PŘEDNÁŠKY PREZENTOVANÉ 26.4.2017

Sborník - přednášky

» Stáhnout soubor (7.55 MB)

Katalog vystavovatelů a partnerů

» Stáhnout soubor (4.28 MB)

 


Níže uvedené sekce, případně jednotlivé přednášky jsou ke stažení na stránkách Teplárenského sdružení České republiky:

  • Sekce Klimaticko-energetický rámec 2030 a role tepláren ve světě chytrých sítí
  • Přednášky Jana Slavíka z MŽP a Pavla Frolky z ČEZ, a.s., v sekci Technika a technologie v teplárenství
  • Přednáška Martina Pavlase z VUT v Brně a Františka Hrdličky z ČVUT v Praze v sekci Odpady a jejich energetické využití
  • Část sekce Ekonomika provozu a rozvoje teplárenských soustav

 


ODPADY A JEJICH ENERGETICKÉ VYUŽITÍ

Oběhové hospodářství v ČR a nové směrnice EU v odpadech

Přednášející: Jan Maršák, Ministerstvo životního prostředí

Absolvent doktorského programu na Fakultě technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a bakalářského programu na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2003 působí na Ministerstvu životního prostředí (MŽP) v různých pozicích. V současnosti zastává pozici zástupce ředitele odboru odpadů MŽP. V rámci odborné činnosti publikoval řadu článků a publikací zejména k tématu integrované prevence (IPPC), integrovaného registru znečišťování (IRZ) a odpadového hospodářství v České republice. Zaměřuje se na problematiku oběhového hospodářství.

Příspěvek se zaměří na poskytnutí aktuálních informací o projednávání tzv. balíčku k oběhovému hospodářství (circular economy), který je považován za stěžejní aktivitu Evropské komise nejen v oblasti životního prostředí. Evropská komise předložila nový balíček k oběhovému hospodářství na konci roku 2015. Balíček se skládá z nelegislativní a legislativní části.

EK chce v novém balíčku vymezit širší kontext oběhového hospodářství – v doprovodném sdělení se proto zaměřila na výrobní fázi, design výrobků, opravitelnost výrobků, spotřební fázi, zelené veřejné zakázky, odpadové hospodářství, trh s druhotnými surovinami, prioritní oblasti (plasty, potravinový odpad, stavební a demoliční odpad, kritické suroviny, biomasa a bioprodukty), inovace a investice, monitoring oběhového hospodářství a indikátory.
 

» Stáhnout soubor (2.29 MB)

Shrnutí posledního vývoje odpadového hospodářství a výhled k možnostem dalšího využití odpadů

Přednášející: Petr Havelka, Česká asociace odpadového hospodářství

Ing. Petr Havelka se narodil v Olomouci v roce 1980. Vystudoval obor Odpady a jejich využití na ČZU v Praze, dále studoval na Univerzitě Vitus Bering v Dánsku. Při a po škole se krátce věnoval PR managementu v renomované reklamní agentuře. Následně nastoupil na cestu odborné praxe v oboru odpadového hospodářství, a to na pozici inspektora na České inspekci životního prostředí (ČIŽP) na oblastím inspektorátu v Praze. Po dvou letech přešel na ředitelství ČIŽP, kde vykonával funkci ředitele odboru odpadového hospodářství a po-té i náměstka ústředního ředitele ČIŽP. Je častým autorem článků v odborném tisku, je členem Rady pro odpadové hospodářství ČR, byl členem Rozkladové komise ministra ŽP, Ústřední nákazové komise ČR a dalších odborných orgánů. Na ČIŽP působil celkem 8 let. Následně se v roce 2012 na základě výběrového řízení stal výkonným ředitelem České asociace odpadového hospodářství, kde působí do současné doby.
Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je největší oborovou asociací, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů. Členové ČAOH mají většinový podíl na trhu nakládání s odpady v ČR s ročním obratem přes 20 mld. Kč. Za jeho působení se ČAOH stala významným prvkem a partnerem k diskuzi v sektoru odpadového hospodářství. Za ČAOH Ing. Havelka v současné době prosazuje a hájí principy volného trhu a zdravého konkurenčního prostředí v OH a dále různé možnosti energetického a materiálového využití odpadů.

» Stáhnout soubor (5.51 MB)

Pohled obcí na problematiku odpadů a jejich energetické využití

 Přednášející: Pavel Drahovzal, Svaz měst a obcí České republiky

» Stáhnout soubor (690 kB)

Slasti a strasti projektu ZEVO v povolovací fázi

Přednášející: Steffen Thomas Zagermann, TEREA Cheb s.r.o.

