PŘEDSTAVENÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

Ján Boroň

GMR Gas, s.r.o.

Dlhoročný pracovník SPP, a.s. pôsobil na rôznych pozíciách technicko - ekonomických od roku 1990 po rok 2010, vždy priama súvislosť s plynárenstvom, neskôr teplárenstvo a v súčasnej dobe v spol. GMR GAS ® ako školiteľ a priamo zodpovedný za obchod pre krajiny na východ od ČR (SK, Rusko, UA ..). Hlavný záujem plynárenstvo , koníčky rekreačný šport, cestovateľ, dobrodruh, situačná streľba...

Anotace přednášky: VTZ – plynové, regulace zemního plynu vs. bezpečnost
Spoločnosť GMR GAS®, ako jediný výrobca stredotlakých regulátorov na ZP sa po skúsenostiach a generačnej výmene kádrov rozhodla preškoliť a zaučiť montérov, revíznych technikov a projektantov a vďaka novej PTN zjednotiť pravidlá týkajúcich sa manipulácie, spúšťania do prevádzky a skúšok - takzvaná STK regulátora – my Vás to naučíme!

Dr.-Ing. Aleš Bláha

Pražské služby a.s.

Místopředseda představenstva sdružení STEO A. Bláha ukončil v roce 1990 studium chemického inženýrství na Friedrich-Alexander-Universität Erlangen. Na této univerzitě pracoval jako vědecký pracovník na katedře technické chemie II a v roce 1992 zde také obhájil disertační práci a byl mu udělen titul Dr.-Ing.
Poté pracoval jako vedoucí projektů vývojového oddělení u PARI-Werk GmbH medizinische Inhalationsgeräte ve Starnbergu. Jeho dalším působištěm byla firma TAN GmbH, Thermische Abfallbehandlungsanlage v Norimberku, kde se jako projektový manažer podílel na výstavbě nové spalovny.
V roce 2002 se vrací do České Republiky a pracuje jako samostatný technický poradce v oblasti termického zpracování odpadů, chemie, stavebnictví, strojírenství, hutnictví a energetiky. Od roku 2006 je ředitelem Zařízení na energetické využití odpadů v Praze. Vedl projekty DeDiox a Kogenerace s DeNOx v ZEVO, které byly úspěšně dokončeny a zprovozněny v roce 2007 a 2010.
A. Bláha publikuje a přednáší své poznatky v oboru energetického využívání odpadů především v rámci odborných časopisů, seminářů a konferencí. K jeho zálibám patří lední hokej a klasická kytara. Je ženatý a má 5 dětí.

Název přednášky: Spalování odpadů v Evropě - současnost a budoucnost

Ing. Jolana Bugáňová

Teplárenské sdružení České republiky

Ing. Jolana Bugáňová pracuje od roku 2015 jako specialista pro evropskou agendu na výkonném pracovišti Teplárenského sdružení České republiky. Je zodpovědná za komunikaci s evropským sdružením Euroheat and Power, evropské projekty, statistiku a vede pracovní skupinu pro podporu KVET. V energetice pracovala posledních 10 let, konkrétně ve společnosti ČEZ, a.s., v útvaru analýz a prognóz trhu a dále pak jako specialista projektů výzkumu a vývoje, kde se podílela na projektech inovačního a výzkumného charakteru, zaměřených především na úsporu energií u koncových zákazníků, na rozvoj využití OZE a na projektech podporovaných z veřejných zdrojů EU.

Anotace přednášky: Evropský projekt KeepWarm
S ohledem na to, že řada systémů dálkového vytápění ve střední a východní Evropě je energeticky neefektivní a převažujícími zdroji energie jsou fosilní paliva (ropa, zemní plyn nebo uhlí) je stále naléhavější potřebou tyto systémy modernizovat.
Cílem projektu „Zlepšení výkonnosti systémů dálkového vytápění ve střední a východní Evropě“, zkráceně „KeepWarm“ je iniciovat a urychlit rentabilní investice do zefektivnění těchto systémů a dosáhnout zvýšení jejich energetické účinnosti a snížení vypouštěných emisí skleníkových plynů podporou přechodu od fosilních paliv k obnovitelným a alternativním zdrojům energie.
Konkrétně projekt KeepWarm hierarchicky zaměří své úsilí na zefektivnění a rekonstrukce rozvodů tepla, především výměnu parních potrubí za horkovodní, dále využití odpadního tepla, primárně tepla z průmyslu. V oblasti výroby tepla půjde o využití místních obnovitelných a alternativních zdrojů energie, zejména biomasy a solární a termální energie a energetické využití odpadu, v neposlední řadě budou modifikovány i systémy kontroly (ICT) v rámci řízení distribuce tepla.
Teplárenské sdružení ČR, jakožto člen projektového konsorcia, bude spolupracovat na 23 pilotních programech v sedmi cílových zemích - konkrétně Rakousku, Chorvatsku, České republice, Lotyšsku, Srbsku, Slovinsku a Ukrajině. Projekt KeepWarm odstartuje v dubnu 2018 a potrvá 30 měsíců.
Na projektu za ČR přislíbily účast teplárny v Brně, Písku a Českých Budějovicích. Teplárny Brno a.s. na projektu výměny zastaralých parovodů za moderní a efektivnější horkovody pracují už od roku 2010 a plánují do roku 2022 provozovat už jen čistě horkovodní tepelnou síť. Obdobně Teplárna České Budějovice a.s. začala s nahrazováním stávající parovodní sítě za horkovodní v letech 2004/2005. Projekty výstavby horkovodů a nahrazování stávajících parovodů by měly být dokončeny v roce 2020 a představují úsporu primární energie cca 297 000 GJ/rok. Teplárna Písek a.s. plánuje do roku 2020 vyměnit téměř 10 kilometrů rozvodů, což se týká přibližně 7000 domácností a dalších odběratelů.
Teplárny budou v rámci pilotních programů sdílet své poznatky a zkušenosti s ostatními zahraničními účastníky, budou analyzovat své postupy a řešení, identifikovat opatření a procesy pro zlepšení, formulovat konkrétní doporučení v technické, obchodní, finanční i sociální rovině a implementovat navržená zlepšení.

Tomáš Caha

GE Power Services Czech Republic

Tomáš Caha vystudoval strojní fakultu VUT v Brně, obor Energetické inženýrství a v GE Power Services se jako Produktový manažer profiluje v oblasti utilizačních kotlů (HRSG) a spaloven odpadů. Dříve pracoval jako Technický ředitel ve společnosti Alstom Power či jako Projektový manažer v ČKD Praha DIZ. Mezi hlavní obory jeho činnosti patří integrace průmyslových tepelných čerpadel - absorpčních, vysokoteplotních kompresorových a HeatPower do teplárenského cyklu s cílem využití odpadního tepla z průmyslových procesů pro výrobu elektřiny či tepla. V rámci Business developmentu se aktivně podílí na tvorbě koncepčních studií, procesních návrhů a výpočtů ekonomické návratnosti pro řešení navržená na míru zákazníkovi. Jako evangelista kombinované výroby elektřiny a tepla se zaměřuje zejména na ekologickou a ekonomickou stránku rozvoje teplárenských soustav v EU a obecně na zvyšování účinnosti výroby energie. Je ženatý a má 2 děti.

Anotace přednášky: Kondenzátor spalin s absorpčním tepelným čerpadlem – nový standard účinnosti pro teplárenství
GE představuje nový standard využití paliva pro teplárenské aplikace s názvem ?CHPTM(advanced Combined Heat and Power Generation). Klíčovou vlastností tohoto inovativního produktu je minimalizace komínové ztráty využitím citelného a latentního tepla spalin. Primární využití recyklované energie je v síti centrálního zásobování teplem, lze ji však utilizovat i pro různé procesy sušení/ohřevu v potravinářském či papírenském průmyslu. Základem technologie je kondenzátor spalin integrovaný s absorpčním tepelným čerpadlem, přičemž tepelné čerpadlo je poháněno nízkoutlakou parou z odběru turbíny. Instalací aCHP lze dosáhnout zvýšení účinnosti cyklu (využití energie v palivu) až o 25% a současně redukovat produkci CO2 (např. redukce výkonu jiného zdroje dodávající teplo do stejné soustavy CZT). Celý systém je navržen s ohledem na robustnost, dlouhou životnost (25 let), minimální údržbu a snadnou obsluhu. Technologie je vhodná pro paliva s vyšší vlhkostí – zejména různé formy biomasy, zemní plyn a komunální odpad. Standardizované řešení GE ?CHP je navrženo pro soustavy s vyšší teplotou vratné vody a dosahuje výrazně lepší účinnosti než srovnatelné systémy.

Ing. Tomáš Daníček

Systherm s.r.o., obchodně-technický ředitel

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI:
1990 – 1994 Projektant, Pražská Teplárenská, a.s.
1994 – 2001 Technický ředitel, CETETHERM s.r.o.
2001 – trvá obchodně-technický ředitel, SYSTHERM s.r.o.

VZDĚLÁNÍ:
Střední škola technická
Energetický auditor

Anotace přednášky: Využití nadřazených softwarů dispečerských pracovišť za účelem zefektivnění výroby tepla na základě predikce počasí
Popis způsobu provedení rekonstrukce soustavy centralizovaného zásobování teplem. Využití kondenzační techniky, kombinované výroby tepla a elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Řízení propojené tepelné soustavy, v které současně pracují 3 kogenerační jednotky a 6 kondenzačních kotlů. Popis moderních technických řešení a komponentů s cílem zvýšení účinnosti výroby a distribuce tepla.

Libor Doležal

C-energy Planá s.r.o.

Libor Doležal je zaměstnán v teplárně v Plané nad Lužnicí již od roku 1997 na různých pracovních pozicích, jako např. obchodně technický ředitel nebo Development manažer. Ve své práci byl zodpovědný za vyjednávání klíčových smluv s významnými zákazníky a dodavateli, zpracovával rozsáhlé analýzy a vedl různé rozvojové developerské projekty, které vedly ke zlepšování provozních výsledků podniku.
Je absolventem Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni v oboru Tepelné a jaderné stroje a zařízení. Dále absolvoval několik postgraduálních studijních programů z oblasti managementu a marketingu na University of Humberside ve Velké Británii a na University of Virginia v Dardenu USA.
Svou profesní kariéru v oblasti energetiky začal v roce 1985 ve Škodě Praha, kde působil 12 let na několika pozicích včetně pozice hlavního inženýra projektu nebo vedoucího projektu strojovny hlavního výrobního bloku při výstavbě uhelné elektrárny 165 MW Soma v Turecku, kde strávil 2 roky během výstavby ve funkci autorského dozoru. Dále pracoval jeden rok ve Velké Británii ve společnosti Powergen, významného nezávislého výrobce elektřiny.

Název přednášky: Akumulace elektřiny v teplárně

Mgr. Tomáš Drápela

Plzeňská teplárenská, a.s.

