PŘEDNÁŠKY PREZENTOVANÉ 25.4.2017

Sborník - přednášky

» Stáhnout soubor (7.55 MB)

Katalog vystavovatelů a partnerů

» Stáhnout soubor (4.28 MB)

 


Níže uvedené sekce, případně jednotlivé přednášky jsou ke stažení na stránkách Teplárenského sdružení České republiky:

  • Sekce Klimaticko-energetický rámec 2030 a role tepláren ve světě chytrých sítí
  • Přednášky Jana Slavíka z MŽP a Pavla Frolky z ČEZ, a.s., v sekci Technika a technologie v teplárenství
  • Přednáška Martina Pavlase z VUT v Brně a Františka Hrdličky z ČVUT v Praze v sekci Odpady a jejich energetické využití
  • Část sekce Ekonomika provozu a rozvoje teplárenských soustav

 


TECHNIKA A TECHNOLOGIE V TEPLÁRENSTVÍ

Příběh fosilní energetiky

Přednášející: Pavel Noskievič, TU - VŠB Ostrava

Působí na TU- VŠB v Ostravě, kde se dlouhodobě věnuje energetice. Nejprve na Strojní fakultě, kde prošel řadou funkcí, od roku 1999 ve Výzkumném energetickém centru, které založil a do roku 2007 vedl. Věnuje se výzkumu a vývoji aktuálních energetických témat, upřednostňuje experimentální výzkum a vždy usiluje o uplatňování rozumu, což někdy nebývá snadné. Ve výzkumném energetickém centru pracuje dodnes jako odborný poradce, vychovává doktorandy a spolupracuje při řešení výzkumných projektů.

Anotace přednášky: Příběh fosilní energetiky
Spolehlivá a dostupná energie je základním kamenem (nejen) moderní společnosti. V průběhu celé moderní historie jsou základním zdrojem energie fosilní paliva a díky nim dosáhlo lidstvo stavu, ve kterém dnes blahobytně žijeme. Nejspíše z nespokojenosti blahobytných nedočkavců je v posledních desetiletích fosilní energetika odmítána a je tak zpochybňován obrovský pokrok v období tzv. karbonské ekonomiky. Jako záruka lepších zítřků se propaguje bezuhlíková energetika postavená na využívání obnovitelných zdrojů energie a vůbec přitom nevadí, že na pokrytí současných energetických potřeb obnovitelné zdroje nemají. Hlavním argumentem je posilování skleníkového efektu a nebezpečné globální oteplování, způsobené spalováním uhlíkatých paliv.

» Stáhnout soubor (3.74 MB)

Ekologický program Opatovice – od úspěšné realizace po další cíle

Přednášející: Stanislav Ondráček, Elektrárny Opatovice, a.s.

» Stáhnout soubor (4.51 MB)

Odsíření kotlů s prvky fluidní techniky malých a střeních výkonů

Přednášející: Matěj Obšil, UCHYTIL s.r.o.

Vystudoval fakultu stavební na VUT v Brně. Od roku 2005 pracuje ve firmě UCHYTIL s.r.o. nejprve jako projektant poté jako Hlavní Inženýr Projektu při výstavbě a rekonstrukci větších technologických celků. Má zkušenosti s návrhem, projektováním a uváděním do provozu parních a horkovodních kotlů na různá paliva nejen z České Republiky (Bruntál - 3x uhelný parní kotel o výkonu 1x4 a 2x8 t/h; Klatovy - uhelný parní kotel 11 t/h) , ale také ze zahraničí (horkovodní plynová kotelna o výkonu 36,5 MW v Birsku v Ruské Federaci a kombinované parní kotle (olej/plyn) o výkonu 2 x 80 t/h v Nile Sugar Company v Egyptě).

Anotace přednášky: Odsíření kotlů s prvky fludní techniky malých a středních výkonů
Příspěvek řeší problematiku suché aditivní technologie odsíření pro aplikaci na kotle s bublinkovou fluidní vrstvou spalující uhlí s tepelným příkonem do 50 MW, především ale pro příkony nižší do cca 10 MW, kde je nasazení kotlů s bublinkovou fluidní vrstvou nejtypičtější. Problematiku je nezbytné řešit zejména v návaznosti na stávající, budoucí i nově připravované emisní limity pro SO2, které se budou týkat kotlů o nižších výkonech. V příspěvku jsou detailně diskutovány vlivy provozních podmínek ve fluidních kotlích na účinnost odsíření, zejména vliv fluidačních podmínek, teploty fluidní vrstvy, koncentrace jednotlivých složek spalin ve fluidní vrstvě, distribuce síry v uhlí mezi popelovinou a hořlavinou, nebo vlastnosti přidávaného sorbentu. Vliv těchto podmínek je řešen jak z hlediska teoretického, tak z hlediska výsledků provozních zkoušek, prováděných na laboratorním, pilotním, i na reálném zařízení.

