PŘEDSTAVENÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

David Bauer, ČEZ ESCO

David Bauer vystudoval marketing a obchod na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Od roku 2005 působil na různých pozicích v rámci skupiny ČEZ. Jeho zaměření bylo provozování energetických hospodářství pro průmyslové podniky, následně působil jako obchodník pro výstavbu a provoz kogeneračních jednotek, které nacházely uplatnění především v teplárenských soustavách. V poslední době se zaměřuje na rozvoj produktů a služeb v energetice pro společnost ČEZ ESCO (výstavba a provoz energetických zařízení, osvětlení, EPC, servis a údržba aj.)

Přednáška: Využití kogeneračních jednotek v teplárenských soustavách

Bedřich Beneš, ModemTec s.r.o.

Ing. Bedřich Beneš je manažerem pro strategické řízení a plánování společnosti ModemTec s.r.o. a odborníkem na oblast Smart Grids. V letech 2002-2010 byl starostou Sezimova Ústí, členem dozorčí rady podniku pro distribuci tepla a jednatelem Vodárenské společnosti Táborsko. Je autorem a spoluautorem několika desítek patentů a průmyslových vzorů ze strojírenské oblasti.
Kontakt: bedrich.benes@modemtec.cz, tel. 776 611 659

Anotace přednášky: Distribuovaný sběr dat a synergie mezi energetikou a teplárenstvím
V přednášce bude krátce představena společnost ModemTec. Podíváme se poněkud jiným pohledem na pojmy, jakými jsou např. Smart City či Inteligentní dům. Nalezneme rovněž společný průnik mezi Smart City a Smart Grid. V přednášce popíšeme společnou strukturu přenosu dat jak z lokálního, tak z distribuovaného pohledu. Krátce představíme i klíčové symboly reprezentující kyber bezpečnost a také praktickou aplikaci strukturovaného sběru dat.
Popíšeme rizika současné energetiky ve vztahu k dopadům penetrovaných zdrojů na distribuční soustavu a také možný nástroj, který tyto negativní dopady dokáže alespoň částečně minimalizovat. Na závěr přednášky bude prezentováno ověřené technické řešení, které podporuje jak snížení negativních dopadů na energetickou síť, tak i synergický efekt využití již vybudované datové cesty.

 


Karel Borovec, VŠB - TU Ostrava

Zástupce ředitele Výzkumného energetického centra, VŠB – TU Ostrava
V posledních letech je jednou z mých hlavních činností ověřování účinností a optimalizace DeNOx a DeSOx technologií a verifikace a akreditace metodik na kontinuální měření NH3, HCL, HF, N2O a Hg ve spalinách z uhelných zdrojů. V současné době je VEC jedinou akreditovanou laboratoří v ČR, která provádí akreditovaná kontinuální měření emisí NH3, HCL, HF, N2O a Hg ve spalinách z uhelných a technologických zdrojů. VEC reaguje pružně na požadavky legislativy a pomáhá provozovatelům energetických zdrojů se zjištěním skutečných koncentrací sledovaných složek spalin, nejnověji emisí Hg v plynné fázi, a následně, ve spolupráci s dalšími odbornými týmy (např. UJV Řež), přípravou metodik řešení na snížení jejich koncentrace na pod požadovanou hodnotu.

Anotace přednášky: Emise rtuti ze spalování fosilních paliv
Spalování fosilních paliv je jedním z hlavních zdrojů emisí rtuti do ovzduší. Ze současných emisí rtuti vypouštěných do ovzduší mohou vznikat zásadní zdravotní rizika. Z tohoto důvodu je velice potřebné minimalizovat vstup rtuti v jakékoliv formě do životního prostředí. V současné době není vypouštění rtuti ze spalování uhlí regulováno, je pouze monitorováno. V této oblasti se chystá zásadní změna v legislativě EU – bude stanoven emisní limit, který bude platný pravděpodobně od roku 2021. Plánované emisní limity jsou pravděpodobně splnitelné (viz stav v USA), zda bezproblémově, to se teprve ukáže. Je však potřeba zvážit a ověřit úroveň techniky, kterou se emise budou prokazovat. Požadované emisí limity jsou na úrovni několika µg/m3N a měření takto nízkých koncentrací má vysoké požadavky nejen na samotné přístroje, ale i na jeho obsluhu. Emise Hg je možno měřit jednorázovými odběrovými metodami, nebo pomocí analyzátorů pro kontinuální měření, případně sorpcí na speciální sorbenty. V příspěvku budou prezentovány výsledky dlouhodobých měření emisí Hg ze spalování hnědého uhlí ve velkých spalovacích zařízeních, srovnání dvou metod měření emisí rtuti a možnosti snížení nebo odstranění rtuti ze spalin.

Jiří Cígler, Feramat Cybernetics

je jednatelem společnosti Feramat Cybernetics od roku 2013. Do této doby se věnoval výzkumu v oblasti prediktivní regulace na bázi modelu pro energetické systémy budov. Pracoval na prestižních světových pracovištích, mimo jiné i na ETH Zurich. Na firemní úrovni zaznamenal několik úspěšných instalací prediktivního řízení vytápění budov, výroby tepla a plánování provozu technologií v prostředí dynamických cen, akumulací a s více zdroji.

Anotace přednášky: Energetická a ekonomická efektivita výroby a distribuce tepla v CZT: pomůže pokročilá regulace? Cílem provozovatele teplárny by mělo být s co nejmenšími náklady na výrobu a distribuci dodat koncovým zákazníkům potřebný tepelný výkon při dodržení všech parametrů. Tato optimalizační úloha má pro konkrétní technologii relativně jednoduché řešení v případě, že se v systému nevyskytují významná dopravní zpoždění, větší akumulační prvky, více zdrojů s různou účinností výroby anebo se systém nenachází v prostředí dynamických cen elektrické energie.
V poslední době se ale více a více objevují systémy, kde se s těmito prvky setkáváme a je nutné se uvedenou „komplikovanější“ otázkou zabývat. Pokročilá regulace (například typu prediktivní regulace na bázi modelu – MPC) dokáže tento problém velmi dobře vyřešit. Pro optimální provozování je ovšem nutné zajistit dostatečně kvalitní datovou infrastrukturu. Např., pokud je cílem dodat na konkrétní předávací stanici v daný čas výkon s určitými parametry, je nutné mít online přístup alespoň na hlavní datové body předávací stanice. Klíčové je data dostatečně často ukládat a následně je porovnávat, analyzovat, vytvářet modely (např. typického odběrového diagramu) a využívat tyto modely v algoritmu pokročilé regulace. V příspěvku budou uvedeny obvyklé problémy s procesem zpracování dat, poté možnosti vytváření statistických a fyzikálních modelů a jejich využití pro řízení.

Tomáš Drápela, Plzeňská teplárenská, a.s.

Vzdělání: 1982-1986 Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
Pracovní zkušenosti po absolvování studia: Dva roky po studiu působil na VŠST v Liberci jako samostatný vědecký pracovník. V letech 1988 - 1995 jako programátor analytik v různých obchodních společnostech. V roce 1996 nastoupil jako samostatný ekonom do společnosti Plzeňská teplárenská, kde nejprve od roku 1997 zastával funkci finančního ředitele a od roku 2002 zastává funkci generálního ředitele a předsedy představenstva. Je místopředsedou výkonné rady Teplárenského sdružení ČR, členem výboru WEC/CME – Energetický komitét ČR a členem představenstva ČSZE – Český svaz zaměstnavatelů v energetice.

Přednáška: Čím budeme topit, malé a střední teplárny - výsledky analýzy ekonomičnosti tepelných zdrojů

Václav Edr, TPM Znalecká kancelář, s.r.o.

