PŘEDNÁŠKY KE STAŽENÍ

Sborník ke stažení

8. 9. 2020 - Transformace teplárenství do roku 2030

Blahoslav Němeček

Blahoslav Němeček je partnerem týmu poradenství pro klienty z odvětví energetiky v regionu střední a jihovýchodní Evropy. V EY se od roku 2012 věnuje mezinárodním integračním projektům v elektroenergetice a plynárenství, tvorbě strategií pro regulované i neregulované subjekty v energetice napříč Evropou a spolupracuje s orgány státní správy na tvorbě nové energetické legislativy. Podílel se na rovněž na mnoha úspěšných transakcích v energetice v regionu. V současné době se zaměřuje především na téma digitalizace sektoru a dekarbonizace. Nejraději se věnuje designu trhu. V minulosti působil jako zakladatel a místopředseda Energetického regulačního úřadu (ERÚ), jako člen Rady regulátorů Agentury pro spolupráci energetických regulátorů (ACER) a zástupce Energetického regulačního úřadu v Radě evropských energetických regulačních orgánů (CEER). Vystudoval Elektrotechnickou fakultu na Českém vysokém učení technickém v Praze, kde získal inženýrský a později rovněž doktorský titul v oboru Ekonomika a řízení v energetice. Na University of Florida absolvoval program na regulaci utilit a strategie v energetice. 

 

Název přednášky:

Trendy v evropské energetice

» Stáhnout soubor (855 KB)

8. 9. 2020 - Transformace tepláren, využití biomasy v teplárenství

Petr Duroška

Název přednášky:
Pohled na severskou energetiku jako možnou inspiraci pro české teplárenství v období odchodu od uhlí

» Stáhnout soubor (3 MB)

Ing. Ivo Slavotínek
Vystudoval obor ekonomika řízení energetiky na ČVUT – FEL. Profesní kariéru zahájil ve Výzkumném ústavu paliv a energetiky. Poté se věnoval rozvoji trhu energetických úspor v SEVEn o.p.s.
V roce 1993 spoluzakládal společnost EPS ČR s.r.o. zaměřenou na poskytování energetických služeb s garantovaným výsledkem. Po změně vlastníka a přejmenování společnosti na MVV Energie CZ s.r.o. významně přispěl k rozvoji této společnosti do podoby dnešního teplárenského holdingu.
Od roku 2006 působil na pozici předsedy představenstva a ředitele v ENESA a.s., která je zaměřena na poskytování energetických služeb. Od roku 2019 je obchodním ředitelem ŠKODA PRAHA, a.s.
Byl zakládajícím členem Asociace energetických manažerů. Během svého působení v MVV Energie CZ s.r.o. zastupoval Teplárenském sdružení v Euroheat & Power. V letech 2010–2020 byl předsedou Asociace poskytovatelů energetických služeb. 
 
Název přednášky:
Je kombinovaný paroplynový cyklus (PPC) alternativou uhlí pro teplárenství?
 
Nejenom české teplárenství stojí před zásadní modernizací. Postupný odchod od uhlí do roku 2030 je nevyhnutelný.  
Odchod od uhlí přichází v době, kdy výrazně klesá prodej tepla díky rozsáhlé rekonstrukci připojených objektů, neustále hrozí další odpojování v závislosti na charakteru soustavy a situaci v dané lokalitě, přičemž noví odběratelé nestačí kompenzovat tyto úbytky. Ekonomiku výrazně ovlivňují neustále se zvyšující roční teploty.  
Alternativ k uhlí není příliš mnoho: limitované zdroje biomasy, energetické využití odpadů, resp. alternativní paliva (TAP), a zemní plyn. Využití zemního plynu bude podporováno modernizačním fondem i operačními programy. Každá teplárenská lokalita má unikátní řešení. Pro větší soustavy CZT se nabízí využití kombinovaného paroplynového cyklu (PPC) v kombinaci s dalšími zdroji.  
Součástí přednášky budou příklady nasazení PPC v teplárenství.
» Stáhnout soubor (215 KB)

Ing. Matěj Obšil

Vystudoval fakultu stavební na VUT v Brně. Od roku 2005 pracuje ve firmě UCHYTIL s.r.o., nejprve jako projektant, poté jako hlavní inženýr projektu při výstavbě a rekonstrukci větších technologických celků. Má zkušenosti s návrhem, projektováním a uváděním do provozu parních a horkovodních kotlů na různá paliva nejen z České Republiky (Bruntál - 3x uhelný parní kotel o výkonu 1x4 a 2x8 t/h; Klatovy - uhelný parní kotel 11 t/h; Jindřichův Hradec – fytomasový horkovodní kotel o výkonu 10 MW; Třebíč – fytomasový horkovodní kotel o výkonu 7,5 MW ), ale také ze zahraničí (horkovodní plynová kotelna o výkonu 36,5 MW v Birsku v Ruské federaci a kombinované parní kotle olej/plyn o výkonu 2 x 80 t/h v Nile Sugar Company v Egyptě).  

