PŘEDNÁŠKY PREZENTOVANÉ 25.4.2018

Sborník - přednášky

Katalog vystavovatelů a partnerů

 


Níže uvedené sekce, případně jednotlivé přednášky jsou ke stažení na stránkách Teplárenského sdružení České republiky:


Balíček oběhového hospodářství

 Jaromír Manhart 

Ministerstvo životního prostředí

Jaromír Manhart vystudoval VŠCHT v Praze v programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí spolu s učitelstvím chemie pro střední školy. Na Ministerstvu životního prostředí působí od roku 2002 v oblasti odpadového hospodářství a částečně i starých ekologických zátěží a kontaminovaných míst. Od srpna 2011 do ledna 2013 vedl na MŽP odbor odpadů. Roční přestávkou však musel přerušit práce pro MŽP a jako projektový manažer pracoval pro SGS Czech Republic s.r.o., dceřinou společnost švýcarské SGS Group. V roce 2014 bylo Jaromírovi nabídnuto pracovat znovu na MŽP na pozici ředitele odboru s cílem připravit Českou republiku na oběhové hospodářství, novou odpadovou legislativu a minimalizovat skládkování za současného nárůstu využívání odpadů. 

Desatero moderního odpadového hospodářství, aneb jak naplnit evropské cíle a zbytečně nezvyšovat nák

 Ing. Jan Havelka, CSc. 

ORTEP s.r.o. 

Je absolventem Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, oboru Teorie a technika jaderných reaktorů. Hned od ukončení studií v roku 1986 po dnes se věnuje vývoji SW v oblasti tepelně-hydraulických výpočtů a optimalizace tepelných sítí. Zpočátku jako zaměstnanec Výzkumného ústavu energetického (EGÚ Praha) a následně od roku 1993 jako vedoucí vývoje SW a technický ředitel ve firmě ORTEP, s.r.o, ve které působí dodnes. 

 

Anotace přednášky: Nová aplikace pro řízení teplárenských soustav - DYMOS nové generace  
Příspěvek popisuje nové trendy simulace, přípravy a řízení provozu velkých i středních SZT. Zdůrazněn je přístup ORTEP, s.r.o. k řešení dané problematiky na bázi nově vyvinuté SW aplikace DYMOS a v ní použitých originálních technologií. V referátu je popsán okruh řešených úloh, vhodné procesní postupy a zejména dosažitelné efekty pro potenciální uživatele.
 

Spalování odpadů v Evropě - současnost a budoucnost

 Dr.-Ing. Aleš Bláha 

Pražské služby a.s. 

Místopředseda představenstva sdružení STEO A. Bláha ukončil v roce 1990 studium chemického inženýrství na Friedrich-Alexander-Universität Erlangen. Na této univerzitě pracoval jako vědecký pracovník na katedře technické chemie II a v roce 1992 zde také obhájil disertační práci a byl mu udělen titul Dr.-Ing.  
Poté pracoval jako vedoucí projektů vývojového oddělení u PARI-Werk GmbH medizinische Inhalationsgeräte ve Starnbergu. Jeho dalším působištěm byla firma TAN GmbH, Thermische Abfallbehandlungsanlage v Norimberku, kde se jako projektový manažer podílel na výstavbě nové spalovny.  
V roce 2002 se vrací do České Republiky a pracuje jako samostatný technický poradce v oblasti termického zpracování odpadů, chemie, stavebnictví, strojírenství, hutnictví a energetiky. Od roku 2006 je ředitelem Zařízení na energetické využití odpadů v Praze. Vedl projekty DeDiox a Kogenerace s DeNOx v ZEVO, které byly úspěšně dokončeny a zprovozněny v roce 2007 a 2010. 
A. Bláha publikuje a přednáší své poznatky v oboru energetického využívání odpadů především v rámci odborných časopisů, seminářů a konferencí. K jeho zálibám patří lední hokej a klasická kytara. Je ženatý a má 5 dětí.