» Stáhnout soubor (2.94 MB)

Systémy Šok-Pulz-Generátory

Přednášející: Mirek Spicar, Explosion Power

Mirek Spicar vystudoval v Zurichu vysokou školu ETH (Federální insitut technologie) ze zaměřením na strojírenství a procesní techniku. Poté půsonil jako projektový manager v několika firmách zaměřených na zpracování odpadu a technologii tepelných zařízení. Ve své více než 35-leté praxi prošel všemi stádií vývoje investičních celků počínaje návrhem, koncepčním i detailním inženýringem, montáži, zprovozněním, prodejem i vedení firmy v Evropě i v zámoří. V současnosti provozuje poradenskou firmu pro tato odvětví techniky a zastupuje Explosion Power GmbH v České a Slovenské republice.
Explosion Power je Švýcarská firma která vyvíjí, vyrábí a prodává zařízení na automatické čištění spalovacích jednotek pomocí šokových pulzů (Šok-Pulz-Generátory - SPG). Tento švýcarský produkt je unikátním zařízením pro tento účel. který byl doposud s úspěchem instalován ve 300 jednotkách ve 20 zemích světa. V České Republice je jedna jednotka s úspěchem provozovaná ve spalovně komunálních odpadů Malešice, kde odstraňuje nánosy popílku v doposud problematické části kotle.

Anotace přednášky: Šok - Pulz - Generátory
Představení firmy Explosion Power jakož i SPG v jeho funkci a praktickém nasazení ve spalovacích jednotkách. Provozní exponát je vystaven během konference Dnů teplárenství a energetiky na stánku č.4 k prohlídce i odbornému poradenství. 

» Stáhnout soubor (10.79 MB)

Kontinuální měření rtuti

Přednášející: Michal Rejzek, SICK spol. s r.o.

Absolvoval Elektrotechnickou Fakultu ČVUT v oboru Automatizované technologické systémy. Po absolvování v roce 1989 se dále zabýval průmyslovou automatizací v závodě Mitas Praha. Po získaných zkušenostech v zahraničních společnostech OMRON a Rockwell Automation působí od roku 2008 ve společnosti SICK spol. s r.o. na pozici Sales engineer pro procesní automatizaci.

Anotace přednášky: Kontinuální měření rtuti
V současnosti jsou provozovatelé povinni měřit dioxiny a těžké kovy (například rtuť) jednorázově, většinou jednou ročně. S nástupem nových technologii a dostupnějším možnostem kontinuálního měření se v rámci BREF dokumentů připravuje legislativa, která provozovatelům velkých spalovacích zdrojů uloží povinnost provádět měření kontinuálně.
V současné době se emisní limit podle evropské direktivy IED 2010/75/EU pohybuje v hodnotách 50µg/m3. Předpokládá se ale zpřísnění limitů. V USA jsou v současnosti u nových zdrojů i 5µg/m3,

» Stáhnout soubor (13.43 MB)

State-of-the-art ochrana proti korozi či erozi

Přednášející: Daniel Spálenka, IGS Europe, s.r.o.

Business Development Director ve společnosti IGS Europe s.r.o.
Absolvent University of the Federal Armed Forces v Mnichově (tituly Dipl.-Ing., IMP a Dr. rer. pol.), Europauniversität Viadrina ve Frankfurtu (titul MBA).
Osm let působil jako důstojník německého letectva, a to na několika místech v Německu, Evropě a USA. Poté nastoupil do společnosti PRYM Consumer GmbH & Co.KG v Českých Budějovicích na pozici General Manager Operations. Od roku 2004 pracoval ve společnosti EvoBus Bohemia s.r.o., předního výrobce součástek pro autokary a autobusy značky Mercedes a Setra, jako Sales Director, mluvčí značky a manažer prodejní organizace. V roce 2011 působil krátce ve společnosti DURAG jako Sales Manager pro Východní Evropu, poté nastoupil u společnosti ALSTOM Power GmbH ve Stuttgartu jako Capture & Tendering Manager, a od roku 2013 jako Head of Industrial Boiler Sales. Od loňského roku je Director European Business Development ve společnosti IGS Europe, s.r.o., která zajišťuje Evropské obchodní a realizační zastoupení koncernu Integrated Global Services, zabývající se technologií žárových nástřiků jako systému ochranných produktů chránících kritické celky strategického významu před korozí a erozí.