Vzdělání: 1982-1986 Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
Pracovní zkušenosti po absolvování studia: Dva roky po studiu působil na VŠST v Liberci jako samostatný vědecký pracovník. V letech 1988 - 1995 jako programátor analytik v různých obchodních společnostech. V roce 1996 nastoupil jako samostatný ekonom do společnosti Plzeňská teplárenská, kde nejprve od roku 1997 zastával funkci finančního ředitele a od roku 2002 zastává funkci generálního ředitele a předsedy představenstva. Je místopředsedou výkonné rady Teplárenského sdružení ČR, členem výboru WEC/CME – Energetický komitét ČR a členem představenstva ČSZE – Český svaz zaměstnavatelů v energetice.

Anotace přednášky: Vyhodnocení zkušebního provozu ZEVO Plzeň
Prezentace je shrnutím a vyhodnocením fungování zařízení na energetické využívání odpadu – spalovny ZEVO Plzeň za první rok provozu v režimu zkušebního provozu. Zabývá se jednak strukturou a cenami energeticky využitého odpadu, ale i ekonomikou provozu daného zařízení.

Václav Edr

TPM Znalecká kancelář, s.r.o.

Je autorem konstrukce prvé clonové trasy a zadání programu prvých kalorimetrických počítadel vyráběných v ČR, které splňovaly požadavky ISO 5167-1 a ISO 2186. V roce 1992 byl autorem příručky jakosti prvého AMS v ČR, které bylo autorizováno k ověřování clon a kalorimetrických počítadel pro měření tepla v páře a kondenzátu, splňujících požadavky norem ISO, které byly v následujících letech přijaty jako ČSN EN ISO.
Od založení TSCR (1991) byl členem komise měření (později technické komise).
Je řešitelem několika úkolů programu rozvoje metrologie. Je autorem podkladů pro zpracování metodických pokynů metrologických a technických předpisů metrologických, z nichž za nejdůležitější lze považovat MPM 18-95, MPM 22-07, TPM 3723-98, TPM 6664-01. Je držitelem několika průmyslových vzorů a patentů, souvisejících s měřením tepla a průtoku.
V roce 2000 byl Krajským soudem Praha jmenován soudním znalcem v oboru energetika, se specializací na měření tepla, průtoku a souvisejících metrologických činností.
Je držitelem registrace k montáži stanovených měřidel tepla a průtoku a je oprávněný provádět měření dodržování stanovené teploty vzduchu v místnostech a teploty teplé vody na výtoku u konečného spotřebitele.
Provádí kontroly správné funkce stanovených měřidel tepla a průtoku, včetně celých systémů měření. Je autorem konkrétních postupů měření a vyhodnocování tepla v mnoha teplárenských soustavách, z nichž za nejvýznamnější lze považovat zpracování „Měrového řádu“ pro přivaděč Mělník Praha.
Ve své přednáškové a publikační činnosti se zaměřuje především na chyby při montáži a provozu stanovených měřidel tepla a průtoku při měření páry, kondenzátu a vody.

Anotace přednášky: Skutečná spotřeba tepla pro přípravu teplé vody v panelovém domě
Příspěvek vychází z naměřené spotřeby tepla při přípravě teplé vody v domovní předávací stanici, osazené na patě panelového domu. Pro získání dat bylo použito atypické zapojení měřidel tepla. Tím byly změřeny i ztráty tepla z rozvodů teplé vody v objektu. Základní data pro zpracování příspěvku byla získána při běžném používání 48 bytových jednotek bez zásahů do regulace dodávky teplé vody.

Ing. Martin Fiala

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze – obor Elektroenergetika se zaměřením na výrobu a rozvod elektrické energie na katedře elektroenergetiky. Do konce roku 2007 pracoval v ČEA v oddělení analýz, energetických auditů a statistiky, resp. oddělení Operačního programu Průmysl a podnikání. Do března 2015 pracoval na Ministerstvu životního prostředí v oddělení obchodování s emisemi, kde se věnoval zejména vyjednávání, komunikaci a sledování závazků vůči všem smlouvám o prodeji jednotek přiděleného množství, jejich dodatků a jiných souvisejících dokumentů včetně implementace JI projektů. Od dubna 2015 pracuje na MPO v oddělení implementace OPPI a PO 3 OPPIK, kde se věnuje aktivitám týkající se příprav výzev, hodnocení projektů a zpracování evaluačních zpráv vyhodnocení podpořených projektů úspor energie, úspor energie v SZT a OZE.

Anotace přednášky: III. Výzva programu úspory energie v SZT
Hlavní téma prezentace je obsaženo v jejím názvu, tj. „III. Výzva programu úspory energie v SZT“. Důraz bude kladen na plánované změny v této výzvě oproti předcházejícím, zejména modifikace výběrových kritérií III. výzvy programu Úspory energie v SZT. Aby se pokud možno eliminovaly nedostatky předkládaných projektů ve III. výzvě, tak budou shrnuty i obecné připomínky a doporučení z hodnocení II. výzvy včetně jejího předběžného ex-ante vyhodnocení. Bude poskytnuta i informace, jakým způsobem by se měla zohlednit nevratná investiční podpora snížením výše provozní podpory o redukční faktor pro KVET dle výsledků notifikace. Přestože předběžné výsledky II. výzvy jsou relativně příznivé, tak bude průřezově v celé prezentaci opakována významná potřeba úspěšnosti i výzvy III. včetně informace o stavu alokace celého programu, a to tak, aby byla zachována reálná šance udržení významných finančních prostředků pro celé programové období 2014-2020 v oblasti teplárenství.

Mgr. Pavel Gadas

Ministerstvo životního prostředí

Pozice: vedoucí oddělení spalovacích zdrojů a paliv odboru ochrany ovzduší (od r. 2015)
Pracovní zkušenosti: od 1.1. 2007 dosud Ministerstvo životního prostředí
Vzdělání: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Název přednášky: Snižování emisí - požadavky směrnice o národních emisních stropech

Petr Hasman

ZAT a.s., Manažer obchodu - Zástupce ředitele Divize Smart systémy

Mým úkolem v divizi Smart Systémy je hledání nových technologií a platforem ve světě IoT. Tyto pak implementujeme do stávajících provozů průmyslu, kde firma ZAT působí. Rozšiřujeme tak možnosti toku informací našim zákazníkům a hledáme nové suvislosti, které vedou ke zkvalitnění služeb, případně úsporám. Jsme součástí inovativních změn.

Anotace přednášky: Bezdrátový sběr a správa dat pomocí technologií IoT
Prezentace produktů ZAT pro teplárenský průmysl, s důrazem na nově nabízenýprodukt Bezdrátový sběr a správa dat od patních měřičů tepla s živou ukázkou řešení. Tímto produktem doplňujeme naše existující portfolio obsahujicí například řízení turbíny, buzení generátoru, osdsíření a odpopílkování o cenově nenáročnéřešení sběru a správy dat mající pokrytí i v komplikovaných lokalitách. Jedná se o modul postavený na technologii LoRaWAN umožňující variabilní počet odečtů za den a mající životnost více než 5 let, při napájení ze standartních AA baterií. Součástí produktu je také software pro správu měřené lokality umožňujícímonitoring měřených dat, upozorňování na překročení standardních limit a export dat do nadřazených systémů.

Ing. Jan Havelka, CSc.

ORTEP s.r.o.

Je absolventem Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, oboru Teorie a technika jaderných reaktorů. Hned od ukončení studií v roku 1986 po dnes se věnuje vývoji SW v oblasti tepelně-hydraulických výpočtů a optimalizace tepelných sítí. Zpočátku jako zaměstnanec Výzkumného ústavu energetického (EGÚ Praha) a následně od roku 1993 jako vedoucí vývoje SW a technický ředitel ve firmě ORTEP, s.r.o, ve které působí dodnes.

Anotace přednášky: Nová aplikace pro řízení teplárenských soustav - DYMOS nové generace
Příspěvek popisuje nové trendy simulace, přípravy a řízení provozu velkých i středních SZT. Zdůrazněn je přístup ORTEP, s.r.o. k řešení dané problematiky na bázi nově vyvinuté SW aplikace DYMOS a v ní použitých originálních technologií. V referátu je popsán okruh řešených úloh, vhodné procesní postupy a zejména dosažitelné efekty pro potenciální uživatele.

Ing. Petr Holyszewski

ENBRA, a.s.

Pracuje ve společnosti ENBRA, a.s. od roku 1994 v různých technických funkcích. V současném období působí na pozici produktového manažera pro oblast měření a tepla a dálkových odečtů. V posledním období se věnuje především projektům v oblasti Smart Meteringu, internetu věcí a portálových řešení pro on-line přístup zákazníků k náměrům měřidel s radiovou komunikací. Aktivně se věnuje přednáškové činnosti v tuzemsku i zahraničí. Je členem Rady Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu - ARTAV, z.s.

Anotace přednášky: Úskalí rozúčtování tepla + případy z praxe
Měření tepla na patách objektů zaznamenalo České republice v posledních 25-ti letech nebývalý rozmach. Obdobně je tomu i v oblasti rozúčtování nákladů na vytápění a spotřebu teplé vody s využitím měřidel tepla a indikátorů na otopných tělesech. To s sebou přináší nemálo problémů a úskalí, které budou nastíněny v příspěvku.

Rostislav Horák

ČEZ ESCO, a.s.

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI:
02/2015 – doposud, ČEZ ESCO, a.s. - projektový manažer
10/2010 – 02/2015, ČEZ, a.s. - projektový manažer
04/2006 – 10/2010, Tenza, a.s. - projektový manažer
01/2004 – 04/2006, Zásobování teplem Vsetín, a.s. - vedoucí výroby a rozvodu tepla
01/2002 – 01/2004, MVV enservis, s.r.o. - vedoucí divize Morava
06/1996 – 12/2002, MISS, a.s. - vedoucí divize Teplo
02/1992 – 06/1996, RK MIVA - vedoucí provozu Teplo
07/1986 – 02/1992, MSV Vagónka Studénka, Závod Energetika - vedoucí výroby tepla, mistr výroby tepla, obsluha energetických zařízení
09/1980 – 07/1986, MSV Vagónka Studénka, Stř. technologie osobních vozů - technolog

Anotace přednášky: Rekonstrukce energetiky v Lázních Luhačovice
V roce 2012 si společnost Lázně Luhačovice, a.s. nechala zpracovat energetický audit s cílem rozhodnout, jak dále v oblasti zásobování teplem. Na základě tohoto materiálu bylo rozhodnuto zachovat centrální zásobování s částečnou decentralizací (odpojení nejvzdálenějších objektů Morava a Palace).
Vybudování lokálních zdrojů v těchto objektech proběhlo v létech 2014-2015.
Realizace první etapy zvoleného řešení (změna otopného systému - přechod z páry na teplou vodu) nazvané Koncepce zásobování teplem Lázně Luhačovice, a.s. započala na podzim roku 2016 a byla ukončena na jaře roku 2017.
Realizace druhé etapy (výstavba kogenerační technologie), která byla nazvaná Instalace KGJ v areálu Centrální výtopny Luhačovice probíhala od jara do podzimu roku 2017.
Realizací těchto dvou projektů Lázně Luhačovice, a.s. ročně ušetří cca 30% nákladů.