 

Název přednášky:
Fytomasové zdroje po roce provozu

 

Příspěvek popisuje provozní zkušenosti horkovodního a teplovodního kotle na fytomasu a začlenění těchto zdrojů do CZT (Jindřichův Hradec, Třebíč), včetně plnění všech stále se zpřísňujících emisních limitů.

» Stáhnout soubor (5 MB)

8. 9. 2020 - Péče o zákazníky

Ing. Petr Fajmon , MBA
Vystudoval FEI VUT Brno v oboru elektrotechnika a telekomunikace a MBA studium na The Nottingham Trent University. Začínal jako account manager u telekomunikační společnosti, dále jako obchodní ředitel pro B2B klienty v RWE – Jihomoravská plynárenská a jako obchodní ředitel společností MACHALA, a.s. a KLINMAM Czech. Od roku 2011 působí jako generální ředitel a později i člen představenstva Tepláren Brno, a.s. Od roku 2011 je také členem výkonné rady Teplárenského sdružení ČR.  
 
Název přednášky:
Zavádění inovací v teplárenství (ve vztahu k zákazníkům)
 
Inovace v energetice nejsou jen o technologiích, ale i zákaznické péči. Nicméně právě technologie mají významný vliv na vnímání tepláren nejen zákazníkem, ale i trhem. Inovace nám umožňují držet krok s trhem a před konkurencí. Zákazníci se již nespokojí jen s „produktem“ očekávají i další služby a přidanou hodnotu. A v případě tepláren to může být ekologické chování a podpora kvality života ve městě.
» Stáhnout soubor (2 MB)

Ing. Tomáš Sluka , Ph.D.
Vystudoval ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské – technické university Ostrava, obor ekonomika a právo v podnikání. Od roku 2006 se pohybuje na manažerských pozicích v sektoru energetiky, především v teplárenství. Řídil proces prodeje tepla v řadě českých tepláren nejrůznějších velikostí, od menších regionálních, až po největší české teplárenské společnosti. Získal řadu praktických zkušeností s operativním řízením firem, nastavováním firemních procesů, implementací nových systémů a změnovým managementem. Mezi lety 2006 – 2011 působil na finančních a finančně-obchodních pozicích ve skupině MVV Energie CZ. Od roku 2011 je aktivní ve skupině EP Energy, aktuálně zastává post obchodního ředitele v Pražské teplárenské.  
 
Anotace přednášky
Pražská teplárenská - aktuální trendy v komunikaci se zákazníkem
 
Přednáška bude obsahovat představení novinek v externí komunikaci společnosti Pražská teplárenská. V úvodní části přednášky se zaměřím na přímou komunikaci se zákazníky, tj. na způsob identifikace zákazníků a na následnou formu a obsah komunikace s nimi. V druhé části přednášky se budu zabývat aktuálními trendy nepřímé komunikace se zákazníky, konkrétně pak posílením brandu a vizuální identity značky Pražská teplárenská, novým webem společnosti a záměrem na úpravu call-centra společnosti. 
» Stáhnout soubor (2 MB)

Pavel Matějíček; Jan Holeček

Název přednášky:
Marketingová komunikace v teplárenství

» Stáhnout soubor (848 KB)

8. 9. 2020 - Technika a technologie v teplárenství

Pavel Hejtmánek

Název přednášky:
Rekonstrukce a výstavba v CZT – efektivní řešení v hybridním provedení s úsporou až 30 %

 

NRG flex sa zaoberá optimalizáciou pri rekonštrukciách a výstavbe v CZT. Možnosť znižovania teploty v potrubných rozvodoch sa stáva v posledných rokoch novým trendom. Toto spolu s novými termoplasticky zosilnenými rúrkami s aramidovým vlánkom, ktoré je možné použiť až do 115C a 16bar otvorilo nové možnosti pri optimalizácii návrhov tepelných sietí. Výsledkom zamyslenia sa nad kombináciou týchto možností pre prevádzku na pomedzí teplovod-horkovod (havarijná teplota do 115C a 16bar) sme zosumarizovali na konkrétnom prípade rekonštrukcie. Výsledkom je návrh hybridného riešenia - kombinácia oceľových predizolovaných tyčí pre dimenzie DN125 - DN300 a nahradenie dimenzií do DN100 flexibilnými plastovými predizolovanými potrubiami. Výsledok s úsporou tepla až 30% pri zámene materiálu z oceľových tyčí so zosilnenou izoláciou za plastové predizolované potrubia prekvapil a otvoril možnosti realizovať projekty rýchlejšie a efektívnejšie. Za kľúčové považujeme hlavne - výrazné zníženie tepelných strát rozvodu, násobné zníženie počtu spojov na trase, flexibilitu pri obchádzaní prekážok, asi 4násobné zrýchlenie montáže a užšie výkopy oproti  realizácii v oceli.

» Stáhnout soubor (1 MB)

Mag. Heinrich Zeman
Vzdělání:
Vysokoškolský diplom z ekonomie a informačních technologií na Vídeňské univerzitě, dále elektrotechnika, ekonomie a informační technologie na Technické univerzitě ve Vídni. 
 