Je autorem konstrukce prvé clonové trasy a zadání programu prvých kalorimetrických počítadel vyráběných v ČR, které splňovaly požadavky ISO 5167-1 a ISO 2186. V roce 1992 byl autorem příručky jakosti prvého AMS v ČR, které bylo autorizováno k ověřování clon a kalorimetrických počítadel pro měření tepla v páře a kondenzátu, splňujících požadavky norem ISO, které byly v následujících letech přijaty jako ČSN EN ISO. Od založení TSCR (1991) byl členem komise měření (později technické komise). Je řešitelem několika úkolů programu rozvoje metrologie. Je autorem podkladů pro zpracování metodických pokynů metrologických a technických předpisů metrologických, z nichž za nejdůležitější lze považovat MPM 18-95, MPM 22-07, TPM 3723-98, TPM 6664-01. Je držitelem několika průmyslových vzorů a patentů, souvisejících s měřením tepla a průtoku. V roce 2000 byl Krajským soudem Praha jmenován soudním znalcem v oboru energetika, se specializací na měření tepla, průtoku a souvisejících metrologických činností. Je držitelem registrace k montáži stanovených měřidel tepla a průtoku a je oprávněný provádět měření dodržování stanovené teploty vzduchu v místnostech a teploty teplé vody na výtoku u konečného spotřebitele. Provádí kontroly správné funkce stanovených měřidel tepla a průtoku, včetně celých systémů měření. Je autorem konkrétních postupů měření a vyhodnocování tepla v mnoha teplárenských soustavách, z nichž za nejvýznamnější lze považovat zpracování „Měrového řádu“ pro přivaděč Mělník Praha. Ve své přednáškové a publikační činnosti se zaměřuje především na chyby při montáži a provozu stanovených měřidel tepla a průtoku při měření páry, kondenzátu a vody.

Anotace přednášky: Provozní podmínky měřidel průtoku a tepla v bytových objektech
Přednáška je zaměřena na zajištění správné funkce měřidel tepla a průtoku v bytových domech z pohledu dodržení provozních podmínek měřidel. Skutečné provozní podmínky měřidel osazených v bytových domech se výrazně mění především v souvislosti se zateplováním objektů, změnou technologií i v souvislosti se změnou chování uživatelů. Správná funkce použitých měřidel je závislá na jejich odpovídajících provozních podmínkách.

Martin Fiala, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze – obor Elektroenergetika se zaměřením na výrobu a rozvod elektrické energie na katedře elektroenergetiky. Do konce roku 2007 pracoval v ČEA v oddělení analýz, energetických auditů a statistiky, resp. oddělení Operačního programu Průmysl a podnikání. Do března 2015 pracoval na Ministerstvu životního prostředí v oddělení obchodování s emisemi, kde se věnoval zejména vyjednávání, komunikaci a sledování závazků vůči všem smlouvám o prodeji jednotek přiděleného množství, jejich dodatků a jiných souvisejících dokumentů včetně implementace JI projektů. Od dubna 2015 pracuje na MPO v oddělení implementace OPPI a PO 3, kde se věnuje aktivitám týkající se příprav výzev, hodnocení projektů a zpracování evaluačních zpráv vyhodnocení podpořených projektů úspor energie, úspor energie v SZT a OZE.

Anotace přednášky: Aktuální informace o II. výzvě programu úspory energie v SZP (OP PIK)
Téma prezentace je obsaženo v jejím názvu, tj. „Aktuální informace o II. výzvě programu Úspory energie v SZT (OP PIK)“. Důraz bude kladen zejména na shrnutí obsahu výzvy a poskytnout informace o schválených a probíhajících změnách. Ty se týkají zejména zrušení podílu alokace pro velké podniky ve SC 3.5, zvýšení míry podpory, podmínky podpory vysokoúčinné KVET dle výsledků notifikace, ale i novinek stavu přípravy finančních nástrojů pro oblast kogenerační výroby v SZT nebo výzva na integrovanou strategii v rámci integrované územní investice pro metropolitní oblast Brno s podporovanými aktivitami jako ve SC 3.5. Ex-ante vyhodnocení I. výzvy SC 3.5 a modifikace výběrových kritérií II. výzvy programu Úspory energie v SZT. V neposlední řadě bude průřezově v celé prezentaci opakována významná potřeba úspěšnosti II. výzvy ohledně maximálního vyčerpání alokace pro danou výzvu, aby byla zachována reálná šance udržení alokace pro celé programové období 2014-2020 v oblasti teplárenství.

Marek Filip, EVECO Brno s.r.o.

Vzdělání:
2002 – 2009 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství (Ing.)
2005 – 2012 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství (Ph.D.)
Další dovednosti: Práce na PC, AutoCAD, Solid Works, MS Office
Současná pozice: Project manager
Počet let ve firmě: 11 (od roku 2006)
Klíčové kvalifikace:
- vedení týmu lidí pracujících na realizaci projektu
- vytváření a kontrola projektové dokumentace (elektro, strojní, stavební)
- zkušenosti s uváděním do provozu technologických celků
- schopnost pracovat v mezinárodním týmu, schopnost řešit konflikty
- 3 roky zkušeností s prací pro Českou rozvojovou agenturu
- zkušenosti s přípravou nabídek
- 7 roků zkušeností s přípravou technické části kontraktů
Pozice v projektu: odborný konzultant, projektový manažer

Anotace přednášky: Spalovna nemocničního odpadu za 230 dní
EVECO Brno na den sv. Valentýna - 14. 2. 2017 po pouhých 230 dnech od podpisu SoD předala Fakultní nemocnici v Hradci Králové do provozu nejmodernější spalovnu nemocničního odpadu v ČR. Hlavní motivací zásadní rekonstrukce, při které byla kompletně obměněna celá technologie spalovny, bylo:
• Navýšení zpracovatelské kapacity na dvojnásobek původní hodnoty. Ta tak nově činí 350 kg/h při ročním pracovním časovém fondu 5400 hod. Vzhledem k použité technologii však existuje reálný předpoklad možného navýšení ročního pracovního fondu až na hodnotu 7000 hod.
• Zásadní kvalitativní posun v obsluze a řízení spalovny vzhledem k infekční povaze spalovaného odpadu. Nově obsluha vyjma manipulace s uzavřenými kontejnery či obaly vůbec nepřichází do styku se samotnými odpady, ani se zbytky po spalování ani ostatními rezidui (např. z čištění spalin).
• Zachování utilizace tepla spalin v původní podobě, kdy vyráběná pára je využívána v provozu nemocnice k technologickým účelům – sterilizace, prádelna.
• Bezprašný výpad popela z pece a transport popelovin do velkoobjemového popelového kontejneru.

Michal Forýtek, Kinstellar

Michal Forýtek je seniorním advokátem v pražské kanceláři Kinstellar, kde působí od roku 2008. Michal se specializuje na právní regulaci v oblasti energetiky a soutěžní právo. Dále se zabývá problematikou veřejných zakázek a státní podpory. Po ukončení studií na Masarykově univerzitě v Brně absolvoval zahraniční studijně-pracovní stáž v Austrálii, Sydney. Michal poskytoval poradenství mnoha významným klientům mezi něž patří E.ON, RWE, EnBW, Borealis Infrastructure Management, Allianz Capital Partners, Engie, Statkraft, Pražská energetika, Goldman Sachs, BMW, Deutsche Bank, InBev, Teplárenské sdružení ČR, NET4GAS, Anglo American, Zentiva nebo Siemens v různých záležitostech týkajících se mimo jiné regulatorních aspektů obchodování s elektrickou energií a plynem, přepravy a uskladňování plynu včetně cenové regulace prováděné Energetickým regulačním úřadem nebo výstavby, provozu a podpory obnovitelných zdrojů energie a jiných energetických zařízení. Michal se rovněž podílel na poradenství v souvislosti s akvizicí společnosti NET4GAS, provozovatele přepravní soustavy, konsorciem společností Borealis Infrastructure Management a Allianz Capital Partners, které zahrnovalo řešení komplexních regulatorních otázek české a evropské energetické regulace. V nedávné době se Michal rovněž podílel na poradenství v souvislosti s realizací projektu Polsko - českého propojení společností NET4GAS. Michal přednáší na seminářích a konferencích o energetice. Michal hovoří česky a anglicky.