Osnova přednášky:
Koncepce zásobování teplem Lázně Luhačovice, a.s. (realizátor EVČ, s.r.o.)
- Koncepční varianty
- Rekonstrukce zdroje tepla
- Nový teplovod - náhrada technicky i morálně zastaralého parovodu
- Rekonstrukce odběrných míst

Instalace KGJ v areálu Centrální výtopny Luhačovice (realizátor ČEZ Energo, s.r.o.)
- Začlenění KGJ do skladby zdrojů v Centrální výtopně
- Výstavba KVET
- MaR, komunikace, dispečerské řízení

Ing. Petr Hroch

Weir Minerals

Ing. Petr Hroch vystudoval VUT v Brně obor technická kybernetika, automatizace a měření. Od roku 1988 působil ve společnosti ORGREZ Brno na pozicích projektant jednoúčelových zařízení pro JE a projektant informačních a měřících systémů pro težbu úhlí a zauhlování elektráren, od roku 1992 do roku 1996 zastával funkci vedoucího výroby ve společnosti Zdeněk Králík a současně pracoval jako provozní ředitel obchodní společnosti AREA. Od roku 1994 do roku 1996 pracoval jako obchodní zástupce společnosti SYNERGA a.s se zaměřením na řídící systémy a regulaci kotelen a výměníkových stanic. Od roku 1996 působí we společnosti Weir Minerals, nejdříve na pozici Sales Engineer, od roku 2014 na pozici Field Sales Manager – Česká a Slovenská Republika. Společnost Weir Minerals je součástí mezinárodní skupiny Weir a v ČR a SR je zaměřena na dodávky abrazivzdorné techniky – čerpadel, ventilů, hydrocyklonů. Od roku 2014 se věnuje take dodávkám drtičů a třídičů pro těžbu a zpracování minerálních surovin.

Anotace přednášky: Využití čerpadel WARMAN v energetice
Presentace krátce připomene využití čerpadel WARMAN na pozici oběhových čerpadel absorbéru odsíření FGD, využití čerpadel WARMAN v systémech hydraulického odstruskování, možnost použití odvodňovacího třídiče Linatex pro odvodnění strusky a výhody čerpadel WARMAN a GEHO v systémech likvidace vedlejších energetických produktů na míchacích centrech a při dopravě zahuštěné suspenze VEP. Samostatná část presentace bude věnována vývoji materiálů pro korozivní a abrazivní aplikace se zaměřením na materiály pro zařízení používaná v systémech FGD.

Martin Hruška

Data-ing, s.r.o.

Od roku 1990 pracuje v ICT v pozicích od vývoje aplikací, hardware až po manažerské funkce. V letech 2003 až 2010 vybudoval jse svým týmem největšího operátora dálkových optických datových sítí v ČR s unikátním systémem vzdáleného řízení technologií. Po prodeji společnosti se věnuje aplikaci systémů pro vzdálené měření a regulaci energií v budovách. Podílí se na vývoji a aplikaci IoT technologií pro sběr a vizualizaci dat pro účely měření nejen v budovách.

Anotace přednášky: Monitoring, regulace
Jedním z nástrojů, jak si udržet zákazníka je poskytnou mu služby s přidanou hodnotou. Telemetrie a telematiky jsou nástroje, nad kterými lze takové služby vystavět. Praxe ukazuje, že právě takové služby zakládají dlouhodobý vztah s klientem. Teplárenská služba nekončí na výměníku, je třeba se posunout dál.

Karel Jelínek

SAKO Brno, a.s.

8/2017 - dosud: Ředitel společnosti SAKO Brno, a.s.
6/2015 - 7/2017: Generální ředitel, Předseda představenstva První brněnská strojírna, a.s.
1/2013 - 7/2017: Generální ředitel, Předseda představenstva PBS ENERGO, a.s.
5/2006 - 12/2012: Obchodní ředitel PBS ENERGO, a.s.
1/2001 - 4/2006: Vedoucí zkušebny První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.
6/1995 - 12/2000: Projektový manažer První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.

Vzdělání
1996 - 2001: Vysoké učení technické v Brně, Silnoproudá elektrotechnika a energetika
1991 - 1996: Gymnázium

Anotace přednášky: Energetické využití odpadů - jediná možná cesta pro materiálově nevyužitelné odpady
Dle „Katalogu odpadů“ jsou komunální odpady zařazeny do skupiny 20 a tato obsahuje 42 podskupin zahrnujících odpady vznikající nejen v domácnostech, ale i podobné ze živností, průmyslu i úřadů včetně složek odděleného sběru. Do této skupiny patří mimo jiné i odpady nebezpečné vznikající při jejich činnostech. Dle statistik MŽP vzniklo v roce 2016 v ČR přes 5,6 mil. tun komunálních odpadů, z toho 2,8 mil. tun představovaly odpady tzv. směsné komunální zařazené pod kat. č. 20 03 01. Dle statistik EU z roku 2014 vzniklo v EU-28 celkem 241 mil. tun komunálních odpadů, se směsným komunálním odpadem bylo nakládáno takto: energeticky využito 52 %, uloženo na skládky 48 %. V ČR se v roce 2016 energeticky využilo pouze 20,5 % SKO a skládkováním bylo odstraněno 79,5 % SKO. MŽP vydalo v roce 2014 novelu zákona o odpadech č. 229/2014, kterou je nově zakázáno ukládat na skládky SKO, recyklovatelné a využitelné odpady, a to od roku 2024. Plán POH ČR, JMK i města Brna počítá s navýšením podílu energetického využívání odpadů. Tomuto vývoji chceme napomoci výstavbou a zprovozněním třetího spalovenského kotle. V průběhu let 1989 až 2009 sestávalo naše zařízení ze tří spalovenských kotlů, ale vždy jeden plnil funkci studené zálohy. Tato koncepce řešení po rekonstrukci zařízení v letech 2008 – 2010 již nebyla obnovena, avšak vize dostavby třetího kotle je reálná v souvislosti se změnou legislativy ČR a předpokládaným vývojem odpadového hospodářství ČR, které by mělo preferovat vyšší formu hierarchie nakládání s odpady tzn. sofistikovanější technologie.

Soňa Jonášová

Institut cirkulární ekonomiky, z.ú.

Soňa je zakladatelkou a ředitelkou Institutu Cirkulární Ekonomiky (INCIEN). Sama zastává heslo, že „sami musíme započít změnu, kterou chceme vidět kolem sebe“. Zajímá se o udržitelný rozvoj, produkci potravin, zemědělství, cirkulární ekonomiku, ekoinovace, uplatnění studentů vysokých škol v oblastech udržitelného podnikání, podporu lokálních a komunitních aktivit s cílem vytvoření zdravé společnosti a ekosystémů. Od roku 2015 se aktivně podílí na přechodu z lineárního na cirkulární systém hospodářství v České republice. V INCIEN je zodpovědná za rozvojové aktivity a spolupráci s klíčovými zainteresovanými stranami a v posledních letech se aktivně zajímá o prosazování změn, které povedou k zavedení funkčního systému, ve kterém se odpady stávají zdrojem a to jak na komunální, tak v průmyslové oblasti.

Anotace přednášky: Možnosti a limity cirkulární ekonomiky
Pro zavádění cirkulární ekonomiky do české praxe je nezbytné, abychom znali současné limity a možnosti, které nám systém nabízí a nevnímali jakékoliv nové trendy jako hrozby pro současně fungující systém. Přednáška představí příležitosti pro třídění, nakládání s odpady a recyklaci a věnovat se bude i skutečné struktuře a hodnotě komunálních odpadů, která vyplývá z praktických analýz odpadů a sledování materiálových toků, které jsou klíčem pro nastavení celého cirkulárního odpadového hospodářství.

Tomáš Kollarczyk

Teplárna České Budějovice, a.s.

Vystudoval ekonomii na Ekonomické fakultě JČU, dále management a marketing na VŠE a ekonomiku cestovního ruchu na OU. Titul MBA získal na ESMA Barcelona. V rámci programu organizovaného Německou kanceláří pro zahraniční politiku a Asociací pro mezinárodní otázky analyzoval řadu českých a německých firem a společenských témat ve výběrovém týmu. Svou profesní kariéru věnuje vedení společnosti, systémům řízení, podnikové ekonomice, obchodu a marketingu.

Anotace přednášky: Komunikace se zákazníkem a obchodní politika pro udržitelnost CZT
Jak dosáhnout růstového efektu v obchodních výsledcích teplárenské společnosti? Cenová stabilita, bezpečnost dodávek, 24 hodinový servis, tradice, kvalifikovaný personál, technické poradenství, otevřený a proaktivní přístup k zákazníkům jsou atributy, které se nijak neodlišují od přístupu mnoha firem v tržním prostředí. Přesto fungují.

Ing. Václav Král

Teplárna České Budějovice, a. s., předseda představenstva

Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze
Pracovní zkušenosti po absolvování studia: Dříve pracoval jako manažer strojírenského podniku, dále byl zodpovědný za rozvoj projektu CNG (využívání zemního plynu v dopravě), působil také jako radní Jihočeského kraje pro regionální rozvoj, investiční činnost, dopravní obslužnost, silniční hospodářství, územní plánování, stavební a územní řízení. Byl členem statutárních i kontrolních orgánů státního podniku či společností zřizovaných krajem a několika pracovních skupin v rámci ministerstev ČR.

Anotace přednášky: Strategie Teplárny České Budějovice do roku 2040
Prezentace je shrnutím aktuálního stavu zdrojů a sítí CZT, klíčových faktorů ovlivňujících hospodaření společnosti, předpokladů budoucího vývoje a cílů městské teplárny (rozvoj systému CZT, zajištění stabilních dodávek čistého, cenově dostupného tepla a zvýšení komfortu zákazníků).

Ing. Miroslav Krpec

Energotrans, a.s.

Miroslav Krpec je absolventem katedry Tepelných a jaderných strojů Fakulty strojní ČVUT Praha. Celou profesní kariéru je spjat se skupinou ČEZ, kde v roce 1992 nastoupil do Elektrárny Počerady. Zde prošel postupně všemi provozními funkcemi až po vedoucího řízení provozu. Od roku 2003 do 2012 působil na centrále ČEZ, v technické části Asset managementu divize Výroba, kde měl na starosti řízení technického stavu a úrovně provozního řízení všech elektráren ČEZ a.s. V letech 2010- 2012 byl součástí týmu pro akvizici společnosti Energotrans , kde od roku 2012 působí jako předseda představenstva a generální ředitel společnosti. Od roku 2012 též zastává funkci ředitele Elektrárny Mělník a od roku 2016 po organizačním přičlenění též ředitele Teplárny Trmice. Před prodejem Elektrárny Chvaletice ze skupiny ČEZ byl členem dozorčí rady Elektrárny Chvaletice, aktuálně je členem dozorčí rady společnosti Areál Třeboradice – dceřinné společnosti firmy Energotrans.