Rekonstrukce energetiky v Lázních Luhačovice

 Rostislav Horák

ČEZ ESCO, a.s. 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI:
02/2015 – doposud, ČEZ ESCO, a.s. - projektový manažer  
10/2010 – 02/2015, ČEZ, a.s. - projektový manažer  
04/2006 – 10/2010, Tenza, a.s. - projektový manažer 
01/2004 – 04/2006, Zásobování teplem Vsetín, a.s. - vedoucí výroby a rozvodu tepla
01/2002 – 01/2004, MVV enservis, s.r.o. - vedoucí divize Morava  
06/1996 – 12/2002, MISS, a.s. - vedoucí divize Teplo  
02/1992 – 06/1996, RK MIVA - vedoucí provozu Teplo 
07/1986 – 02/1992, MSV Vagónka Studénka, Závod Energetika - vedoucí výroby tepla, mistr výroby tepla, obsluha energetických zařízení
09/1980 – 07/1986, MSV Vagónka Studénka, Stř. technologie osobních vozů - technolog

Anotace přednášky: Rekonstrukce energetiky v Lázních Luhačovice  
V roce 2012 si společnost Lázně Luhačovice, a.s. nechala zpracovat energetický audit s cílem rozhodnout, jak dále v oblasti zásobování teplem. Na základě tohoto materiálu bylo rozhodnuto zachovat centrální zásobování s částečnou decentralizací (odpojení nejvzdálenějších objektů Morava a Palace).
Vybudování lokálních zdrojů v těchto objektech proběhlo v létech 2014-2015.
Realizace první etapy zvoleného řešení (změna otopného systému - přechod z páry na teplou vodu) nazvané Koncepce zásobování teplem Lázně Luhačovice, a.s. započala na podzim roku 2016 a byla ukončena na jaře roku 2017. 
Realizace druhé etapy (výstavba kogenerační technologie), která byla nazvaná Instalace KGJ v areálu Centrální výtopny Luhačovice probíhala od jara do podzimu roku 2017.
Realizací těchto dvou projektů Lázně Luhačovice, a.s. ročně ušetří cca 30% nákladů. 

Osnova přednášky:
Koncepce zásobování teplem Lázně Luhačovice, a.s. (realizátor EVČ, s.r.o.)  
- Koncepční varianty
- Rekonstrukce zdroje tepla
- Nový teplovod - náhrada technicky i morálně zastaralého parovodu 
- Rekonstrukce odběrných míst 

Instalace KGJ v areálu Centrální výtopny Luhačovice (realizátor ČEZ Energo, s.r.o.) 
- Začlenění KGJ do skladby zdrojů v Centrální výtopně
- Výstavba KVET  
- MaR, komunikace, dispečerské řízení

Energetické využití odpadu - jediná možná cesta pro materiálově nevyužitelné odpady

 Karel Jelínek 

SAKO Brno, a.s. 

8/2017 - dosud: Ředitel společnosti SAKO Brno, a.s.
6/2015 - 7/2017: Generální ředitel, Předseda představenstva První brněnská strojírna, a.s.
1/2013 - 7/2017: Generální ředitel, Předseda představenstva PBS ENERGO, a.s.
5/2006 - 12/2012: Obchodní ředitel PBS ENERGO, a.s.
1/2001 - 4/2006: Vedoucí zkušebny První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.
6/1995 - 12/2000: Projektový manažer První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.

Vzdělání
1996 - 2001: Vysoké učení technické v Brně, Silnoproudá elektrotechnika a energetika
1991 - 1996: Gymnázium

RNDr. Jana Suzová

SAKO Brno, a.s., Environmentální specialista
Vzdělání:
• V roce 1983 dokončila studium na Přírodovědecké fakultě Masarykovy university v Brně, katedře anorganické chemie.
• 1983 – 1984 - studijní pobyt na katedře analytické chemie PřF Masarykovy university v Brně.

Praxe:
• 1993 až do současnosti pracuje v SAKO Brno, a.s. jako environmentální specialista a odpadový hospodář. Náplní její práce je především problematika odpadů a emisí, spolupráce na připomínkování zákonů a vyhlášek MŽP, byla členkou Meziresortní odborné skupiny pro POPs (persistentní organické polutanty) při MŽP.
• 2003 až do současnosti – odpovědná zástupkyně společnosti pro výkon autorizované činnosti – Autorizace pro dohled nad provozem spalovny odpadu
• 2004 jmenována ministrem životního prostředí členkou „Rady pro odpadové hospodářství“.
• 1999 – 2006 – členkou dozorčí rady SAKO Brno, a.s.
• 1991 – 1993 pracovala v Institutu pro testování a certifikaci Zlín, pobočka Brno – chemická laboratoř.
• 1988 – 1991 práce ve Výzkumném ústavu pletařském v Brně – chemická laboratoř.
• 1984 - 1985 pracovala v chemické laboratoři Ústředního zkušebního a kontrolního ústavu zemědělského.