Anotace přednášky: Legislativní smršť ohledně zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a její praktické dopady
Prezentace představí hlavní body čtyř novel zákona o posuzování vlivů na životním prostředí, které byly v poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednávány v posledních dvou letech. Prezentace popíše především tzv. infringmentovou novelu, která zavedla přísné požadavky do procesu posuzování vlivů na životní prostředí (zavedení závazného stanoviska, zformalizování zjišťovacího řízení, rozšíření přístupu veřejnosti do povolovacích řízení, zavedení tzv. coherrence stamp atd.), novelu o prioritních dopravních stavbách, novelu stavebního zákona, která integruje řízení o posuzování vlivů na životní prostředí do územního řízení nebo společného řízení s cílem urychlit tato řízení a konečně tzv. transpoziční novelu, která na jednu stranu zpřísňuje požadavky v procesu posuzování vlivů na životní prostředí v souladu s nedávnou novelizací směrnice EIA a na druhou stranu zmírňuje některé požadavky, které byly dříve přijaty přísněji nad rámec směrnice EIA.

Pavel Frolka, ČEZ a.s.

od r. 2008 - ČEZ, a. s.
- spolupráce na vývoji legislativy v oblasti IPPC
- příprava investic, povolovací řízení při výstavbě a rekonstrukci elektráren
2006-2008 - CITYPLAN s.r.o. (nyní AF-CITYPLAN s.r.o.)
- řízení projektů EIA (výstavba a rekonstrukce pozemních komunikací, těžba nerostných surovin, rezidenční výstavba, ad.) a SEA (koncepce rozvoje, energetické koncepce)
2004-2006 - Ministerstvo životního prostředí ČR
- implementace E-PRTR (IRZ) a IPPC v ČR
Vzdělání
- Masarykova Univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta
- Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Technologická fakulta

Přednáška: Rtuť - emisní monitoring a možnosti snížení emisí

Josef Géba, B:POWER

Josef Géba vystudoval VUT v Brně obor kybernetika, automatizace a měření. Od roku 2007 působil ve společnosti B:TECH na pozicích projektový a obchodní manažer, v roce 2011 přešel do sesterské společnosti B:POWER, kde zastává funkci obchodního ředitele a člena představenstva. Byl od počátku u formování této společnosti, která se zaměřuje výhradně na implementaci a servis ORC technologií v nejrůznějších oblastech průmyslu a energetiky. Ve společnosti je zodpovědný za řízení obchodu a marketing.

Anotace přednášky: Energoblok na biomasu - kombinovaná výroba tepla a elektřiny z ORC turbíny ORC je zkratka pro Organický Rankinův Cyklus. V případě Energobloku na biomasu využívá ORC jednotka jako vstupního media spalin z teplovzdušného kotle (hořáku) na biomasu. Spaliny ve výměníku (evaporátoru) ohřívají provozní medium ORC systému a dochází k velké expanzi na lopatkách turbíny. Tím celý systém začne vyrábět elektrickou energii. Přebytečné teplo z chlazení se následně využívá jako užitečné teplo pro vytápění budov, sušáren apod. Podle typu použití Energoblok využívá systémy ORC od společnosti Triogen nebo DURR.
Energoblok je určen pro obce a společnosti (převážně dřevozpracující závody), tedy především:
- Obecní kotelny a výtopny napojené na centrální zásobování teplem (většinou obce do 20 000 obyvatel)
- Dřevozpracující závody (pro provoz sušáren apod.)

Martin Hanák, Svaz českých a moravských bytových družstev

Vystudoval ČVÚT, Fakultu stavební, profesně se v oblasti bydlení pohybuje od roku 2000.
Funkce: ředitel metodického odboru Svazu českých a moravských bytových družstev.
Svaz českých a moravských bytových družstev (SČMBD): Svaz sdružuje cca 627 bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek, která vlastní či spravují cca 650 000 bytových a nebytových jednotek, což je 18% všech bytů v ČR. V převažující části se jedná o byty v panelových domech, kde bytová družstva zajišťují komplexní opravy a zateplení objektů. Mimo správy vlastních bytů, kterých je cca polovina, bytová družstva spravují i byty měst a obcí a dalších více než 12 000 společenství vlastníků jednotek. SČMBD je tak největším organizovaným správcem bytového fondu v ČR.

Anotace přednášky: Pohled družstva na vztah dodavatel tepla a klient
Odběratel tepla, ať už BD či SVJ, velké či malé, musí být brán dodavatelem jako skutečný partner a především zákazník a klient, ne jako vazal, jak se tomu v mnoho případech děje. Základem dobrého vztahu mezi dodavatelem a klientem je oboustranná komunikace. Mělo by být snahou dodavatele tepla objasnit klientům aktuální postavení tepláren na trhu s teplem. Je třeba, aby si dodavatelé tepla uvědomili, že jsou jejich stávající zákazníci pod tlakem mnoha firem nabízejících odpojení od CZT. Je nutno konstatovat, že ve většině případů náhradní či „alternativní“ řešení existuje. I přes tuto skutečnost je z pohledu SČMBD prvotní snaha o zachování stávajících systémů CZT. Ovšem za předpokladu kvalitních služeb a konkurenceschopné a řádně doložené ceny.

Petr Havelka, Česká asociace odpadového hospodářství

Ing. Petr Havelka se narodil v Olomouci v roce 1980. Vystudoval obor Odpady a jejich využití na ČZU v Praze, dále studoval na Univerzitě Vitus Bering v Dánsku. Při a po škole se krátce věnoval PR managementu v renomované reklamní agentuře. Následně nastoupil na cestu odborné praxe v oboru odpadového hospodářství, a to na pozici inspektora na České inspekci životního prostředí (ČIŽP) na oblastím inspektorátu v Praze. Po dvou letech přešel na ředitelství ČIŽP, kde vykonával funkci ředitele odboru odpadového hospodářství a po-té i náměstka ústředního ředitele ČIŽP. Je častým autorem článků v odborném tisku, je členem Rady pro odpadové hospodářství ČR, byl členem Rozkladové komise ministra ŽP, Ústřední nákazové komise ČR a dalších odborných orgánů. Na ČIŽP působil celkem 8 let. Následně se v roce 2012 na základě výběrového řízení stal výkonným ředitelem České asociace odpadového hospodářství, kde působí do současné doby.
Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je největší oborovou asociací, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů. Členové ČAOH mají většinový podíl na trhu nakládání s odpady v ČR s ročním obratem přes 20 mld. Kč. Za jeho působení se ČAOH stala významným prvkem a partnerem k diskuzi v sektoru odpadového hospodářství. Za ČAOH Ing. Havelka v současné době prosazuje a hájí principy volného trhu a zdravého konkurenčního prostředí v OH a dále různé možnosti energetického a materiálového využití odpadů.

Přednáška: Shrnutí posledního vývoje odpadového hospodářství a výhled k možnostem dalšího využití odpadu

Tomáš Chadim, ČEZ ESCO

Tomáš Chadim vystudoval ekonomiku a řízení elektrotechniky a energetiky na fakultě Elektrotechniky ČVUT v Praze. Do roku 2014 pracoval na různých pozicích v konzultační společnosti SEVEn, následně jako business unit manager ve společnosti TÜV SÜD a nyní působí ve společnosti ČEZ ESCO na pozici produktového manažera pro poradenství a energetický management. Po celou profesní kariéru se aktivně zajímá o energetiku a energetickou efektivitu. Je energetickým specialistou a mimo jiné se podílel na novelizaci Zákona o hospodaření energií.

Přednáška: Využití kogeneračních jednotek v teplárenských soustavách

Stanislav Janiš, Slovenský zväz výrobcov tepla

Absolvent Stavebnej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach a Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity. Stavbyvedúci, námestník riaditeľa Univerzitnej nemocnice v Martine, prednosta Mestského úradu v Martine, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, člen a predseda Výboru Národnej rady SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Od roku 2012 konateľ poradenskej spoločnosti ENJA, s.r.o., (oblasť energetiky, teplárenstva, obnoviteľných zdrojov a regulácie), šéfredaktor energetického portálu OENERGETIKE.SK, od roku 2014 generálny sekretár Slovenského zväzu výrobcov tepla so sídlom vo Zvolene.