Anotace přednášky: State-of-the-art ochrana proti korozi či erozi jako způsob prodloužení životnosti a snížení provozních nákladů kritických celků v České republice
Přednáška se zaměří na definici "Kritických faktorů úspěchu" a jejich aplikaci při výběru kovových žárových nástřiků, jako jedné ze základních podmínek pro zajištění kvality, i očekávaného a plánovaného výkonu, zejména u kotlů energetických celků. Vysvětleny budou jednotlivé faktory a jejich vliv na kvalitu ochranných žárových nástřiků.

» Stáhnout soubor (13.05 MB)

Energoblok na biomasu - kombinovaná výroba tepla a elektřiny z ORC turbíny

Přednášející: Josef Géba, B:POWER

Josef Géba vystudoval VUT v Brně obor kybernetika, automatizace a měření. Od roku 2007 působil ve společnosti B:TECH na pozicích projektový a obchodní manažer, v roce 2011 přešel do sesterské společnosti B:POWER, kde zastává funkci obchodního ředitele a člena představenstva. Byl od počátku u formování této společnosti, která se zaměřuje výhradně na implementaci a servis ORC technologií v nejrůznějších oblastech průmyslu a energetiky. Ve společnosti je zodpovědný za řízení obchodu a marketing.

Anotace přednášky: Energoblok na biomasu - kombinovaná výroba tepla a elektřiny z ORC turbíny ORC je zkratka pro Organický Rankinův Cyklus. V případě Energobloku na biomasu využívá ORC jednotka jako vstupního media spalin z teplovzdušného kotle (hořáku) na biomasu. Spaliny ve výměníku (evaporátoru) ohřívají provozní medium ORC systému a dochází k velké expanzi na lopatkách turbíny. Tím celý systém začne vyrábět elektrickou energii. Přebytečné teplo z chlazení se následně využívá jako užitečné teplo pro vytápění budov, sušáren apod. Podle typu použití Energoblok využívá systémy ORC od společnosti Triogen nebo DURR.
Energoblok je určen pro obce a společnosti (převážně dřevozpracující závody), tedy především:
- Obecní kotelny a výtopny napojené na centrální zásobování teplem (většinou obce do 20 000 obyvatel)
- Dřevozpracující závody (pro provoz sušáren apod.)

» Stáhnout soubor (5.61 MB)

Distribuovaný sběr dat a synergie mezi energetikou a teplárenstvím

Přednášející: Bedřich Beneš, ModemTec s.r.o.

Ing. Bedřich Beneš je manažerem pro strategické řízení a plánování společnosti ModemTec s.r.o. a odborníkem na oblast Smart Grids. V letech 2002-2010 byl starostou Sezimova Ústí, členem dozorčí rady podniku pro distribuci tepla a jednatelem Vodárenské společnosti Táborsko. Je autorem a spoluautorem několika desítek patentů a průmyslových vzorů ze strojírenské oblasti.
Kontakt: bedrich.benes@modemtec.cz, tel. 776 611 659

Anotace přednášky: Distribuovaný sběr dat a synergie mezi energetikou a teplárenstvím
V přednášce bude krátce představena společnost ModemTec. Podíváme se poněkud jiným pohledem na pojmy, jakými jsou např. Smart City či Inteligentní dům. Nalezneme rovněž společný průnik mezi Smart City a Smart Grid. V přednášce popíšeme společnou strukturu přenosu dat jak z lokálního, tak z distribuovaného pohledu. Krátce představíme i klíčové symboly reprezentující kyber bezpečnost a také praktickou aplikaci strukturovaného sběru dat.
Popíšeme rizika současné energetiky ve vztahu k dopadům penetrovaných zdrojů na distribuční soustavu a také možný nástroj, který tyto negativní dopady dokáže alespoň částečně minimalizovat. Na závěr přednášky bude prezentováno ověřené technické řešení, které podporuje jak snížení negativních dopadů na energetickou síť, tak i synergický efekt využití již vybudované datové cesty.

» Stáhnout soubor (8.05 MB)

PÉČE O ZÁKAZNÍKA V TEPLÁRENSTVÍ

Instalace nových regulačních prvků do domů

Přednášející: Roman Mikulenka, ECOONE CZECH, s.r.o.