Anotace přednášky: Budoucnost elektrárny Mělník
Energetická lokalita Mělník, provozovaná společností Energotrans ze Skupiny ČEZ aktuálně ročně vyrábí 3,7 milionu MWh a dodává přes 10 miliónu GJ tepla pro více než 230 tisíc domácností. Stejně jako ostatní energetické zdroje se musí přizpůsobovat legislativním změnám v souvislosti s ústupem od uhlíkových technologií, zpřísňujícím se emisním limitům a ostrému konkurenčnímu prostředí. Komplexní strategie lokality Mělník se vypořádává s těmito riziky, ale zároveň je vnímá jako příležitosti včetně možnosti využití odpadu jako zdrojů při zakomponování zařízení pro energetické využití odpadů do plánovaného budoucího energetického mixu.

Adam Kučínský

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), Vedoucí oddělení regulace

Adam Kučínský je absolvent Právnické a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy university v Brně. Zabývá se zejména řízením bezpečností informací, krizovým řízením a kritickou infrastrukturou. Před dokončením magisterského studia na Ekonomicko-správní fakultě MU nastoupil na Národní bezpečnostní úřad, kde působil v Národním centru kybernetické bezpečnosti. Následně přešel do služeb Národního úřadu pro kybernetickou informační bezpečnost, kde pracuje jako vedoucí oddělení regulace a vede tým specialistů, jejichž hlavní činností je identifikace povinných osob podle zákona o kybernetické bezpečnosti, implementace a výklad tohoto zákona a regulatorního rámce. Spolupracuje také na auditech plnění povinností, které ze zákona o kybernetické bezpečnosti vyplývají a podílí se na tvorbě právních předpisů a bezpečnostních standardů v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Anotace přednášky: Zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho dopad na teplárenství
Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti vstoupil v účinnost 1. ledna 2015 a v roce 2017 prošel významnou novelou. Touto novelou se mimo jiné zavádí nové povinné osoby, tzv. provozovatelé základních služeb. Tito provozovatelé budou určování podle kritérií stanovených vyhláškou č. 437/2017 Sb., která je účinná od 1. února 2018 a budou muset plnit některé ze zákonných povinností. Jedním z odvětví, kde budou tyto povinné osoby určovány, je teplárenství. Příspěvek představí zákon o kybernetické bezpečnosti a kritéria pro určení nových povinných osob v odvětví teplárenství.

Mgr. Ing. Michal Macenauer, Ph.D.

EGÚ Brno, a.s.

Autor je absolventem inženýrského oboru Elektroenergetika se zaměřením na zařízení elektráren, doktorského oboru Elektrické stroje, přístroje a pohony a magisterského oboru Sociologie. V EGÚ Brno autor pracuje od roku 2006 nepřetržitě dodnes. Nejdůležitějšími obory jeho profesního zájmu jsou predikce poptávky energetických komodit, vývoj nových technologií v energetice (především elektromobility a akumulace) a analýzy provozu systémové elektroenergetiky a plynárenství. V posledních letech se autor věnuje rozvoji činnosti EGÚ Brno v nových oblastech, mezi něž na prvním místě patří teplárenství.

Anotace přednášky: Uplatnění bateriové akumulace v provozu tepláren
Velká energetika založená na spalování fosilních paliv je v čím dál větší míře zatěžována náklady, které výrazně snižují její konkurenceschopnost. Příspěvek ukazuje možnost, jak využít přirozených vlastností velké energetiky, speciálně teplárenství, nejen k navýšení výnosů, ale také k obhájení potřebnosti teplárenských zdrojů v budoucí energetické zdrojové sestavě.
Jednou z cest udržení konkurenceschopnosti teplárenství je vyšší zapojení do poskytování flexibility pro potřeby ES ČR. Podíl dobře regulujících zdrojů bude v celém středoevropském regionu klesat, zatímco poptávka elektřiny bude růst, a to především v důsledku uplatnění v nových oblastech, jako je třeba elektromobilita. Poptávka flexibility v soustavě bude narůstat, její nabídka v konvenčních, točivých zdrojích bude klesat. Mnoha teplárenským provozům může ke schopnosti nabízet flexibilitu pomoci instalace bateriové akumulace, jejíž návratnost se ve většině případů pohybuje mezi 3 až 5 roky. Teplárny mají pro instalaci bateriové akumulace výborné podmínky a tím výjimečnou startovní pozici: kvalifikovaný personál, kapacitní elektrické připojení k síti, prostorovou dispozici a možnost spolupráce s točivými stroji. Baterie účinně pomáhají především tam, kde je potřeba vyšší rychlost reakce, nebo tam, kde umí rychlou reakci zajistit ekonomičtějším způsobem.
Množství bateriové akumulace, kterou je elektrizační soustava schopna využít, je omezené, byť s navyšováním časového horizontu rostoucí. Otázkou tedy je: jaký podíl na trhu s flexibilitou stihnou stávající elektrárny a teplárny zaujmout a kolik prostoru následně zaplní nová flexibilita (její nediskriminační přístup na trh požaduje nová Guideline on Electricity Balancing), například bateriová akumulace realizovaná na zelené louce.

Jaromír Manhart

Ministerstvo životního prostředí

Jaromír Manhart vystudoval VŠCHT v Praze v programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí spolu s učitelstvím chemie pro střední školy. Na Ministerstvu životního prostředí působí od roku 2002 v oblasti odpadového hospodářství a částečně i starých ekologických zátěží a kontaminovaných míst. Od srpna 2011 do ledna 2013 vedl na MŽP odbor odpadů. Roční přestávkou však musel přerušit práce pro MŽP a jako projektový manažer pracoval pro SGS Czech Republic s.r.o., dceřinou společnost švýcarské SGS Group. V roce 2014 bylo Jaromírovi nabídnuto pracovat znovu na MŽP na pozici ředitele odboru s cílem připravit Českou republiku na oběhové hospodářství, novou odpadovou legislativu a minimalizovat skládkování za současného nárůstu využívání odpadů.

Název přednášky: Balíček oběhového hospodářství

Ing. Blahoslav Němeček PhD.

EY

Blahoslav Němeček s současné době zastává pozici výkonného ředitele pro energetiku v poradenské společnosti Ernst&Young s odpovědností za poradenské služby pro sektor energetiky v region středovýchodní Evropy. Před příchodem do EY v roce 2012 působil 11 let na pozici místopředsedy a ředitele sekce regulace na Energetickém regulačním úřadě. Na začátku své profesní kariéry pracoval na Ministerstvu průmyslu a obchodu jako energetický analytik. Vystudoval elektrotechnickou fakultu na ČVUT v Praze, obor ekonomika a řízení energetiky. V roce 2010 úspěšně dokončil doktorské studium na stejné fakultě.
Blahoslav Němeček se dlouhodobě podílí na tvorbě legislativy pro energetický sektor doma i v zahraničí, specializuje se na regulatorní otázky, market design, implementaci evropských síťových kodexů, optimalizaci a úpravy obchodních modelů, se svým týme zajišťuje podporu několika evropským integračním projektům.

Název přednášky: Zimní balíček a očekávané trendy v energetice

Ladislav Ochrana

Teplárny Brno a.s.

Pracovní zkušenosti:
12/1997 – současnost: Teplárny Brno, a. s.
2011 – současnost: Vedoucí střediska provozu a údržby zdrojů. Středisko zajišťuje provoz a provádí správu velkých výrobních zdrojů. Zodpovídá za stav výrobního zařízení, realizaci oprav, návrhy projektů na obnovu majetku, správný výkon a přípravu obslužných činností.
06/2001 – 06/2011: Technik provozu PČM. Provozování a údržba strojních zařízení, řízení směnového personálu, řízení a plánování generálních a běžných oprav, návrhy a realizace investičních akcí, spolupráce se zahraničními dodavateli.
01/1998 – 05/2001: Směnový vedoucí PČM. Plánování a řízení provozu a činnosti směny, účast na uvádění do provozu paroplynového bloku, zaškolovaní obslužného personálu.
10/1996 – 12/1997: Zácvik v nepřetržitém provozu. Detailní seznámení s provozem všech výrobních zdrojů ve směnném režimu, včetně primární distribuční sítě.
Vzdělání: 1991 – 1996 VUT FSI Brno - Tepelné a jaderné stroje a zařízení VUT FSI

Anotace přednášky: Rozšíření akumulačních schopností zdroje Červený mlýn
Provoz Červený mlýn (dále jen PČM) akciové společnosti Teplárny Brno je příkladem dobře navržené a fungující paroplynové teplárny. Zdroj, který byl zprovozněn v září 1999, umožňoval kromě spalování dvou druhů paliv (zemní plyn a lehký topný olej) i akumulaci tepla v beztlakovém teplovodním akumulátoru tepla. V souvislosti s rozvojem energetického trhu po roce 2000, se schopnost zdroje hospodárně řešit problémy rozdílných potřeb denních dodávek elektřiny a tepla, ukázala jako maximálně efektivní. Od roku 2004 blok zahájil poskytování podpůrných služeb (PpS) a byl realizován projekt výstavby by-pasového komína, který umožnil provoz plynové turbíny v jednoduchém plynovém cyklu a poskytování rychle startující dispečerské zálohy.
Původní nádrž akumulátoru o objemu 5500 m3 umožňovala přechodně uložit až 190 MWh tepelné energie, přičemž rychlost nabíjení resp. vybíjení dosahovala 30 MW/h, resp. 20 MW/h. Díky těmto parametrům bylo možné i s teplárenským zdrojem, jehož provoz je závislý na klimatických podmínkách, poskytovat podpůrné služby pro přenosovou soustavu a v celodenním pásmu využívat energii vyrobenou v paroplynovém bloku. V roce 2016 bylo vedením společnosti rozhodnuto o novém využití dlouhodobě nevyužívané nádrže lehkého topného oleje o objemu cca 4400 m3, jako druhého akumulátoru tepla. Samotné přestavbě nádrže na lehký topný olej na akumulátor tepla předcházely pevnostní výpočty, defektoskopické zkoušky, projektování, úpravy a jednání s vlastníkem licence na patentem chráněné vestavby akumulátoru. Realizační fáze byla zahájena v červnu 2017 a ukončena byla v únoru 2018. Vestavba nového akumulátoru je stejné konstrukce jako v původním akumulátoru, nový akumulátor umožňuje uložit až 155 MWh tepelné energie. Po dokončení projektu tak vzniklo unikátní technické dílo, které v obou dvou akumulátorech umožňuje ukládat až 345 MWh tepelné energie.
Akumulace tepelné energie je z pohledu využívání kombinované výroby a úspory primárních energetických zdrojů v souladu s nejlepšími dostupnými technologiemi. Teplárny Brno mají 20. letou zkušenost s touto technologií a stále ji rozvíjí. Rozšíření akumulace tepla v provoze Červený mlýn je významný projekt Tepláren Brno, jeho dokončením získala naše společnost největší systém akumulace tepla do horké vody v ČR.