Anotace přednášky: Energetické využití odpadů - jediná možná cesta pro materiálově nevyužitelné odpady  

Dle „Katalogu odpadů“ jsou komunální odpady zařazeny do skupiny 20 a tato obsahuje 42 podskupin zahrnujících odpady vznikající nejen v domácnostech, ale i podobné ze živností, průmyslu i úřadů včetně složek odděleného sběru. Do této skupiny patří mimo jiné i odpady nebezpečné vznikající při jejich činnostech. Dle statistik MŽP vzniklo v roce 2016 v ČR přes 5,6 mil. tun komunálních odpadů, z toho 2,8 mil. tun představovaly odpady tzv. směsné komunální zařazené pod kat. č. 20 03 01. Dle statistik EU z roku 2014 vzniklo v EU-28 celkem 241 mil. tun komunálních odpadů, se směsným komunálním odpadem bylo nakládáno takto: energeticky využito 52 %, uloženo na skládky 48 %. V ČR se v roce 2016 energeticky využilo pouze 20,5 % SKO a skládkováním bylo odstraněno 79,5 % SKO. MŽP vydalo v roce 2014 novelu zákona o odpadech č. 229/2014, kterou je nově zakázáno ukládat na skládky SKO, recyklovatelné a využitelné odpady, a to od roku 2024. Plán POH ČR, JMK i města Brna počítá s navýšením podílu energetického využívání odpadů. Tomuto vývoji chceme napomoci výstavbou a zprovozněním třetího spalovenského kotle. V průběhu let 1989 až 2009 sestávalo naše zařízení ze tří spalovenských kotlů, ale vždy jeden plnil funkci studené zálohy. Tato koncepce řešení po rekonstrukci zařízení v letech 2008 – 2010 již nebyla obnovena, avšak vize dostavby třetího kotle je reálná v souvislosti se změnou legislativy ČR a předpokládaným vývojem odpadového hospodářství ČR, které by mělo preferovat vyšší formu hierarchie nakládání s odpady tzn. sofistikovanější technologie. 
 
 

Energetické využití odpadů

 Ing. Michal Stieber, MBA 

Jednatel společností Veolia Využití odpadů ČR a Veolia Vedlejší produkty ČR. Obchodní ředitel divize Využití odpadů skupiny Veolia v ČR. 

Ing. Michal Stieber vystudoval Národohospodářskou fakultu VŠE v Praze a MBA program na americké Chapman University. Před vstupem do skupiny Veolia působil na několika manažerských pozicích, převážně v oblasti odpadového hospodářství. Ve společnostech skupiny Veolia ČR pracuje na projektech využívání komunálních i průmyslových odpadů. Na pozici obchodního ředitele se specializuje na služby komplexního odpadového hospodářství, recyklaci a čištění odpadních vod pro průmyslový sektor a služby v oblasti energetického využití odpadů pro municipality.

Anotace přednášky: Energetické využití odpadů  
Skupina Veolia se s ohledem na současné výzvy rozhodla přinést na český trh ověřené zkušenosti ze západní Evropy. Touto cestou je spolupráce s municipalitami za účelem budování ověřených a komplexních technologií na zpracování směsných komunálních odpadů, a to s přímým propojením na energetickou koncovku. Pouze tento koncept je vedle přímého energetického využití schopen zajistit základní parametry a rizika záměrů na třídění směsných komunálních odpadů a nabídnout smysluplné ekonomické podmínky obcím. Výstupem takovýchto procesů je dotříděný komunální odpad na recyklovatelné složky a kvalitativně definované palivo, kterým je možné splnit cíle v rámci odklonu od fosilních paliv směrem k alternativním obnovitelným zdrojům energie.