Anotace přednášky: Zkušenosti s aplikací zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelné energetice
Celá filozofia návrhov zástancov na rozkladu systémov CZT je založená na pekne znejúcom „argumente“: „dajme ľuďom slobodu, nech sa sami rozhodnú, aké vykurovanie chcú, lebo nikto im predsa nemôže hovoriť do vecí, ktoré sa týkajú len ich“. Takto postavená „téma“ znie veľmi jednoducho, pochopiteľne a jednoznačne. Lenže ak sa bližšie pozrieme na celú problematiku, tak zistíme, že to vôbec nie je také jednoduché, jednoznačné a predovšetkým, že dôsledky rozhodnutia malej skupiny ľudí musí znášať oveľa väčšia skupina občanov.
A dôsledky sú predovšetkým finančné, ekologické a bezpečnostné. Skôr ako sa pripustí anarchia vo výstavbe domových a bytových kotolní v systéme CZT, by si kompetentní mali položiť a odpovedať aspoň na niekoľko otázok:
• Má byť teplárenstvo skutočne sieťovým odvetvím, v ktorom podmienky trhu nahrádza regulátor, alebo sa jedná o trhové prostredie bez nutnosti regulačných pravidiel?
• V koho záujme má byť, aby nebol rozkladaný centrálny systém zásobovania teplom? Ak je to len „podnikateľský“ záujem dodávateľa tepla, čo sa stane, ak ten svoj záujem stratí?
• Čo sa stane s odberateľmi tepla, ktorý zostanú pripojení na CZT, ale rozkladom systému sa cena tepla neúnosne zvýši alebo dodávateľ tepla vráti licenciu, lebo systém CZT sa stal neudržateľný?
• Je prijateľný argument odpájajúceho sa odberateľa, že má právo sa odpojiť, lebo dopláca na tých, ktorí sa odpojili pred ním? Kto zastaví túto špirálu?
• Po anarchii v odpájaní sa od systémov CZT budú nasledovať požiadavky na vlastnú studňu, žumpu, elektrocentrálu ...? Lebo aj voda, aj elektrina sú dnes sieťové odvetvia, kde podmienky trhu nahrádza regulátor.

Josef Karafiát, ředitel ORTEP, s.r.o.

V roce 1984 zakončil studia na ČVUT, Fakultě elektrotechnické, na katedře elektroenergetiky dále působil jako interní aspirant až do roku 1988, kdy úspěšně obhájil disertační práci. V roce 1989 nastoupil do EGÚ Praha, a.s. jako samostatný vědecký pracovník, v roce 1992 se zde stal vedoucím odboru teplárenství. V roce 1994 byl spoluzakladatelem inženýrské, konzultační a poradenské firmy ORTEP, s.r.o., kde jako ředitel působí dodnes. Profesně je zaměřen na problematiku teplárenských zdrojů, rozvoj centralizovaného zásobování teplem a optimalizaci provozu teplárenských soustav. Kromě této hlavní činnosti řadu let přednášel jako externista na ČVUT FEL, získal oprávnění energetického specialisty a po dvě funkční období byl voleným členem rady Teplárenského sdružení ČR.

Anotace přednášky: Posudky energetických specialistů podle nové legislativy pro teplárenské provozy
V úvodní části referátu je podán stručný přehled o tom, kdo jsou energetičtí specialisté a co jsou energetické audity a energetické posudky. V následujících, stěžejních částech referátu jsou postupně objasňovány jednotlivé typy energetických posudků, respektive na základě jaké legislativy, za jakým účelem a jakým způsobem jsou tyto autory referátu pro teplárenské provozy zpracovávány. Zmíněny jsou i typy energetických posudků, které autoři referátu nezpracovávají, nicméně které jsou rovněž v případě potřeby příslušnou legislativou vyžadovány. V úplném závěru je upozorněno na novelu Zákona o ochraně ovzduší, která nově zavádí posouzení ekonomické výhodnosti napojování či odpojování spotřebitelů tepla na (od) SZT energetickým posudkem zpracovaným energetickým specialistou podle metodického pokynu MŽP.

Pavel Kocián, WILKOP - trade, spol. s r.o.

Vzdělání: Vysoké učení technické v Brně, fakulta elektrotechnická, obor: Technická kybernetika
Zaměstnání: WILKOP – trade, spol. s r.o.
Autor patentů:
patent č. 283766 – Způsob pulzní regulace vytápění
patent č. 288948 – Způsob vytápění objektů s tepelnou injektáží
patent č. 306284 - Způsob regulace vytápění v závislosti na tepelné ztrátě a tepelných ziscích

Anotace přednášky: Jak předcházet nespokojenosti svých zákazníků - aneb předběhněte neseriózní nabízeče plynových kotelen a tepelných čerpadel
Odpojení od CZT je závažné rozhodnutí, které neučiní majitelé bytových domů ze dne na den. Je to dlouhodobý proces, během kterého je možné takovéto rozhodnutí zvrátit. Pokud se zabýváte myšlenkou jak předcházet nespokojenosti svých zákazníků a jejich snaze o odpojování od CZT, je potřeba znát hlavní důvody a jejich motivaci k takovému činu.
S vlastníky je potřeba komunikovat a zdůrazňovat veškerá rizika plynoucí s osamostatněním a zodpovědností, která jím takovýmto krokem vzniká. Je potřeba, aby znali veškeré náklady vstupující do kalkulace ceny tepla a neporovnávali jen cenu energetických médií.
Trendy ve světě jsou právě obrácené a výhody CZT si uvědomuje celá řada měst a obcí, ale dodavatelé musí se svými zákazníky budovat dlouhodobé pozitivní vztahy a zdůrazňovat, že tu nejsou proto, aby lidem „tahali“ peníze z kapes, ale aby jim dodávali tzv. „Teplo bez starostí“
- Přednosti a nevýhody současných systémů CZT.
- Výhody a nevýhody decentralizovaných zdrojů tepla.
- Příkladová studie porovnání CZT s decentralizovaným zdrojem tepla.
- Faktory ovlivňující přechod na decentralizovaný zdroj tepla.
- Jak předcházet nespokojenosti zákazníků s cílem zachování soustavy CZT
- Jaké služby nabídnout svým zákazníkům.

Pavel Kolář, Veolia Energie ČR, a.s.

• Pavel Kolář ukončil v roce 1982 studium na strojní fakultě VŠB v Ostravě a v roce 1998 získal titul Bc. v oboru právo a podnikání na právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně.
• V letech 1982-1992 pracoval v Sigmě Olomouc, kde začínal na pozici dělníka a končil na pozici hlavního technologa. Od roku 1992 doteď působí v energetice.
• V letech 1992-2008 zastával funkci ředitele akciové společnosti Olterm Olomouc, v letech 2008-2014 pak působil coby výkonný ředitel ve společnosti Veolia Energie Mariánské Lázně.
• V roce 2014 byl ve Veolii jmenován do funkce náměstka obchodního ředitele pro portfolio pro Českou a Slovenskou republiku.

Přednáška: Biodiverzita a péče o zákazníky

Aleš Krula, PREdistribuce, a.s.

Vystudoval silnoproudou energetiku a elektroenergetiku na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. Pracuje ve společnosti PREdistribuce, a.s. v oddělení Koncepce a plánování.

Anotace přednášky: Role výroben elektřiny připojených do distribučních soustav ve světě chytrých sítí
Současné poměry v elektrizační soustavě ČR jsou silně ovlivněny rozvojem decentrálních zdrojů elektrické energie. Jejich hlavní dopad, místa a velikosti instalací a tím pádem i ovlivnění sítě, je zejména na straně provozovatelů distribučních soustav. Predikce jejich dalšího rozvoje pak mluví jasně. PDS se v budoucích dekádách budou muset připravit na výrazně větší podíl DECE v jejich soustavách a tím pádem hledat řešení pro jejich úspěšnou integraci s cílem splnit vysoké požadavky na bezpečnost a kvalitu dodávky elektrické energie. Jednou z cest, jak úspěšně provozovat distribuční soustavy se zvýšeným podílem DECE, je komplexní využití potenciálu technologicky širokého portfolia výroben DECE k regulaci elektrických parametrů elektrizační soustavy. Samozřejmostí je, že pro plné využití regulace na straně výroby u rozptýlených zdrojů a napříč hladinami nn, vn a vvn je potřeba plně zapojit nabízené funkcionality chytrých sítí, respektive je do nich zaintegrovat.
Budoucí stav elektrizační soustavy, trhu a legislativy ukáže, zda se regulační služby tohoto charakteru transformují v podpůrné služby pro provoz distribučních soustav, ať už za jednotlivé entity nebo sdružené pod subjektem agregátora.

