PŘEDSTAVENÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

Ing. Tomáš Adamec
BERGEN ENGINES, ROLLS-ROYCE POWER SYSTEMS

Vzdělání:

1996–2001: Česká Zemědělská Univerzita v Praze (CZU), Technická Fakulta - Mezioborové studium- Obchod a podnikání s technikou
 
Pracovní zkušenosti:
2003-2006: SANDVIK - Sales technician of the Sandvik Coromant division
2006-2007: CeramTec AG - Technical Advice and Sales of the SPK Cutting Tools division 
2007-2010: UNIMERCO A/S- Area Sales Manager of the Metal Division
2010-2015: ABB (Discrete Automation and Motion division, Drives & Motors sales unit) - Sales  &Development Manager/Local Product Group Manager
2015-2016: Rolls-Royce International- Business Development Director Central & Eastern Europe
2016-dosud: Rolls-Royce Power Systems (Bergen Engines AS)- Regional Sales Manager Central & Eastern Europe
 
 
Název přednášky:
Vysoce účinné medium-speed motory pro kogeneraci
 
Rolls-Royce Power Systems je světovým lídrem v oblasti motorů známých pod značkou MTU a Bergen Engines. Zatímco MTU je výrobcem tzv. high-speed motorů, tak v Bergen Engines se zaměřujeme výhradně na medium-speed motory, v našich podmínkách používané převážně pro vysoce účinnou kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla.
V regionu Střední a Východní Evropy se nám ve spolupráci s našimi partnery podařilo instalovat významný počet plynových motorgenerátorů ať už přímo pro teplárenský provoz nebo pro zajištění podpůrných služeb provozovatelů přenosových soustav. Mezi hlavní dodávky patřily: C-Energy Planá s.r.o. (celkem 60 MW), Tepláreň Košice a.s. (37 MW), Martinská Teplárenská a.s. (29 MW) a PGE Rzeszow (29 MW). Celosvětově jsme dodali již více než 840 plynových medium-speed motorů dosahujících dohromady přes 40 miliónů motohodin. V současné době nabízíme jednotlivá řešeni od 3.5 MWe do 11.8 MWe při dosažení elektrické účinnosti až 50%. Celková účinnost v rámci KVET může dosahovat až 95%. Při výrobě elektrické energie se kromě kontinuální produkce a podpůrných služeb používají motory také pro pokrytí špiček i jako záložní zdroje. U KVET jsou to zejména teplárny, skleníky a trigenerace. Další použití je potom v ropném průmyslu a plynárenství.
Ing. Karel Borovec , Ph.D.
VŠB-TU Ostrava

Odborník na problematiku měření technických veličin a stanovování širokého rozsahu škodlivých látek v emisích z energetických zdrojů, jeho výzkumná činnost se soustředí na oblast emisí oxidu dusného, oxidů síry a rtuti ze spalovacích procesů, procesy zplyňování paliv a pyrolýzy odpadů. 

 

Název přednášky:
Zkušenosti z aplikace sorbentů pro snížení emisí Hg při spalování uhlí

 

Předkládaný příspěvek shrnuje výzkum provedený v oblasti emisí Hg obsažených ve spalinách vzniklých po spálení pevných fosilních paliv. V EU bylo vydáno prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT), a které zpřísňuje jednak stávající limity pro SO2, NOx, TZL, ale i další látky a předně nově i emisní limity pro koncentraci rtuti. Příspěvek seznamuje s hlavními vlivy, které zásadně ovlivňují výslednou emisí Hg, a následně příspěvek seznamuje s výsledky projektu THETA pod Technologickou agenturou ČR pod názvem „Snížení koncentrací Hg, HCl a HF z velkých průmyslových zdrojů“ předně s výsledky z testů pevných sorbentů určených pro záchyt Hg dávkující se do spalin před technologií odprášení spalin. 

 
Ing. Pavel Drápela
Plzeňská teplárenská a.s.

V roce 2008 absolvoval Fakultu strojní Technické univerzity v Liberci. Jako zaměstnanec Plzeňské teplárenské a.s. pracoval dva roky ve výrobním úseku a poté se podílel na projektu výstavby ZEVO Plzeň jako člen projektového managementu. Od roku 2015 do roku 2018 působil jako technik provozu na ZEVO Plzeň a v současné době zastává post vedoucího projektového managementu v Plzeňské teplárenské a.s.

 

Název přednášky:
Porovnání evropské legislativy

S novelou zákona o odpadech je téma potenciální výstavby ZEVO opět aktuální. Podporuje tato legislativa výstavbu nových ZEVO v ČR nebo se po zákazu skládkování bude vozit odpad k likvidaci do zahraničí? Jaké projekty ZEVO vznikají v posledních letech v EU. Schvalovací proces ZEVO a jeho úskalí.  

Petr Duroška
Valmet s.r.o.

Název přednášky:
Pohled na severskou energetiku jako možnou inspiraci pro české teplárenství v období odchodu od uhlí

Ing. Petr Fajmon , MBA
Teplárny Brno, a. s.
Vystudoval FEI VUT Brno v oboru elektrotechnika a telekomunikace a MBA studium na The Nottingham Trent University. Začínal jako account manager u telekomunikační společnosti, dále jako obchodní ředitel pro B2B klienty v RWE – Jihomoravská plynárenská a jako obchodní ředitel společností MACHALA, a.s. a KLINMAM Czech. Od roku 2011 působí jako generální ředitel a později i člen představenstva Tepláren Brno, a.s. Od roku 2011 je také členem výkonné rady Teplárenského sdružení ČR.  
 
Název přednášky:
Zavádění inovací v teplárenství (ve vztahu k zákazníkům)
 
Inovace v energetice nejsou jen o technologiích, ale i zákaznické péči. Nicméně právě technologie mají významný vliv na vnímání tepláren nejen zákazníkem, ale i trhem. Inovace nám umožňují držet krok s trhem a před konkurencí. Zákazníci se již nespokojí jen s „produktem“ očekávají i další služby a přidanou hodnotu. A v případě tepláren to může být ekologické chování a podpora kvality života ve městě.
Ing. Martin Fiala
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Oddělení úspor energie

Vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze – obor Elektroenergetika se zaměřením na výrobu a rozvod elektrické energie na katedře elektroenergetiky. Do konce roku 2007 pracoval v ČEA v oddělení analýz, energetických auditů a statistiky, resp. oddělení Operačního programu Průmysl a podnikání. Do března 2015 pracoval na Ministerstvu životního prostředí v oddělení obchodování s emisemi, kde se věnoval zejména vyjednávání, komunikaci a sledování závazků vůči všem smlouvám o prodeji jednotek přiděleného množství, jejich dodatků a jiných souvisejících dokumentů včetně implementace JI projektů. Od dubna 2015 pracuje na MPO v oddělení implementace OPPI a PO 3 OPPIK, resp. oddělení implementace PO3, kde se věnuje aktivitám týkající se příprav výzev, hodnocení projektů a zpracování evaluačních zpráv vyhodnocení podpořených projektů úspor energie, úspor energie v SZT, OZE a úpravy bioplynu na biometan v rámci programu podpory Nízkouhlíkové technologie. 

 

Název přednášky:
IV. výzva z programu podpory Úspory energie v SZT

 

Hlavní téma prezentace je obsaženo již v jejím názvu, tj. informace týkající se IV. výzvy z programu podpory Úspory energie v SZT. Důraz bude kladen s ohledem na poslední výzvu v tomto programovém období OP PIK 2014 – 2020 zejména na stav alokace pro tuto výzvu. Okrajově proběhne i informace o připravovaném OPTAK (Operační program Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost) pro nadcházející operační program pro podnikatele v novém dotačním období 2021-2027. Aby se pokud možno eliminovaly nedostatky předkládaných projektů z předchozích výzev, tak budou shrnuty i obecné připomínky a doporučení z hodnocení včetně jejího předběžného ex-ante vyhodnocení. Bude shrnuta i informace o podpoře instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek v soustavách zásobování tepelnou energií v tomto programovém období a vzhledem k tomu, že program podpory Obnovitelné zdroje energie má podle poptávky po podpoře i významný překryv do teplárenství, tak v prezentaci bude také stručná informace o tomto programu. 

Ing. Zdeňka Fialová
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Absolvovala stavební fakultu na Vysokém učení technickém v Brně. Po studiu působila krátce ve školství, následně jako projektantka v soukromé firmě. Od roku 2003 pracuje ve státní správě. V pozici referentky obecného stavebního úřadu MěÚ v Hrotovicích vedla povolovací procesy podle stavebního zákona pro jadernou elektrárnu Dukovany. V prosinci 2006 nastoupila na Ministerstvo průmyslu a obchodu, kde do února 2014 zastávala funkci vedoucí oddělení stavební úřad. Od března 2014 vykonává funkci ředitelky odboru stavební úřad, kde zajišťuje a koordinuje činnosti podle stavebního zákona u významných energetických staveb v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu jako tzv. jiného stavebního úřadu, spolupracuje na přípravě legislativy v oblasti stavebního práva a souvisejících předpisů. V této oblasti též vykonává lektorskou a publikační činnost. 
 
