprosté většině bývají nedílnou součástí měření tepla a chladu, které již není pouze záležitostí pro fakturaci dodávek, ale významnou roli představují také pro vyhodnocování různých efektivních a ekologických aktivit, např. u energetického managementu, environmentálního managementu, energetických auditů, posudků, studií, energetických služeb (EPC, EC) apod. Měření tepla je velmi často prováděno statickými stanovenými měřidly v horké (teplé) vodě za pomoci tří prvků: průtokoměru, kalorimetru a zmiňovaného teploměrného páru. Požadavky na snímače teploty pro uvedení na trh nebo na ověření jsou striktně stanoveny a tato měřidla při nákupu nebo po úspěšném ověření jsou v naprosté většině připravena vyhovujícím způsobem plnit svou běžnou funkci. Problémy s nesprávným měřením, které se nezřídka objevují, jsou mnohdy zapříčiněny nevhodným nasazením teploměrného páru při měření teploty teplonosného média. Abychom předešli zpochybňování a nesprávným hodnotám z měření, je důležité se zaměřit na následující body: návrh umístění a instalace měřidel teploty, výběr vhodného typu měřidel, projekt měřicí tratě, vlastní umístění měřidel, kvalifikace montážních pracovníků, provoz a kontrola atd. Dodržováním zásad docílíme, aby data z měřidel v určité toleranční míře byla korektní a stala se správným nástrojem pro dosahování pozitivních výsledků pro daný účel. Měření teploty není jediným parametrem správného měření tepla nebo chladu, ale rozhodně patří mezi klíčové.
 
» Stáhnout soubor (1 MB)

Ing. Lukáš Pilař , Ph.D.
Vystudoval Vysokou školu báňskou – TU v Ostravě obor Energetické stroje a zařízení – magisterský i doktorský program.
Pracoval ve společnosti Cytiplan s. r. o. na pozici vedoucí projektu, následně v ÚJV Řež, a. s. v pozici vedoucí projektant a od roku 2019 pracuje na ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav energetiky na pozici výzkumník. Předmětem výzkumu je záchyt CO2 ze spalin a výzkum problematiky emisí Hg obsažené ve spalinách.
Je spoluautorem článků v oblasti záchytu CO2 z velkých spalovacích zařízení a spoluautor článků v oblasti výzkumu emisí Hg.
 
Název přednášky:
Výzkum sorbentů pro snížení koncentrací Hg, HCl a HF ve spalinách ze spalování uhlí nebo alternativních paliv
 
Problematika budoucích právních předpisů EU o BAT pro LCP vede k nutnosti nového pohledu na komplexní řešení použitých technologií a s tím spojených výzkumných a vývojových aktivit v zemích s velkým podílem pevných fosilních paliv využívaných v průmyslových zdrojích. I přes plánované ukončení využívání pevných fosilních paliv, a tedy přesun k využívaní alternativních paliv, bude nutné se emisemi ze spalování zaobírat a implementovat technologie snižující koncentrace znečišťujících látek. Předkládaný příspěvek se zabývá problematikou emisí Hg obsažených ve spalinách vzniklé po spálení nejen pevných fosilních paliv, ale i po spálení paliv typu TAP. Hlavním obsahem příspěvku jsou výsledky výzkumu snížení koncentrace rtuti pomocí pevných sorbentů, a zejména přináší výsledky výzkumu provedeného v laboratoři VŠCHT a v laboratoři ČVUT na experimentálním fluidním kotli se stacionární fluidní vrstvou o tepelném výkonu 500 kW.
 
» Stáhnout soubor (1 MB)

Jakub Grunt
Absolvent Fakulty chemické na VUT v Brně dnes působí jako Technický manažer TotalEnergies pro střední Evropu a vede technický tým pro průmyslová i automobilová maziva. Jeho tým zajišťuje poradenství pro vhodný výběr produktů, správnou aplikaci průmyslových maziv a řešení nových výzev souvisejících s mazáním.
 
Název přednášky:
Efektivnější provoz turbín a plynových motorů pomocí inovativních maziv
 