Jan Lehký, Kinstellar

Jan Lehký je Managing Associate v pražské kanceláři Kinstellar. Jan se specializuje na právo nemovitostí, správní právo a právo životního prostředí se zaměřením na výstavbu velkých průmyslových a infrastrukturních projektů. Jan má rovněž zkušenosti v oblasti energetického práva, přímých zahraničních investic, práva obchodních společností a soudních sporů a arbitráží. Jan poskytuje právní poradenství společnosti Nexen Tire Corporation ohledně její investice do výrobního závodu na pneumatiky v České republice (jde o třetí největší přímou zahraniční investici), zejména ohledně povolovacího procesu a výstavby. Jan poskytoval právní poradenství dalším zahraničním nebo lokálním klientům ohledně povolovacích řízení a výstavby projektů (průmyslových, komerčních a rezidenčních), jako např. Hyundai Mobis, Ingersoll-Rand, Shawmut, Inteva, Prologis, Tesco, Kajima, Kimberly-Clark, Strabag, Hochtief, PPF, J & T Real Estate. Jan dále radil NET4GAS ohledně povolovacích procesů týkajících se plynovodu STORK II. Jan rovněž získal právní zkušenosti v zahraničí u přední holandské advokátní kanceláře De Brauw Blackstone Westbroek. Jan vystudoval Západočeskou univerzitou v Plzni. Jan udržuje úzké vztahy s veřejnými subjekty podílejícími se na tvorbě povolovacích procesů v České republice. Jan byl členem meziresortní pracovní skupiny vedené Ministerstvem pro místní rozvoj k novelizaci stavebního zákona. Jan předsedá legislativní pracovní skupině pro povolovací procesy ve Sdružení pro zahraniční investice AFI, je členem legislativní nemovitostní pracovní skupiny při Americké obchodní komoře v České republice a členem odborné pracovní skupiny při Ministerstvu průmyslu a obchodu k novelizaci zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Jan hovoří česky a anglicky

Anotace přednášky: Legislativní smršť ohledně zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a její praktické dopady
Prezentace představí hlavní body čtyř novel zákona o posuzování vlivů na životním prostředí, které byly v poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednávány v posledních dvou letech. Prezentace popíše především tzv. infringmentovou novelu, která zavedla přísné požadavky do procesu posuzování vlivů na životní prostředí (zavedení závazného stanoviska, zformalizování zjišťovacího řízení, rozšíření přístupu veřejnosti do povolovacích řízení, zavedení tzv. coherrence stamp atd.), novelu o prioritních dopravních stavbách, novelu stavebního zákona, která integruje řízení o posuzování vlivů na životní prostředí do územního řízení nebo společného řízení s cílem urychlit tato řízení a konečně tzv. transpoziční novelu, která na jednu stranu zpřísňuje požadavky v procesu posuzování vlivů na životní prostředí v souladu s nedávnou novelizací směrnice EIA a na druhou stranu zmírňuje některé požadavky, které byly dříve přijaty přísněji nad rámec směrnice EIA.

Pavel Noskievič, TU - VŠB Ostrava

Působí na TU- VŠB v Ostravě, kde se dlouhodobě věnuje energetice. Nejprve na Strojní fakultě, kde prošel řadou funkcí, od roku 1999 ve Výzkumném energetickém centru, které založil a do roku 2007 vedl. Věnuje se výzkumu a vývoji aktuálních energetických témat, upřednostňuje experimentální výzkum a vždy usiluje o uplatňování rozumu, což někdy nebývá snadné. Ve výzkumném energetickém centru pracuje dodnes jako odborný poradce, vychovává doktorandy a spolupracuje při řešení výzkumných projektů

Anotace přednášky: Příběh fosilní energetiky
Spolehlivá a dostupná energie je základním kamenem (nejen) moderní společnosti. V průběhu celé moderní historie jsou základním zdrojem energie fosilní paliva a díky nim dosáhlo lidstvo stavu, ve kterém dnes blahobytně žijeme. Nejspíše z nespokojenosti blahobytných nedočkavců je v posledních desetiletích fosilní energetika odmítána a je tak zpochybňován obrovský pokrok v období tzv. karbonské ekonomiky. Jako záruka lepších zítřků se propaguje bezuhlíková energetika postavená na využívání obnovitelných zdrojů energie a vůbec přitom nevadí, že na pokrytí současných energetických potřeb obnovitelné zdroje nemají. Hlavním argumentem je posilování skleníkového efektu a nebezpečné globální oteplování, způsobené spalováním uhlíkatých paliv.

Roman Mikulenka, ECOONE CZECH, s.r.o.

V energetice se pohybuje od roku 1996, v roce 1998 se stal energetickým auditorem a poradcem EKIS 1998-2001, 2016-2017. Od roku 1996 se specializuje na tepelná čerpadla a regulace topných soustav. Je spoluautorem regulačního systému QueryTherm®.

Přednáška: Instalace nových regulačních prvků do domů

Jiří Mrkus, ŠKO-ENERGO, s.r.o.

Ing. Jiří Mrkus se narodil v roce 1974 v Hodoníně. Celá profesní dráha Ing. Jiřího Mrkuse je spojena s energetikou. Po absolvování strojní fakulty Technické univerzity v Liberci v roce 1999 nastoupil do společnosti ŠKO-ENERGO, kde zastával celou řadu pozic. Mezi léty 2003 a 2005 působil ve společnosti Alstom Power Boiler Stuttgart, kdy uváděl do provozu velké fluidní kotle ve městě Can v Turecku. V letech 2009 až 2013 vykonával funkci technického ředitele ve společnosti Teplárna Tábor. Od roku 2013 vykonává pozici vedoucího teplárny ve společnosti ŠKO-ENERGO.
Bydlí s rodinou nedaleko Mladé Boleslavi a mezi jeho záliby patří běh a fitness.

Anotace přednášky: Využití elektrokotle pro poskytování systémových služeb
Vývoj evropské energetiky, který je dán především vývojem v energetice Německa, předpokládá útlum fosilních zdrojů, v Německu dokonce i úplné odstavení jaderných elektráren. Tato situace je doprovázena bouřlivým vývojem obnovitelných zdrojů energie. Lze předpokládat, že s úbytkem točivých strojů v energetické soustavě bude přibývat technických problémů spojených především s nestabilitou sítě. Z těchto důvodů bude nepochybně růst poptávka po systémových službách, které zajistí jak výkonovou regulaci (kladnou i zápornou), tak i regulaci frekvence.
Po provedení analýz bylo ve spolupráci se společníky ŠKO-ENERGO rozhodnuto o instalaci elektrokotle o výkonu 15 MW, který je společně s oběma turbogenerátory začleněn do tzv. virtuálního bloku. Systémová služba, která je nabízena je tzv. MZ15-, kdy je na základě žádosti dispečinku ČEPS nutné do 15 minut zajistit snížení výkonu virtuálního bloku o sjednanou hodnotu.
Projekt instalace elektrokotle byl realizován v rekordně krátkém čase jednoho roku a byl financován společností E.ON ČR. Od začátku roku 2017 je elektrokotel v provozu.

Matěj Obšil, UCHYTIL s.r.o.