Název přednášky:
Rekodifikace stavebního práva
 
Poslední velká novela stavebního zákona provedená zákonem č. 225/2017 Sb., jejímž cílem bylo výrazné zjednodušení přípravy staveb, nenaplnila naše očekávání. Přinesla pouze dílčí změny a ne vždy s pozitivním dopadem. Zásadního zjednodušení není možné dosáhnout úpravou stávajících předpisů. K tomu je zapotřebí přijmou zcela novou koncepční změnu. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno ke komplexní rektifikaci veřejného stavebního práva. 
Nový stavební zákon a související změny doprovodných zákonů vycházejí z vládou schváleného věcného záměru s tím, že bylo zapotřebí reagovat na připomínky uplatněné v mezirezortním připomínkovém řízení a následně na připomínky Legislativní rady vlády. Návrh tohoto předpisu byl dne 25. 8. 2020 předmětem jednání vlády. 
Jaké zásadní změny nový stavební zákon přinese? V institucionální rovině se bude jednat o vytvoření nové soustavy státní stavební správy (od krajské úrovně v čele s Nejvyšším stavebním úřadem) s předpokládanou racionalizací stavebních úřadů na úrovni obcí. Do státní stavební správy bude integrována dnes tak rozdrobená soustava stavebních úřadů (speciální a některé jiné stavební úřady). Vedle toho dojde k integraci většiny agend dotčených úřadů do státní stavební správy s tím, že dochází v mnoha případech ke změně závazného stanoviska na vyjádření. 
Dalším významným krokem je zrušení duality územního a stavebního řízení vč. zrušení všech alternativ a variant povolovacích procesů. Stavby budou povolovány v jediném řízení o povolení stavby a na základě jednodušší dokumentace. Zodpovědnost za další přípravu bude v rukou autorizovaných osob. Podstatné je též zavedení apelačního principu do rozhodování nadřízených stavebních úřadů a soudů. Tyto instituce budou rozhodovat meritorně, nebude již docházet k tzv. ping-pongu. Neméně podstatnou je též úplná digitalizace stavební agendy od územního plánování až po výlučně elektronický spis stavebních úřadů. 
Kdy tento nový předpis obsahující tak závratné změny nabude účinnosti? Předpokládá se, resp. je navržena postupná účinnost od vyhlášení zákona ve sbírce až do poloviny roku 2023, kdy nabude účinnosti většina ustanovení vč. procesních změn.
Daniel Gosse
Bosch Industriekessel GmbH
Pro Bosch pracuje již od roku 2008. První čtyři roky působil konkrétně pro Robert Bosch GmbH v oblasti inženýrství a vývoje se zaměřením zejména na brzdové systémy. Od roku 2012 až po současnost pracuje pro Bosch Termotechnik GmbH, kde své technické znalosti využil i v marketingu komerčních a průmyslových kotlů. Nyní působí jako vedoucí celosvětového centrálního oddělení marketingu pro Bosch Průmyslové kotle. Mezi jeho úspěchy patří i založení celosvětové vzdělávací akademie pro více než 700 zaměstnanců. V rámci vzdělávání je školitelem pro prodejní kvalifikaci B2B, podnikové energetické poradenství, marketing průmyslových kotlů a implementaci prodejní strategie.
 
Název přednášky:
Moderní trendy v energetice (hybridní kotle, snížení emisí CO2)
 
Více než 40 % celkového množství emisí CO2 je vyprodukováno zdroji v komerční a průmyslové oblasti. Více než 50 % souvisí s vytápěním, procesním teplem a přípravou teplé vody. Velkým potenciálem pro celkové snižování emisí CO2  je zavádění nových inovativních technologií v kotlové technice s využitím alternativních zdrojů jako je vodík a biopaliva. Bosch byl jednou ze světových společností, která dosáhla neutrality v oblasti emisí CO2. V rámci prezentace budou představeny technické možnosti a současné kotlové systémy stejně tak jako možné výzvy v oblasti alternativních zdrojů.
 

 

Mgr. Ing. Jan Havel
ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Jan Havel po studiu mezinárodních ekonomických vztahů na Kyjevské státní univerzitě v letech 1988 až 1990 absolvoval v roce 1994 Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické se zaměřením na zahraniční obchod. V roce 1997 pak absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2005 je společníkem a jednatelem advokátní kanceláře ŘANDA HAVEL LEGAL.
Během své praxe získal bohaté odborné zkušenosti a znalosti zejména v oblasti obchodního práva, energetického a stavebního práva, a to se zaměřením na oblast výstavby investičních celků na výrobu elektřiny, tepla, plynu a energetického využívání odpadů. Jeho dlouholeté zkušenosti zahrnují právní poradenství ve více než 100 komplexních investičních a developerských projektech v energetickém sektoru včetně jaderných zařízení v Evropě, Americe a Asii. V posledních letech se významně věnuje správním řízením o odpojení či nepřipojení se k soustavám zásobování teplem.
Jan Havel je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a také zapsaným mediátorem.
 
Název přednášky
Studie o praxi stavebních úřadů při rozhodování o žádostech o odpojení od SZT
 
Odpojování objektů od soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE) spadá do kompetence stavebních úřadů. Pro odpojení od SZTE musí být splněny zákonné podmínky, přičemž stavební úřady mnohdy ve své správní praxi chybují při posouzení, zda jsou tyto zákonné podmínky splněny či nikoliv. Tyto chyby mohou následně vést k odpojení od SZTE, a to i v případech, kdy provozovatel SZTE vznáší důvodné námitky proti takovému záměru. Z tohoto důvodu je pro provozovatele SZTE velice důležité znát svoji procesní pozici v předmětném řízení a vědět, jaké možnosti obrany má k dispozici a v jakém rozsahu je může uplatňovat. Za tím účelem advokátní kancelář ŘANDA HAVEL LEGAL provedla studii - analýzu více než 300 stavebních řízení ve věci odpojování od SZTE v České republice za období let 2017, 2018 a 2019. Cílem této přednášky je seznámit s výsledky studie – analýzy a pojednat o konkrétních podmínkách odpojení od SZTE, o postavení místního provozovatele SZTE v rámci územního a stavebního řízení a o jeho možnostech obrany v těchto řízeních. V závěru pak bude uvedeno několik doporučení k tomu, aby se snižovaly počty případů, kdy dojde k odpojení objektů od SZTE, aniž by pro to byly splněny veškeré zákonné podmínky. 
 
Ing. Petr Havelka
Česká asociace odpadového hospodářství

Ing. Petr Havelka se narodil v Olomouci v roce 1980. Vystudoval obor Odpady a jejich využití na ČZU v Praze, dále studoval na Univerzitě Vitus Bering v Dánsku. Při a po škole se krátce věnoval PR managementu v renomované reklamní agentuře. Následně nastoupil na cestu odborné praxe v oboru odpadového hospodářství, a to na pozici inspektora na České inspekci životního prostředí (ČIŽP) na oblastím inspektorátu v Praze. Po dvou letech přešel na ředitelství ČIŽP, kde vykonával funkci ředitele odboru odpadového hospodářství a po-té i náměstka ústředního ředitele ČIŽP. V těchto pozicích řídil a definoval kontrolní činnost na úseku odpadového hospodářství v celé ČR. Je častým autorem článků v odborném tisku, je členem Rady pro odpadové hospodářství ČR, byl členem Rozkladové komise ministra ŽP, Ústřední nákazové komise ČR a dalších odborných orgánů. Na ČIŽP působil celkem 8 let, 6 let v řídících pozicích. Následně se v roce 2012 na základě výběrového řízení stal výkonným ředitelem České asociace odpadového hospodářství, kde působí do současné doby. 

 

Název přednášky:
Energetické využití TAP jako vhodná cesta energetického využití odpadů v souladu s balíčkem oběhového hospodářství EU

 

Evropská unie směrnicí stanovila, že skládkování komunálních odpadů se má omezit na maximálně 10 %, a to v roce 2035. Některé státy požádaly o výjimku a termín mají prodloužený k roku 2040. Je pozitivní, že pro ČR platí původní přísnější termín. Návrh zákona o odpadech navíc přináší omezení skládkování využitelných odpadů již k roku 2030. Prioritou EU dle směrnic je recyklace. Tu mají členské státy navýšit minimálně na 65 %, také k roku 2035. Je však zřejmé, že ne všechny odpady lze recyklovat. Je zde tedy určitý prostor i pro moderní energetické využití odpadů. EU zároveň stanovila cíl, že k roku 2030 by se mělo zredukovat množství vznikajících směsných odpadů, a to dokonce o plných 50 %. Všechny tyto závazné předpoklady logicky vyúsťují v to, že EU otevřeně podporuje a upřednostňuje energetické využití upravených odpadů, tedy paliv z odpadů, před využitím neupravených směsných odpadů. To je patrné i z dotačních programů, u kterých EU opakovaně stanovila, že nepodpoří žádné projekty na ZEVO na směsný odpad. Naopak podporuje úpravy odpadů, včetně výroby a využití paliv z odpadů (TAP). Paliva z odpadů jsou proto moderní cestou, jak v souladu s balíčkem oběhového hospodářství udržitelně navýšit energetické využití odpadů, a přitom neohrozit prioritní evropské cíle třídění a recyklace komunálních odpadů a cíle redukce vzniku směsných odpadů. Jaké jsou výhody energetického využití upravených odpadů před směsnými? Jaká je vlastně produkce odpadů v ČR? Jaké investice se s novým zákonem připravují? Jaké jsou trendy ve vztahu k možnému splnění závazných cílů? Těmto a dalším tématům se bude věnovat letošní prezentace Petra Havelky z České asociace odpadového hospodářství.

Pavel Hejtmánek
NRG flex s.r.o.