Profesní kariéra: Zastával několik vedoucích pozic v oblasti výstavby průmyslových podniků a poskytovatelů energetických řešení, jako jsou AE&E Power Plant Systems GmbH / A-TEC Group a YARA Environmental Technologies (dříve Strabag Energietechnik).
Jako obchodní projektový manažer a manažer smluv a reklamací zodpovídal za významné mezinárodní projekty s investiční hodnotou až 850 EUR. K jeho klientům patřili klíčoví hráči na energetickém trhu jako RWE, swb, ESB International a Enerji SA.
Za svou profesní kariéru se staral o rozsáhlou řadu významných projektů, k nimž patří Petrobras v rafinérii RNEST, Pernambuco (BR), TAURON Power Plant Laziska (PL), ČEZ / VÍTKOVICE Power Engineering, Elektrárna Dětmarovice (CZ), BASF Ludwigshafen / Lurgi GmbH, Ludwigshafen (GER) .
V současnosti zastává pozici vedoucího BU Gas Gensets a kogeneračních jednotek pro K&W Drive Systems, strategického distributora Rolls Royce Power Systems v Rakousku i Střední a Východní Evropě.
 
Název přednášky:
Systém MICROGRID pro optimalizované řešení energií
 
V moderní energetice patří systém MICROGRID k nově vznikajícím infrastrukturám s výrazným potenciálem do budoucna. Koncept této tzv. mikrosítě nabízí možnost řešení hlavních problémů spojených s rozváděním energie distribučními systémy. Microgrid tvoří série distribuovaných generátorů (DG), která je schopna operativně dodávat zákazníkům elektrickou energii i v případě jejího nedostatku. Rychlá reakce na poptávku, efektivní hospodaření s energií, vysoce účinná distribuce. Značný nárůst spotřeby elektrické energie za současného zvýšeného počtu citlivé nebo kritické zátěže vede k příkrému vzestupu poptávky po elektrické energii v celosvětovém měřítku. Pro úspěšné fungování systému mikrogrid a jeho využití pro zdroje obnovitelné energie, k nimž patří například fotovoltaická pole, vodní a je třeba navolit správnou strategii řízení. V tomto technickém kontextu představíme mikrogrid systému Royce Roll Power s ohledem na systémové požadavky, včetně akumulátorových baterií, kogeneračních jednotek a komponent pro nouzové napájení.
» Stáhnout soubor (4 MB)

Karel Borovec, VŠB; Lukáš Pilař, ČVUT

Název přednášky:
Zkušenosti z aplikace sorbentů pro snížení emisí Hg při spalování uhlí

 

Předkládaný příspěvek shrnuje výzkum provedený v oblasti emisí Hg obsažených ve spalinách vzniklých po spálení pevných fosilních paliv. V EU bylo vydáno prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT), a které zpřísňuje jednak stávající limity pro SO2, NOx, TZL, ale i další látky a předně nově i emisní limity pro koncentraci rtuti. Příspěvek seznamuje s hlavními vlivy, které zásadně ovlivňují výslednou emisí Hg, a následně příspěvek seznamuje s výsledky projektu THETA pod Technologickou agenturou ČR pod názvem „Snížení koncentrací Hg, HCl a HF z velkých průmyslových zdrojů“ předně s výsledky z testů pevných sorbentů určených pro záchyt Hg dávkující se do spalin před technologií odprášení spalin. 

» Stáhnout soubor (1 MB)

Ing. Tomáš Adamec

Vzdělání:

1996–2001: Česká Zemědělská Univerzita v Praze (CZU), Technická Fakulta - Mezioborové studium- Obchod a podnikání s technikou
 
Pracovní zkušenosti:
2003-2006: SANDVIK - Sales technician of the Sandvik Coromant division
2006-2007: CeramTec AG - Technical Advice and Sales of the SPK Cutting Tools division 
2007-2010: UNIMERCO A/S- Area Sales Manager of the Metal Division
2010-2015: ABB (Discrete Automation and Motion division, Drives & Motors sales unit) - Sales  &Development Manager/Local Product Group Manager
2015-2016: Rolls-Royce International- Business Development Director Central & Eastern Europe
2016-dosud: Rolls-Royce Power Systems (Bergen Engines AS)- Regional Sales Manager Central & Eastern Europe
 