Moderní turbíny a stacionární plynové motory jsou každým rokem produktivnější, flexibilnější i efektivnější. S rostoucím zastoupením přírodní energie charakteristické svým kolísáním musí být pracovní profil turbín či motorů velmi flexibilní a je zapotřebí, aby odolával nestálým náročným podmínkám a širokému kolísání teploty.
Na tyto zpřísněné podmínky bylo zapotřebí reagovat speciálními mazivy se zásadně prodlouženou odolností vůči oxidaci a vylepšenou ochranou před tvorbou úsad. Pomocí zcela nových přístupů a inovativních technologií tak lze zajistit správné, dlouhodobé, ale především ekonomicky přínosné mazání motorů a turbín v těchto nových podmínkách.
Z důvodu většího tepelného a oxidačního namáhání jsou kladeny mnohem větší požadavky také na samotné oleje. Přední výrobci turbín jako GE/Alstom, MAN či Siemens začali hledat oleje s novou technologií, která dokáže odolávat oxidaci a zabraňovat tvorbě úsad zvaných měkké kaly. 
Podobně i přední výrobci plynových motorů, kteří přicházejí s efektivnějšími technologiemi, např. ocelovými písty, které ale výrazně zhoršují odvod tepla. Proto potřebují speciální maziva se zásadně vylepšenou odolností vůči oxidaci a chránicí součásti motoru před tvorbou karbonových úsad.
Nový turbínový olej z PRESLIA EVO představuje řešení pro flexibilní zdroje energie s rychlými studenými starty, častými pauzami a špičkovými zatíženími. Poskytuje mimořádnou tepelnou stabilitu a výjimečnou ochranu proti degradaci při výkonových špičkách. To vše díky vybraným základovým olejům a inovativní antioxidační technologii omezující oxidaci při zajištění čistoty klíčových komponent, jako jsou servoventily a ložiska. Tím je dosaženo výrazného prodloužení životnosti oleje i samotného zařízení.
Pro moderní stacionární plynové motory jsme připravili motorový olej NATERIA MX představující nízkopopelnatou technologii nové generace. Díky speciální patentované směsi přináší vysokou odolnost vůči oxidaci a tím zásadní prodloužení výměnného intervalu oleje. To vše při zaručení vysoké čistoty a ochrany před vznikem karbonových úsad.
» Stáhnout soubor (2 MB)

15. 9. 2021, Odpady a jejich energetické využití

Ing. Bc. Jan Maršák , Ph.D.
Absolvent doktorského programu na Fakultě technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a oboru politologie/sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.
 
V současnosti zastává pozici ředitele odboru odpadů Ministerstva životního prostředí. Zajišťuje proces přijímání nové legislativy odpadového hospodářství. V rámci odborné činnosti se zaměřuje na strategické otázky vývoje odpadového hospodářství v ČR. Komplexně se zaměřuje na problematiku oběhového hospodářství a vede přípravu národní strategie pro oběhové hospodářství v ČR („Cirkulární Česko 2040“). Na Ministerstvu životního prostředí působí v různých pozicích od roku 2003. 
 
 
Název přednášky:
Vyhláška/klíčová legislativa
 
V prosinci roku 2020 byly po dlouholetých diskusích a velmi náročném legislativním procesu schváleny komplexní nové předpisy odpadového hospodářství České republiky (ČR). Jedná se zejména o nový zákon o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb.) a nový zákon o výrobcích s ukončenou životností (zákon č. 542/2020 Sb.). Nová legislativa je základním předpokladem pro realizaci nezbytných změn v odpadovém hospodářství ČR. 
Jednoznačnou prioritou nového zákona o odpadech bylo významně podpořit vyšší úrovně hierarchie nakládání s odpady a změnit stávající nevhodnou situaci v České republice zejména co se týče komunálních odpadů, kde stále převládá ukládání na skládky. V roce 2019 bylo skládkováno stále 46% z celkové produkce komunálních odpadů.
Zákon o odpadech obsahuje všechny důležité cíle z evropské legislativy. Pro recyklaci komunálních odpadů jsou stanoveny cíle: 55% v roce 2025, 60% v roce 2030 a 65 % v roce 2035. Pro skládkování jsou relevantní zejména cíle: redukční cíl 10 % z produkce komunálních odpadů, které budou moci být ukládány na skládku v roce 2035 a zákaz skládkování využitelných a recyklovatelných odpadů od roku 2030. Zákon obsahuje i další omezení možností skládkování odpadů, například ve vazbě na nebezpečné odpady. K omezení skládkování by mělo pomoci i nové nastavení ekonomických nástrojů v zákoně o odpadech (tzv. skládkovacího poplatku). Kromě toho se skládkování významně dotkne nová vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady č. 273/2021 Sb. 
Z tohoto nového rámce vyplývají i možnosti rozvoje energetického využití odpadů v České republice. Nový zákon o odpadech stanovuje, že v roce 2035 by měl být podíl energetického využití komunálních odpadů na úrovni 25% produkce komunálních odpadů (v současnosti se v ČR využívá 12% komunálních odpadů energeticky, průměr je EU 29%). Podíl může být navýšen na úkor skládkování. 
» Stáhnout soubor (705 KB)