Vystudoval fakultu stavební na VUT v Brně. Od roku 2005 pracuje ve firmě UCHYTIL s.r.o. nejprve jako projektant poté jako Hlavní Inženýr Projektu při výstavbě a rekonstrukci větších technologických celků. Má zkušenosti s návrhem, projektováním a uváděním do provozu parních a horkovodních kotlů na různá paliva nejen z České Republiky (Bruntál - 3x uhelný parní kotel o výkonu 1x4 a 2x8 t/h; Klatovy - uhelný parní kotel 11 t/h) , ale také ze zahraničí (horkovodní plynová kotelna o výkonu 36,5 MW v Birsku v Ruské Federaci a kombinované parní kotle (olej/plyn) o výkonu 2 x 80 t/h v Nile Sugar Company v Egyptě).

Anotace přednášky: Odsíření kotlů s prvky fludní techniky malých a středních výkonů
Příspěvek řeší problematiku suché aditivní technologie odsíření pro aplikaci na kotle s bublinkovou fluidní vrstvou spalující uhlí s tepelným příkonem do 50 MW, především ale pro příkony nižší do cca 10 MW, kde je nasazení kotlů s bublinkovou fluidní vrstvou nejtypičtější. Problematiku je nezbytné řešit zejména v návaznosti na stávající, budoucí i nově připravované emisní limity pro SO2, které se budou týkat kotlů o nižších výkonech. V příspěvku jsou detailně diskutovány vlivy provozních podmínek ve fluidních kotlích na účinnost odsíření, zejména vliv fluidačních podmínek, teploty fluidní vrstvy, koncentrace jednotlivých složek spalin ve fluidní vrstvě, distribuce síry v uhlí mezi popelovinou a hořlavinou, nebo vlastnosti přidávaného sorbentu. Vliv těchto podmínek je řešen jak z hlediska teoretického, tak z hlediska výsledků provozních zkoušek, prováděných na laboratorním, pilotním, i na reálném zařízení.

Martin Pavlas, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství

- Odborný asistent na Ústavu procesního inženýrství, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
- Spoluřešitel projektu Centrum kompetence pro energetické využívání odpadů (Waste-to-Energy (WtE) Competence Centre) - project financovaný TAČR
- Koordinátor studií v oblasti návrhu systému zpracování zbytkových materiálově nevyužitelných odpadů na regionální a mikroregionální úrovni
- Spoluřešitel koncepčních studií v oblasti energetického využití pro MPO a MŽP
- Koordinátor vývoje netradičních výpočtových nástrojů jako je např. NERUDA pro simulaci toku odpadu mezi producenty a zařízeními pro jeho zpracování

Anotace přednášky: Význam a limity energetického využití odpadů
Příspěvek je zaměřen na praktické využití komplexních výpočtů jako podpůrných nástrojů pro klíčová rozhodnutí na úrovni státu, regionů a mikroregionů ve vztahu k energetickému využití odpadů. Jako konkrétní příklad bude zmíněna analýza minimální výhřevnosti odpadů pro energetické využití odpadů, budoucí dostupnost odpadů pro energetické využití. Další oblastí, která bude představena je analýza integrace zařízení EVO v rámci existujících teplárenských zdrojů.

Ivo Pěgřímek, Severočeské doly

Předseda představenstva a generální ředitel
Absolvent Fakulty hornicko-geologické Vysoké školy báňské – technické university v Ostravě (včetně doktorského studia) a studia managementu na VŠE Praha. Od 1. 1. 2015 je předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Severočeské doly a.s. Od roku 2008 do 31.12.2014 vykonával funkci předsedy Českého báňského úřadu. Je členem Pracovní skupiny pro teplárenství/CZT Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR. Je členem vědecké rady Vysoké školy báňské – technické university v Ostravě. Do roku 2007 působil v různých technických, manažerských a statutárních pozicích ve společnostech v oblasti hornické činnosti a dobývání uhlí (OKD, a.s., KR Ostrava, a.s., Č.U.d., s.r.o.). Má 29 let praxe v hornictví.

Severočeské doly a.s. jsou společností, která vznikla dne 1. ledna 1994. Předmětem jejího podnikání je zejména těžba, úprava a odbyt hnědého uhlí a doprovodných surovin.
Společnost Severočeské doly a.s. je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.
Společnost se skládá z mateřské společnosti Severočeské doly a. s. a 3 dceřiných společností: PRODECO a.s., Revitrans a.s. a SD-Kolejová doprava, a.s. Dohromady zaměstnává řádově 4900 lidí, což ji řadí k největším zaměstnavatelům Ústeckého kraje.
Svou těžební činnost společnost provozuje v Severočeské hnědouhelné pánvi na dvou odloučených lokalitách Tušimice a Bílina. Doly Bílina jsou producentem nízko sirnatého tříděného a energetického uhlí. Doly Nástup Tušimice produkují především energetické uhlí. Sortiment produkce je velmi široký a stejně široká a různorodá je i struktura odběratelů, kterým společnost garantuje kvalitu a standardy produkovaného uhlí. Společnost ročně produkuje řádově 21 mil. tun uhlí a je největším producentem hnědého uhlí v České republice.
Posláním společnosti není pouze těžba uhlí pro energetiku. Plně si uvědomuje nutnost odpovídající kompenzace využívaných přírodních zdrojů v podobě zahlazování následků důlní činnosti. Důsledná příprava a realizace obnovy krajiny a ekologické stability území po těžbě hnědého uhlí je jednou ze základních součástí činnosti společnosti. Za tímto účelem společnost vytváří finanční rezervy na sanace a rekultivace a rezervy na vypořádání důlních škod. Rekultivační činnost Severočeských dolů si získala uznání doma i v zahraničí.

Michal Rejzek, SICK spol. s r.o.

Absolvoval Elektrotechnickou Fakultu ČVUT v oboru Automatizované technologické systémy. Po absolvování v roce 1989 se dále zabýval průmyslovou automatizací v závodě Mitas Praha. Po získaných zkušenostech v zahraničních společnostech OMRON a Rockwell Automation působí od roku 2008 ve společnosti SICK spol. s r.o. na pozici Sales engineer pro procesní automatizaci.

Anotace přednášky: Kontinuální měření rtuti
V současnosti jsou provozovatelé povinni měřit dioxiny a těžké kovy (například rtuť) jednorázově, většinou jednou ročně. S nástupem nových technologii a dostupnějším možnostem kontinuálního měření se v rámci BREF dokumentů připravuje legislativa, která provozovatelům velkých spalovacích zdrojů uloží povinnost provádět měření kontinuálně.
V současné době se emisní limit podle evropské direktivy IED 2010/75/EU pohybuje v hodnotách 50µg/m3. Předpokládá se ale zpřísnění limitů. V USA jsou v současnosti u nových zdrojů i 5µg/m3

Pavel Sláma, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky, Centrum kompetence PTTE

vzdělání: SPŠ strojní ve Vlašimi, ČVUT FS v Praze
kvalifikace: autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb
profese: projektant
profesní praxe:
1991 - 1994 ČKD DIZ Praha
1994 - 2015 FinTherm Praha – KWH Pipe a.s., (dnes Uponor Infra FinTherm a.s.)
2015 - doposud Chemoprojekt a.s.
2016 - doposud ČVUT FS, Ústav Mechaniky tekutin a termodynamiky, PTTE
Provozovatel webového portálu www.energouspory.cz
hlavní obor činnosti: Potrubní sítě pro energetiku a chemický průmysl
specializace: tepelné jevy v potrubí a jeho okolí (izolace, teplotní dilatace, odolnost potrubí při teplotní zátěži)
Nejvýznamnější projekty:
1. Horkovodní napaječ 2 x DN500 Mělník Praha – část Jižní Město – autor pevnostního výpočtu potrubí
2. Napojení vývojového střediska Škoda – Auto, Česana Mladá Boleslav, na sítě CZT- autor pevnostního výpočtu potrubí
3. Napojení CZT Kutná Hora na elektrárnu Energocentra Kutná Hora 2 x DN300 – autor pevnostního výpočtu potrubí a spoluautor technického řešení projektu
4. Sklad amoniaku 2x 30 000tun Kingisepp (RF) - hlavní inženýr projektu

Anotace přednášky: Napojení nízkoteplotních zdrojů tepla do sítí centralizovaného zásobování teplem“ pro odbornou konferenci Dny teplárenství a energetiky, 26. IV. 2017.
Příspěvek předkládá možnosti napojení nízkopotenciálních zdrojů tepla do již existujících systémů CZT, v závislosti na parametrech zdroje tepla a teplárenské sítě, tj. především provozní tlacích a teplotách na obou stranách realizovaného odběru a na jejich průběhu v čase. Příspěvek navrhuje několik variant konkrétních schémat zapojení, při různém rozsahu využití, či absenci, tepelných čerpadel na straně zdroje tepla, spolu se způsoby napojení do linií teplárenského rozvodu, i do linie zásobování ohřátou pitnou vodou pro hygienické účely. Podrobněji jsou řešeny jednotlivé provozní stavy a vhodné způsoby zapojení tepelných čerpadel do provozních okruhů zdroje tepla. V závěru jsou hodnocena i možná rizika tohoto typu projektů.