Název přednášky:
Rekonstrukce a výstavba v CZT – efektivní řešení v hybridním provedení s úsporou až 30 %

 

NRG flex sa zaoberá optimalizáciou pri rekonštrukciách a výstavbe v CZT. Možnosť znižovania teploty v potrubných rozvodoch sa stáva v posledných rokoch novým trendom. Toto spolu s novými termoplasticky zosilnenými rúrkami s aramidovým vlánkom, ktoré je možné použiť až do 115C a 16bar otvorilo nové možnosti pri optimalizácii návrhov tepelných sietí. Výsledkom zamyslenia sa nad kombináciou týchto možností pre prevádzku na pomedzí teplovod-horkovod (havarijná teplota do 115C a 16bar) sme zosumarizovali na konkrétnom prípade rekonštrukcie. Výsledkom je návrh hybridného riešenia - kombinácia oceľových predizolovaných tyčí pre dimenzie DN125 - DN300 a nahradenie dimenzií do DN100 flexibilnými plastovými predizolovanými potrubiami. Výsledok s úsporou tepla až 30% pri zámene materiálu z oceľových tyčí so zosilnenou izoláciou za plastové predizolované potrubia prekvapil a otvoril možnosti realizovať projekty rýchlejšie a efektívnejšie. Za kľúčové považujeme hlavne - výrazné zníženie tepelných strát rozvodu, násobné zníženie počtu spojov na trase, flexibilitu pri obchádzaní prekážok, asi 4násobné zrýchlenie montáže a užšie výkopy oproti  realizácii v oceli.

Ing. Ondrej Chalupka
Systherm s.r.o.

Dosažené vzdělání:
1993 - 1999 
Technická univerzita v Libereci/Strojní, Liberec
Obor/specializace: Konstrukce energetických zařízení

1997 - 1998 
University of Glasgow, Glasgow
Obor/specializace: Heat transfer and fluid dynamics 

Průběh zaměstnání

2003 - současnost
Systherm s.r.o.
Pracovní pozice: Technický ředitel
• odpovědnost za návrhy a konstrukci předávacích stanic tepla určených zejména pro export (Švédsko, Dánsko, Maďarsko, Rusko)
• vývoj výpočtového programu pro návrh předávacích stanic tepla
• vývoj programu pro hlídání a řízení nabídek, objednávek a výrobních procesů pro předávací stanice tepla

2001 - 2003
THERMO KING Czech Republic s.r.o.
Pracovní pozice: Prodejce klimatizačních jednotek
Nalezení optimálního řešení a výběr zprávného typu klimatizační jednotky pro lehká kolejová vozidla na základě požadavků zákazníka a místních klimatických podmínek

1999 - 2001
Alfa Laval
Pracovní pozice: Návrhář systému předávání tepla
Návrhy systému předávání tepla dle požadavku zákazníka

Reference:
Vedení projektu dodávky 400 ks předávacích stanic tepla pro teplárnu Budapešť v roce 2008/2009 v hodnotě cca 100M CZK. 

 

Název přednášky:
Rekuperace tepla v systémech kondenzátního hospodářství 

Teplo je komodita, která nabývá více a více na významu, a to jak z pohledu ekonomického, tak i z pohledu vlivu na životní prostředí. Jeho správná výroba, přenos a využití je alfa a omega při posuzování energetické bilance každého podniku. Zvyšování účinnosti zdrojů tepla a zamezení ztrátám v přenosové soustavě se věnuje spousta odborníků a pořádá se nespočet přednášek a konferencí. Ale existují ještě oblasti, kterým se dle našich zkušenosti prozatím nevěnuje patřičná pozornost.

Kondenzátní hospodářství v parních rozvodech bylo, a v mnoha podnicích pořád je, na okraji zájmu. V mnoha případech se kondenzát rovnou vypouští na kanál, v lepším případě se aspoň čerpá zpátky ke zdroji a tepelné ztráty spojené s čerpáním patří mezi ty poslední. Ale kondenzát, a hlavně ten horký z technologických procesů, může být cenným zdrojem pro zpětné využití tepla a zvýšení efektivity při práci s teplem. 

Firma SYSTHERM se touto problematikou intenzivně zajímá a nabízí zákazníkům různé možnosti a řešení využití kondenzátního tepla. Tyto moduly, prodávané pod obchodní značkou SYSCON lze využít pro následující oblasti:

 • vytápění administrativních budov
 • předehřev studené vody pro přípravu TV
 • předehřev průmyslové vody v rámci technologických procesů

Hlavně posledně jmenované využití v rámci průmyslových technologií je momentálně v popředí našeho zájmu, kdy jsme nedávno představili inovovaný modul SYSCON-AKU.

 

Rekuperace tepla a jeho hospodárné využití v rámci celého procesu je správná cesta a firma SYSTHERM se svými znalostmi, zkušenostmi a výrobními možnostmi je schopna vyřešit i na první pohled neřešitelné situace.

Ing. Jaroslav Jakubes
ENACO, s.r.o.
Vystudoval fakultu elektrotechnickou Západočeské univerzity v Plzni v oborech Elektroenergetika a Technická ekologie a absolvoval postgraduální vzdělávání zaměřené na udržitelné energetické plánování na Univerzitě v Oslo v Norsku. Od roku 1996 je energetickým konzultantem a od roku 2006 se aktivně zaměřuje zejména na technické a ekonomické poradenství pro celou škálu technologií obnovitelných zdrojů energie, s celkovými referencemi z více než 1300 MWp projektů fotovoltaických a 350 MW větrných elektráren a desítek projektů MVE, BPS a biomasových zdrojů. Od roku 2002 působí rovněž jako energetický specialista, v praxi se zaměřující zejména na energetické audity a posudky v průmyslu, na obnovitelné i konvenční zdroje a distribuci energie. V posledních letech řešil v praxi řadu energetických posudků souvisejících s prokazováním ekonomické přijatelnosti odpojení či nepřipojení se k soustavám zásobování teplem. 
Od roku 2014 je společníkem a jednatelem poradenské společnosti ENACO, s.r.o.
 
Název přednášky:
Vady energetických posudků při odpojování od SZT
 
Součástí procesu odpojení či nepřipojení k SZT je i energetický posudek dle Zákona o hospodaření energií, který by měl v souladu s povinnostmi ukládanými Zákonem o ovzduší, prokázat ekonomickou přijatelnost odpojení či nepřipojení se k soustavám zásobování teplem. Při změně zdroje tepla je přitom energetický posudek jedním z nezbytných podkladů, zároveň předkládaných v rámci stavebního řízení. Praxe ovšem ukazuje, že kvalita a objektivnost za tímto účelem předkládaných energetických posudků značně kolísá. Povědomí stavebních úřadů a odborů ochrany ovzduší, pracujících s energetickými posudky v rámci stavebních řízení je nízké, jejich rozhodovací praxe formální a kontrolní činnost Státní energetické inspekce se na tuto oblast zaměřuje pouze okrajově.  Ve výsledku to znamená, že procesy odpojení či nepřipojení se k SZT jsou značně netransparentní a velice často probíhají i v rozporu s platnou legislativou. K tomu přispívá i aktuální situace, kdy legislativa prochází změnami, kdy počátkem roku 2020 byla schválena novela Zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb., ale nebyla doposud přijata příslušná prováděcí legislativa včetně vyhlášky upravující oblast energetických posudků. Cílem přednášky je z pohledu praxe energetického specialisty upozornit na nejčastější vady energetických posudků při odpojování od SZT, ale i chyby v rámci příslušných správních řízení a nastínit oblasti, které by měly být řešeny v připravované legislativě. 
 
Pavel Matějíček; Jan Holeček
LuckyU, s.r.o.

Název přednášky:
Marketingová komunikace v teplárenství

Pavel Jirásek
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Název přednášky:
Novela zákona o podporovaných zdrojích energie

Ing. Stanislav Karpíšek
SBD Bižuterie Jablonec nad Nisou
Stanislav Karpíšek je ředitelem správy družstva a předsedou představenstva ve Stavebním bytovém družstvu Bižuterie Jablonec nad Nisou.
 
Název přednášky:
Příčiny rozpadu CZT v Jablonci nad Nisou z pohledu zákazníka
 
Přednáška se zabývá problematikou centrálního zásobování teplem v Jablonci nad Nisou z pohledu odběratele (zákazníka). V úvodu je stručně shrnuta historie jablonecké teplárny, historický vývoj ceny tepla a různé studie na udržení a revitalizaci systému CZT. Následně jsou rozebrány faktory, které vedly k odchodu odběratele od systému CZT k výstavbě vlastních domovních kotelen.
 
Martin Kašák
ČEPS a.s.
Vystudoval Elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického v Praze, obor Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky. Od roku 2001 působí v oblasti energetiky. V současnosti působí na pozici ředitele sekce Energetický obchod ve společnosti ČEPS, kde je odpovědný za zajištění přenosových služeb, podpůrných služeb, rozvoj energetických trhů a regulaci. V minulosti působil ve společnosti ČEPS Invest, ČEZ, a.s., a Energetickém regulačním úřadě. Ve své praxi se věnoval energetické legislativě a nastavování pravidel trhu, cenovým výpočtům, transformaci velkých distribučních společností v různých státech Evropy. 
 
 
Název přednášky:
Změny v poskytování podpůrných služeb
 
 
Přednáška je zaměřena na novinky v oblasti zajišťování podpůrných služeb, které jsou vyvolány legislativou a dosavadními zkušenosti společnosti ČEPS. Trh s podpůrnými službami se během následujících let rapidně promění, budou se nakupovat služby od zařízení s nižšími výkony, rozšíří se agregátoři a bateriové systémy. Představované novinky jsou v současné době ve veřejných konzultacích a následně budou schvalovány regulátorem. 
 