 
Název přednášky:
Vysoce účinné medium-speed motory pro kogeneraci
 
Rolls-Royce Power Systems je světovým lídrem v oblasti motorů známých pod značkou MTU a Bergen Engines. Zatímco MTU je výrobcem tzv. high-speed motorů, tak v Bergen Engines se zaměřujeme výhradně na medium-speed motory, v našich podmínkách používané převážně pro vysoce účinnou kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla.
V regionu Střední a Východní Evropy se nám ve spolupráci s našimi partnery podařilo instalovat významný počet plynových motorgenerátorů ať už přímo pro teplárenský provoz nebo pro zajištění podpůrných služeb provozovatelů přenosových soustav. Mezi hlavní dodávky patřily: C-Energy Planá s.r.o. (celkem 60 MW), Tepláreň Košice a.s. (37 MW), Martinská Teplárenská a.s. (29 MW) a PGE Rzeszow (29 MW). Celosvětově jsme dodali již více než 840 plynových medium-speed motorů dosahujících dohromady přes 40 miliónů motohodin. V současné době nabízíme jednotlivá řešeni od 3.5 MWe do 11.8 MWe při dosažení elektrické účinnosti až 50%. Celková účinnost v rámci KVET může dosahovat až 95%. Při výrobě elektrické energie se kromě kontinuální produkce a podpůrných služeb používají motory také pro pokrytí špiček i jako záložní zdroje. U KVET jsou to zejména teplárny, skleníky a trigenerace. Další použití je potom v ropném průmyslu a plynárenství.
» Stáhnout soubor (4 MB)

Robert Zagozdzon , M. Eng.
Podnikatel, lídr a mentor. V letech 1995-2018 vybudoval skupinu společností, které využily příležitosti otevřeného evropského prostoru a postupné liberalizace právních předpisů, a to i v energetickém sektoru. 
Mezitím se rozhodl investovat úsilí do vývoje technologií nabízejících řešení problémů klíčových pro naši budoucnost. Ignorování těchto problémů totiž neohrožuje jen kvalitu života v budoucích letech, ale potenciálně přináší mimořádné náklady. Důležitou součástí jeho podnikatelského přístupu je snížení škodlivých emisí do vzduch a vody, nižší spotřeba paliva, méně skleníkových plynů a méně chemických látek.
Realizuje se také jako výzkumník v oblasti vnitřních vědomostí. Ve své vědecké práci se zaměřuje na svou vlastní vnitřní bytost. Používá experimentální metody na zkoumání různých oblastí lidského života a hledání pravdy. Zkoumá podnikání, lidské slabosti a vášně, osobní život, emoce, pocity a klima, v němž vznikají. Pravda je pro něj jediná věc, která přináší naplnění a úspěch ve všech oblastech života.
 
Název přednášky:
Enviromentální a nákladový měnič pravidel hry v úpravě vody, výrobě tepla a chladu a distribuci
 
Představíme revoluční přístupy k úsporám energií a ochraně životního prostředí. Kvantová fyzikální úprava kapalin, včetně zpracování vody bez použití chemikálií, které přináší dvouciferné úspory energie ve výrobě elektřiny a teplárenství a zmenšuje environmentální zátěž, bez potřeby investice ze strany klienta.
» Stáhnout soubor (9 MB)

Ing. Ondrej Chalupka

Dosažené vzdělání:
1993 - 1999 
Technická univerzita v Libereci/Strojní, Liberec
Obor/specializace: Konstrukce energetických zařízení

1997 - 1998 
University of Glasgow, Glasgow
Obor/specializace: Heat transfer and fluid dynamics 

Průběh zaměstnání

2003 - současnost
Systherm s.r.o.
Pracovní pozice: Technický ředitel
• odpovědnost za návrhy a konstrukci předávacích stanic tepla určených zejména pro export (Švédsko, Dánsko, Maďarsko, Rusko)
• vývoj výpočtového programu pro návrh předávacích stanic tepla
• vývoj programu pro hlídání a řízení nabídek, objednávek a výrobních procesů pro předávací stanice tepla

2001 - 2003
THERMO KING Czech Republic s.r.o.
Pracovní pozice: Prodejce klimatizačních jednotek
Nalezení optimálního řešení a výběr zprávného typu klimatizační jednotky pro lehká kolejová vozidla na základě požadavků zákazníka a místních klimatických podmínek

1999 - 2001
Alfa Laval
Pracovní pozice: Návrhář systému předávání tepla
Návrhy systému předávání tepla dle požadavku zákazníka

Reference:
Vedení projektu dodávky 400 ks předávacích stanic tepla pro teplárnu Budapešť v roce 2008/2009 v hodnotě cca 100M CZK. 

 

Název přednášky:
Rekuperace tepla v systémech kondenzátního hospodářství 

Teplo je komodita, která nabývá více a více na významu, a to jak z pohledu ekonomického, tak i z pohledu vlivu na životní prostředí. Jeho správná výroba, přenos a využití je alfa a omega při posuzování energetické bilance každého podniku. Zvyšování účinnosti zdrojů tepla a zamezení ztrátám v přenosové soustavě se věnuje spousta odborníků a pořádá se nespočet přednášek a konferencí. Ale existují ještě oblasti, kterým se dle našich zkušenosti prozatím nevěnuje patřičná pozornost.

Kondenzátní hospodářství v parních rozvodech bylo, a v mnoha podnicích pořád je, na okraji zájmu. V mnoha případech se kondenzát rovnou vypouští na kanál, v lepším případě se aspoň čerpá zpátky ke zdroji a tepelné ztráty spojené s čerpáním patří mezi ty poslední. Ale kondenzát, a hlavně ten horký z technologických procesů, může být cenným zdrojem pro zpětné využití tepla a zvýšení efektivity při práci s teplem. 