V energetice se pohybuje od roku 1996, v roce 1998 se stal energetickým auditorem a poradcem EKIS 1998-2001, 2016-2017. Od roku 1996 se specializuje na tepelná čerpadla a regulace topných soustav. Je spoluautorem regulačního systému QueryTherm®.

» Stáhnout soubor (1.17 MB)

Biodiverzita a péče o zákazníky

Přednášející: Pavel Kolář, Veolia Energie ČR, a.s.

• Pavel Kolář ukončil v roce 1982 studium na strojní fakultě VŠB v Ostravě a v roce 1998 získal titul Bc. v oboru právo a podnikání na právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně.
• V letech 1982-1992 pracoval v Sigmě Olomouc, kde začínal na pozici dělníka a končil na pozici hlavního technologa. Od roku 1992 doteď působí v energetice.
• V letech 1992-2008 zastával funkci ředitele akciové společnosti Olterm Olomouc, v letech 2008-2014 pak působil coby výkonný ředitel ve společnosti Veolia Energie Mariánské Lázně.
• V roce 2014 byl ve Veolii jmenován do funkce náměstka obchodního ředitele pro portfolio pro Českou a Slovenskou republiku.

» Stáhnout soubor (1.05 MB)

Zkušenosti s aplikací zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelné energetice

Přednášející: Stanislav Janiš, Slovenský zväz výrobcov tepla

Absolvent Stavebnej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach a Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity. Stavbyvedúci, námestník riaditeľa Univerzitnej nemocnice v Martine, prednosta Mestského úradu v Martine, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, člen a predseda Výboru Národnej rady SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Od roku 2012 konateľ poradenskej spoločnosti ENJA, s.r.o., (oblasť energetiky, teplárenstva, obnoviteľných zdrojov a regulácie), šéfredaktor energetického portálu OENERGETIKE.SK, od roku 2014 generálny sekretár Slovenského zväzu výrobcov tepla so sídlom vo Zvolene.

Anotace přednášky: Zkušenosti s aplikací zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelné energetice
Celá filozofia návrhov zástancov na rozkladu systémov CZT je založená na pekne znejúcom „argumente“: „dajme ľuďom slobodu, nech sa sami rozhodnú, aké vykurovanie chcú, lebo nikto im predsa nemôže hovoriť do vecí, ktoré sa týkajú len ich“. Takto postavená „téma“ znie veľmi jednoducho, pochopiteľne a jednoznačne. Lenže ak sa bližšie pozrieme na celú problematiku, tak zistíme, že to vôbec nie je také jednoduché, jednoznačné a predovšetkým, že dôsledky rozhodnutia malej skupiny ľudí musí znášať oveľa väčšia skupina občanov.
A dôsledky sú predovšetkým finančné, ekologické a bezpečnostné. Skôr ako sa pripustí anarchia vo výstavbe domových a bytových kotolní v systéme CZT, by si kompetentní mali položiť a odpovedať aspoň na niekoľko otázok:
• Má byť teplárenstvo skutočne sieťovým odvetvím, v ktorom podmienky trhu nahrádza regulátor, alebo sa jedná o trhové prostredie bez nutnosti regulačných pravidiel?
• V koho záujme má byť, aby nebol rozkladaný centrálny systém zásobovania teplom? Ak je to len „podnikateľský“ záujem dodávateľa tepla, čo sa stane, ak ten svoj záujem stratí?
• Čo sa stane s odberateľmi tepla, ktorý zostanú pripojení na CZT, ale rozkladom systému sa cena tepla neúnosne zvýši alebo dodávateľ tepla vráti licenciu, lebo systém CZT sa stal neudržateľný?
• Je prijateľný argument odpájajúceho sa odberateľa, že má právo sa odpojiť, lebo dopláca na tých, ktorí sa odpojili pred ním? Kto zastaví túto špirálu?
• Po anarchii v odpájaní sa od systémov CZT budú nasledovať požiadavky na vlastnú studňu, žumpu, elektrocentrálu ...? Lebo aj voda, aj elektrina sú dnes sieťové odvetvia, kde podmienky trhu nahrádza regulátor.

» Stáhnout soubor (546 kB)

Jak předcházet nespokojenosti svých zákazníků - aneb předběhněte neseriózní nabízeče plynových kotel

Přednášející: Pavel Kocián, WILKOP - trade, spol. s r.o.