Constantin Kinský
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Constantin Kinský se narodil a studoval ve Francii, šestnáct let pracoval v investičním bankovnictví v Paříži, Londýně a Praze, mj. ve firmě Merrill Lynch, kde např. pomohl české vládě s ochranou, restrukturalizací a privatizací České spořitelny. Působil vice než čtrnáct let v strategickém poradenství, kde mj. vedl pobočku poradenské firmy Roland Berger (2006-2015). V roce 1997 se vrátil na Moravu a spravuje panství ve Žďáru nad Sázavou. Vede rodinnou firmu Kinský Žďár, která obhospodařuje 5,700 ha lesního hospodářství, 750 ha rybníků, podniká v zemědělství a provozuje hobby market. Od roku 2011 do roku 2017 předsedal Francouzsko-české obchodní komoře. V komoře soukromých vlastníku lesů SVOL se soustředí na téma udržitelného hospodaření. Od roku 2013 provádí rekonstrukci zámku, ve kterém vybudoval interaktivní muzeum s názvem Muzeum nové generace se zaměřením na baroko a období budování cisterciáckého kláštera.

 

Název přednášky:
Dlouhodobá dostupnost lesní biomasy v ČR

Jan Krišpín
EVECO Brno, s.r.o.

Celoevropskou budoucností se pomalu, ale jistě stává malá distribuovaná a současně obnovitelná energetika, která respektuje přechod k cirkulární ekonomice. Tento trend přináší možnosti pro nová systémová řešení, která si současně vynucují jiný způsob přemýšlení. Za tímto účelem mi byla svěřena do rukou společnost EVECO Brno, kde nyní v pozici generálního ředitele naplňuji vize moderních technologických řešení i obchodních modelů v oblasti spalovacích procesů, výroby tepla a čištění spalin.

 

Název přednášky:
Mikrospalovny

 

Českou společností dlouhodobě rezonují otázky související s udržitelností odpadového hospodářství a jeho budoucím vývojem. Přestože dnes již dokážeme zajistit účinné třídění a objem separovaného odpadu vytrvale roste, systémy recyklace stále narážejí na bariéry ekonomické a environmentální smysluplnosti. Zároveň zůstává dlouhodobě systematicky neřešen problém s průmyslovými odpady a výměty z třídicích linek, které často tvoří 5070 % vstupního množství odpadu. Tyto zbytkové odpady se vyznačují vysokou výhřevností a současně velmi nízkou sypnou hmotností, což vede ke značnému prodražování logistiky.

Společnost EVECO Brno ve spolupráci s C-Energy Planá vyvinula a uvedla do provozu modulární kontejnerové zařízení pro termické zpracování a energetické využití odpadu – mikroZEVO EVECONT. Vznikl tak energeticky velmi perspektivní zdroj o výkonu cca 2 MW se zpracovatelskou kapacitou až 2400 tun odpadu ročně.

Cílem přednášky je představit nové pojetí jednotky ZEVO jako hodnotného člena malé distribuované energetiky a ozřejmit princip funkce ekonomiky takového provozu.

Ing. František Kural
ZAT a.s.
Vzdělání: 
Vystudoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni, fakultu Elektro, obor Stavba strojů a přístrojů, 1985-1990.
 
Pracovní zkušenosti po absolvování studia:
V letech 1990-1992 pracoval jako zkušební technik přístrojů pro drážní vozidla ve ŠKODA Controls, později do roku 2011 jako zkušební technik budicích souprav generátorů (do roku 2002 ve ŠKODA Energo, poté od roku 2003 po akvizici již v ZAT a.s.). Jeho další kariéra pokračuje ve společnosti ZAT a.s., kde startoval na pozici ředitel Divize Servis, až do roku 2014. Následně do roku 2018 zastával funkci ředitele Divize Energetika. V současné době pracuje jako manažer obchodu a marketingu s hlavním zaměřením na automatizaci pro klasickou energetiku. Zastupuje ZAT a.s. v Teplárenském sdružení ČR.
 
Název přednášky:
Novinky v řídicích systémech technologií snižující náklady v teplárenství
 
Teplárenství a spalování odpadů jsou v současné české energetice velmi důležitá témata z pohledu dodavatele systémů kontroly a řízení technologických procesů. Nejde jen o dodávky řízení technologie, ale také o služby spojené s hmotnými dodávkami – tedy servis, sběr a vyhodnocování dat, analýzy a doporučení pro provozovatele s cílem zefektivnit provoz a snížit provozní náklady.
 
Hlavním cílem přednášky je informovat o společnosti ZAT a.s. jako o dodavateli řešení do   teplárenství, seznámit s novinkami v platformách technických prostředků a představit naše kompetence prostřednictvím našich referencí. Dalším cílem je seznámit odbornou veřejnost s nejnovějšími aktivitami ZAT a.s. ve spalování odpadu jako dalším oboru, kde může být řešení ZAT a.s. výhodně využitelné.
Miloš Kužvart
Česká asociace oběhového hospodářství, z.s.

Název přednášky:
Certifikace TAP

Karel Borovec, VŠB; Lukáš Pilař, ČVUT

Název přednášky:
Zkušenosti z aplikace sorbentů pro snížení emisí Hg při spalování uhlí

 

Předkládaný příspěvek shrnuje výzkum provedený v oblasti emisí Hg obsažených ve spalinách vzniklých po spálení pevných fosilních paliv. V EU bylo vydáno prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT), a které zpřísňuje jednak stávající limity pro SO2, NOx, TZL, ale i další látky a předně nově i emisní limity pro koncentraci rtuti. Příspěvek seznamuje s hlavními vlivy, které zásadně ovlivňují výslednou emisí Hg, a následně příspěvek seznamuje s výsledky projektu THETA pod Technologickou agenturou ČR pod názvem „Snížení koncentrací Hg, HCl a HF z velkých průmyslových zdrojů“ předně s výsledky z testů pevných sorbentů určených pro záchyt Hg dávkující se do spalin před technologií odprášení spalin. 

Michal Macenauer
EGÚ Brno, a.s.

Je absolventem inženýrského oboru Elektroenergetika se zaměřením na zařízení elektráren, doktorského oboru Elektrické stroje, přístroje a pohony a magisterského oboru Sociologie. V EGÚ Brno autor pracuje od roku 2006 nepřetržitě dodnes. Nejdůležitějšími obory jeho profesního zájmu jsou výhledy poptávky energetických komodit, vývoj nových technologií v energetice (především elektromobility, akumulace a flexibility) a analýzy provozu systémové elektroenergetiky a plynárenství. V posledních letech se autor věnuje rozvoji činnosti EGÚ Brno v nových oblastech, mezi něž na prvním místě patří teplárenství.

 

Název přednášky: 
Změny a příležitosti v teplárenství 2020

 

 • rozbor situace v oblasti dekarbonizace energetiky a důsledků pro teplárenství z pohledu poloviny roku 2020
 • výhled bilance nabídky a poptávky elektřiny
 • výhled Clean Spark Spreadu
 • výhled nabídky a potřeby flexibility
 • možnosti nových technologií v teplárenství
Ing. Jaromír Manhart
Státní fond životního prostředí ČR, Odbor odpadového hospodářství
Jaromír Manhart vystudoval VŠCHT v Praze v programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí spolu s učitelstvím chemie pro střední a základní školy. 17 let, od roku 2002 do 2019, pracoval pro Ministerstvo životního prostředí v oblastech odpadového hospodářství a odstraňování starých ekologických zátěží a kontaminovaných míst. Ročním působením mezi lety 2013 a 2014 v SGS Czech Republic s.r.o. na pozici odpadového projektového manažera tak podtrhuje své zkušenosti na nynější pozici ve Státním fondu životního prostředí ČR, kde na odboru odpadového hospodářství koordinuje a supervizuje projekty podpořené z Evropských strukturálních a investičních fondů. 
 
Název přednášky:
Projekty SFŽP
 
Operační program Životní prostředí přispívá od roku 2007 k rozvoji systémů sběru, třídění a zpracování všech druhů odpadů napříč všemi kraji České republiky.
Ne jinak tomu bude i v následujícím programovém období v letech 2021 – 2027, kde se chystá obdobné spolufinancování ve veřejné i soukromé sféře předkládaných odpadových projektů. Cílem přednášky je informovat o dosavadních výsledcích a budoucím výhledu zaměření prioritní osy se specifickým cílem podpory přechodu k oběhovému hospodářství.
Ing. Bc. Jan Maršák , Ph.D.
Ministerstvo životního prostředí
Absolvent doktorského programu na Fakultě technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a oboru politologie/sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.
 
V současnosti zastává pozici ředitele odboru odpadů Ministerstva životního prostředí. Zajišťuje proces přijímání nové legislativy odpadového hospodářství. V rámci odborné činnosti se zaměřuje na strategické otázky vývoje odpadového hospodářství v ČR. Komplexně se zaměřuje na problematiku oběhového hospodářství a vede přípravu národní strategie pro oběhové hospodářství v ČR („Cirkulární Česko 2040“). Na Ministerstvu životního prostředí působí v různých pozicích od roku 2003. 
 
