PŘEDNÁŠKY PREZENTOVANÉ 27. 4.

Sborník - přednášky

» Stáhnout soubor (19.18 MB)

Katalog vystavovatelů a partnerů

» Stáhnout soubor (3.38 MB)

ODPADY A JEJICH VYUŽITÍ V ENERGETICE

Balíček k oběhovému hospodářství a nový zákon o odpadech

Přednášející:  Jaromír Manhart, MŽP ČR

Jaromír Manhart vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Pro Ministerstvo životního prostředí pracuje od roku 2002 s roční přestávkou v roce 2013, kdy působil v SGS Czech Republic. Jaromír je od dubna 2014 zpět na odboru odpadů MŽP  a připravuje novou odpadovou legislativu a strategii ČR v odpadech na přechod k oběhovému hospodářství.

» Stáhnout soubor (1.59 MB)

Komentář k novému zákonu o odpadech

Přednášející:  Petr Havelka, Česká asociace odpadového hospodářství

Ing. Petr Havelka se narodil v Olomouci v roce 1980. Vystudoval obor Odpady a jejich využití na ČZU v Praze, dále studoval na Univerzitě Vitus Bering v Dánsku. Při a po škole se krátce věnoval PR managementu v renomované reklamní agentuře. Následně nastoupil na cestu odborné praxe v oboru odpadového hospodářství, a to na pozici inspektora na České inspekci životního prostředí (ČIŽP) na oblastím inspektorátu v Praze. Po dvou letech přešel na ředitelství ČIŽP, kde vykonával funkci ředitele odboru odpadového hospodářství a poté i náměstka ústředního ředitele ČIŽP. Je častým autorem článků v odborném tisku, je členem Rady pro odpadové hospodářství ČR, byl členem Rozkladové komise ministra ŽP, Ústřední nákazové komise ČR a dalších odborných orgánů. Na ČIŽP působil celkem 8 let. Následně se v roce 2012 na základě výběrového řízení stal výkonným ředitelem České asociace odpadového hospodářství, kde působí do současné doby.

 

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je největší oborovou asociací, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů. Členové ČAOH mají většinový podíl na trhu nakládání s odpady v ČR s ročním obratem přes 20 mld. Kč. Za jeho působení se ČAOH stala významným prvkem a partnerem k diskuzi v sektoru odpadového hospodářství. Za ČAOH Ing. Havelka v současné době prosazuje a hájí principy volného trhu a zdravého konkurenčního prostředí v OH a dále různé možnosti energetického a materiálového využití odpadů.

» Stáhnout soubor (2.04 MB)

Tlaky a tahy ovlivňující energetické využití odpadů v teplárenství

Přednášející: Vladimír Ucekaj, EVECO Brno, s.r.o.

Vystudoval fakultu strojního inženýrství Vysokého učení Technického Brno obor Procesní a Ekologické inženýrství. Již více než 10 let se specializuje na oblast energetického využití odpadů a biomasy po stránce systémové, návrhové i konstrukční. Je řešitelem několika grantových projektů a záměrů. V poslední době se věnuje mimo jiné komerčnímu projektu Závodu Energetikcého Využití Odpadů Cheb.

» Stáhnout soubor (1.63 MB)

Předpoklady realizace projektů ZEVO ve vazbě na stávající a připravovanou legislativu

Přednášející:  Michal Stieber, EY

Michal Stieber je manažerem a poradcem EY pro oblast odpadového hospodářství. V této pozici pracuje pro řadu privátních klientů z oblasti zpracování odpadů a energetiky, mezinárodní finanční instituce a veřejnou správu. V minulém roce také vedl realizační tým, který zpracoval Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje a Podklady pro oblast podpory odpadového hospodářství z PO 3 OPŽP pro Ministerstvo životního prostředí. Při své práce může využívat nejen teoretických znalostí, ale i praktických zkušeností ze svého předchozího působení, ve kterém se věnoval službám odpadového hospodářství pro průmyslový sektor, recyklací druhotných materiálů a dále čištění průmyslových odpadních vod.

» Stáhnout soubor (513 kB)

ZEVO v kontextu oběhového hospodářství – je koncept energetického využívání mrtvý?

Přednášející:   Milan Chromík, Veolia Waste line CZ & SK

» Stáhnout soubor (3.91 MB)

Představení projektu ZEVO Cheb

Přednášející: firma TEREA Cheb s.r.o.

» Stáhnout soubor (1.53 MB)

Odpadové hospodářství na Ostravsku ve světle nových požadavků EU

Přednášející:  Petr Bielan, OZO Ostrava

» Stáhnout soubor (300 kB)

TAP vize nebo realita?

Přednášející: Jaroslav Hyžík, STEO

J. Hyžík se habilitoval pro obor Konstrukce strojů a zařízení na Technické univerzitě v Liberci a v roce 2004 byl zde jmenován profesorem.
Studium strojního inženýrství zakončil v oboru Konstrukce výrobních strojů a zařízení. Disertační práci vypracoval v oboru Procesního inženýrství.
J. Hyžík žije ve Švýcarsku, kde v roce 1979 založil v Badenu vlastní nezávislou inženýrskou společnost EIC AG (Ecological and Industrial Consulting) zabývající se ekologickým a průmyslovým poradenstvím. Podstatnou částí činnosti J. Hyžíka je vědecko – technické poradenství a projektování v oboru energetického využívání odpadů.
J. Hyžík se dále zabývá odpadovým hospodářstvím na mezinárodní úrovni, koncepty hospodaření s odpady, hodnocením technologických procesů, posuzováním vlivu antropogenní činnosti na životní prostředí, bezpečností technologických procesů jakož i analýzami pracovních procesů, sloužících jako podklad pro zavádění opatření snižující provozní náklady. V roce 1993 založil J. Hyžík v Praze další inženýrskou společnost E.I.C., spol. s r.o., která má stejné zaměření jako její sesterská společnost ve Švýcarsku. Od doby založení obou společností je J. Hyžík jejich majitelem a osobně je řídí. 
K dispozici je řada referenčních projektů (www.eiconsult.eu) – např. zařízení na energetické využívání odpadů: Bazenheid, Curych – Limmattal, Bern, Gamsen, Liberec, Oftringen, Praha, RZR Herten, Winterthur, atd.
J. Hyžík své vědecké a praktické poznatky publikuje a uplatňuje ve výuce na Technické univerzitě v Liberci (Procesy spalování, Energetické využívání odpadů www.tul.cz – fakulta strojní, KEZ – Katedra energetických zařízení) a na Vysoké škole chemicko technologické v Praze (program celoživotního vzdělávání - Odpady, jejich využití a zneškodňování). V rámci seminářů kongresů atd. se aktivně zúčastňuje vědeckého dění v oboru a je členem odborných subjektů a vědeckých grémií. 

» Stáhnout soubor (969 kB)

Elektřinu a teplo je možné vyrábět i z bioodpadu

Přednášející:  Adam Moravec, CZ BIOM

Obnovitelnými zdroji, obzvlášť biomasou a bioplynem se profesně zabývá již od roku 2001, kdy dokončil Mendlovu univerzitu v Brně v oboru zemědělská technika. Od té doby až do posud působí jako poradce v oblasti využití biomasy s tím, že část pracovního času věnoval firmě TEDOM jako vedoucí střediska OZE, ČEZ Obnovitelné zdroje coby manažer rozvoje a jednatel dceřiné společnosti. V současnosti zastává funkci vedoucího sekce Bioplyn v Českém sdružení pro biomasu CZ BIOM.

» Stáhnout soubor (4.09 MB)