V roce absolvování Ústavu procesního a ekologického inženýrství na VÚT v Brně v roce 1993 prošel pracovními pozicemi u několika dodavatelů technologií pro energetiku, aby nakonec změnil profesní zaměření na provoz energetických zařízení. V současné době pracuje mimo jiné ve společnosti TEREA Cheb s.r.o. jako jednatel a také pedagogicky působí na vysoké škole v rámci předmětu Technická termodynamika.

Anotace přednášky: Slasti a strasti projektu ZEVO v povolovací fázi
Přednáška představuje projekt ZEVO malé zpracovatelské kapacity v Chebu a jeho včlenění do sítě CZT Chebu. Dále ve stručnosti seznamuje s aktuálním stavem projektu - zhodnocení zkušeností v rámci EIA, územního a stavebního řízení. 

» Stáhnout soubor (7.21 MB)

Pohled TS ČR na problematiku energetického využití odpadů

Přednášející: Martin Hájek, Teplárenské sdružení ČR

» Stáhnout soubor (556 kB)

Spalování čistírenských kalů

 Přednášející: Ondřej Beneš, VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

» Stáhnout soubor (6.84 MB)

Směsný komunální odpad - srovnání technologií nakládání s odpady

Přednášející: Milan Chromík, VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

» Stáhnout soubor (6.8 MB)

Spalovna nemocničního odpadu za 230 dní

Přednášející: Marek Filip, EVECO Brno s.r.o.

Vzdělání:
2002 – 2009 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství (Ing.)
2005 – 2012 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství (Ph.D.)
Další dovednosti: Práce na PC, AutoCAD, Solid Works, MS Office
Současná pozice: Project manager
Počet let ve firmě: 11 (od roku 2006)
Klíčové kvalifikace:
- vedení týmu lidí pracujících na realizaci projektu
- vytváření a kontrola projektové dokumentace (elektro, strojní, stavební)
- zkušenosti s uváděním do provozu technologických celků
- schopnost pracovat v mezinárodním týmu, schopnost řešit konflikty
- 3 roky zkušeností s prací pro Českou rozvojovou agenturu
- zkušenosti s přípravou nabídek
- 7 roků zkušeností s přípravou technické části kontraktů
Pozice v projektu: odborný konzultant, projektový manažer

Anotace přednášky: Spalovna nemocničního odpadu za 230 dní
EVECO Brno na den sv. Valentýna - 14. 2. 2017 po pouhých 230 dnech od podpisu SoD předala Fakultní nemocnici v Hradci Králové do provozu nejmodernější spalovnu nemocničního odpadu v ČR. Hlavní motivací zásadní rekonstrukce, při které byla kompletně obměněna celá technologie spalovny, bylo:
• Navýšení zpracovatelské kapacity na dvojnásobek původní hodnoty. Ta tak nově činí 350 kg/h při ročním pracovním časovém fondu 5400 hod. Vzhledem k použité technologii však existuje reálný předpoklad možného navýšení ročního pracovního fondu až na hodnotu 7000 hod.
• Zásadní kvalitativní posun v obsluze a řízení spalovny vzhledem k infekční povaze spalovaného odpadu. Nově obsluha vyjma manipulace s uzavřenými kontejnery či obaly vůbec nepřichází do styku se samotnými odpady, ani se zbytky po spalování ani ostatními rezidui (např. z čištění spalin).
• Zachování utilizace tepla spalin v původní podobě, kdy vyráběná pára je využívána v provozu nemocnice k technologickým účelům – sterilizace, prádelna.
• Bezprašný výpad popela z pece a transport popelovin do velkoobjemového popelového kontejneru.

» Stáhnout soubor (21.03 MB)

EKONOMIKA PROVOZU A ROZVOJE TEPLÁRENSKÝCH SOUSTAV

Čím budeme topit, malé a střední teplárny - výsledky analýzy ekonomičnosti tepelných zdrojů

Přednášející: Tomáš Drápela, Plzeňská teplárenská, a.s.

Vzdělání: 1982-1986 Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
Pracovní zkušenosti po absolvování studia: Dva roky po studiu působil na VŠST v Liberci jako samostatný vědecký pracovník. V letech 1988 - 1995 jako programátor analytik v různých obchodních společnostech. V roce 1996 nastoupil jako samostatný ekonom do společnosti Plzeňská teplárenská, kde nejprve od roku 1997 zastával funkci finančního ředitele a od roku 2002 zastává funkci generálního ředitele a předsedy představenstva. Je místopředsedou výkonné rady Teplárenského sdružení ČR, členem výboru WEC/CME – Energetický komitét ČR a členem představenstva ČSZE – Český svaz zaměstnavatelů v energetice.