Firma SYSTHERM se touto problematikou intenzivně zajímá a nabízí zákazníkům různé možnosti a řešení využití kondenzátního tepla. Tyto moduly, prodávané pod obchodní značkou SYSCON lze využít pro následující oblasti:

 • vytápění administrativních budov
 • předehřev studené vody pro přípravu TV
 • předehřev průmyslové vody v rámci technologických procesů

Hlavně posledně jmenované využití v rámci průmyslových technologií je momentálně v popředí našeho zájmu, kdy jsme nedávno představili inovovaný modul SYSCON-AKU.

 

Rekuperace tepla a jeho hospodárné využití v rámci celého procesu je správná cesta a firma SYSTHERM se svými znalostmi, zkušenostmi a výrobními možnostmi je schopna vyřešit i na první pohled neřešitelné situace.

» Stáhnout soubor (2 MB)

Ing. František Kural
Vzdělání: 
Vystudoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni, fakultu Elektro, obor Stavba strojů a přístrojů, 1985-1990.
 
Pracovní zkušenosti po absolvování studia:
V letech 1990-1992 pracoval jako zkušební technik přístrojů pro drážní vozidla ve ŠKODA Controls, později do roku 2011 jako zkušební technik budicích souprav generátorů (do roku 2002 ve ŠKODA Energo, poté od roku 2003 po akvizici již v ZAT a.s.). Jeho další kariéra pokračuje ve společnosti ZAT a.s., kde startoval na pozici ředitel Divize Servis, až do roku 2014. Následně do roku 2018 zastával funkci ředitele Divize Energetika. V současné době pracuje jako manažer obchodu a marketingu s hlavním zaměřením na automatizaci pro klasickou energetiku. Zastupuje ZAT a.s. v Teplárenském sdružení ČR.
 
Název přednášky:
Novinky v řídicích systémech technologií snižující náklady v teplárenství
 
Teplárenství a spalování odpadů jsou v současné české energetice velmi důležitá témata z pohledu dodavatele systémů kontroly a řízení technologických procesů. Nejde jen o dodávky řízení technologie, ale také o služby spojené s hmotnými dodávkami – tedy servis, sběr a vyhodnocování dat, analýzy a doporučení pro provozovatele s cílem zefektivnit provoz a snížit provozní náklady.
 
Hlavním cílem přednášky je informovat o společnosti ZAT a.s. jako o dodavateli řešení do   teplárenství, seznámit s novinkami v platformách technických prostředků a představit naše kompetence prostřednictvím našich referencí. Dalším cílem je seznámit odbornou veřejnost s nejnovějšími aktivitami ZAT a.s. ve spalování odpadu jako dalším oboru, kde může být řešení ZAT a.s. výhodně využitelné.
» Stáhnout soubor (9 MB)

9. 9. 2020 - Odpady a jejich energetické využití

Ing. Bc. Jan Maršák , Ph.D.
Absolvent doktorského programu na Fakultě technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a oboru politologie/sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.
 
V současnosti zastává pozici ředitele odboru odpadů Ministerstva životního prostředí. Zajišťuje proces přijímání nové legislativy odpadového hospodářství. V rámci odborné činnosti se zaměřuje na strategické otázky vývoje odpadového hospodářství v ČR. Komplexně se zaměřuje na problematiku oběhového hospodářství a vede přípravu národní strategie pro oběhové hospodářství v ČR („Cirkulární Česko 2040“). Na Ministerstvu životního prostředí působí v různých pozicích od roku 2003. 
 
 
Název přednášky:
Nová legislativa odpadového hospodářství
 
Balíček k oběhovému hospodářství (Circular Economy Package), jehož legislativní část byla schválena v roce 2018, přinesl dlouhodobou perspektivu pro směřování nakládání s odpady (zejména komunálními). Nové cíle pro recyklaci komunálních odpadů až do roku 2035 a omezení skládkování odpadů pro roky 2030 a 2035. Balíček rovněž jednoznačně posílil orientaci na primární třídění (nové povinnosti a třídění nových skupin odpadů) a varoval před uzavíráním komunálních odpadů na skládkách, ve spalovnách (bez využití energie) a v jednoduchých technologiích mechanicko-biologických úprav. 
Ve vztahu k prosazování přechodu na oběhové hospodářství je zásadním přístupem Ministerstva životního prostředí realizovat takové kroky, které povedou zejména k omezování skládkování využitelných a recyklovatelných odpadů, zvýší úroveň recyklace a podpoří využívání druhotných surovin.
Ze strany MŽP byly v roce 2019 do legislativního procesu předloženy: nový zákon o odpadech, nový zákon o výrobcích s ukončenou životností, novela zákona o obalech, změnový zákon. V současnosti se zákony projednávají v Poslanecké sněmovně a předpokládaná účinnost je nastavena na leden 2021. 
Hlavní prioritami nového zákona o odpadech jsou:
 • Zlepšení naplňování hierarchie nakládání s odpady v ČR.
 • Maximální legislativní podpora zvýšení recyklace odpadů a oběhového hospodářství.
 • Legislativní podpora pro další odklon využitelných a recyklovatelných odpadů ze skládek.
 • Umožnit splnění povinností ČR ze směrnic EU.
 • Omezení nelegálního nakládání s odpady.
 • Sjednocení podmínek pro nakládání odpady a jejich lepší vymahatelnost.
 • Zpřehlednění přechodu odpad/neodpad. 
 • Zpřísnění podmínek provozu mobilních zařízení.
 • Posílení ekonomických nástrojů k podpoře recyklace (poplatky za ukládání odpadů na skládky).
 • Posílení možností pro zavedení motivačních plateb za odpad pro občany (systém PAYT).
 