Ing. Michal Stieber , MBA

Název přednášky:
Příprava a realizace projektů energetického využití odpadů, aktuální podmínky a bariéry vzniku nových kapacit

Hlavním cílem příspěvku je shrnout aktuální komerční a technické podmínky realizace výstavby nových kapacit pro energetické využití odpadů. Prezentace shrnuje hlavní předpoklady, jejichž naplnění je nezbytné pro to, aby nový projekt byl financovatelný a technicky realizovatelný. Součástí těchto předpokladů jsou i odpovídající legislativní podmínky, které předurčují konkurenceschopnost projektu a zajištění jeho rizik. Součástí vystoupení bude i vyhodnocení vlivu nového Zákona o odpadech a Vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady na odklon zejména složek komunálních odpadů od skládek do zařízení na energetické využití. 

» Stáhnout soubor (1 MB)

Ing. Petr Havelka

Narodil se v Olomouci v roce 1980, vystudoval obor Odpady a jejich využití na ČZU v Praze, dále studoval na Univerzitě Vitus Bering v Dánsku. Při a po škole se krátce věnoval PR managementu v renomované reklamní agentuře. Následně nastoupil na cestu odborné praxe v oboru odpadového hospodářství, a to na pozici inspektora na České inspekci životního prostředí (ČIŽP) na oblastím inspektorátu v Praze. Po dvou letech přešel na ředitelství ČIŽP, kde vykonával funkci ředitele odboru odpadového hospodářství a po-té i náměstka ústředního ředitele ČIŽP. Je častým autorem článků v odborném tisku, je členem Rady pro odpadové hospodářství ČR, byl členem Rozkladové komise ministra ŽP, Ústřední nákazové komise ČR a dalších odborných orgánů. Na ČIŽP působil celkem 8 let. Následně se v roce 2012 na základě výběrového řízení stal výkonným ředitelem České asociace odpadového hospodářství, kde působí do současné doby. Současně je ředitelem Sekce průmyslu a moderní energetiky v rámci Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Je aktivním zastáncem evropské strategie oběhového hospodářství a zvyšování míry využití odpadů jako zdrojů surovin pro další výrobu.

 

ČAOH
Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je největší oborovou asociací v ČR, která sdružuje množství podnikatelských subjektů, v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů. Členové ČAOH zajišťují cca 65 % trhu služeb odpadového hospodářství v ČR. Mezi cíle ČAOH patří ochrana volného tržního prostředí, nastavení odpadového hospodářství efektivním způsobem tak, aby ČR plnila cíle evropské odpadové politiky a aby přitom ekonomické dopady na původce odpadů a odpadový sektor byly na akceptovatelné a co nejnižší úrovni. ČAOH souhlasí s evropským cílem omezení skládkování a s potřebou plnění evropských recyklačních cílů, které sama ČAOH dlouhodobě aktivně prosazuje. Aktuálně je ČAOH oborovým svazem sdružujícím největší kapacitu recyklačních technologií v ČR. 

 

Název přednášky:

Trvající problémy s uplatněním výmětu z třídění plastů – podstata problému, dopady v praxi, možnosti řešení

 

Důležité prováděcí vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady. Již od ledna však trvá problém v oblasti třídění plastů. Kvůli novému okamžitému zákazu nemají kam třídící linky odbytovat výměty z třídění plastů, o které není na trhu zájem nebo které nejsou využitelné. Jejich nový okamžitý zákaz odstraňování se tak projevil na zásadním zdražení odvozu a zpracování plastů z obcí a měst. Obecní rozpočty pocítily násobné zvýšení ceny. O problému hovoří i samotné obecní svazy. Silný ekonomický dopad měla tato okamžitá změna také například na finance autorizované obalové společnosti (EKO-KOM a.s.), která na nutná opatření údajně vynaložila již přes 0,5 miliardy korun z rezervního fondu. Logickou otázkou tak je, o kolik více plastů s tímto novým zákazem skončilo v potřebné recyklaci? O nových možnostech odbytu do materiálového využití žádná firma zatím neinformovala. Naopak trvá situace s nedostatkem odbytu jak do materiálového, tak i do energetického využití. Výměty z třídění plastů nechtějí ani spalovny. Tento příklad velmi dobře ukazuje na zásadní nedostatek kapacit, kam je možné vytříděné suroviny a odpady, které z jejich nezbytné úpravy vznikají, předávat. A když zákazy předběhnou podpůrná opatření a nutná motivační nastavení státu, pak dochází mnohdy ke zbytečně velmi drahému příběhu. Příběhu, jehož výsledky, s ohledem na vynaložené náklady, nejsou doposud příběhem s dobrým koncem. 
V prezentaci si také ukážeme, jak je to s účinností třídících linek v ČR a co tuto účinnost ovlivňuje. Položíme si otázku, jaké technologie mohou aktuální problém využití výmětů pomoci vyřešit. A podíváme se také pár let do budoucnosti, a to ve vztahu k závazným recyklačním cílům EU a jejich dopadům na vhodné nastavení odpadového hospodářství.