» Stáhnout soubor (868 kB)

Legislativní smršť ohledně zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Přednášející: Jan Lehký, Kinstellar

Jan Lehký je Managing Associate v pražské kanceláři Kinstellar. Jan se specializuje na právo nemovitostí, správní právo a právo životního prostředí se zaměřením na výstavbu velkých průmyslových a infrastrukturních projektů. Jan má rovněž zkušenosti v oblasti energetického práva, přímých zahraničních investic, práva obchodních společností a soudních sporů a arbitráží. Jan poskytuje právní poradenství společnosti Nexen Tire Corporation ohledně její investice do výrobního závodu na pneumatiky v České republice (jde o třetí největší přímou zahraniční investici), zejména ohledně povolovacího procesu a výstavby. Jan poskytoval právní poradenství dalším zahraničním nebo lokálním klientům ohledně povolovacích řízení a výstavby projektů (průmyslových, komerčních a rezidenčních), jako např. Hyundai Mobis, Ingersoll-Rand, Shawmut, Inteva, Prologis, Tesco, Kajima, Kimberly-Clark, Strabag, Hochtief, PPF, J & T Real Estate. Jan dále radil NET4GAS ohledně povolovacích procesů týkajících se plynovodu STORK II. Jan rovněž získal právní zkušenosti v zahraničí u přední holandské advokátní kanceláře De Brauw Blackstone Westbroek. Jan vystudoval Západočeskou univerzitou v Plzni. Jan udržuje úzké vztahy s veřejnými subjekty podílejícími se na tvorbě povolovacích procesů v České republice. Jan byl členem meziresortní pracovní skupiny vedené Ministerstvem pro místní rozvoj k novelizaci stavebního zákona. Jan předsedá legislativní pracovní skupině pro povolovací procesy ve Sdružení pro zahraniční investice AFI, je členem legislativní nemovitostní pracovní skupiny při Americké obchodní komoře v České republice a členem odborné pracovní skupiny při Ministerstvu průmyslu a obchodu k novelizaci zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Jan hovoří česky a anglicky.

Přednášející: Michal Forýtek, Kinstellar

Michal Forýtek je seniorním advokátem v pražské kanceláři Kinstellar, kde působí od roku 2008. Michal se specializuje na právní regulaci v oblasti energetiky a soutěžní právo. Dále se zabývá problematikou veřejných zakázek a státní podpory. Po ukončení studií na Masarykově univerzitě v Brně absolvoval zahraniční studijně-pracovní stáž v Austrálii, Sydney. Michal poskytoval poradenství mnoha významným klientům mezi něž patří E.ON, RWE, EnBW, Borealis Infrastructure Management, Allianz Capital Partners, Engie, Statkraft, Pražská energetika, Goldman Sachs, BMW, Deutsche Bank, InBev, Teplárenské sdružení ČR, NET4GAS, Anglo American, Zentiva nebo Siemens v různých záležitostech týkajících se mimo jiné regulatorních aspektů obchodování s elektrickou energií a plynem, přepravy a uskladňování plynu včetně cenové regulace prováděné Energetickým regulačním úřadem nebo výstavby, provozu a podpory obnovitelných zdrojů energie a jiných energetických zařízení. Michal se rovněž podílel na poradenství v souvislosti s akvizicí společnosti NET4GAS, provozovatele přepravní soustavy, konsorciem společností Borealis Infrastructure Management a Allianz Capital Partners, které zahrnovalo řešení komplexních regulatorních otázek české a evropské energetické regulace. V nedávné době se Michal rovněž podílel na poradenství v souvislosti s realizací projektu Polsko - českého propojení společností NET4GAS. Michal přednáší na seminářích a konferencích o energetice. Michal hovoří česky a anglicky.

Anotace přednášky: Legislativní smršť ohledně zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a její praktické dopady
Prezentace představí hlavní body čtyř novel zákona o posuzování vlivů na životním prostředí, které byly v poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednávány v posledních dvou letech. Prezentace popíše především tzv. infringmentovou novelu, která zavedla přísné požadavky do procesu posuzování vlivů na životní prostředí (zavedení závazného stanoviska, zformalizování zjišťovacího řízení, rozšíření přístupu veřejnosti do povolovacích řízení, zavedení tzv. coherrence stamp atd.), novelu o prioritních dopravních stavbách, novelu stavebního zákona, která integruje řízení o posuzování vlivů na životní prostředí do územního řízení nebo společného řízení s cílem urychlit tato řízení a konečně tzv. transpoziční novelu, která na jednu stranu zpřísňuje požadavky v procesu posuzování vlivů na životní prostředí v souladu s nedávnou novelizací směrnice EIA a na druhou stranu zmírňuje některé požadavky, které byly dříve přijaty přísněji nad rámec směrnice EIA.