Oběhové hospodářství v České republice ovšem vyžaduje i strategický komplexní přístup. Z tohoto důvodu je Ministerstvem životního prostředí připravována národní strategie oběhového hospodářství „Cirkulární Česko 2040“.
» Stáhnout soubor (670 KB)

Ing. Petr Novotný
Již od raného studentského věku se zajímal především o dvě oblasti – finance a ochranu životního prostředí. Vystudoval 2 obory v oblasti financí a podnikového managementu na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy Univerzity. Zkušenosti nabíral i na studiích v zahraničí, na ročním studiu programu European Business na University of Huddersfield ve Velké Británii a dva semestry strávil ve Finsku na University od Jyväskylä, kde se detailně seznámil s technologiemi na energetické využití bioodpadu – tyto zkušenosti nyní používá v rámci Institutu Cirkulární ekonomiky. Po studiích pracoval nejdříve 2 roky v poradenské společnosti EY, odkud přešel do společnosti RENARDS dotační, s.r.o., kde měl na starosti projekty z oblasti nízkouhlíkových technologií. S Institutem cirkulární ekonomiky spolupracuje prakticky od jeho vzniku a tato spolupráce se postupně prohlubuje. Nejznámějším projektem, který v Incienu vede je pilotní projekt využití bioodpadu k výrobě paliva pro městské autobusy, za který byl Incien v roce 2019 oceněn prestižní cenou E.On Energy Globe.
 
Název přednášky:
Role energetického využití odpadu v cirkulární ekonomice
 
V rámci prezentace si představíme aktuální stav odpadového hospodářství v České republice a ukážeme si, jakou roli v něm bude do budoucna hrát energetické využití odpadu. Budoucnost nám přinese velký tlak na předcházení vzniku odpadu, recyklaci a také zákaz skládkování. Energetické využití odpadu je důležitou součástí odpadového hospodářství, protože dokáže využít nerecyklovatelné odpady a zamezit tak jejich ukládání na skládky.
» Stáhnout soubor (5 MB)

Jan Krišpín

Celoevropskou budoucností se pomalu, ale jistě stává malá distribuovaná a současně obnovitelná energetika, která respektuje přechod k cirkulární ekonomice. Tento trend přináší možnosti pro nová systémová řešení, která si současně vynucují jiný způsob přemýšlení. Za tímto účelem mi byla svěřena do rukou společnost EVECO Brno, kde nyní v pozici generálního ředitele naplňuji vize moderních technologických řešení i obchodních modelů v oblasti spalovacích procesů, výroby tepla a čištění spalin.

 

Název přednášky:
Mikrospalovny

 

Českou společností dlouhodobě rezonují otázky související s udržitelností odpadového hospodářství a jeho budoucím vývojem. Přestože dnes již dokážeme zajistit účinné třídění a objem separovaného odpadu vytrvale roste, systémy recyklace stále narážejí na bariéry ekonomické a environmentální smysluplnosti. Zároveň zůstává dlouhodobě systematicky neřešen problém s průmyslovými odpady a výměty z třídicích linek, které často tvoří 5070 % vstupního množství odpadu. Tyto zbytkové odpady se vyznačují vysokou výhřevností a současně velmi nízkou sypnou hmotností, což vede ke značnému prodražování logistiky.

Společnost EVECO Brno ve spolupráci s C-Energy Planá vyvinula a uvedla do provozu modulární kontejnerové zařízení pro termické zpracování a energetické využití odpadu – mikroZEVO EVECONT. Vznikl tak energeticky velmi perspektivní zdroj o výkonu cca 2 MW se zpracovatelskou kapacitou až 2400 tun odpadu ročně.

Cílem přednášky je představit nové pojetí jednotky ZEVO jako hodnotného člena malé distribuované energetiky a ozřejmit princip funkce ekonomiky takového provozu.