 
» Stáhnout soubor (1 MB)

René Jirek
René Jirek vystudoval VŠE Praha, pracoval především v zahraničí a nadnárodních společnostech, přičemž hlavní náplní byly zejména oblasti řízení financí a optimalizace nákladů. Od r. 2015 je finančním ředitelem rodinné společnosti mondeco s.r.o.
 
 
Název přednášky:
Zkušenosti výrobce TAP
 
Přeštická firma mondeco s.r.o. se v souladu s Plánem odpadového hospodářství Plzeňského kraje na r. 2016-2026 rozhodla upřednostnit realizaci investice na výrobu tuhých alternativních paliv (TAP) před materiálovou recyklací plastů. Přednáška seznámí s technologickým procesem výroby TAP a zaměří se na možné problémy vstupních materiálů a jejich řešení.
 
» Stáhnout soubor (2 MB)

Ing. Jan Krišpín
V posledních letech jsme svědky dramatických změn v celém tržním odvětví energetiky a pojmy jako taxonomie, dekarbonizace či green deal se pomalu, ale jistě, staly součástí našeho běžného života. Změna tržních podmínek se dotkne nejen firem, ale i celé společnosti, a proto je naší vizí hledat cenově dostupná řešení technologických procesů, která splní veškeré požadavky green dealu. Tento trend otevírá prostor pro nová komplexní řešení, která si současně vynucují jiný způsob přemýšlení – vizionářství. Jsem představitelem této vize a mám tu čest udávat tempo a směr skvělému týmu technologů v oblasti energetiky, ochrany životního prostředí a nakládání s odpady.
 
Název přednášky: 
Co se děje s plasty, co nás čeká s komunálním odpadem – jak se připravit?
 
Českou společností dlouhodobě rezonují otázky související s udržitelností odpadového hospodářství a jeho budoucím vývojem. Přestože dnes již dokážeme zajistit účinné třídění a objem separovaného odpadu vytrvale roste, systémy recyklace stále narážejí na bariéry ekonomické a environmentální smysluplnosti. Zároveň zůstává dlouhodobě systematicky neřešen problém s průmyslovými odpady a výměty z třídicích linek, které často tvoří 50–70 % vstupního množství odpadu. Tyto zbytkové odpady se vyznačují vysokou výhřevností a současně velmi nízkou sypnou hmotností, což vede ke značnému prodražování logistiky. Změna odpadového zákona měla za následek dramatické okamžiky v oblasti nakládání s výmětem a tato otázka zůstává i nadále ožehavým problémem.
To vše je jen předzvěst mnohem rozsáhlejšího problému v podobě směsného komunálního odpadu, který představuje doslova tikající bombu. Třídicí slevy se v následujících letech stanou neudržitelným prvkem a obce se setkají se skokovou změnou nákladů na zpracování odpadů, což bude pravděpodobně zlomovým okamžikem pro oblast energetického využití odpadů – politicky i ekonomicky.
Cílem přednášky je otevřít diskuzi představit důsledky chybějícího základního prvku infrastruktury státu v podobě zařízení pro energetické využití odpadu.
 
» Stáhnout soubor (1 MB)

Kateřina Mohaplová

Kateřina Mohaplová vystudovala materiálové inženýrství na VŠB Ostrava. Poprvé se setkala s magnetickou separací ve firmě Pramet Šumperk, kde se podílela na zprovoznění linky magnetické separace umělých diamantů. To ji přivedlo k budoucí spolupráci s firmou WAMAG. V mezidobí pracovala jako vedoucí obchodního oddělení u výrobce elektrických zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu. Nyní se věnuje marketingovým aktivitám pro společnost WAMAG. 

 

Název přednášky: 
Magnetické separátory WAMAG - řešení separace železných a neželezných kovů pro teplárny, ZEVO a pro linky na zpracování TAP.

 

K příspěvku nás inspirovaly informace o plánovaných záměrech využít TKO, biomasu nebo TAP jako částečnou náhradu za uhlí pro teplárny. Představíme naše možnosti efektivního získávání železa z toků odpadů nebo biomasy před spalováním a železa a neželezných kovů (hliník, měď, mosaz) ze strusky po spálení pomocí magnetické separace. Nasazení magnetického separátoru nebo detektoru kovů navíc zabraňuje zablokování dopravní cesty a pomáhá chránit nákladná technologická zařízení před poškození náhodným kovovým předmětem.