 
Název přednášky:
Nová legislativa odpadového hospodářství
 
Balíček k oběhovému hospodářství (Circular Economy Package), jehož legislativní část byla schválena v roce 2018, přinesl dlouhodobou perspektivu pro směřování nakládání s odpady (zejména komunálními). Nové cíle pro recyklaci komunálních odpadů až do roku 2035 a omezení skládkování odpadů pro roky 2030 a 2035. Balíček rovněž jednoznačně posílil orientaci na primární třídění (nové povinnosti a třídění nových skupin odpadů) a varoval před uzavíráním komunálních odpadů na skládkách, ve spalovnách (bez využití energie) a v jednoduchých technologiích mechanicko-biologických úprav. 
Ve vztahu k prosazování přechodu na oběhové hospodářství je zásadním přístupem Ministerstva životního prostředí realizovat takové kroky, které povedou zejména k omezování skládkování využitelných a recyklovatelných odpadů, zvýší úroveň recyklace a podpoří využívání druhotných surovin.
Ze strany MŽP byly v roce 2019 do legislativního procesu předloženy: nový zákon o odpadech, nový zákon o výrobcích s ukončenou životností, novela zákona o obalech, změnový zákon. V současnosti se zákony projednávají v Poslanecké sněmovně a předpokládaná účinnost je nastavena na leden 2021. 
Hlavní prioritami nového zákona o odpadech jsou:
 • Zlepšení naplňování hierarchie nakládání s odpady v ČR.
 • Maximální legislativní podpora zvýšení recyklace odpadů a oběhového hospodářství.
 • Legislativní podpora pro další odklon využitelných a recyklovatelných odpadů ze skládek.
 • Umožnit splnění povinností ČR ze směrnic EU.
 • Omezení nelegálního nakládání s odpady.
 • Sjednocení podmínek pro nakládání odpady a jejich lepší vymahatelnost.
 • Zpřehlednění přechodu odpad/neodpad. 
 • Zpřísnění podmínek provozu mobilních zařízení.
 • Posílení ekonomických nástrojů k podpoře recyklace (poplatky za ukládání odpadů na skládky).
 • Posílení možností pro zavedení motivačních plateb za odpad pro občany (systém PAYT).
 
Oběhové hospodářství v České republice ovšem vyžaduje i strategický komplexní přístup. Z tohoto důvodu je Ministerstvem životního prostředí připravována národní strategie oběhového hospodářství „Cirkulární Česko 2040“.
Ing. Ivo Müller
ENBRA, a.s.
Vystudoval strojní fakultu VUT Brno, obor automatické systémy řízení technologických procesů. 
Pracoval ve výkonných a vedoucích funkcích v energetickém sektoru především při technologických výstavbách a modernizacích jaderných a tepelných elektráren, tepláren. Dlouhodobě pracoval ve vedoucích provozních funkcích v teplárenství. Jeho úzká specializace byla metrologie, a to zejména oblast měření tepla a průtoku. Od roku 2019 je zaměstnán v manažerské pozici u společnosti ENBRA, a.s. v organizační složce Zkušebna – Autorizované metrologické středisko, kalibrační laboratoř, pracoviště posouzení shody.  
 
Název přednášky:
Měření tepla - problematika montáží
 
Měření tepla, chladu a průtoku již není pouze záležitostí pro fakturaci dodávek, ale významnou roli představuje také pro vyhodnocování různých efektivních a ekologických aktivit, např. u energetického managementu, environmentálního managementu, energetických auditů, posudků, studií, energetických služeb (EPC, EC) apod. Měření tepla je velmi často prováděno statickými stanovenými měřidly v horké (teplé) vodě za pomoci tří prvků: průtokoměru, kalorimetru, teploměrného páru. Požadavky na tato měřidla pro uvedení na trh nebo na ověření jsou striktně stanovena a měřidla při nákupu nebo po úspěšném ověření jsou v naprosté většině připravena vyhovujícím způsobem plnit svou běžnou funkci. Problémy s nesprávným měřením, které se nezřídka objevují, jsou mnohdy zapříčiněny nevhodným nasazením měřidla. Abychom předešli zpochybňování a nesprávným hodnotám z měření, je důležité se zaměřit na následující body: návrh instalace měřidel, výběr typu měřidel, projekt měřicí tratě, vlastní umístění měřidel, dimenzování průtokoměru, poloha průtokoměru, volba uklidňujících délek, umístění teploměrů, kvalifikace montážních pracovníků, provoz a kontrola. Dodržováním zásad docílíme, aby data z měřidel v určité toleranční míře byla korektní a stala se správným nástrojem pro dosahování pozitivních výsledků pro daný účel. 
 
Blahoslav Němeček
Ernst & Young, s.r.o.

Blahoslav Němeček je partnerem týmu poradenství pro klienty z odvětví energetiky v regionu střední a jihovýchodní Evropy. V EY se od roku 2012 věnuje mezinárodním integračním projektům v elektroenergetice a plynárenství, tvorbě strategií pro regulované i neregulované subjekty v energetice napříč Evropou a spolupracuje s orgány státní správy na tvorbě nové energetické legislativy. Podílel se na rovněž na mnoha úspěšných transakcích v energetice v regionu. V současné době se zaměřuje především na téma digitalizace sektoru a dekarbonizace. Nejraději se věnuje designu trhu. V minulosti působil jako zakladatel a místopředseda Energetického regulačního úřadu (ERÚ), jako člen Rady regulátorů Agentury pro spolupráci energetických regulátorů (ACER) a zástupce Energetického regulačního úřadu v Radě evropských energetických regulačních orgánů (CEER). Vystudoval Elektrotechnickou fakultu na Českém vysokém učení technickém v Praze, kde získal inženýrský a později rovněž doktorský titul v oboru Ekonomika a řízení v energetice. Na University of Florida absolvoval program na regulaci utilit a strategie v energetice. 

 

Název přednášky:

Trendy v evropské energetice

Ing. Petr Novotný
INCIEN - Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.
Již od raného studentského věku se zajímal především o dvě oblasti – finance a ochranu životního prostředí. Vystudoval 2 obory v oblasti financí a podnikového managementu na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy Univerzity. Zkušenosti nabíral i na studiích v zahraničí, na ročním studiu programu European Business na University of Huddersfield ve Velké Británii a dva semestry strávil ve Finsku na University od Jyväskylä, kde se detailně seznámil s technologiemi na energetické využití bioodpadu – tyto zkušenosti nyní používá v rámci Institutu Cirkulární ekonomiky. Po studiích pracoval nejdříve 2 roky v poradenské společnosti EY, odkud přešel do společnosti RENARDS dotační, s.r.o., kde měl na starosti projekty z oblasti nízkouhlíkových technologií. S Institutem cirkulární ekonomiky spolupracuje prakticky od jeho vzniku a tato spolupráce se postupně prohlubuje. Nejznámějším projektem, který v Incienu vede je pilotní projekt využití bioodpadu k výrobě paliva pro městské autobusy, za který byl Incien v roce 2019 oceněn prestižní cenou E.On Energy Globe.
 
Název přednášky:
Role energetického využití odpadu v cirkulární ekonomice
 
V rámci prezentace si představíme aktuální stav odpadového hospodářství v České republice a ukážeme si, jakou roli v něm bude do budoucna hrát energetické využití odpadu. Budoucnost nám přinese velký tlak na předcházení vzniku odpadu, recyklaci a také zákaz skládkování. Energetické využití odpadu je důležitou součástí odpadového hospodářství, protože dokáže využít nerecyklovatelné odpady a zamezit tak jejich ukládání na skládky.
Ing. Matěj Obšil
UCHYTIL s.r.o.

Vystudoval fakultu stavební na VUT v Brně. Od roku 2005 pracuje ve firmě UCHYTIL s.r.o., nejprve jako projektant, poté jako hlavní inženýr projektu při výstavbě a rekonstrukci větších technologických celků. Má zkušenosti s návrhem, projektováním a uváděním do provozu parních a horkovodních kotlů na různá paliva nejen z České Republiky (Bruntál - 3x uhelný parní kotel o výkonu 1x4 a 2x8 t/h; Klatovy - uhelný parní kotel 11 t/h; Jindřichův Hradec – fytomasový horkovodní kotel o výkonu 10 MW; Třebíč – fytomasový horkovodní kotel o výkonu 7,5 MW ), ale také ze zahraničí (horkovodní plynová kotelna o výkonu 36,5 MW v Birsku v Ruské federaci a kombinované parní kotle olej/plyn o výkonu 2 x 80 t/h v Nile Sugar Company v Egyptě).  

 

Název přednášky:
Fytomasové zdroje po roce provozu

 

Příspěvek popisuje provozní zkušenosti horkovodního a teplovodního kotle na fytomasu a začlenění těchto zdrojů do CZT (Jindřichův Hradec, Třebíč), včetně plnění všech stále se zpřísňujících emisních limitů.

Ing. Lukáš Pilař , Ph.D.
ČVUT
Vystudoval Vysokou školu báňskou – TU v Ostravě obor Energetické stroje a zařízení – magisterský i doktorský program.
Pracoval ve společnosti Cytiplan s. r. o. na pozici vedoucí projektu, následně v ÚJV Řež, a. s. v pozici vedoucí projektant a od roku 2019 pracuje na ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav energetiky na pozici výzkumník. Předmětem výzkumu je záchyt CO2 ze spalin a výzkum problematiky emisí Hg obsažené ve spalinách.
Je spoluautorem článků v oblasti záchytu CO2 z velkých spalovacích zařízení a spoluautor článků v oblasti výzkumu emisí Hg.
 
Název přednášky:
Zkušenosti z aplikace sorbentů pro snížení emisí Hg při spalování uhlí
 
Předkládaný příspěvek shrnuje výzkum provedený v oblasti emisí Hg obsažených ve spalinách vzniklých po spálení pevných fosilních paliv. V EU bylo vydáno prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT), a které zpřísňuje jednak stávající limity pro SO2, NOx, TZL, ale i další látky a předně nově i emisní limity pro koncentraci rtuti. Příspěvek seznamuje s hlavními vlivy, které zásadně ovlivňují výslednou emisí Hg, a následně příspěvek seznamuje s výsledky projektu THETA pod Technologickou agenturou ČR pod názvem „Snížení koncentrací Hg, HCl a HF z velkých průmyslových zdrojů“ předně s výsledky z testů pevných sorbentů určených pro záchyt Hg dávkující se do spalin před technologií odprášení spalin. 
 