Martin Panáč

Siemens, s.r.o.

Ing. Martin Panáč je absolventem VUT Brno, obor Elektroenergetika. Následně nastoupil do společnosti JME s.r.o., kde pracoval v oddělení rozvoje sítí VN. Od roku 1996, kdy nastoupil do společnosti ABB PBS, divize elektráren, pracoval na projektech ECKG Kladno, Ledvice, od roku 2003 působil ve společnosti Siemens jako aplikační inženýr se specializací na generátory, ochrany, AVR. V servisní divizi parních turbín pracoval jako vedoucí projekčního oddělení a od roku 2011 působil jako projektový manažer na projektu rekonstrukce elektrárny Prunéřov II. Od roku 2016 se zabývá budováním nového kompetenčního centra v rámci střední a východní Evropy zajištující realizace - systémů SIESTORAGE.

Anotace přednášky: Technické aspekty aplikací bateriových úložišť, speciální aplikace

Ing. Martin Pavlas, Ph.D.

Ústav procesního inženýrství, VUT Brno

- Odborný asistent na Ústavu procesního inženýrství, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
- Spoluřešitel projektu Centrum kompetence pro energetické využívání odpadů (Waste-to-Energy (WtE) Competence Centre) - project financovaný TAČR
- Koordinátor studií v oblasti návrhu systému zpracování zbytkových materiálově nevyužitelných odpadů na regionální a mikroregionální úrovni
- Spoluřešitel koncepčních studií v oblasti energetického využití pro MPO a MŽP
- Koordinátor vývoje netradičních výpočtových nástrojů jako je např. NERUDA pro simulaci toku odpadu mezi producenty a zařízeními pro jeho zpracování

Anotace přednášky: Primární a sekundární odpady pro energetické využití odpadů
Příspěvek zdůrazňuje dvě rozdílné cesty materiálově nevyužitelných odpadů od producentů do zařízení EVO. Primárními odpady se rozumí zejména směsný komunální odpad. Sekundárními pak výměty z dotřidovacích linek. Bude ukázán rozdíl v nákladovosti obou cest. Dále budou zmíněny současné míry separace komodit jako plast, papír, BRKO a demonstrován vliv potenciálního nárůstu separace na výhřevnost a složení energeticky využitelných odpadů. V závěru příspěvku bude analyzována uhlíková stopa provozu EVO.

Ing. Lukáš Pilař, Ph.D

ČVUT Praha

Vzdělání:
Vysoká škola báňská – Technická universita v Ostravě (magisterské studium) – Energetické stroje a zařízení - 2006
Vysoká škola báňská – Technická universita v Ostravě (doktorské studium) – Energetické stroje a zařízení – 2009

Praxe:
Cityplan s. r. o. - Vedoucí projektant, profese strojní – 01/2008 – 11/2008
UJV Řež, a. s. divize ENERGOPROJEKT PRAHA Česká republika – Projektant – 01/2009 – 12/2009
UJV Řež, a. s. divize ENERGOPROJEKT PRAHA Česká republika – Vedoucí projektant – 01/2010 – 12/2009
České vysoké učení technické v Praze – 09/2011 – 02/2018 – částečný úvazek, odborný asistent
České vysoké učení technické v Praze – 03/2018 – plný úvazek

Anotace přednášky: Monitoring a snižování emisí rtuti z velkých a středních energetických zdrojů
Předkládaný příspěvek se zabývá celkovým průběhem řešení výzkumného projektu nazvaného "Vývoj poloprovozního zařízení pro monitoring snižování emisí Hg z velkých a středních energetických zdrojů" podpořený TAČR. Uvedený projekt aktuálně reaguje na nově příchozí legislativu EU BAT, platnou od druhé poloviny roku 2021, která kromě zpřísnění limitů na koncentrace stávajících polutantů, tedy SO2, NOx, TZL, CO stanovuje nově emisní limity na koncentrace HF, HCl, ale předně i na koncentrace Hg.
Obsahem předkládaného příspěvku je seznámení s hlavními výsledky celého výzkumného projektu, jehož obsahem bylo jednak provedení analýzy palivové základny v ČR na koncentrace Hg a Cl, provedením měření na energetických zdrojích v ČR, stanovení metodiky měření jednotlivých forem Hg a předně realizace poloprovozní jednotky s následným provedením měření distribuce Hg. Samotným hlavním cílem výzkumného projektu byla realizace poloprovozní jednotky a umístění na reálné spaliny a tím ověření jedné z potenciálně dostupných metod určených pro snížení koncentrace Hg ze spalin a to na zvýšení oxidace Hg na vrstvě pevného katalyzátoru.

Ing. Jan Pokorný

člen Rady ERÚ pro rezort teplárenství, licencí a REMIT

Vystudoval Vysokou školu báňskou Ostrava, Fakultu strojní a elektro. Po dokončení studií nastoupil do Krajského střediska Centrálního zásobování teplem. V práci v teplárenství pokračoval od roku 1990 v Moravskoslezských teplárnách, a.s., kde po necelých deseti letech končil coby vedoucí oddělení marketingu. V Severomoravské energetice, a.s., Energetice Vítkovice, a.s., a ČEZ Energetických službách, s.r.o., zastával mezi lety 1999 až 2008 vyšší manažerské pozice. Od roku 2008 do roku 2015 vedl na Ministerstvu průmyslu a obchodu oddělení teplárenství. S ERÚ spolupracoval už jako člen poradního týmu KVET od roku 2012, v roce 2016 se stal místopředsedou úřadu.
Jako člen Rady ERÚ se Jan Pokorný věnuje především regulaci teplárenství. Dále dohlíží na agendu licencí ERÚ a činnost vyplývající z nařízení REMIT.

Název přednášky: Pohled ERÚ na teplárenství a regulaci cen tepla

Ing. Roman Polák

ČEZ, a.s.

Pracovní zkušenosti:
Od roku 2013: ČEZ, a. s., Řízení výrobních zdrojů
2010 – 2013: ČEZ, a. s., Optimalizace portfolia
2003 – 2009: Energetický regulační úřad, Regulace zdrojů a sítí

Vzdělání: Západočeská univerzita, Elektrotechnická fakulta(Elektrárenství a teplárenství)

Anotace přednášky: Poskytování podpůrných služeb v distribučních soustavách
S příchodem decentralizace výrobní základny a s novou evropskou legislativou je kladen důraz na možnost poskytovat podpůrné služby v rámci jednotlivých distribučních soustav. Provozovatelé distribučních soustav tak připravují úpravu Pravidel provozování distribučních soustav, podle kterých by byla pro současné a nové zdroje nastavena pravidla pro certifikaci a poskytování vybraných podpůrných služeb. Mezi požadované služby patří služby jalového výkonu, schopnost ostrovního provozu, schopnost startu ze tmy a regulace činného výkonu. Poskytování těchto podpůrných služeb může být i zajímavou ekonomickou příležitostí.

Ing. Tomáš Polák

KLIKA-BP, a.s.

Vystudoval brněnskou VUT obor Stavební inženýrství na fakultě stavební, se zaměřením na pozemní stavitelství. Od roku 2016 pracuje na pozici projektového a produktového manažera ve společnosti KLIKA-BP, a.s., kde se specializuje na systém vysokotlaké vodní mlhy. Zabývá se jak projekcí, tak vedení jednotlivých projektů a realizací.

Anotace přednášky: Rizika vzniku požáru v teplárnách, elektrárnách a ostatních provozech využívajících zauhlovací pásy a podobné technologie, a jejich možná eliminace.
Prezentace bude zaměřena na možná rizika vzniku požárů ve všech provozech, které ve svém výrobnách mají instalované technologie, jako jsou zauhlovací pásy, násypné věže apod., jejich předcházení a srovnání různých typů protipožárního zabezpečení vhodných pro zabezpečení těchto technologií, včetně vysokotlakého mlhového systému. Na konkrétních případech ukážeme jak vznik požáru a jeho následky (hmotná škoda, odstávka výroby, náklady na obnovu linky apod.), tak i zabezpečení proti vzniku požáru od prvního kontaktu se zákazníkem po instalaci a předání systému k užívání.

Ing. Zdeněk Potměšil

Technodat Elektro, s.r.o.

Je absolventem elektrotechnické fakulty Vysoké školy báňské Ostrava, obor silnoproudá elektrotechnika. Po ukončení studia pracoval 11 let jako projektant průmyslové automatizace a letecké techniky. Od roku 1994 se zabývá problematikou automatizace elektro-projekčních prací ve společnosti Technodat Elektro, s.r.o., kde v letech 1999 - 2015 působil jako jednatel a její ředitel. Od roku 2016 pracuje na pozici jednatel a konzultant. Vedle zavádění CAE techniky ve společnostech zabývajících se distribucí el. energie (PRE, E.ON Česká republika, ZSE, SSE atd.) působí jako CAE metodik ve společnosti ČEZ- klasické elektrárny a Teplárna České Budějovice.