 
» Stáhnout soubor (2 MB)

Pavel Drápela

Název přednášky:
Zpracování škváry

» Stáhnout soubor (675 KB)

RNDr. Miloš Kužvart

1987:  Doktorát v oboru  ložisková geologie a geochemie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy 
1993 – 1994: ředitel odboru styku s veřejností Ministerstva životního prostředí ČR
1995 – 2010: člen Rady vlády pro surovinovou politiku.
1997: dosažení kvalifikace auditora pro systémy managementu kvality a environmentu (ISO 9001, ISO 14001) německého  TUV CERT se specializací pro odpadové hospodářství.
1997 - 1998: člen Správní rady SUCO – Sdružení pro udělování certifikátů odpadovým  firmám.
1998 – 2002:  ministr životního prostředí České republiky.
2013 – 2014:  zástupce České republiky v Thematic Group 3 – poradní orgán Evropské komise pro trvale udržitelné stavebnictví – využívání stavebních a demoličních odpadů.
2013 – 2017: vedoucí Inspekčního orgánu TZÚS Praha, s.p. – vydávání „Prohlášení o shodě“ pro upravený demoliční a stavební odpad.
2017 – 7/2018 : Projektový manažer společnosti SGS Czech Republic, s.r.o.,  pro druhotné energetické zdroje.
2017 – dosud:  lektor programu OSN UNDP pro využívání biomasy v energetice
od 7/2018:  Výkonný ředitel České asociace oběhového hospodářství

 

Název přednášky:
Legislativní rámec energetického vyžívání odpadů (taxonomie)

Jedním ze zásadních dokumentů, který ovlivní budoucnost Evropy, je připravovaný dokument „Sustainable Investment Regulation (Taxonomy)“.

Jeho důležitost pro oblasti odpadového a vodního hospodářství bude o to větší, že významně ovlivní technologický rozvoj v těchto oblastech, a hlavně poskytování finančních zdrojů z EU.

Právě tato připravovaná společná pravidla Evropské unie ukazují, že přijetím nové České legislativy pro oblast odpadů, obalů a výrobků s ukončenou životností loni v prosinci vše teprve začíná.

 
» Stáhnout soubor (1 MB)

Doc. Ing. Ladislav Vilimec

Doc., Ing. Ladislav Vilimec je absolventem Strojní fakulty VUT Brno. Profesně působil v Kotlárně, Vítkovické železárny Ostrava, postupně jako konstruktér, projektant a vedoucí vývoje kotlů. Po habilitaci pak jako docent na Katedře energetiky, Fakulty strojní VŠB TU Ostrava, kde pracuje dodnes. Podílel se a stále se podílí na řešení grantových projektů v oblasti energetického strojírenství, dnes zejména v oblasti akumulace elektřiny a koncepcí ZEVO.

 

Název přednášky:
Některé závěry z vývoje ZEVO s vyloučenou chloridovou korozí

 

Předkládáme některé závěry z vývoje nové koncepce ZEVO s dvou tlakovým kotlem bez přehříváku páry ve spalinách a s nízkou teplotou stěn teplosměnných ploch. Neexistencí spalinového přehříváku páry v kotli je tedy u něj zcela vyloučen vznik chloridové koroze a vzhledem k nízké teplotě je výrazně snížená i chloridová koroze ostatních teplosměnných ploch kotle. Konstrukce tohoto kotle je podmíněna novou koncepcí expanzního parogenerátoru a součástí této nové koncepce je i využití kondenzačního tepla parní turbíny a možnost akumulace elektřiny. Tento příspěvek vznikl v rámci řešení projektu TK02020060 „Výzkum inovativní koncepce parogenerátoru pro kogenerační výrobu elektřiny u ZEVO s vyloučením chloridové koroze přehříváků páry a s možností akumulace elektrické energie“.

 
» Stáhnout soubor (4 MB)

Ing. Jaroslav Konvička , Ph.D.

Ing. Jaroslav Konvička, Ph.D. absolvoval VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra energetiky. V letech 2008-2016 byl projektantem a výpočtářem v oddělení Výzkumu a vývoje VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., následně výpočtářem a výzkumným pracovníkem v VÍTKOVICE POWER UAM a.s. Od roku 2017 je specialistou technologie ve společnosti ORGREZ, a.s., zároveň působí jako Odborný asistent na Katedře energetiky, Fakulty strojní, VŠB-TU Ostrava. V rámci své vědecké činnosti se zaměřuje na systémy akumulace energie (elektřina + teplo) a technologie pro energetické využívání odpadů ZEVO.