Ing. Ondřej Putna
VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního inženýrství
Mezi lety 2008 a 2011 studoval bakalářský obor strojní inženýrství na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě strojního inženýrství, do roku 2013 potom magisterský obor procesní inženýrství. V současné době studuje doktorský program konstrukční a procesní inženýrství. Od roku 2013 až dosud působí jako vědecký pracovník na VUT v Brně, Fakultě strojního inženýrství, Ústavu procesního inženýrství. Podílel se mimo jiné na projektech: 2012: Využití pokročilých matematických metod pro návrh koncepce zpracování odpadů k výrobě obnovitelné energie, 2014-2016: Integrovaný návrh procesů a zařízení pro vysoké využití energetického potenciálu paliv a odpadů, 2016: Implementace pokročilých statistických metod do problematiky dodávky tepla ze zařízení energetického využití odpadů, 2017-2019: Inovativní návrhy v oblasti procesů a zařízení v procesním a energetickém průmyslu.
 
Název přednášky:
Posouzení integrace ZEVO různých kapacit do teplárenských systémů
 
Výnosy z prodeje tepla patří u ZEVO ke klíčovým prvkům ekonomiky. Přednáška je zaměřena na matematické modely integrace více tepelných zdrojů v rámci jedné sítě CZT, které jsou vyvíjeny na VUT v Brně. Představeny budou optimalizační nástroje, jejichž cílem je stanovení přijatelné ceny tepla vyráběného v ZEVO a tím pádem i zpřesnění odhadu ekonomiky těchto projektů. Aplikace těchto nástrojů může v konečném důsledku pomoci rozhodnutí o vhodné zpracovatelské kapacitě nebo technologickém řešení.
Pekka Siiskonen
Valmet s.r.o.

Senior Sales Manager z centrály Valmetu ve Finském Tampere s dlouholetou zkušeností s prodejem a dodávkami energetických celků.

 
Název přednášky:
Pohled na severskou energetiku jako možnou inspiraci pro české teplárenství v období odchodu od uhlí
 
 
Energetický sektor v severských zemích může díky svému dlouhodobému zaměření na obnovitelné a udržitelné zdroje energie v kombinaci s aplikacemi nejnovějších poznatků z oblasti výzkumu poskytnout inspiraci českým subjektům z oboru teplárenství a energetiky při hledání alternativ k fosilním palivům. V přednášce budou prezentovány technologie fluidního spalování a zplyňování biomasy, odpadů a jejich kombinací, technologie čištění a rekuperace tepla ze spalin a přestavby stávajících uhelných kotlů umožňující změnu palivové základny.
 
Ing. Martin Slabý
Český plynárenský svaz
Je předsedou Rady Českého plynárenského svazu, který sdružuje na 200 odborných sdružení a firem působících v českém plynárenství a více než 300 individuálních členů. Hlavním posláním Svazu je prosazovat a propagovat užití plynu, zastupovat české plynárenství na domácí i mezinárodní úrovni a vyvíjet odbornou a spolkovou činnost ve prospěch plynárenského oboru.
Martin Slabý je předsedou představenstva a výkonným ředitelem licencovaného distributora plynu, společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Řadu let zastupoval Českou republiku v koordinačním výboru světové plynárenské asociace, International Gas Union. Ve významných manažerských pozicích působil ve společnostech NET4GAS a GDF Suez (dnes ENGIE).
 
Název přednášky
Přechod tepláren na zemní plyn
 
Pokud nespojíme své síly, prohrajeme oba, teplárenství i plynárenství.
Existuje win-win řešení?
Je třeba se obávat závislosti na zemním plynu? 
Je konverze na zemní plyn perspektivním řešením z pohledu ochrany klimatu?
Kdo to zaplatí?
 
Ing. Ivo Slavotínek
ŠKODA PRAHA a.s.
Vystudoval obor ekonomika řízení energetiky na ČVUT – FEL. Profesní kariéru zahájil ve Výzkumném ústavu paliv a energetiky. Poté se věnoval rozvoji trhu energetických úspor v SEVEn o.p.s.
V roce 1993 spoluzakládal společnost EPS ČR s.r.o. zaměřenou na poskytování energetických služeb s garantovaným výsledkem. Po změně vlastníka a přejmenování společnosti na MVV Energie CZ s.r.o. významně přispěl k rozvoji této společnosti do podoby dnešního teplárenského holdingu.
Od roku 2006 působil na pozici předsedy představenstva a ředitele v ENESA a.s., která je zaměřena na poskytování energetických služeb. Od roku 2019 je obchodním ředitelem ŠKODA PRAHA, a.s.
Byl zakládajícím členem Asociace energetických manažerů. Během svého působení v MVV Energie CZ s.r.o. zastupoval Teplárenském sdružení v Euroheat & Power. V letech 2010–2020 byl předsedou Asociace poskytovatelů energetických služeb. 
 
Název přednášky:
Je kombinovaný paroplynový cyklus (PPC) alternativou uhlí pro teplárenství?
 
Nejenom české teplárenství stojí před zásadní modernizací. Postupný odchod od uhlí do roku 2030 je nevyhnutelný.  
Odchod od uhlí přichází v době, kdy výrazně klesá prodej tepla díky rozsáhlé rekonstrukci připojených objektů, neustále hrozí další odpojování v závislosti na charakteru soustavy a situaci v dané lokalitě, přičemž noví odběratelé nestačí kompenzovat tyto úbytky. Ekonomiku výrazně ovlivňují neustále se zvyšující roční teploty.  
Alternativ k uhlí není příliš mnoho: limitované zdroje biomasy, energetické využití odpadů, resp. alternativní paliva (TAP), a zemní plyn. Využití zemního plynu bude podporováno modernizačním fondem i operačními programy. Každá teplárenská lokalita má unikátní řešení. Pro větší soustavy CZT se nabízí využití kombinovaného paroplynového cyklu (PPC) v kombinaci s dalšími zdroji.  
Součástí přednášky budou příklady nasazení PPC v teplárenství.
Ing. Tomáš Sluka , Ph.D.
Pražská teplárenská a.s.
Vystudoval ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské – technické university Ostrava, obor ekonomika a právo v podnikání. Od roku 2006 se pohybuje na manažerských pozicích v sektoru energetiky, především v teplárenství. Řídil proces prodeje tepla v řadě českých tepláren nejrůznějších velikostí, od menších regionálních, až po největší české teplárenské společnosti. Získal řadu praktických zkušeností s operativním řízením firem, nastavováním firemních procesů, implementací nových systémů a změnovým managementem. Mezi lety 2006 – 2011 působil na finančních a finančně-obchodních pozicích ve skupině MVV Energie CZ. Od roku 2011 je aktivní ve skupině EP Energy, aktuálně zastává post obchodního ředitele v Pražské teplárenské.  
 
Anotace přednášky
Pražská teplárenská - aktuální trendy v komunikaci se zákazníkem
 
Přednáška bude obsahovat představení novinek v externí komunikaci společnosti Pražská teplárenská. V úvodní části přednášky se zaměřím na přímou komunikaci se zákazníky, tj. na způsob identifikace zákazníků a na následnou formu a obsah komunikace s nimi. V druhé části přednášky se budu zabývat aktuálními trendy nepřímé komunikace se zákazníky, konkrétně pak posílením brandu a vizuální identity značky Pražská teplárenská, novým webem společnosti a záměrem na úpravu call-centra společnosti. 
Ing. Robert Suchopa
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Jako manažer výzkumných a vývojových projektů pro technologie chemické recyklace je zodpovědný za koordinaci výzkumně-vývojových aktivit v této oblasti. Jeho působnost leží napříč dvěma vzájemně se doplňujícími aktivitami – jak v oblasti samotného výzkumu a vývoje, kde zaujímá vedoucí roli v rámci rozsáhlého výzkumně vývojového projektu, který si dává za cíl vyvinout kompletní technologický řetězec chemické recyklace odpadních plastů prostřednictvím pyrolýzy, počínaje odpadními plasty a konče recyklovanými produkty, tak i v oblasti komerční spolupráce se subjekty, jež tento typ technologie provozují. Kombinace vzdělání pro oblast zpracování ropy a následné výroby paliv a petrochemikálií (titul Ing. na VŠCHT Praha) se zkušenostmi s vedením vývojových projektů v automotive sektoru mu dává všechny potřebné předpoklady, aby v rolích, které zastává, uspěl a pomohl tak technologii chemické recyklace se v podmínkách trhu v ČR šířeji uplatnit.
 
Název přednášky
Využití produktů pyrolýzy odpadních plastů ve skupině Unipetrol
 
Při nakládání s plastovým odpadem je třeba snížit skládkování a posílit recyklaci. Mechanická recyklace je prioritou, ale má své limity. Jedno z nadějných řešení v boji s odpadními plasty nabízí chemická recyklace prostřednictvím pyrolýzy. Jak lze využít produkty pyrolýzy odpadních plastů v chemickém průmyslu? Jedná se stále o energetické využití? Je chemická recyklace ekonomicky životaschopná? Jaké jsou hlavní překážky, které stojí chemické recyklaci v cestě? Poslechněte si prezentaci Roberta Suchopy, vedoucího projektu PYREKOL, výzkumného centra UniCRE, kde testují způsob, jak pomocí chemické recyklace (pyrolýzy) proměnit odpadní plasty na vstupní surovinu rafinérské a petrochemické zpracování.
Ing. Milan Šimoník
COGEN Czech
Po studiu na VUT Brno nastoupil v roce 1990 do První brněnské strojírny, která se v roce 1993 stala součástí skupiny ABB a následně ALSTOM. Jako projektant se účastnil výstavby elektráren a tepláren v Česku i v zahraničí. V letech 2008-2014 byl v investiční divizi ČEZ členem společného týmu ČEZ-MOL, který připravoval projekty paroplynových elektráren v Maďarsku a na Slovensku. Následně  se v PSG-International podílel na modernizaci Teplárny Planá n.Lužnicí.  Od srpna 2016 je výkonným ředitelem COGEN Czech, spolku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a od 2017 i projektový  manažer v TEDOM.
 