Tomáš Sluka, Pražská teplárenská a.s.

Vystudoval ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské – technické university Ostrava, obor ekonomika a právo v podnikání. Od roku 2006 se pohybuje na manažerských pozicích v sektoru energetiky a získal řadu zkušeností s operativním řízením firem, nastavováním firemních procesů, implementací nových systémů a změnovým managementem.
Mezi lety 2006 – 2011 působil na finančních a finančně-obchodních pozicích ve skupině MVV Energie CZ. Od roku 2011 je aktivní ve skupině EP Energy, aktuálně zastává post obchodního ředitele v Pražské teplárenské a zároveň ředitele pro obchod s teplem v Elektrárně Opatovice, a.s.

Přednáška: Péče o zákazníky v rozsáhlých CZT

Daniel Spálenka, IGS Europe, s.r.o.

Business Development Director ve společnosti IGS Europe s.r.o.
Absolvent University of the Federal Armed Forces v Mnichově (tituly Dipl.-Ing., IMP a Dr. rer. pol.), Europauniversität Viadrina ve Frankfurtu (titul MBA).
Osm let působil jako důstojník německého letectva, a to na několika místech v Německu, Evropě a USA. Poté nastoupil do společnosti PRYM Consumer GmbH & Co.KG v Českých Budějovicích na pozici General Manager Operations. Od roku 2004 pracoval ve společnosti EvoBus Bohemia s.r.o., předního výrobce součástek pro autokary a autobusy značky Mercedes a Setra, jako Sales Director, mluvčí značky a manažer prodejní organizace. V roce 2011 působil krátce ve společnosti DURAG jako Sales Manager pro Východní Evropu, poté nastoupil u společnosti ALSTOM Power GmbH ve Stuttgartu jako Capture & Tendering Manager, a od roku 2013 jako Head of Industrial Boiler Sales. Od loňského roku je Director European Business Development ve společnosti IGS Europe, s.r.o., která zajišťuje Evropské obchodní a realizační zastoupení koncernu Integrated Global Services, zabývající se technologií žárových nástřiků jako systému ochranných produktů chránících kritické celky strategického významu před korozí a erozí.

Anotace přednášky: State-of-the-art ochrana proti korozi či erozi jako způsob prodloužení životnosti a snížení provozních nákladů kritických celků v České republice
Přednáška se zaměří na definici "Kritických faktorů úspěchu" a jejich aplikaci při výběru kovových žárových nástřiků, jako jedné ze základních podmínek pro zajištění kvality, i očekávaného a plánovaného výkonu, zejména u kotlů energetických celků. Vysvětleny budou jednotlivé faktory a jejich vliv na kvalitu ochranných žárových nástřiků.

Mirek Spicar, Explosion Power

Mirek Spicar vystudoval v Zurichu vysokou školu ETH (Federální insitut technologie) ze zaměřením na strojírenství a procesní techniku. Poté půsonil jako projektový manager v několika firmách zaměřených na zpracování odpadu a technologii tepelných zařízení. Ve své více než 35-leté praxi prošel všemi stádií vývoje investičních celků počínaje návrhem, koncepčním i detailním inženýringem, montáži, zprovozněním, prodejem i vedení firmy v Evropě i v zámoří. V současnosti provozuje poradenskou firmu pro tato odvětví techniky a zastupuje Explosion Power GmbH v České a Slovenské republice.
Explosion Power je Švýcarská firma která vyvíjí, vyrábí a prodává zařízení na automatické čištění spalovacích jednotek pomocí šokových pulzů (Šok-Pulz-Generátory - SPG). Tento švýcarský produkt je unikátním zařízením pro tento účel. který byl doposud s úspěchem instalován ve 300 jednotkách ve 20 zemích světa. V České Republice je jedna jednotka s úspěchem provozovaná ve spalovně komunálních odpadů Malešice, kde odstraňuje nánosy popílku v doposud problematické části kotle.

Anotace přednášky: Šok - Pulz - Generátory
Představení firmy Explosion Power jakož i SPG v jeho funkci a praktickém nasazení ve spalovacích jednotkách. Provozní exponát je vystaven během konference Dnů teplárenství a energetiky na stánku č.4 k prohlídce i odbornému poradenství.

Libor Stuchlík, POWGEN a.s. – člen skupiny MVV Energie CZ

Libor Stuchlík, absolvent oboru Elektrotechnologie na VUT Brno, působí ve skupině MVV Energie CZ od roku 2001. Oblastí jeho působení je výroba a rozvod tepla a výroba elektrické energie. Od roku 2008 je předsedou představenstva společnosti POWGEN a.s., kde zodpovídá za celkovou strategii, techniku, obchod a péči o zákazníky. K nejvýznamnějším projektům, na kterých se podílel, patří instalace 14 kogeneračních jednotek v provozech skupiny MVV o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 23 MW. Nadále je zodpovědný za chod těchto kogeneračních jednotek.

Anotace přednášky: Dlouhodobé partnerství se zákazníky (věrnostní program ve Studénce)
Příspěvek seznámí účastníky s unikátním projektem věrnostního programu pro zákazníky dodavatele tepla na příkladu malé rozvodné soustavy ve Studénce. Do programu se během roku 2016 zapojilo 80 % zákazníků společnosti POWGEN z řad domácností. Tato jistota v podobě víceletých odběrů umožňuje společnosti účinně rozvíjet síť centrálního zásobování teplem a vytvářet energetické úspory.

Vlastimil Sucháček, Teplárny Brno, a.s.

Od roku 2015 zastává funkci obchodního ředitele ve společnosti Teplárny Brno, a.s., před rokem byl jmenován členem představenstva této společnosti. Vystudoval obor podniková ekonomika a management, jeho profesní dráha je od počátku spjata s energetikou. Mimo jiné působil jako poradce v programu Ministerstva průmyslu a obchodu zaměřeného na podporu zavádění energetických úspor a OZE. V letech 2011 – 2015 postupně zastával pozice Business Development manažer a Senior manažer obchodu a marketingu ve společnosti E-on servisní s.r.o., následně Ředitel divize energetika ve společnosti ENERG-SERVIS a.s. V Teplárnách Brno se podílí na tvorbě a kontinuitě dlouhodobého podnikatelského plánu společnosti, řídí obchodní politiku a marketingovou strategii. Je zodpovědný za udržení a rozvoj pozic společnosti na trhu s energiemi a posílení spokojenosti a loajality zákazníků.