 

Název přednášky:
Některé závěry z vývoje ZEVO s vyloučenou chloridovou korozí

 

Předkládáme některé závěry z vývoje nové koncepce ZEVO s dvou tlakovým kotlem bez přehříváku páry ve spalinách a s nízkou teplotou stěn teplosměnných ploch. Neexistencí spalinového přehříváku páry v kotli je tedy u něj zcela vyloučen vznik chloridové koroze a vzhledem k nízké teplotě je výrazně snížená i chloridová koroze ostatních teplosměnných ploch kotle. Konstrukce tohoto kotle je podmíněna novou koncepcí expanzního parogenerátoru a součástí této nové koncepce je i využití kondenzačního tepla parní turbíny a možnost akumulace elektřiny. Tento příspěvek vznikl v rámci řešení projektu TK02020060 „Výzkum inovativní koncepce parogenerátoru pro kogenerační výrobu elektřiny u ZEVO s vyloučením chloridové koroze přehříváků páry a s možností akumulace elektrické energie“.

» Stáhnout soubor (4 MB)

Ing. Přemysl Kól , Ph.D.
Absolvoval Strojní fakultu na VUT v Brně. Po studiu působil jako výpočtář dynamických stavů ve společnosti Královopolská SAG, s.r.o. Od roku 2007 se plně věnuje energetice, a to nejprve jako technik oddělení výzkumu a vývoje a následně jako vedoucí oddělení spalovacích technologií ve společnosti TENZA, a.s. Od května 2021 zastává funkci technického ředitele ve společnosti První brněnská strojírna, a.s. kde jeho hlavní náplní je vedení technického úseku spojující kotle a turbíny, a to od tvorby nabídky až po úspěšnou realizaci.
 
Název přednášky:
Efektivní diverzifikace palivové základny stávajících uhelných provozů
 
V současné době je v teplárenství a energetice kladen enormní tlak na odklon od fosilních paliv, a to především od spalování uhlí. Neustálý růst emisních povolenek a snižování emisních limitů škodlivin ve spalinách vede společnosti provozující teplárenská nebo elektrárenská zařízení k zamyšlení nad diverzifikací palivové základny jimi provozovaných zařízení. Jednou z možností je uzavření stávajících uhelných provozů a výstavba nových ekologických zdrojů nebo jít cestou přestavby těchto stávajících zdrojů na jiná, ekologičtější paliva. V teplárnách v Česku je v provozu mnoho uhelných kotlů, ať už práškových, fluidních nebo roštových, u kterých jejich životnost zdaleka není vyčerpána, a proto je důležité se zabývat otázkou, zda a jak tyto kotle úspěšně přestavět na ekologičtější paliva. Přednáška je obecně koncipována především na přestavbu uhelných kotlů na spalování biomasy popř. multipaliv (biomasa, kontaminovaná biomasa, RDF, plyn apod.)
 
» Stáhnout soubor (2 MB)

Tomáš Caha

Název přednášky:
ZEVO v Brně - včera, dnes a zítra

» Stáhnout soubor (3 MB)

Ing. Jaromír Manhart
Jaromír Manhart vystudoval VŠCHT v Praze v programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí spolu s učitelstvím chemie pro střední a základní školy. 17 let, od roku 2002 do 2019, pracoval pro Ministerstvo životního prostředí v oblastech odpadového hospodářství a odstraňování starých ekologických zátěží a kontaminovaných míst. Ročním působením mezi lety 2013 a 2014 v SGS Czech Republic s.r.o. na pozici odpadového projektového manažera tak podtrhuje své zkušenosti na nynější pozici ve Státním fondu životního prostředí ČR, kde na odboru odpadového hospodářství koordinuje a supervizuje projekty podpořené z Evropských strukturálních a investičních fondů. 
 
Název přednášky:
Financování odpadů, rozbor dat
 
Přednáška „Financování odpadů a rozbor dat“ představí zaměření financování odpadových aktivit z Operačního programu Životní prostředí v období 2021 – 2027 pro oblast specifického cíle SC 1.5 Podpora přechodu k oběhovému hospodářství v návaznosti na hierarchii pro nakládání s odpady. Jedná se o projekty předcházení vzniku, třídění, úpravu a zpracování odpadů, materiálové a energetické využití, chemickou recyklaci odpadů, sběr a nakládání s nebezpečnými odpady do roku 2027+3, resp. do roku 2030.
» Stáhnout soubor (1 MB)

15. 9. 2021, Ekonomika a legislativa v teplárenství

Pavel Jirásek

Název přednášky:
Novela zákona o podporovaných zdrojích energie

» Stáhnout soubor (594 KB)

Sylva Hondlová

Název přednášky 14. 9.:
Změna vyúčtování tepla

 

Název přednášky 15. 9.:
Cenové rozhodnutí k cenám tepelné energie na rok 2022

» Stáhnout soubor (1 MB)

Ing. Jan Tůma
Jan Tůma vystudoval VŠE v Praze. Na Ministerstvu životního prostředí je vedoucím oddělení emisního obchodování; je zodpovědný za implementaci EU ETS v ČR a dalších tržních mechanismů na ochranu klimatu. Vyjednával revize evropských legislativních aktů v oblasti EU ETS a spolupracuje na nastavení pravidel Inovačního a Modernizačního fondu. 
 