Název přednášky:
Podpora KVET v Polsku
 
Zákon o podpoře elektřiny z vysoce účinné KVET z prosince 2018 nahradil stávající podpůrný systém založený na osvědčeních o původu elektřiny z KVET a zavedl v souladu s předpisy EU systém bonusu, tj. příplatku k tržní ceně elektřiny. Systém by měl podpořit instalaci 5 GW nové kapacity během příštích 10 let. 
Polsko stejně jako Německo si u Evropské komise prosadilo, že režim aukční podpory se bude týkat jen KGJ do 50 MW za účelem ochrany pro menší zařízení, neboť instalace nad 50 MW by mohly nabízet ceny výrazně nižší. Zároveň bylo konstatováno, že omezený počet intalací nad 50 MW neumožňuje zavedení účinného aukčního mechanismu, proto je pro tuto výkonovou kategorii bonus přidělován individuálně. 
 
Podpůrné mechanismy pro vysoce účinnou kombinovanou výrobu tepla a elektřiny tedy jsou:
1) zaručený bonus, stanovený ministrem energetiky v nařízení:
• pro stávající, nové, modernizované i významně modernizované malé KGJ do 1 MW
• pro stávající a modernizované KGJ s výkonem 1 až 50 MW
2) aukční bonus, přičemž aukce provádí ERÚ: 
• pro nové a významně modernizované KGJ s výkonem 1 až 50 MW
3) individuální zaručený bonus, stanovený ERÚ:
• pro stávající a modernizované KGJ s výkonem nad 50 MW
4) individuální bonus, na základě výběrového řízení ERÚ.
• pro nové a významně modernizované KGJ s výkonem nad 50 MW
 
Přičemž modernizace a významná modernizace jsou definovány takto:
• modernizace - investiční proces zaměřený na obnovu původního stavu nebo změnu užitných nebo technických parametrů KGJ, během kterého bylo instalováno zařízení vyrobené v období 60 měsíců před datem první výroby elektřiny v KGJ, zahrnující investiční náklady ne méně než 25%, ale ne více než 50% nové srovnatelné KGJ. Oproti novým výrobnám s garantovaným bonusem po dobu 15 let je u modernizových výroben doba podpory kratší: 5 let při investici do 33%, 6 let při investici do 40% a 7 let při investici do 50%.
• významná modernizace - s podmínkami jako u modernizace, avšak s investičními náklady nad 50% nové srovnatelné KGJ. Doba podpory je u nich 15 let stejně jako u nových výroben, ovšem výše bonusu se krátí koeficientem přibližně úměrným procentu provedené investice.
 
Bonus se krátí o poskytnutou investiční podporu,  v zákoně jsou též přechodná ustanovení upravující podmínky, za jakých může provozovatel uplatnit nárok na bonus i pro zařízení, na němž byla modernizace provedena před platností nového zákona. 
 
Pravidla aukcí
• ve vyhlášení aukce je uveden objem soutěžené elektřiny a celková, tedy maximální částka aukce.
• doba podpory 15 let
• aukce je společná soutěž pro plynná, tuhá paliva, biomasu i jiná paliva
• Každoročně jsou pro každý typ paliva stanoveny referenční hodnoty,tj. maximální nabídkové cena pro daný typ paliva, případně v poměru spalovaných paliv
• aukce se mohou nové i významně modernizované výrobny. U významně modernizovaných se vysoutěžený bonus krátí koeficientem přibližně úměrným procentu provedené investice do modernizace oproti referenční hodnotě investice do nové srovnatelné výrobny.
• aukce se konají nejméně jednou ročně, musí se přihlásit min. 3 nabízející
• pokud vyhlášený objem nebude využit, může se v daném roce konat další aukce
• Výše jistoty 30 PLN/kW u stávajících, 60 PLN/kW u nových nebo modernizovaných instalací
• na zahraniční účastníky, tj.dodávající teplo do tepelných sítí mimo Polsko je vyhrazeno max. 5% objemu aukcí
• Nabízející se v nabídce zavazuje vyrábět a dodávat konkrétní množství energie pro každý z 15 let.
• podporuje se jen elektřina dodaná do sítě, a to za podmínky, že se do tepelné sítě dodává min.70% tepla, při menší podílu tepla se bonus úměrně krátí
• zařízení na plynná fosilní paliva je nutno uvést do provozu do 48 měsíců, ostatní do 60 měsíců.
 
Bonus získají nabídky, které nepřekročí vyhlášený objem a  max.cenu uvedenou ve vyhlášení aukce a zároveň nepřekročí 80% objemu všech nabídek, tj. pravidlo vynucení hospodářské soutěže, tedy vyloučit možnost aby všichni nabízející získali bonus
 
Výsledky aukcí
První aukce proběhla v prosinci 2019 na objem 6 TWh elektřiny za celkovou cenu 1,023 mld.PLN. 
Uspělo pět nabízejících s nabídkami pro nové KGJ, s objemem 3,6 TWh za 15 let a nabízenou částkou 60 až 98 PLN/MWh. Při celkovém instalovaném výkonu 32 MW budou zařízení provozována průměrně ca.7500 h ročně. 
V druhé aukci v červnu 2020 byl vyhlášený objem 12 TWh a celková cena 2,1 mld PLN.
Uspěla pouze jedna nabídka s objemem 1 TWh a cenou 39 mil. PLN (39 PLN/MWh).
Je zřejmé, že trh si na aukce teprve zvyká a není zatím možné hodnotit, zda se aukce stanou impulsem pro další rozvoj kogenerace či jen další administrativní komplikací.
 
Výzva na individuální bonus
V prosinci 2019 též proběhla první výzva k předkládání žádosti o individuální bonus pro nová a významně modernizovaná zařízení nad 50 MW. 
Objem výzvy byl 36 TWh a jeho hodnota 4,3 mld. PLN. ERÚ oznámilo, že nebyla předložena žádná nabídka, která by splnovala požadavky stanovené zákonem a výzva byla tudíž neúspěšná. 
Radek Škoda , Ph.D.
ČVUT Praha
Radek Škoda je jaderný vědec, který získal licenci na 3 různé jaderné reaktory a je autorem mnoha patentů a odborných prací. Je profesorem jaderného inženýrství na NWU(JAR) a docentem na Polytechu v Petrohradu (Rusko), byl ředitelem Texas A&M Nuclear Science Center (USA).
V ČR působí na CIIRC ČVUT Praha a ZČU Plzeň, kde vede 9 doktorandů.
 
Název přednášky:
Teplátor
 
Centrální zásobování tepla (CZT) za pomoci použitého vyhořelého jaderného paliva (VJP) reaktorů VVER440, kde 55 použitých palivových kazet VVER440 dokáže produkovat 50 MWt na centrální vytápění velkého okresního města po 2 roky. Je to bezuhlíkatá technologie CZT s výkonem 50-200 MWt pro ekonomické využití VJP, kde cena tepla < 100Kč/GJ. Umožní vytopit 12 měst na 30 let, neboť z provozu JE Dukovany je v ČR cca 20 000 kazet VJP, každá v průměru má stale ještě 52 TJ využitelné tepelné energie. CAPEX 30 M EUR, OPEX 2M EUR/rok, životnost > 35 let. 
 
Robert Štefanec
NRG flex s.r.o.

Vyštudoval automatizáciu na FEI STU, už počas štúdia sa venoval energetike, od roku 1999 najskôr rozpočítaniu vykurovacích nákladov a od roku 2006 sa intenzívne venuje plastovým predizolovaným potrubiam. Spoločnosť NRG flex od roku 2010 prináša inovatívne riešenia v rámci prenosu tepla - nie nadarmo sa riadi heslom “Energia tečie cez nás”. V rámci flexibilných plastových predizolovaných potrubí sme posunuli hranicu až po teplotu 115 °C a tlak 16bar, čo v kombinácii s oceľovými predizolovanými potrubiami predstavuje unikátne inovatívne hybridné riešenie veľkých tepelných sietí nielen v mestách a priemyselných areáloch.

 

Název přednášky:
Rekonstrukce a výstavba v CZT – efektivní řešení v hybridním provedení s úsporou až 30 %

 

NRG flex sa zaoberá optimalizáciou pri rekonštrukciách a výstavbe v CZT. Možnosť znižovania teploty v potrubných rozvodoch sa stáva v posledných rokoch novým trendom. Toto spolu s novými termoplasticky zosilnenými rúrkami s aramidovým vlánkom, ktoré je možné použiť až do 115C a 16bar otvorilo nové možnosti pri optimalizácii návrhov tepelných sietí. Výsledkom zamyslenia sa nad kombináciou týchto možností pre prevádzku na pomedzí teplovod-horkovod (havarijná teplota do 115C a 16bar) sme zosumarizovali na konkrétnom prípade rekonštrukcie. Výsledkom je návrh hybridného riešenia - kombinácia oceľových predizolovaných tyčí pre dimenzie DN125 - DN300 a nahradenie dimenzií do DN100 flexibilnými plastovými predizolovanými potrubiami. Výsledok s úsporou tepla až 30% pri zámene materiálu z oceľových tyčí so zosilnenou izoláciou za plastové predizolované potrubia prekvapil a otvoril možnosti realizovať projekty rýchlejšie a efektívnejšie. Za kľúčové považujeme hlavne - výrazné zníženie tepelných strát rozvodu, násobné zníženie počtu spojov na trase, flexibilitu pri obchádzaní prekážok, asi 4násobné zrýchlenie montáže a užšie výkopy oproti  realizácii v oceli.