Anotace přednášky: Průmysl 4.0 a provozní dokumentace
Hlavním předmětem činnosti spol. Technodat Elektro, s.r.o. je zavádění nejnovější CAE techniky pro automatizaci projekčních prací a následnou správu elektrotechnické dokumentace. Na rozdíl od dokumentace strojní nebo stavební tvoří elektrotechnickou dokumentaci celá řada typů dokumentů, které obsahují často společné nebo navazující informace. U rozsáhlejších zařízení nebo technologií se elektrotechnická dokumentace dále dělí na dokumentaci silnoproudu a Měření a regulace (MaR). Nastupující trend automatizace - Průmysl 4.0 - přichází dále se sloučením elektrotechnické dokumentace i s dokumentací technologickou (P&ID) v jednu společnou objektovou databázi a nově hovoříme o dokumentaci procesní. Moderní databázové CAE nástroje odstraňují projektantům mechanické přepisování informací z dokumentu na dokument a napomáhají vytvářet datově provázanou objektovou databázi. Nejnovější generace těchto projekčních systémů je založena na jedné SQL databázi, kde jsou v projektové fázi místně nebo dálkově ukládána všechna technická data od použitých přístrojů, jejich označení a vazby na jejich výkresové nebo tabulková zobrazení.
Dojde-li k provozní záměně např. typu daného ventilu nebo motoru, stačí provést změnu jen na jeho jednom, libovolném zobrazení a změna v databázi se online promítne ve všech souvisejících dokumentech. V případě změny označení typu motoru se tedy změna automaticky promítne v přehledové sestavě P&ID, dále v jednopólovém schématu, detailním schématu zapojení, v rozpisu materiálu, v motorové listině atd.
Z uvedeného vyplývá, že jednotlivé výkresy a tabulky jsou tak jen grafickou reprezentací objektových informací, které jsou uvedeny v databázi projektu. Pro potřeby moderního řízení výrobních zařízení a jejich údržby jsou na řídících pracovištích výrobních technologií potřebná rychle dostupná technická data od jednotlivých přístrojů provozovaného zařízení. Rychlý přístup k těmto datům a výkresům dokáže zajistit jen objektová platforma Engineering Base.
Dosavadní zavedené postupy a praktiky investorů vychází z „uspokojení“ s předáním pouze grafické DWG/PDF formy výkresové elektro-dokumentace. Jedná se o elektronické formáty, avšak bez jakýchkoliv logických dat. Následně jsou tyto dokumenty založeny do firemního DMS systému nebo digitálního archívu, kde je vyhledávání prováděno jen na základě informací uvedených v rohovém razítku dokumentů.
Vedle těchto uložených dokumentů jsou pro potřeby pracovníků POZ odděleně vytvářeny a udržovány databáze použitých přístrojů provozované technologie, avšak bez vazby na jejich výkresové zobrazení v DMS.
Těžkopádné ruční vyhledávání a komplikované provedení jakýkoliv provozních změn v oddělených dokumentech je tak spojeno s rizikem, že postupné změny nebudou provedeny na všech souvisejících dokumentech a v doprovodných sestavách. Postupem času se stává taková dokumentace neaktuální.
Průmysl 4.0 přináší do vytváření a následné provozní správy elektro a MaR zcela nové přístupy. Nepohodlné vyhledání a údržování elektro a MaR dokumentace v DMS systémech nahrazuje integrací provozní dokumentační databáze přímo do řídicích systémů technologie. Zde napomáhají, díky rychlým navigačním přístupům obsluze výrobní technologie v rychlým diagnostikám kolizních stavů a k přímočaré komunikaci s techniky servisu. Vedle vizualizačních náhledů na řízení technologie mají tak technici obsluhy na jednom místě k dispozici jak SW dokumentaci ŘS tak i nově detailní informace o HW provedení jednotlivých regulačních a silnoproudých obvodů řízené technologie.
Zveme tímto odbornou veřejnost jednak na krátkou úvodní přednášku k dané problematice, která se uskuteční 24. 4. od 15:25 v Labském sále a dále k návštěvě výstavního stánku společnosti Technodat, kde budou připraveny k nahlédnutí vzorky objektové a souborové dokumentace zpracované v systému Engineering Base. To vše v kongresovém a výstavním centru ALDIS v Hradci Králové. Pokud budete mít zájem o hlubší informace k dané problematice, můžete navštívit stránky www.engineeringbase.cz nebo www.technodat.cz.

Ing. Dalibor Roik, MBA

Strategie ČEZ

Dalibor Roik je absolventem Fakulty strojní Vysoké školy Báňské -Technické univerzity v Ostravě. Titul MBA získal absolvováním Katz Executive MBA Worldwide Program na University of Pittsburgh. Svou kariéru začal jako konstruktér v Třineckých železárnách. Následně byl součástí týmu, zodpovědného za zahájení výroby společnosti LG.Philips Displays v České republice jako inženýr zařízení. Před nástupem do ČEZ řídil projekty pro Toyota Motor Europe, z toho 4 roky v Bruselu. Od roku 2008 řídí ve Skupině ČEZ strategické a restrukturalizační projekty. Strategii a projektům energetického využití odpadu se ve Skupině ČEZ věnuje od roku 2014.

Anotace přednášky: Budoucnost elektrárny Mělník
Energetická lokalita Mělník, provozovaná společností Energotrans ze Skupiny ČEZ aktuálně ročně vyrábí 3,7 milionu MWh a dodává přes 10 miliónu GJ tepla pro více než 230 tisíc domácností. Stejně jako ostatní energetické zdroje se musí přizpůsobovat legislativním změnám v souvislosti s ústupem od uhlíkových technologií, zpřísňujícím se emisním limitům a ostrému konkurenčnímu prostředí. Komplexní strategie lokality Mělník se vypořádává s těmito riziky, ale zároveň je vnímá jako příležitosti včetně možnosti využití odpadu jako zdrojů při zakomponování zařízení pro energetické využití odpadů do plánovaného budoucího energetického mixu.

Jan Slavík

Ministerstvo životního prostředí

Absolvent Fakulty strojního inženýrství na Vysokém učení technickém v Brně. Od roku 2005 pracovník Ministerstva životního prostředí se specializací na agendu integrované prevence a omezování znečištění. Zástupce České republiky v evropských orgánech, zřízených podle směrnice o průmyslových emisích.

Anotace přednášky: Implementace LCP BREF - udělování výjimek
Příspěvek se týká připravovaných metodiky Ministerstva životního prostředí k podpoře implementace závěrů o BAT pro velká spalovací zařízení.

Ing. Radim Sobotík, MBA

ČEZ Teplárenská, a.s.

Vystudoval strojní fakultu Vysoké školy báňské – Technické university Ostrava, obor stroje a zařízení. Titul MBA získal na fakultě ekonomické stejné univerzity, pod záštitou Liverpool John Moores University, Faculty of Business and Law. Od roku 1998 se v sektoru energetiky pohybuje na manažerských pozicích ve Skupině ČEZ, kde získal řadu zkušeností s operativním řízením výroby, řízením údržby a investičních projektů, firemními procesy a řízením rizik.
Mezi lety 2007 až 2015 působil na Teplárně Vítkovice, kde odpovídal za její provoz včetně prodeje tepla.
Od roku 2015 je na pozici člena představenstva ve společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., kde zastává funkci obchodního ředitele. Odpovídá za udržení a rozvoj podílu společnosti na trhu s tepelnou energií.

Anotace přednášky: Simulace odpojování s cílem komunikace s úřady a samosprávou (zpracováno VŠ Báňská)
Jedním ze zásadních aspektů pro hodnocení kvality života ve městech je kvalita ovzduší, ve kterém občané daného města žijí. Bezpochyby lokality měst zásobované tepelnou energií ze soustav CZT nemají na svém území komíny lokálních zdrojů, které vždy vypouštějí škodliviny a jsou pro své blízké okolí zátěží.
Cílem přednášky je znovu poukázat na to, jak významná je přidaná hodnota „čistého“ tepla ze SCZT obzvláště tam, kde je zdroj výroby tepla umístěn mimo hustě obydlené území města. Tento benefit tvoří samozřejmě součást celkové ceny tepla, což v tuto dobu staví díky ceně zemního plynu CZT do situace, kdy je v konkurenčním boji o zákazníka právě na tyto hodnoty zapomínáno. V rámci nastavení a dodržování energetických koncepcí měst a obcí s vlivem na celkovou kvalitu životního prostředí je nutno si uvědomit, že změna způsobu vytápění, zde přechod od CZT k plynovým kotelnám, je nastavena na dalších min 15 let, někdy i nevratně.
V rámci porovnávací rozptylové studie byly vyhodnoceny změny kvality ovzduší na území města po případném odpojení horkovodního přivaděče, kterým je do města dodáváno teplo z nedaleké elektrárny. Zajištění potřebného tepla je pak simulováno výrobou v lokálních plynových kotelnách.

Vlastimil Sucháček

Teplárny Brno, a.s.

Obchodní ředitel a člen představenstva společnosti Teplárny Brno, a.s. Vystudoval obor podniková ekonomika a management, jeho profesní dráha je od počátku spjata s energetikou. Mimo jiné působil jako poradce v programu Ministerstva průmyslu a obchodu zaměřeného na podporu zavádění energetických úspor a OZE. V letech 2011 – 2015 postupně zastával pozice Business Development manažer a Senior manažer obchodu a marketingu ve společnosti E-on servisní s.r.o., následně Ředitel divize energetika ve společnosti ENERG-SERVIS a.s. V Teplárnách Brno se podílí na tvorbě a kontinuitě dlouhodobého podnikatelského plánu společnosti, řídí obchodní politiku a marketingovou strategii. Je zodpovědný za udržení a rozvoj pozic společnosti na trhu s energiemi a posílení spokojenosti a loajality zákazníků.

Anotace přednášky: KOMFORT PRO ZÁKAZNÍKY - Co se nám osvědčilo, průzkumy zákaznické spokojenosti
Komfort je jedním z klíčových benefitů, na které aktuálně v teplárenství sázíme. Zákazník jej vnímá jako bezchybně fungující kombinaci faktorů, mezi něž patří mimo spolehlivé a bezporuchové dodávky tepla a doplňkových služeb také aktivní komunikace a smysluplně nastavená zákaznická péče.
Komunikace, jako základní pilíř budování obchodních vztahů i vztahů s veřejností, musí být obousměrným procesem, který zajistí včasné předávání aktuálních informací zákazníkům a jejich dlouhodobou edukaci ve smyslu výhod centrální dodávky tepla na jedné straně, a na straně druhé poskytnutí zpětné vazby ke správnému nastavení produktů i úrovni zákaznické péče.
Informovaný zákazník, s nímž se otevřeně komunikuje a dlouhodobě se o něj pečuje, je zákazníkem spokojeným, a tedy loajálnějším. Pokud je vztah se zákazníkem řízen efektivně a obchodní manažer má přehled o veškeré aktivitě na odběrném místě, lze včas řešit situace, které mohou vést k nespokojenosti zákazníka, a v krajním případě významně eliminovat hrozby odpojení od SZTE.

RNDr. Jana Suzová

SAKO Brno, a.s., Environmentální specialista

Vzdělání:
• V roce 1983 dokončila studium na Přírodovědecké fakultě Masarykovy university v Brně, katedře anorganické chemie.
• 1983 – 1984 - studijní pobyt na katedře analytické chemie PřF Masarykovy university v Brně.

Praxe:
• 1993 až do současnosti pracuje v SAKO Brno, a.s. jako environmentální specialista a odpadový hospodář. Náplní její práce je především problematika odpadů a emisí, spolupráce na připomínkování zákonů a vyhlášek MŽP, byla členkou Meziresortní odborné skupiny pro POPs (persistentní organické polutanty) při MŽP.
• 2003 až do současnosti – odpovědná zástupkyně společnosti pro výkon autorizované činnosti – Autorizace pro dohled nad provozem spalovny odpadu
• 2004 jmenována ministrem životního prostředí členkou „Rady pro odpadové hospodářství“.
• 1999 – 2006 – členkou dozorčí rady SAKO Brno, a.s.
• 1991 – 1993 pracovala v Institutu pro testování a certifikaci Zlín, pobočka Brno – chemická laboratoř.
• 1988 – 1991 práce ve Výzkumném ústavu pletařském v Brně – chemická laboratoř.
• 1984 - 1985 pracovala v chemické laboratoři Ústředního zkušebního a kontrolního ústavu zemědělského.