Název přednášky:
Návrh revize EU ETS
 
Evropská komise v červenci 2021 zveřejnila návrh balíčku “Fit for 55”, který má upravit pravidla pro emisní obchodování tak, aby EU snížila do roku 2030 emise skleníkových plynů alespoň o 55 %. Přednáška shrne obsah návrhu, nástin pozice ČR a perspektivu dotčených odvětví do roku 2030.
» Stáhnout soubor (203 KB)

Martin Hájek

Martin Hájek vystudoval obor Ekonomika a řízení energetiky na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze, kde v roce 2010 obhájil disertační práci na téma Reálné opce v teplárenství. Jako zaměstnanec Mezinárodní finanční korporace se podílel na aktivitách Programu rozvoje komerčního financování energeticky úsporných projektů (CEEF) v České republice a dalších zemích střední a východní Evropy. Následně působil v Pražské teplárenské a.s. na pozici poradce generálního ředitele pro strategii. Od roku 2010 je ředitelem výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky.

 

Název přednášky:
Návrh změn směrnice o energetické účinnosti a podpoře obnovitelných zdrojů

 

Evropská komise předložila v rámci legislativního balíčku Fit for 55 jehož součástí je revize směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. Cílem legislativních změn je přispět k naplnění cíle EU snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55 % proti roku 1990. Příspěvek se bude věnovat navrženým změnám směrnic a jejich potenciálnímu dopadu na teplárenství. 

 
» Stáhnout soubor (195 KB)

Mgr. Ing. Jan Havel
Jan Havel po studiu mezinárodních ekonomických vztahů na Kyjevské státní univerzitě v letech 1988 až 1990 absolvoval v roce 1994 Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické se zaměřením na zahraniční obchod. V roce 1997 pak absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2005 je společníkem a jednatelem advokátní kanceláře act ŘANDA HAVEL LEGAL.
Během své praxe získal bohaté odborné zkušenosti a znalosti zejména v oblasti obchodního práva, energetického a stavebního práva, a to se zaměřením na oblast výstavby investičních celků na výrobu elektřiny, tepla, plynu a energetického využívání odpadů. Jeho dlouholeté zkušenosti zahrnují právní poradenství ve více než 100 komplexních investičních a developerských projektech v energetickém sektoru včetně jaderných zařízení v Evropě, Americe a Asii. V posledních letech se významně věnuje správním řízením o odpojení či nepřipojení se k soustavám zásobování teplem.
Jan Havel je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a také zapsaným mediátorem.
 
Název přednášky
Nová legislativa odpojování od SZTE: Mohou se teplárny proti odpojení ještě (u)bránit?
 
Otázka odpojování od SZTE je klíčová především pro teplárny, neboť může zásadním způsobem ovlivnit jejich hospodaření a ve svém důsledku také existenci. Přednáška Jana Havla z advokátní kanceláře act Řanda Havel Legal bude zaměřena na nová zákonná pravidla odpojování od SZTE, která nabydou účinnosti částečně od 1.1.2022 a částečně od 1.7.2023. Posluchači budou seznámeni se současnou právní úpravou odpojování od SZTE a aktuální rozhodovací praxí stavebních úřadů. Jan Havel následně popíše nejdůležitější legislativní novinky, které proces odpojování od SZTE v brzké budoucnosti zásadním způsobem promění. Posluchači se mohou těšit na odbornou diskuzi zejména o tom, jaká úskalí nová legislativa přinese a jaké budou nové možnosti obrany tepláren proti odpojování od SZTE.
» Stáhnout soubor (150 KB)

Petr Vozka

Název přednášky:
Prováděcí předpisy k zákonu o hospodaření energií

» Stáhnout soubor (168 KB)

Martin Kašák
Vystudoval Elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického v Praze, obor Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky. Od roku 2001 působí v oblasti energetiky. V současnosti působí na pozici ředitele sekce Energetický obchod ve společnosti ČEPS, kde je odpovědný za zajištění přenosových služeb, podpůrných služeb, rozvoj energetických trhů a regulaci. V minulosti působil ve společnosti ČEPS Invest, ČEZ, a.s., a Energetickém regulačním úřadě. Ve své praxi se věnoval energetické legislativě a nastavování pravidel trhu, cenovým výpočtům, transformaci velkých distribučních společností v různých státech Evropy. 
 