Ing. Milan Tomášek
RUMPOLD s.r.o.
1986-1991
Vysoká škola chemicko-technologická, Praha
 
1992-1995 Okresní úřad Rokycany, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství
 
1995-dosud Zaměstnanec firem skupiny RUMPOLD,
od roku 2001 zodpovědný za výrobu TAP
 
Název přednášky:
Zkušenosti s výrobou TAP
 • Historie výroby TAP v České republice
 • Výroba TAP ve firmě Rumpold
 • TAP jako zdroj biomasy
 • Provozní zkušenosti s výrobou TAP a jeho odbytem
 • Výhody a nevýhody náhradního paliva
 • Očekávání do budoucna
Ing. Jan Tůma
Ministerstvo životního prostředí
Jan Tůma vystudoval VŠE v Praze. Na Ministerstvu životního prostředí je vedoucím oddělení emisního obchodování; je zodpovědný za implementaci EU ETS v ČR a dalších tržních mechanismů na ochranu klimatu. Vyjednával revize evropských legislativních aktů v oblasti EU ETS a spolupracuje na nastavení pravidel Inovačního a Modernizačního fondu. 
 
Název přednášky:
Modernizační fond a prováděcí předpisy ke směrnici o emisním obchodování
 
Rokem 2021 začíná čtvrté obchodovací období v EU ETS. V přednášce zazní, jaká jsou nová pravidla emisního obchodování, jaké změny můžeme v příštích letech čekat a jaké jsou finanční nástroje na podporu nízkouhlíkových investic v energetice a průmyslu. 
Ing. Jaromír Vorel
ŠKO-ENERGO, s.r.o.

Vystudoval strojní fakultu ČVUT Praha.

Pracoval v energetice a chemii od roku 1980. Nejprve v Elektrárně Počerady, poté v Kuvajtu. Od roku 1995 do roku 2009 řídil projekty a provoz v oblasti technických plynů (kyslík, dusík, argon a vodík) ve společnosti Air Products ve střední a východní Evropě.
Mezi lety 2009 a 2013 byl ředitelem jednotky energetických služeb Unipetrolu RPA Litvínov, od roku 2013 je jednatelem společnosti Ško-Energo, generálního dodavatele energií pro Škodu Auto.
Je předsedou předsednictva Sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE/AEM).
 
Název přednášky:
Zelené plány ŠKO-ENERGO
 
 
Jsou stanoveny evropské i národní cíle v oblasti snižování produkce CO2 do roku 2050 a 2030. K těmto cílům se staví různě jak národní státy, tak i jednotlivé korporace a podniky.
Automobilka Škoda Auto se přihlásila k těmto cílům a chce dosáhnout CO2 neutrality do konce tohoto desetiletí.
Součástí tohoto programu je i dodávka všech druhů energií do výroby, dodávané firmou Ško-Energo, která bude CO2 neutrální již od roku 2026.
Přednáška představuje způsob a harmonogram dosažení tohoto cíle.
 
Robert Zagozdzon , M. Eng.
Blue Boson SE
Podnikatel, lídr a mentor. V letech 1995-2018 vybudoval skupinu společností, které využily příležitosti otevřeného evropského prostoru a postupné liberalizace právních předpisů, a to i v energetickém sektoru. 
Mezitím se rozhodl investovat úsilí do vývoje technologií nabízejících řešení problémů klíčových pro naši budoucnost. Ignorování těchto problémů totiž neohrožuje jen kvalitu života v budoucích letech, ale potenciálně přináší mimořádné náklady. Důležitou součástí jeho podnikatelského přístupu je snížení škodlivých emisí do vzduch a vody, nižší spotřeba paliva, méně skleníkových plynů a méně chemických látek.
Realizuje se také jako výzkumník v oblasti vnitřních vědomostí. Ve své vědecké práci se zaměřuje na svou vlastní vnitřní bytost. Používá experimentální metody na zkoumání různých oblastí lidského života a hledání pravdy. Zkoumá podnikání, lidské slabosti a vášně, osobní život, emoce, pocity a klima, v němž vznikají. Pravda je pro něj jediná věc, která přináší naplnění a úspěch ve všech oblastech života.
 
Název přednášky:
Enviromentální a nákladový měnič pravidel hry v úpravě vody, výrobě tepla a chladu a distribuci
 
Představíme revoluční přístupy k úsporám energií a ochraně životního prostředí. Kvantová fyzikální úprava kapalin, včetně zpracování vody bez použití chemikálií, které přináší dvouciferné úspory energie ve výrobě elektřiny a teplárenství a zmenšuje environmentální zátěž, bez potřeby investice ze strany klienta.
Mag. Heinrich Zeman
K&W Drive Systems / Rolls Royce Power Systems
Vzdělání:
Vysokoškolský diplom z ekonomie a informačních technologií na Vídeňské univerzitě, dále elektrotechnika, ekonomie a informační technologie na Technické univerzitě ve Vídni. 
 
Profesní kariéra: Zastával několik vedoucích pozic v oblasti výstavby průmyslových podniků a poskytovatelů energetických řešení, jako jsou AE&E Power Plant Systems GmbH / A-TEC Group a YARA Environmental Technologies (dříve Strabag Energietechnik).
Jako obchodní projektový manažer a manažer smluv a reklamací zodpovídal za významné mezinárodní projekty s investiční hodnotou až 850 EUR. K jeho klientům patřili klíčoví hráči na energetickém trhu jako RWE, swb, ESB International a Enerji SA.
Za svou profesní kariéru se staral o rozsáhlou řadu významných projektů, k nimž patří Petrobras v rafinérii RNEST, Pernambuco (BR), TAURON Power Plant Laziska (PL), ČEZ / VÍTKOVICE Power Engineering, Elektrárna Dětmarovice (CZ), BASF Ludwigshafen / Lurgi GmbH, Ludwigshafen (GER) .
V současnosti zastává pozici vedoucího BU Gas Gensets a kogeneračních jednotek pro K&W Drive Systems, strategického distributora Rolls Royce Power Systems v Rakousku i Střední a Východní Evropě.
 
Název přednášky:
Systém MICROGRID pro optimalizované řešení energií
 
V moderní energetice patří systém MICROGRID k nově vznikajícím infrastrukturám s výrazným potenciálem do budoucna. Koncept této tzv. mikrosítě nabízí možnost řešení hlavních problémů spojených s rozváděním energie distribučními systémy. Microgrid tvoří série distribuovaných generátorů (DG), která je schopna operativně dodávat zákazníkům elektrickou energii i v případě jejího nedostatku. Rychlá reakce na poptávku, efektivní hospodaření s energií, vysoce účinná distribuce. Značný nárůst spotřeby elektrické energie za současného zvýšeného počtu citlivé nebo kritické zátěže vede k příkrému vzestupu poptávky po elektrické energii v celosvětovém měřítku. Pro úspěšné fungování systému mikrogrid a jeho využití pro zdroje obnovitelné energie, k nimž patří například fotovoltaická pole, vodní a je třeba navolit správnou strategii řízení. V tomto technickém kontextu představíme mikrogrid systému Royce Roll Power s ohledem na systémové požadavky, včetně akumulátorových baterií, kogeneračních jednotek a komponent pro nouzové napájení.
Mgr. Andrea Žáková
Teplárna Písek, a.s.
Na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze vystudovala ochranu životního prostředí se zaměřením na ekologické syntézy, ochranu vody a odpady. Po ukončení studia byla přijata do Teplárny Písek, a.s. na pozici technického pracovníka – ekologa a pracovníka zabývajícího se odpadovým hospodářstvím. Její hlavní pracovní náplní bylo zajištění provozu teplárny v souladu s legislativou ochrany životního prostředí, zejména v oblasti znečištění ovzduší, ochrany vod, nakládání s odpady, nakládání s chemickými látkami, posuzování vlivů na životní prostředí, ochrany přírody a krajiny. Nedílnou součástí její práce je i administrace dotačních titulů realizovaných v programech OPŽP a OP PIK. V roce 2016 byla jmenována ředitelkou výše uvedené společnosti, přičemž stále působí i jako podnikový ekolog. 
 
Název přednášky:
Projekt nízkouhlíkové transformace Teplárny Písek, a.s.
 
Přednáška provede posluchačem vývojem malé městské teplárny za posledních 5 let s cílem snížit uhlíkovou stopu:
 • Tepelná koncepce města Písku – strategický dokument určující budoucí vývoj Teplárny Písek, a.s.
 • Rekonstrukce městské soustavy CZT, přechod z parovodu na horkovod
 • Ekologizace záložního zdroje Výtopna Samoty – změna palivové základny, hybridní kotel, současný provoz
 • Změny na základním zdroji Teplárna Písek – snížení celkového instalovaného příkonu, zkušenosti s průběhem procesu vystoupení z EU ETS a změny integrovaného povolení
 • Výstavba biomasového kotle
 • Realizace projektu Propojení soustav SZT v Písku za účelem úspor primární energie
 • Financování projektů
 • Budoucí podoba Teplárny Písek, a.s.