» Stáhnout soubor (4.06 MB)

Hlavní faktory ovlivňující ekonomiku projektů dálkových rozvodů tepla a chladu

Přednášející: Michal Vimr, Uponor Infra Fintherm a.s.

Michal Vimr je od roku 2008 ředitelem společnosti zabývající se výrobou a prodejem předizolovaného potrubí pro teplárenství. Vystudoval ČVUT v Praze, obor životní prostředí. Svou profesní karieru zahájil v technickém rozvoji plynových kotlů. Po krátké přestávce, kdy pracoval pro automobilový průmysl, se vrátil do teplárenského oboru, kde působí dodnes.

Anotace přednášky: Hlavní faktory ovlivňující ekonomiku projektů dálkových rozvodů tepla a chladu
Cílem přednášky je seznámit posluchače s možnostmi, jak zlepšit ekonomiku projektů dálkových rozvodů tepla a chladu, a to od fáze projektu, přes klíčové faktory ovlivňující kvalitu instalace až po následný provoz, s ohledem na délku životnosti potrubí.

» Stáhnout soubor (14.24 MB)

Praktické zkušenosti s ověřováním měřidel tepla

Přednášející: Vladislav Šmarda, ENBRA, a.s.

Absolvent oboru Elektrotechnologie na VUT Brno, od roku 1997 působí ve společnosti ENBRA, nyní ve funkci ředitele provozu zkušeben a vedoucí Autorizovaného metrologického střediska K56 pro ověřování měřidel tepla a jejich členů. Je autorem a spoluautorem návrhu i konstrukce zkušebních zařízení v laboratořích průtoku a tepla. Jako odborný konzultant a manažer metrologických projektů se podílel na výrobě a zprovoznění zkušebních zařízení. Ve funkci manažera kvality zaváděl a udržoval systémy řízení v laboratořích společnosti ENBRA a v laboratořích zákazníků v ČR i v zahraničí.

Anotace přednášky: Praktické zkušenosti s ověřováním měřidel tepla
Přednáška seznámí posluchače s praktickými zkušenostmi s ověřováním měřidel tepla v oblasti legislativní, technické a metrologické a ukáže nejčastější příčiny zamítnutí ověření měřidel tepla.
 

» Stáhnout soubor (13.18 MB)

Energetická a ekonomická efektivita výroby a distribuce tepla v CZT - pomůže pokročilá regulace?

Přednášející: Jiří Cígler, Feramat Cybernetics

Jiří Cígler je od roku 2013 jednatelem společnosti Feramat Cybernetics. Do této doby se věnoval výzkumu v oblasti prediktivní regulace na bázi modelu pro energetické systémy budov. Pracoval na prestižních světových pracovištích, mimo jiné i na ETH Zurich. Na firemní úrovni zaznamenal několik úspěšných instalací prediktivního řízení vytápění budov, výroby tepla a plánování provozu technologií v prostředí dynamických cen, akumulací a s více zdroji.

Anotace přednášky: Energetická a ekonomická efektivita výroby a distribuce tepla v CZT: pomůže pokročilá regulace? Cílem provozovatele teplárny by mělo být s co nejmenšími náklady na výrobu a distribuci dodat koncovým zákazníkům potřebný tepelný výkon při dodržení všech parametrů. Tato optimalizační úloha má pro konkrétní technologii relativně jednoduché řešení v případě, že se v systému nevyskytují významná dopravní zpoždění, větší akumulační prvky, více zdrojů s různou účinností výroby anebo se systém nenachází v prostředí dynamických cen elektrické energie.
V poslední době se ale více a více objevují systémy, kde se s těmito prvky setkáváme a je nutné se uvedenou „komplikovanější“ otázkou zabývat. Pokročilá regulace (například typu prediktivní regulace na bázi modelu – MPC) dokáže tento problém velmi dobře vyřešit. Pro optimální provozování je ovšem nutné zajistit dostatečně kvalitní datovou infrastrukturu. Např., pokud je cílem dodat na konkrétní předávací stanici v daný čas výkon s určitými parametry, je nutné mít online přístup alespoň na hlavní datové body předávací stanice. Klíčové je data dostatečně často ukládat a následně je porovnávat, analyzovat, vytvářet modely (např. typického odběrového diagramu) a využívat tyto modely v algoritmu pokročilé regulace. V příspěvku budou uvedeny obvyklé problémy s procesem zpracování dat, poté možnosti vytváření statistických a fyzikálních modelů a jejich využití pro řízení.

» Stáhnout soubor (1.77 MB)