 
Název přednášky:
Změny v poskytování služeb výkonové rovnováhy
 
Společnost ČEPS uvedla k 1. 1. 2021 v účinnost výrazně upravený Kodex PS. Tímto však změny v oblasti podpůrných služeb nekončí. V současné době jsou u ERÚ další úpravy a vylepšení s cílem zajistit maximální konkurenci a rozsah jednotlivých služeb pro řízení soustavy. 
Přelomovým rokem bude rok 2022, kdy se začnou využívat standardní produkty pro řízení soustav, přejde se na žebříčkovou aktivaci sekundární regulace a společnost ČEPS se zapojí do přeshraniční aktivace regulační energie.
Dále bude následovat využívaní dynamických výchozích diagramů (baseline), typové certifikace, další rozšiřování služeb a v neposlední řadě nezávislá agregace.
O tomto všem budu hovořit ve své prezentaci a věřím, že pro posluchače bude motivační pro zapojení se do poskytování podpůrných služeb.
 
» Stáhnout soubor (785 KB)

Mgr. Hanuš Beran
Mgr. Hanuš Beran pracuje ve společnosti Taures od jejího založení v roce 2001. Od roku 2004 je předsedou představenstva. Zabývá se projekty s ekonomickou, technickou i právní problematikou. Modeluje provoz tepláren a elektráren včetně ekonomického vyhodnocování změny provozu a investičních akcí, analyzuje a predikuje vývoj trhu s elektřinou a podpůrnými službami, cenovou regulaci, návratnost investic a další ekonomické záležitosti v energetice, podílí se na studiích realizovatelnosti výstavby a rekonstrukcí tepláren a elektráren, aktivně participuje na přípravě primární a sekundární energetické legislativy se specializací zejména na slovenské legislativní prostředí. 
 
Název přednášky:
Vliv nárůstu ceny elektřiny a povolenek a změn na trhu s podpůrnými službami na přípravu provozu tepláren 
 
V roce 2008 se zdálo, že se vyplatí vyrábět elektřinu na všem, co ji dokáže vyrobit i s minimální účinností. V roce 2015 se zdálo, že se nevyplatí investovat do žádného nepodporovaného zdroje. Co se vyplatí a co se nevyplatí v roce 2021? Co lze očekávat v dalších letech? Přednáška bude o vývoji cen komodit, přípravě provozu tepláren a o plánovaných investicích.
 
» Stáhnout soubor (341 KB)

Ing. Milan Šimoník
Ing. Milan Šimoník nastoupil po studiu na VUT v Brně v roce 1990 do První brněnské strojírny (později ABB/ALSTOM). Jako projektant se účastnil výstavby elektráren a tepláren v Česku i v zahraničí. V letech 2008-2014 byl členem společného týmu ČEZ-MOL, který připravoval projekty paroplynových elektráren v Maďarsku a na Slovensku. Následně se v PSG-International podílel na modernizaci Teplárny Planá nad Lužnicí. Od srpna 2016 je výkonným ředitelem COGEN Czech, spolku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, od roku 2017 i projektovým manažerem ve společnosti TEDOM.
 
Název přednášky:
Podpora KVET na vybraných trzích
 
Bude představen systém provozní podpory plynové KVET v okolních zemích a aktuálně navrhované změny v evropské legislativě (EEAG, EED, taxonomy) z pohledu plynové KVET.
V druhé části příspěvku pak změny v podpoře plynové KVET v novele POZE a na to navazující nový model ERÚ pro podporu plynové KVET do 1 MW. 
» Stáhnout soubor (461 KB)

Ing. Ondřej Tomšej
Ing. Ondřej Tomšej absolvoval VŠB TU Ostrava, od roku 2009 pracuje na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Začínal v oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie a následně přešel na odbor strukturálních fondů, kde se stal hlavním koordinátorem programu Eko-energie (OPEI). Od 1. června 2015 působí jako vedoucí oddělení pro implementaci Prioritní osy 3 OP PIK a nyní i pro přípravu energetických programů pro OP TAK.
 
Název přednášky:
Financování rekonstrukcí tepelných sítí z Fondu obnovy
 
Přednáška bude zaměřena na dotační podporu z Národního plánu obnovy do oblasti rekonstrukce a modernizace soustav zásobování teplem.
 
» Stáhnout soubor (234 KB)
Webové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookie.
Více | Zpracování osobních údajů