» Stáhnout soubor (3 MB)

Ing. Petr Havelka

Ing. Petr Havelka se narodil v Olomouci v roce 1980. Vystudoval obor Odpady a jejich využití na ČZU v Praze, dále studoval na Univerzitě Vitus Bering v Dánsku. Při a po škole se krátce věnoval PR managementu v renomované reklamní agentuře. Následně nastoupil na cestu odborné praxe v oboru odpadového hospodářství, a to na pozici inspektora na České inspekci životního prostředí (ČIŽP) na oblastím inspektorátu v Praze. Po dvou letech přešel na ředitelství ČIŽP, kde vykonával funkci ředitele odboru odpadového hospodářství a po-té i náměstka ústředního ředitele ČIŽP. V těchto pozicích řídil a definoval kontrolní činnost na úseku odpadového hospodářství v celé ČR. Je častým autorem článků v odborném tisku, je členem Rady pro odpadové hospodářství ČR, byl členem Rozkladové komise ministra ŽP, Ústřední nákazové komise ČR a dalších odborných orgánů. Na ČIŽP působil celkem 8 let, 6 let v řídících pozicích. Následně se v roce 2012 na základě výběrového řízení stal výkonným ředitelem České asociace odpadového hospodářství, kde působí do současné doby. 

 

Název přednášky:
Energetické využití TAP jako vhodná cesta energetického využití odpadů v souladu s balíčkem oběhového hospodářství EU

 

Evropská unie směrnicí stanovila, že skládkování komunálních odpadů se má omezit na maximálně 10 %, a to v roce 2035. Některé státy požádaly o výjimku a termín mají prodloužený k roku 2040. Je pozitivní, že pro ČR platí původní přísnější termín. Návrh zákona o odpadech navíc přináší omezení skládkování využitelných odpadů již k roku 2030. Prioritou EU dle směrnic je recyklace. Tu mají členské státy navýšit minimálně na 65 %, také k roku 2035. Je však zřejmé, že ne všechny odpady lze recyklovat. Je zde tedy určitý prostor i pro moderní energetické využití odpadů. EU zároveň stanovila cíl, že k roku 2030 by se mělo zredukovat množství vznikajících směsných odpadů, a to dokonce o plných 50 %. Všechny tyto závazné předpoklady logicky vyúsťují v to, že EU otevřeně podporuje a upřednostňuje energetické využití upravených odpadů, tedy paliv z odpadů, před využitím neupravených směsných odpadů. To je patrné i z dotačních programů, u kterých EU opakovaně stanovila, že nepodpoří žádné projekty na ZEVO na směsný odpad. Naopak podporuje úpravy odpadů, včetně výroby a využití paliv z odpadů (TAP). Paliva z odpadů jsou proto moderní cestou, jak v souladu s balíčkem oběhového hospodářství udržitelně navýšit energetické využití odpadů, a přitom neohrozit prioritní evropské cíle třídění a recyklace komunálních odpadů a cíle redukce vzniku směsných odpadů. Jaké jsou výhody energetického využití upravených odpadů před směsnými? Jaká je vlastně produkce odpadů v ČR? Jaké investice se s novým zákonem připravují? Jaké jsou trendy ve vztahu k možnému splnění závazných cílů? Těmto a dalším tématům se bude věnovat letošní prezentace Petra Havelky z České asociace odpadového hospodářství.

» Stáhnout soubor (2 MB)

Ing. Milan Tomášek
1986-1991
Vysoká škola chemicko-technologická, Praha
 
1992-1995 Okresní úřad Rokycany, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství
 
1995-dosud Zaměstnanec firem skupiny RUMPOLD,
od roku 2001 zodpovědný za výrobu TAP
 
Název přednášky:
Zkušenosti s výrobou TAP
 • Historie výroby TAP v České republice
 • Výroba TAP ve firmě Rumpold
 • TAP jako zdroj biomasy
 • Provozní zkušenosti s výrobou TAP a jeho odbytem
 • Výhody a nevýhody náhradního paliva
 • Očekávání do budoucna
» Stáhnout soubor (2 MB)

Ing. Pavel Drápela

V roce 2008 absolvoval Fakultu strojní Technické univerzity v Liberci. Jako zaměstnanec Plzeňské teplárenské a.s. pracoval dva roky ve výrobním úseku a poté se podílel na projektu výstavby ZEVO Plzeň jako člen projektového managementu. Od roku 2015 do roku 2018 působil jako technik provozu na ZEVO Plzeň a v současné době zastává post vedoucího projektového managementu v Plzeňské teplárenské a.s.

 

Název přednášky:
Porovnání evropské legislativy

S novelou zákona o odpadech je téma potenciální výstavby ZEVO opět aktuální. Podporuje tato legislativa výstavbu nových ZEVO v ČR nebo se po zákazu skládkování bude vozit odpad k likvidaci do zahraničí? Jaké projekty ZEVO vznikají v posledních letech v EU. Schvalovací proces ZEVO a jeho úskalí.  