Anotace přednášky: Zákaznická komunikace a nabídka doplňkových služeb
Informovaný zákazník, s nímž se otevřeně komunikuje a dlouhodobě se o něj pečuje, je zákazníkem spokojeným, a tedy loajálním. Z jedné strany je proto nutné klást důraz jak na včasné předání aktuálních informací zákazníkům, tak na cílenou edukaci posilující jejich povědomí o výhodnosti centrální dodávky tepla i spolehlivosti a prospěšnosti samotného dodavatele. V případě, že dojde k nabídce prodejců alternativních zdrojů tepla, loajální zákazník, který je vybavený argumenty, si mnohdy neúplné či lživé informace proti CZT dokáže „přebrat“ a nemá důvod se odpojovat.
Z druhé strany je však neméně důležité zajistit, aby probíhala i otevřená komunikace ze strany zákazníků k dodavateli tepla. Pokud se obchodní manažer včas dozví o případné hrozbě na odběrném místě, je snazší se zákazníkem navázat komunikaci a dohodnout se na řešení situace, která vedla k nespokojenosti. Včasným jednáním tak lze eliminovat i například zvažované odpojení od CZT.
Pro spokojenost zákazníků je však neméně důležité také kontinuální zkvalitňování stávajících služeb a především rozšiřování portfolia o nové služby, které do budoucna umožní pokrytí veškerých energetických potřeb zákazníků. Pouhá dodávka tepla v současnosti totiž nestačí – zákazníci očekávají komplexní službu, jejímž benefitem bude maximální komfort s minimem starostí.

Milan Šimoník, COGEN Czech

Po studiu na VUT Brno nastoupil v roce 1990 do První brněnské strojírny, která se v roce 1993 stala součástí ABB a následně ALSTOM. Jako projektant se účastnil výstavby elektráren a tepláren v Česku i v zahraničí. V letech 2008-2014 byl v investiční divizi ČEZ členem společného týmu ČEZ-MOL, který připravoval projekty paroplynových elektráren v Maďarsku a na Slovensku. V minulých třech letech se v PSG-International podílel na modernizaci Teplárny Planá n.Lužnicí. Od srpna 2016 je výkonným ředitelem COGEN Czech, spolku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.

Anotace přednášky: Podpora kogenerace v Německu
Od 1.ledna 2016 platí v Německu nový "Zákon pro zachování, modernizaci a rozvoj KVET" (KWKG 2016). Na podzim 2016 byl zákon doplněn o pravidly pro soutěžení podpory v aukcích a s těmito doplněními byl v říjnu 2016 znotifikován Evropskou komisí.
Dle zákona KWKG z roku 2012 mělo být v Německu do roku 2020 vyráběno kogeneračně až 150 TWh, resp.25% výroby elektřiny. V posledních pěti letech však výroba elektřiny z KVET stagnovala na úrovni ca. 100 TWh (ca.16%) a nový zákon uvádí cíle nižší: 110 TWh do roku 2020 a 120 TWh do roku 2025. Zvyšování výroby elektřiny z vysokoúčinné KVET je stejně jako v EU i v Německu jednou z priorit energetické politiky i součástí aktuální německé diskuse o dalším vývoji elektroenergetiky "Strom 2030". Je deklarován význam flexibilní KVET a strategická role teplárenství pro zajištění nákladově efektivní transformace na nízkouhlíkovou energetiku. Tepelné sítě budou vedle tradičního propojení mezi zdroji a spotřebiteli ve stále větší míře sloužit k integraci různých dalších zdrojů tepla, tj. zejména OZE a odpadního tepla do teplárenských soustav.

Vladislav Šmarda, ENBRA, a.s.

Absolvent oboru Elektrotechnologie na VUT Brno, od roku 1997 působí ve společnosti ENBRA, nyní ve funkci ředitele provozu zkušeben a vedoucí Autorizovaného metrologického střediska K56 pro ověřování měřidel tepla a jejich členů. Je autorem a spoluautorem návrhu i konstrukce zkušebních zařízení v laboratořích průtoku a tepla. Jako odborný konzultant a manažer metrologických projektů se podílel na výrobě a zprovoznění zkušebních zařízení. Ve funkci manažera kvality zaváděl a udržoval systémy řízení v laboratořích společnosti ENBRA a v laboratořích zákazníků v ČR i v zahraničí.

Anotace přednášky: Praktické zkušenosti s ověřováním měřidel tepla
Přednáška seznámí posluchače s praktickými zkušenostmi s ověřováním měřidel tepla v oblasti legislativní, technické a metrologické a ukáže nejčastější příčiny zamítnutí ověření měřidel tepla.

Václav Trejbal, Svaz průmyslu a dopravy

Absolvent Fakulty mezinárodních vztahů VŠE Praha, obor mezinárodní a evropská studia – diplomacie. Na zahraniční stáž vycestoval na Universität St. Gallen ve Švýcarsku. Pracoval jako zpravodaj finančního portálu Patria Online. Mezi lety 2013 a 2014 působil v komunikačním oddělení společnosti New World Resources. V letech 2014-2015 psal jako analytik pro Hospodářské noviny o průmyslu, energetice a finančním světe. Nyní působí jako manažer pro energetiku na Svazu průmyslu a dopravy ČR. Vyučuje kurzy ruské zahraniční politiky, energetické bezpečnosti a ekonomické transformace střední a východní Evropy na několika pražských vysokých školách. V roce 2015 získal doktorát na VŠE Praha za disertační práci srovnávající bilaterální vztahy zemí visegrádské čtyřky a Ruska.

Přednáška: Zimní energetický balíček z pohledu průmyslu

Jan Tůma, Ministerstvo životního prostředí

Jan Tůma vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze se zaměřením na právo cenných papírů. V roce 2009 nastoupil na Ministerstvu životního prostředí, kde od roku 2010 zastává funkci vedoucího oddělení obchodování s emisemi. Je zodpovědný za fungování evropského systému emisního obchodování EU ETS v České republice a účastní se vyjednávání o pravidlech emisního obchodování po roce 2021.

 

Michal Vimr, Uponor Infra Fintherm a.s.

Michal Vimr je od roku 2008 ředitelem společnosti zabývající se výrobou a prodejem předizolovaného potrubí pro teplárenství.
Vystudoval ČVUT v Praze, obor životní prostředí. Svou profesní karieru zahájil v technickém rozvoji plynových kotlů. Po krátké přestávce, kdy pracoval pro automobilový průmysl, se vrátil do teplárenského oboru, kde působí dodnes.

Anotace přednášky: Hlavní faktory ovlivňující ekonomiku projektů dálkových rozvodů tepla a chladu
Cílem přednášky je seznámit posluchače s možnostmi, jak zlepšit ekonomiku projektů dálkových rozvodů tepla a chladu, a to od fáze projektu, přes klíčové faktory ovlivňující kvalitu instalace až po následný provoz, s ohledem na délku životnosti potrubí.

Steffen Thomas Zagermann, TEREA Cheb s.r.o.

V roce absolvování Ústavu procesního a ekologického inženýrství na VÚT v Brně v roce 1993 prošel pracovními pozicemi u několika dodavatelů technologií pro energetiku, aby nakonec změnil profesní zaměření na provoz energetických zařízení. V současné době pracuje mimo jiné ve společnosti TEREA Cheb s.r.o. jako jednatel a také pedagogicky působí na vysoké škole v rámci předmětu Technická termodynamika.

Anotace přednášky: Slasti a strasti projektu ZEVO v povolovací fázi
Přednáška představuje projekt ZEVO malé zpracovatelské kapacity v Chebu a jeho včlenění do sítě CZT Chebu. Dále ve stručnosti seznamuje s aktuálním stavem projektu - zhodnocení zkušeností v rámci EIA, územního a stavebního řízení.

Pavel Zámyslický, Ministerstvo životního prostředí

Vystudoval silnoproudou elektrotechniku a energetiku na VUT v Brně a následně ekonomiku a řízení energetiky na ČVUT v Praze. V roce 2013 úspěšně dokončil doktorský studijní program řízení a ekonomika podniku. V diplomové i disertační práci se zabýval vazbami mezi obchodováním s emisemi a investicemi v energetice. V roce 2005 nastoupil na Ministerstvo životního prostředí do odboru změny klimatu, kde od roku 2007 působí ve funkci ředitele. Od roku 2011 spadá do agendy jím řízeného odboru i energetika a byl transformován na odbor energetiky a ochrany klimatu. Profesně se věnuje především evropské i domácí klimaticko-energetické politice a jejím nástrojům, tedy především obchodování s emisemi v EU ETS i v rámci Kjótského protokolu. Je hlavním vyjednavačem ČR pro mezinárodní i evropské agendy související s klimatickou politikou.

Přednáška: Klimatická agenda a reforma EU ETS