Vzdělání: Vysoké učení technické v Brně, fakulta elektrotechnická, obor: Technická kybernetika
Zaměstnání: WILKOP – trade, spol. s r.o.
Autor patentů:
patent č. 283766 – Způsob pulzní regulace vytápění
patent č. 288948 – Způsob vytápění objektů s tepelnou injektáží
patent č. 306284 - Způsob regulace vytápění v závislosti na tepelné ztrátě a tepelných ziscích

Anotace přednášky: Jak předcházet nespokojenosti svých zákazníků - aneb předběhněte neseriózní nabízeče plynových kotelen a tepelných čerpadel
Odpojení od CZT je závažné rozhodnutí, které neučiní majitelé bytových domů ze dne na den. Je to dlouhodobý proces, během kterého je možné takovéto rozhodnutí zvrátit. Pokud se zabýváte myšlenkou jak předcházet nespokojenosti svých zákazníků a jejich snaze o odpojování od CZT, je potřeba znát hlavní důvody a jejich motivaci k takovému činu.
S vlastníky je potřeba komunikovat a zdůrazňovat veškerá rizika plynoucí s osamostatněním a zodpovědností, která jím takovýmto krokem vzniká. Je potřeba, aby znali veškeré náklady vstupující do kalkulace ceny tepla a neporovnávali jen cenu energetických médií.
Trendy ve světě jsou právě obrácené a výhody CZT si uvědomuje celá řada měst a obcí, ale dodavatelé musí se svými zákazníky budovat dlouhodobé pozitivní vztahy a zdůrazňovat, že tu nejsou proto, aby lidem „tahali“ peníze z kapes, ale aby jim dodávali tzv. „Teplo bez starostí“
- Přednosti a nevýhody současných systémů CZT.
- Výhody a nevýhody decentralizovaných zdrojů tepla.
- Příkladová studie porovnání CZT s decentralizovaným zdrojem tepla.
- Faktory ovlivňující přechod na decentralizovaný zdroj tepla.
- Jak předcházet nespokojenosti zákazníků s cílem zachování soustavy CZT
- Jaké služby nabídnout svým zákazníkům.

» Stáhnout soubor (1.9 MB)

Dlouhodobé partnerství se zákazníky (věrnostní program ve Studénce)

Přednášející: Libor Stuchlík, POWGEN a.s. – člen skupiny MVV Energie CZ

Libor Stuchlík, absolvent oboru Elektrotechnologie na VUT Brno, působí ve skupině MVV Energie CZ od roku 2001. Oblastí jeho působení je výroba a rozvod tepla a výroba elektrické energie. Od roku 2008 je předsedou představenstva společnosti POWGEN a.s., kde zodpovídá za celkovou strategii, techniku, obchod a péči o zákazníky. K nejvýznamnějším projektům, na kterých se podílel, patří instalace 14 kogeneračních jednotek v provozech skupiny MVV o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 23 MW. Nadále je zodpovědný za chod těchto kogeneračních jednotek.

Anotace přednášky: Dlouhodobé partnerství se zákazníky (věrnostní program ve Studénce)
Příspěvek seznámí účastníky s unikátním projektem věrnostního programu pro zákazníky dodavatele tepla na příkladu malé rozvodné soustavy ve Studénce. Do programu se během roku 2016 zapojilo 80 % zákazníků společnosti POWGEN z řad domácností. Tato jistota v podobě víceletých odběrů umožňuje společnosti účinně rozvíjet síť centrálního zásobování teplem a vytvářet energetické úspory.

» Stáhnout soubor (3.58 MB)

Péče o zákazníky v rozsáhlých CZT

Přednášející: Tomáš Sluka, Pražská teplárenská a.s.

Vystudoval ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské – technické university Ostrava, obor ekonomika a právo v podnikání. Od roku 2006 se pohybuje na manažerských pozicích v sektoru energetiky a získal řadu zkušeností s operativním řízením firem, nastavováním firemních procesů, implementací nových systémů a změnovým managementem.
Mezi lety 2006 – 2011 působil na finančních a finančně-obchodních pozicích ve skupině MVV Energie CZ. Od roku 2011 je aktivní ve skupině EP Energy, aktuálně zastává post obchodního ředitele v Pražské teplárenské a zároveň ředitele pro obchod s teplem v Elektrárně Opatovice, a.s.