Anotace přednášky: Energetické využití odpadů - jediná možná cesta pro materiálově nevyužitelné odpady
Dle „Katalogu odpadů“ jsou komunální odpady zařazeny do skupiny 20 a tato obsahuje 42 podskupin zahrnujících odpady vznikající nejen v domácnostech, ale i podobné ze živností, průmyslu i úřadů včetně složek odděleného sběru. Do této skupiny patří mimo jiné i odpady nebezpečné vznikající při jejich činnostech. Dle statistik MŽP vzniklo v roce 2016 v ČR přes 5,6 mil. tun komunálních odpadů, z toho 2,8 mil. tun představovaly odpady tzv. směsné komunální zařazené pod kat. č. 20 03 01. Dle statistik EU z roku 2014 vzniklo v EU-28 celkem 241 mil. tun komunálních odpadů, se směsným komunálním odpadem bylo nakládáno takto: energeticky využito 52 %, uloženo na skládky 48 %. V ČR se v roce 2016 energeticky využilo pouze 20,5 % SKO a skládkováním bylo odstraněno 79,5 % SKO. MŽP vydalo v roce 2014 novelu zákona o odpadech č. 229/2014, kterou je nově zakázáno ukládat na skládky SKO, recyklovatelné a využitelné odpady, a to od roku 2024. Plán POH ČR, JMK i města Brna počítá s navýšením podílu energetického využívání odpadů. Tomuto vývoji chceme napomoci výstavbou a zprovozněním třetího spalovenského kotle. V průběhu let 1989 až 2009 sestávalo naše zařízení ze tří spalovenských kotlů, ale vždy jeden plnil funkci studené zálohy. Tato koncepce řešení po rekonstrukci zařízení v letech 2008 – 2010 již nebyla obnovena, avšak vize dostavby třetího kotle je reálná v souvislosti se změnou legislativy ČR a předpokládaným vývojem odpadového hospodářství ČR, které by mělo preferovat vyšší formu hierarchie nakládání s odpady tzn. sofistikovanější technologie.

Martin Šik

ERÚ

Absolvent Central European University v Budapešti a Univerzity Karlovy v Praze. Na ERÚ pracuje od r. 2012 v nejrůznějších pozicích souvisejících s činností Úřadu na evropské půdě, zejména reprezentuje ERÚ v evropské agentuře ACER a od podzimu 2017 je jedním z místopředsedů asociace energetických regulátorů CEER. Zaměřuje se zejména na velkoobchodní a infrastrukturní aspekty vnitřního trhu s elektřinou a v této souvislosti se podílel na celé řadě regionálních (např. 4M Market Coupling) i celoevropských projektů (např. tvorba obchodních kodexů sítě nebo revize nabídkových zón). Jako expert na regulatorní otázky vyhodnocoval žádosti o granty z Nástroje pro propojení Evropy (CEF) a příležitostně vystupuje na seminářích a konferencích doma i v zahraničí. Aktuálně se Martin Šik věnuje především návrhům na nové uspořádání trhu s elektřinou v rámci balíčku „čistá energie pro všechny Evropany“. ERÚ je nezávislý regulační orgán, který chrání zájmy zákazníků při současném zajištění příznivého investičního prostředí v energetice a podporuje rozvoj férového a likvidního trhu s elektřinou a plynem v ČR a EU.

Anotace přednášky: Reforma trhu s elektřinou v EU
Evropská energetika prochází zásadními změnami a jedním ze základních předpokladů pro úspěšné zvládnutí nových výzev je výrazné zvýšení flexibility strany poptávky i nabídky. Výrobní zdroje i spotřeba budou v budoucnu vystaveny výraznějším cenovým výkyvům v důsledku růstu objemu intermitentních OZE. Pro schopnost adekvátně reagovat na volatilní cenové signály a využití flexibility je klíčové správné nastavení pravidel trhu (či spíše řady dílčích trhů a jejich smysluplné provázání). Na tento vývoj reaguje též legislativa EU; jednak v nedávno přijatých kodexech sítě (zejména nařízení 2017/2915 – electricity balancing) a, ve střednědobém horizontu, návrhy v balíčku „čistá energie pro všechny Evropany“ (též zimní balíček).
Cílem příspěvku bude poskytnout motivační průřez touto probíhající reformou trhu s elektřinou, kde nové požadavky na využití flexibility ve výrobě (spotřebě) elektřiny a související pravidla vytváří ekonomickou příležitost pro využití akumulace v teplárenství. Příspěvek dále shrne aktuální pojetí pojmu akumulace v existující i připravované evropské legislativě.
Klíčovými nástroji, které by měly v očích evropského zákonodárce uvolnit potenciál flexibility menších zdrojů, spotřeby a akumulace (ať už prostřednictví klasického velkoobchodního trhu, trhu s podpůrnými službami a v budoucnu i trhu s regulační energií), jsou zejména:
• Zkrácení času zúčtování odchylek
• Zkrácení doby nákupu podpůrných služeb
• Zmírnění parametrů poptávaných produktů
• Integrace trhů s regulační energií
• Agregace
Právě tyto nástroje příspěvek rozebere ve snaze ukázat na potenciál pro uplatnění tepláren menší velikosti.

Ing. Michal Stieber, MBA

Jednatel společností Veolia Využití odpadů ČR a Veolia Vedlejší produkty ČR. Obchodní ředitel divize Využití odpadů skupiny Veolia v ČR.

Ing. Michal Stieber vystudoval Národohospodářskou fakultu VŠE v Praze a MBA program na americké Chapman University. Před vstupem do skupiny Veolia působil na několika manažerských pozicích, převážně v oblasti odpadového hospodářství. Ve společnostech skupiny Veolia ČR pracuje na projektech využívání komunálních i průmyslových odpadů. Na pozici obchodního ředitele se specializuje na služby komplexního odpadového hospodářství, recyklaci a čištění odpadních vod pro průmyslový sektor a služby v oblasti energetického využití odpadů pro municipality.

Anotace přednášky: Energetické využití odpadů
Skupina Veolia se s ohledem na současné výzvy rozhodla přinést na český trh ověřené zkušenosti ze západní Evropy. Touto cestou je spolupráce s municipalitami za účelem budování ověřených a komplexních technologií na zpracování směsných komunálních odpadů, a to s přímým propojením na energetickou koncovku. Pouze tento koncept je vedle přímého energetického využití schopen zajistit základní parametry a rizika záměrů na třídění směsných komunálních odpadů a nabídnout smysluplné ekonomické podmínky obcím. Výstupem takovýchto procesů je dotříděný komunální odpad na recyklovatelné složky a kvalitativně definované palivo, kterým je možné splnit cíle v rámci odklonu od fosilních paliv směrem k alternativním obnovitelným zdrojům energie.

Ing. Milan Šimoník

COGEN Czech

Po studiu na VUT Brno nastoupil v roce 1990 do První brněnské strojírny, která se v roce 1993 stala součástí ABB a následně ALSTOM. Jako projektant se účastnil výstavby elektráren a tepláren v Česku i v zahraničí. V letech 2008-2014 byl v investiční divizi ČEZ členem společného týmu ČEZ-MOL, který připravoval projekty paroplynových elektráren v Maďarsku a na Slovensku. V minulých třech letech se v PSG-International podílel na modernizaci Teplárny Planá n.Lužnicí. Od srpna 2016 je výkonným ředitelem COGEN Czech, spolku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.

Anotace přednášky: Zkušenosti s aukcí podpory KVET v Německu
Od 1.ledna 2016 platí v Německu nový "Zákon pro zachování, modernizaci a rozvoj KVET" (KWKG). Dle evropských pravidel pro poskytování veřejné podpory(EEAG) musí být podpora pro KVET nad 1 MW soutěžena v aukcích. Horní limit aukcí je v Německu 50 MW. To Německo zdůvodnilo nízkým počtem zdrojů o výkonu nad 50 MW, což by nezaručilo dostatečné konkurenční prostředí.
První aukce KVET byla uskutečněna v prosinci 2017 na objem 100 MW. V letech 2018 až 2021 budou aukce 2x ročně s celkovým ročním objemem 200 MW. Čtvrtina objemu je vyhrazena na inovativní KVET(iKVET) o výkonu 1 až 10 MW, u kterých je podmínkou část výroby tepla z OZE a součástí zařízení musí být i elektrokotel(P2H). Maximální nabídková cena je 7 ct/kWh u KVET a 12 ct/kWh u iKVET. Doba podpory 30 tis.hodin plného výkonu, u iKVET 45 tis.hodin. Maximální doba podpory v kalendářním roce je 3500 h, podporu lze vyčerpat do max.30 let od uvedení do provozu.
Soutěží se systémem pay-as-bid. Podmínkou je dodávka elektřiny do veřejné sítě. Na jednu lokalitu určenou poštovní adresou a registrací v centrálním registru(Markstammregister) může být podána jen jedna nabídka. Je povolena přenositelnost vysoutěženého bonusu v dané lokalitě na jiný subjekt.
Nabízející musí složit kauci ve výši 70 EUR/kW, která propadá, pokud zařízení nebude uvedeno do provozu do 54 měsíců od vyhlášení výsledků aukce. Aukcí se mohou účastnit nové i modernizované zdroje. Podmínkou modernizace je minimálně 50% původní investice a zlepšení technických parametrů na úroveň srovnatelnou s novými zdroji.
Do první aukce se přihlásilo 20 nabídek s celkovým objemem nabízeného výkonu 225 MW. Bonus byl přidělen 7 nabídkám v celkovém objemu 82 MW. Objem 100 MW nebyl vyčerpán, neboť s další přijatou nabídkou by byla tato hranice výrazně překročena. Ze sedmi vítězných nabídek bylo 5 s instalovaným výkonem v rozmezí 1- 10 MW a zbylé dvě nabídky s výkonem kolem 30 MW. V první aukci, byla průměrná vysoutěžená cena 4,05 centů/kWh. Nejnižší nabídka dosáhla 3,19 centů/kWh a nejvyšší akceptovaná nabídka 4,99 centů/kWh. První aukce je považována německými úřady za úspěšnou (i když byly dosaženy ceny mírně vyšší než by byla výše bonusu stanovená dle KWKG). Na podporu překvapivě dosáhly i malé zdroje do 10 MW, které mají vyšší měrné náklady. Další aukce ukáží, zda při převisu poptávky nad nabídkou a tedy tlaku na nejnižší cenu budou malé zdroje schopny v konkurenci větších zdrojů uspět.

Ing. Jiří Vecka, Ph.D.

Teplárenské sdružení ČR

Je od roku 2010 pracovníkem Výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky. Předtím působil na Ministerstvu životního prostředí v odboru Změny klimatu a v Pražské teplárenské, a.s. v Exekutivním úseku. Vystudoval obor Ekonomika a řízení energetiky na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze a následně zde absolvoval i postgraduální studium obor Řízení a ekonomika podniku.

Anotace přednášky: BREF Spalování odpadů
V rámci tématu integrované prevence a omezování znečištění jdou požadavky na nejlepší dostupné techniky (tzv. BAT) na snižování dopadů na životní prostředí z průmyslových zařízení definovány v rámci Referenčních dokumentů o BAT (tzv. BREF). Dokumenty BREF revidované po vydání Směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích obsahují část tzv. Závěry o BAT, která se po jejím schválení stává závaznou. Požadavky uvedené v Závěrech o BAT ve formě prováděcího rozhodnutí Evropské komise musí být do 4 let od vydání v Úředním věstníku EU reflektovány v integrovaných povoleních příslušných zařízení. V případě spalování odpadů budou tyto požadavky definovány v rámci BREF Spalování odpadů (tzv. WI BREF), který je v současnosti revidován, konání tzv. závěrečného zasedání Technické pracovní skupiny je plánováno na konec dubna 2018. Příspěvek se věnuje procesu revize, předpokládaným závazným požadavkům a dalším relevantním souvislostem.