» Stáhnout soubor (789 KB)

Miloš Kužvart

Název přednášky:
Certifikace TAP

» Stáhnout soubor (959 KB)

Ing. Robert Suchopa
Jako manažer výzkumných a vývojových projektů pro technologie chemické recyklace je zodpovědný za koordinaci výzkumně-vývojových aktivit v této oblasti. Jeho působnost leží napříč dvěma vzájemně se doplňujícími aktivitami – jak v oblasti samotného výzkumu a vývoje, kde zaujímá vedoucí roli v rámci rozsáhlého výzkumně vývojového projektu, který si dává za cíl vyvinout kompletní technologický řetězec chemické recyklace odpadních plastů prostřednictvím pyrolýzy, počínaje odpadními plasty a konče recyklovanými produkty, tak i v oblasti komerční spolupráce se subjekty, jež tento typ technologie provozují. Kombinace vzdělání pro oblast zpracování ropy a následné výroby paliv a petrochemikálií (titul Ing. na VŠCHT Praha) se zkušenostmi s vedením vývojových projektů v automotive sektoru mu dává všechny potřebné předpoklady, aby v rolích, které zastává, uspěl a pomohl tak technologii chemické recyklace se v podmínkách trhu v ČR šířeji uplatnit.
 
Název přednášky
Využití produktů pyrolýzy odpadních plastů ve skupině Unipetrol
 
Při nakládání s plastovým odpadem je třeba snížit skládkování a posílit recyklaci. Mechanická recyklace je prioritou, ale má své limity. Jedno z nadějných řešení v boji s odpadními plasty nabízí chemická recyklace prostřednictvím pyrolýzy. Jak lze využít produkty pyrolýzy odpadních plastů v chemickém průmyslu? Jedná se stále o energetické využití? Je chemická recyklace ekonomicky životaschopná? Jaké jsou hlavní překážky, které stojí chemické recyklaci v cestě? Poslechněte si prezentaci Roberta Suchopy, vedoucího projektu PYREKOL, výzkumného centra UniCRE, kde testují způsob, jak pomocí chemické recyklace (pyrolýzy) proměnit odpadní plasty na vstupní surovinu rafinérské a petrochemické zpracování.
» Stáhnout soubor (1 MB)

Ing. Ondřej Putna
Mezi lety 2008 a 2011 studoval bakalářský obor strojní inženýrství na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě strojního inženýrství, do roku 2013 potom magisterský obor procesní inženýrství. V současné době studuje doktorský program konstrukční a procesní inženýrství. Od roku 2013 až dosud působí jako vědecký pracovník na VUT v Brně, Fakultě strojního inženýrství, Ústavu procesního inženýrství. Podílel se mimo jiné na projektech: 2012: Využití pokročilých matematických metod pro návrh koncepce zpracování odpadů k výrobě obnovitelné energie, 2014-2016: Integrovaný návrh procesů a zařízení pro vysoké využití energetického potenciálu paliv a odpadů, 2016: Implementace pokročilých statistických metod do problematiky dodávky tepla ze zařízení energetického využití odpadů, 2017-2019: Inovativní návrhy v oblasti procesů a zařízení v procesním a energetickém průmyslu.
 
Název přednášky:
Posouzení integrace ZEVO různých kapacit do teplárenských systémů
 
Výnosy z prodeje tepla patří u ZEVO ke klíčovým prvkům ekonomiky. Přednáška je zaměřena na matematické modely integrace více tepelných zdrojů v rámci jedné sítě CZT, které jsou vyvíjeny na VUT v Brně. Představeny budou optimalizační nástroje, jejichž cílem je stanovení přijatelné ceny tepla vyráběného v ZEVO a tím pádem i zpřesnění odhadu ekonomiky těchto projektů. Aplikace těchto nástrojů může v konečném důsledku pomoci rozhodnutí o vhodné zpracovatelské kapacitě nebo technologickém řešení.
» Stáhnout soubor (1 MB)

Ing. Jaromír Manhart
Jaromír Manhart vystudoval VŠCHT v Praze v programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí spolu s učitelstvím chemie pro střední a základní školy. 17 let, od roku 2002 do 2019, pracoval pro Ministerstvo životního prostředí v oblastech odpadového hospodářství a odstraňování starých ekologických zátěží a kontaminovaných míst. Ročním působením mezi lety 2013 a 2014 v SGS Czech Republic s.r.o. na pozici odpadového projektového manažera tak podtrhuje své zkušenosti na nynější pozici ve Státním fondu životního prostředí ČR, kde na odboru odpadového hospodářství koordinuje a supervizuje projekty podpořené z Evropských strukturálních a investičních fondů. 
 
Název přednášky:
Projekty SFŽP
 
Operační program Životní prostředí přispívá od roku 2007 k rozvoji systémů sběru, třídění a zpracování všech druhů odpadů napříč všemi kraji České republiky.
Ne jinak tomu bude i v následujícím programovém období v letech 2021 – 2027, kde se chystá obdobné spolufinancování ve veřejné i soukromé sféře předkládaných odpadových projektů. Cílem přednášky je informovat o dosavadních výsledcích a budoucím výhledu zaměření prioritní osy se specifickým cílem podpory přechodu k oběhovému hospodářství.
» Stáhnout soubor (527 KB)

Ekonomika a legislativa v teplárenství

Pavel Jirásek

Název přednášky:
Novela zákona o podporovaných zdrojích energie

» Stáhnout soubor (597 KB)