» Stáhnout soubor (15.01 MB)

Pohled družstva na vztah dodavatel tepla a klient

Přednášející: Martin Hanák, Svaz českých a moravských bytových družstev

Vystudoval ČVÚT, Fakultu stavební, profesně se v oblasti bydlení pohybuje od roku 2000.
Funkce: ředitel metodického odboru Svazu českých a moravských bytových družstev.
Svaz českých a moravských bytových družstev (SČMBD): Svaz sdružuje cca 627 bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek, která vlastní či spravují cca 650 000 bytových a nebytových jednotek, což je 18% všech bytů v ČR. V převažující části se jedná o byty v panelových domech, kde bytová družstva zajišťují komplexní opravy a zateplení objektů. Mimo správy vlastních bytů, kterých je cca polovina, bytová družstva spravují i byty měst a obcí a dalších více než 12 000 společenství vlastníků jednotek. SČMBD je tak největším organizovaným správcem bytového fondu v ČR.

Anotace přednášky: Pohled družstva na vztah dodavatel tepla a klient
Odběratel tepla, ať už BD či SVJ, velké či malé, musí být brán dodavatelem jako skutečný partner a především zákazník a klient, ne jako vazal, jak se tomu v mnoho případech děje. Základem dobrého vztahu mezi dodavatelem a klientem je oboustranná komunikace. Mělo by být snahou dodavatele tepla objasnit klientům aktuální postavení tepláren na trhu s teplem. Je třeba, aby si dodavatelé tepla uvědomili, že jsou jejich stávající zákazníci pod tlakem mnoha firem nabízejících odpojení od CZT. Je nutno konstatovat, že ve většině případů náhradní či „alternativní“ řešení existuje. I přes tuto skutečnost je z pohledu SČMBD prvotní snaha o zachování stávajících systémů CZT. Ovšem za předpokladu kvalitních služeb a konkurenceschopné a řádně doložené ceny.

» Stáhnout soubor (387 kB)

Zákaznická komunikace a nabídka doplňkových služeb

Přednášející: Vlastimil Sucháček, Teplárny Brno, a.s.

Od roku 2015 zastává funkci obchodního ředitele ve společnosti Teplárny Brno, a.s., před rokem byl jmenován členem představenstva této společnosti. Vystudoval obor podniková ekonomika a management, jeho profesní dráha je od počátku spjata s energetikou. Mimo jiné působil jako poradce v programu Ministerstva průmyslu a obchodu zaměřeného na podporu zavádění energetických úspor a OZE. V letech 2011 – 2015 postupně zastával pozice Business Development manažer a Senior manažer obchodu a marketingu ve společnosti E-on servisní s.r.o., následně Ředitel divize energetika ve společnosti ENERG-SERVIS a.s. V Teplárnách Brno se podílí na tvorbě a kontinuitě dlouhodobého podnikatelského plánu společnosti, řídí obchodní politiku a marketingovou strategii. Je zodpovědný za udržení a rozvoj pozic společnosti na trhu s energiemi a posílení spokojenosti a loajality zákazníků.

Anotace přednášky: Zákaznická komunikace a nabídka doplňkových služeb
Informovaný zákazník, s nímž se otevřeně komunikuje a dlouhodobě se o něj pečuje, je zákazníkem spokojeným, a tedy loajálním. Z jedné strany je proto nutné klást důraz jak na včasné předání aktuálních informací zákazníkům, tak na cílenou edukaci posilující jejich povědomí o výhodnosti centrální dodávky tepla i spolehlivosti a prospěšnosti samotného dodavatele. V případě, že dojde k nabídce prodejců alternativních zdrojů tepla, loajální zákazník, který je vybavený argumenty, si mnohdy neúplné či lživé informace proti CZT dokáže „přebrat“ a nemá důvod se odpojovat.
Z druhé strany je však neméně důležité zajistit, aby probíhala i otevřená komunikace ze strany zákazníků k dodavateli tepla. Pokud se obchodní manažer včas dozví o případné hrozbě na odběrném místě, je snazší se zákazníkem navázat komunikaci a dohodnout se na řešení situace, která vedla k nespokojenosti. Včasným jednáním tak lze eliminovat i například zvažované odpojení od CZT.
Pro spokojenost zákazníků je však neméně důležité také kontinuální zkvalitňování stávajících služeb a především rozšiřování portfolia o nové služby, které do budoucna umožní pokrytí veškerých energetických potřeb zákazníků. Pouhá dodávka tepla v současnosti totiž nestačí – zákazníci očekávají komplexní službu, jejímž benefitem bude maximální komfort s minimem starostí.

» Stáhnout soubor (1.09 MB)