Doc. Ing. Ladislav Vilimec

VŠB TU Ostrava

Narozen 30.10.1940, v roce 1963 absolvoval FS VUT Brno, do roku 2001 pracoval ve Vítkovických železárnách KG jako konstruktér, projektant, vedoucí oddělení vývoje kotlů a specialista parních kotlů. V letech 2008 až 2016 pracoval ve společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING oddělení Výzkum a vývoj. V období 1972 až 2011 pracoval jako externí pedagog na Katedře energetiky FS VŠB TU Ostrava. V roce 1994 po habilitaci jmenován docentem pro obor Tepelná a jaderná energetika. Od roku 2011 stále pracuje jako docent na VŠB TU Ostrava.

Anotace přednášky: Nové decentrální energetické zdroje s akumulací elektřiny
Je představena koncepce nové energetické centrály s akumulací elektřiny EC CAES s výkony vhodnými pro decentrální energetické zdroje, která se vyvíjí v rámci grantového projektu MPO OPPIK. EC CAES pracuje jako klasická jednotka s dodávkou tepla a k ní je připojená jednotka pro akumulaci elektřiny v tlakovém vzduchu.
Klasická jednotka může být v běžném provozu samostatně, bez akumulace, a může být provedená jako kogenerační jednotka s plynovou turbínou nebo jako horkovodní kotel spalující fosilní i alternativní paliva. Čistá elektrická účinnost akumulace je 80%.

Ondřej Vojáček

IREAS Energy a NCEU

Ondřej Vojáček působí v současné době jako akademický pracovník a vyjednavač. V oblasti výzkumu se zabývá zejména hodnocením dopadů regulací na firmy a národní ekonomiku, ekonomií ochrany vod a ovzduší, optimalizací implementace evropské legislativy v oblasti životního prostředí.

Název přednášky: Výjimky z emisních limitů ve vazbě na mezní náklady na zamezení / Využívání odpadního tepla: První aktivity v ČR

Jakub Vojta, BBS

Plzeňská teplárenská, a.s.

Vzdělání: Institute of Technology Sligo, Ireland, bakalářský titul Bachelor of Bussines Studies.
Pracovní zkušenosti po absolvování studia:
V roce 2003 nastoupil do společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., kde do roku 2014 vystřídal řadu pozic ekonomického a obchodního charakteru, od roku 2014 zastává funkci obchodně - technického ředitele.
Od roku 2014 působí jako člen představenstva STEO - Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů – technologií na ochranu životního prostředí v České republice.
Od roku 2017 působí jako člen dozorčí rady Nadačního fondu Technologie pro 21. století.

Anotace přednášky: Vliv marketingu na udržení zákazníků
Přednáška rozebírá nezbytnost trvalé péče o zákazníka prostřednictvím marketingových nástrojů. Ukazuje, že systematická práce se zákazníkem je v dnešní době nezbytná i pro dříve monopolní dodavatele energií. Konkrétně teplárny marketing potřebují nejen pro získávání nových zákazníků, ale i pro udržení těch stávajících.
Jaké jsou konkrétní marketingové nástroje Plzeňské teplárenské? Jaké používá komunikační cesty k oslovení zákazníků? To vše a mnohem více se dozvíte v této zajímavé přednášce.

Ing. Jan Vondráš (1964)

ředitel, Invicta BOHEMICA, s.r.o.

Svou profesní dráhu v energetice započal Jan Vondráš po roce 1990 18ti měsíční odbornou stáží v SHELL Research Petroleum Ltd. ve Velké Británii se zaměřením na energetické trhy.
Po návratu pracoval v roce 1992 jako konzultant pro irskou společnost Link Engineering Limited, v letech 1993 -1995 dále jako marketing manager Bank Austria ČR. V roce 1995 nastoupil do pozice vedoucího oddělení sektorových analýz česko-irské společnosti Aspekt Kilcullen. V roce 1998 byl spoluzakladatelem společnosti Invicta BOHEMICA, kde je od roku 1999 ředitelem. Společnost se systematicky zabývá analyzováním vývoje energetického trhu v ČR a v Evropě. Vydává každoročně studie Analýzy energetického komplexu ČR a SR a řadu dalších odborných studií v oblasti dostupnosti hnědého uhlí, biomasy a detailně se zabývá také problematikou decentrálních zdrojů a jejich konkurenceschopností.

Anotace přednášky: Odpojování x připojování k SZTE. Výhody a nevýhody nástupu tepelných čerpadel vzduch-voda
Otázka konkurenceschopnosti a ekologičnosti vytápění je dnes aktuálním a diskutovaným tématem napříč celou ČR. Příčiny: pokles cen komodit na konci roku 2015 a jen postupný nárůst zpět - zemního plynu o téměř 10 EUR/MWh - u černého uhlí o více jak 20 USD/t - pokles cen ropy hluboko pod 50 USD/barel. Tento vývoj vyvolává také řadu očekávání odběratelů na pokles cen tepla z centrálních zdrojů. Objevuje se řada různých srovnání, která však velmi často nerespektují skutečnou realitu. Tzn. nezahrnují veškeré náklady, které vstupují do ceny tepla u nových decentrálních zdrojů a orientují se pouze na komoditu Výsledkem jsou pak často zkreslené představy o tom, jak je výhodné mít vlastní „nezávislý“ zdroj. A kolik nás jeho provoz bude stát…
Velmi často se zapomíná, že velkou výhodou centrálních dodávek tepla je jejich stabilita, komfort pro zákazníka a jeho minimální starosti se zajištěním dodávky. Překvapením pak často je, že u decentrálních zdrojů je tomu výrazně jinak. A také ekologická stránka decentralizace je navíc velmi diskutabilní.
Cílem příspěvku je detailnější pohled na ekonomiku Tepelných čerpadel vzduch-voda.

Pavel Zámyslický

Ministerstvo životního prostředí

Anotace přednášky: Reforma systému emisního obchodování
Revize systém obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) dospěla na konci loňského roku do své finální fáze, kdy se podařilo po mnoha měsících vyjednávání mezi členskými státy a Evropským parlamentem dosáhnout kompromisu, který stanovuje hlavní principy fungování EU ETS ve 4. obchodovacím období (2021-2030). ČR, stejně jako ostatní Členské státy, mají nyní 18 měsíců na transpozici revidované směrnice do národní legislativy. I přesto, že je řada klíčových parametrů nastavena přímo ve směrnici - např. celkové množství emisních povolenek pro jednotlivé roky, zůstává řada důležitých voleb na jednotlivých státech. ČR tak bude muset mj. rozhodnout o tom, zda a jakým způsobem opět využije výjimku (derogaci) v podobě bezplatné alokace pro výrobu elektřiny, kam nasměřuje prostředky z Modernizačního fondu nebo zda zavede schéma kompenzace nepřímých nákladů pro průmysl.

Mgr. Ing. Hana Zíková, MBA

IROMEZ s.r.o. – člen skupiny MVV Energie CZ

Hana Zíková, absolventka manažersko-ekonomického oboru na Mendlově univerzitě v Brně, Pedagogické fakulty na Ostravské univerzitě a Cambridge Business School v Praze, pracuje ve skupině MVV Energie CZ od roku 2014. Oblastí jejího působení je výroba a rozvod tepla a výroba elektrické energie z lesní biomasy. Z pozice jednatelky společnosti IROMEZ zodpovídá za rezort ekonomiky a obchodu, kde se zaměřuje na péči o zákazníky, jež nabývá v teplárenství na stále větším významu.

Anotace přednášky: Vzájemnost se zákazníky (dlouhodobé partnerství a rozvoj CZT v Pelhřimově)
Unikátní projekt partnerství mezi teplárnou IROMEZ, zákazníky a Městem na příkladu soustavy centrálního zásobování teplem v Pelhřimově.
• IROMEZ, člen skupiny MVV Energie CZ, je výrobcem a dodavatelem tepla ve městě Pelhřimov, kogeneračním způsobem vyrábí elektřinu a provozuje vlastní výrobu a obchod lesní štěpkou. Zákazníkům nabízí také řadu doplňkových činností. Své služby poskytuje od roku 1992 obyvatelům, soukromým subjektům, municipální sféře i průmyslovým podnikům. Teplárna v roce 2015 významně změnila obchodní politiku – postavila ji na konceptu vzájemnosti.
Cílem konceptu vzájemnosti se zákazníky postaveného na dlouhodobém partnerství je stabilizace zákaznické základny a současně vytvoření vhodných podmínek pro technicko-ekonomický rozvoj teplárny.
• Zajištění dlouhodobých odběrů tepla je jedním ze základních pilířů rozvojové strategie teplárny.
• Jistota odběrů tepla vytváří prostor pro realizaci investičních záměrů, které posilují efektivnost výroby a distribuci tepla, a zároveň jsou schopny generovat pozitivní efekty pro zákazníky.
Dlouhodobé partnerství má smysl a přináší vzájemné výhody po všechny zúčastněné strany.
• Zákazníci: přihlášením do věrnostního programu teplárny může průměrná domácnost díky dlouhodobé smlouvě ušetřit až 2 000 korun ročně, průměrný bytový dům (24 bytů) necelých 50 tisíc.
• Teplárna: dlouhodobé partnerství vytváří základní předpoklad pro technicko-ekonomický rozvoj společnosti. Efektivní investice umožňuje rozvíjet potenciál další výroby a upevňuje pozici na trhu.
• Město: zachování dálkového tepla a jeho podpora zajišťuje ekologicky šetrný způsob vytápění za přijatelné ceny, což zapadá do filozofie města, které je dobré pro život a dbá na zvyšování životní úrovně občanů.
Koncept vzájemnosti se zákazníky již přinesl pozitivní výsledky – důvěru v CZT projevilo 87 % zákazníků, kteří se zapojili do dlouhodobého věrnostního programu. • Teplárna zahájila investiční projekty, zejména projekt GreenNet spočívající v kompletní rekonstrukci primární části sítě. Přínosy nových investic zajistí jejich návratnost a současně umožní poskytnout věrným zákazníkům výhodnější podmínky.
• Město ocenilo teplárnu za nalezení akceptovatelného obchodně-ekonomického řešení a za ekologizaci provozu, posílilo aktivní podporu CZT a zvýšilo osvětu mezi občany města.

TEPLO Z TEPLÁRNY JE KOMPLETNÍ SLUŽBA – zákazníci v dodávce tepla oceňují komfort kompletního řešení dodávky tepla včetně zákaznického servisu, technického dispečinku, pohotovosti 24 hodin denně, správy a elektronické fakturace.