PŘEDNÁŠKY PREZENTOVANÉ 24.4.2018

Sborník - přednášky

» Stáhnout soubor (8.34 MB)

Katalog vystavovatelů a partnerů

» Stáhnout soubor (869 kB)

 


Níže uvedené sekce, případně jednotlivé přednášky jsou ke stažení na stránkách Teplárenského sdružení České republiky:

  • Sekce Klimaticko-energetický rámec 2030 
  • V Sekci Technika a technologie v teplárenství - přednášky Jana Slavíka, Ondřeje Vojáčka, Lukáše Pilaře, Petra Snopka, Pavla Gadase
  • V sekci využití akumulace energie v teplárenství - přednášky Martina Sika, Romana Poláka, Michala Macenauera, Ladislava Vilimce a Jaroslava Konvičky 
  • V sekci Odpady a jejich energetické využití - přednášky Soni Jonášové, Martina Pavlase, Jiřího Vecky
  • Sekce Ekonomika provozu a rozvoje teplárenských soustav 

Odpojení x připojení - výhody x nevýhody

 Ing. Jan Vondráš (1964)

ředitel, Invicta BOHEMICA, s.r.o. 

Svou profesní dráhu v energetice započal Jan Vondráš po roce 1990 18ti měsíční odbornou stáží v SHELL Research Petroleum Ltd. ve Velké Británii se zaměřením na energetické trhy.
Po návratu pracoval v roce 1992 jako konzultant pro irskou společnost Link Engineering Limited, v letech 1993 -1995 dále jako marketing manager Bank Austria ČR. V roce 1995 nastoupil do pozice vedoucího oddělení sektorových analýz česko-irské společnosti Aspekt Kilcullen. V roce 1998 byl spoluzakladatelem společnosti Invicta BOHEMICA, kde je od roku 1999 ředitelem. Společnost se systematicky zabývá analyzováním vývoje energetického trhu v ČR a v Evropě. Vydává každoročně studie Analýzy energetického komplexu ČR a SR a řadu dalších odborných studií v oblasti dostupnosti hnědého uhlí, biomasy a detailně se zabývá také problematikou decentrálních zdrojů a jejich konkurenceschopností.

Anotace přednášky: Odpojování x připojování k SZTE. Výhody a nevýhody nástupu tepelných čerpadel vzduch-voda
Otázka konkurenceschopnosti a ekologičnosti vytápění je dnes aktuálním a diskutovaným tématem napříč celou ČR. Příčiny: pokles cen komodit na konci roku 2015 a jen postupný nárůst zpět - zemního plynu o téměř 10 EUR/MWh - u černého uhlí o více jak 20 USD/t - pokles cen ropy hluboko pod 50 USD/barel. Tento vývoj vyvolává také řadu očekávání odběratelů na pokles cen tepla z centrálních zdrojů. Objevuje se řada různých srovnání, která však velmi často nerespektují skutečnou realitu. Tzn. nezahrnují veškeré náklady, které vstupují do ceny tepla u nových decentrálních zdrojů a orientují se pouze na komoditu Výsledkem jsou pak často zkreslené představy o tom, jak je výhodné mít vlastní „nezávislý“ zdroj. A kolik nás jeho provoz bude stát… 
Velmi často se zapomíná, že velkou výhodou centrálních dodávek tepla je jejich stabilita, komfort pro zákazníka a jeho minimální starosti se zajištěním dodávky. Překvapením pak často je, že u decentrálních zdrojů je tomu výrazně jinak. A také ekologická stránka decentralizace je navíc velmi diskutabilní.
Cílem příspěvku je detailnější pohled na ekonomiku Tepelných čerpadel vzduch-voda.
 

» Stáhnout soubor (16.52 MB)

Co je pro zákazníka ještě přijatelné? Pohled družstev jako zákazníka na dodávky tepla

» Stáhnout soubor (56.93 MB)

Simulace odpojování s cílem komunikace s úřady a samosprávou (zpracováno VŠ Báňská

Ing. Radim Sobotík, MBA 

ČEZ Teplárenská, a.s. 

Vystudoval strojní fakultu Vysoké školy báňské – Technické university Ostrava, obor stroje a zařízení. Titul MBA získal na fakultě ekonomické stejné univerzity, pod záštitou Liverpool John Moores University, Faculty of Business and Law. Od roku 1998 se v sektoru energetiky pohybuje na manažerských pozicích ve Skupině ČEZ, kde získal řadu zkušeností s operativním řízením výroby, řízením údržby a investičních projektů, firemními procesy a řízením rizik.
Mezi lety 2007 až 2015 působil na Teplárně Vítkovice, kde odpovídal za její provoz včetně prodeje tepla.
Od roku 2015 je na pozici člena představenstva ve společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., kde zastává funkci obchodního ředitele. Odpovídá za udržení a rozvoj podílu společnosti na trhu s tepelnou energií.

Anotace přednášky: Simulace odpojování s cílem komunikace s úřady a samosprávou (zpracováno VŠ Báňská)  
Jedním ze zásadních aspektů pro hodnocení kvality života ve městech je kvalita ovzduší, ve kterém občané daného města žijí. Bezpochyby lokality měst zásobované tepelnou energií ze soustav CZT nemají na svém území komíny lokálních zdrojů, které vždy vypouštějí škodliviny a jsou pro své blízké okolí zátěží.
Cílem přednášky je znovu poukázat na to, jak významná je přidaná hodnota „čistého“ tepla ze SCZT obzvláště tam, kde je zdroj výroby tepla umístěn mimo hustě obydlené území města. Tento benefit tvoří samozřejmě součást celkové ceny tepla, což v tuto dobu staví díky ceně zemního plynu CZT do situace, kdy je v konkurenčním boji o zákazníka právě na tyto hodnoty zapomínáno. V rámci nastavení a dodržování energetických koncepcí měst a obcí s vlivem na celkovou kvalitu životního prostředí je nutno si uvědomit, že změna způsobu vytápění, zde přechod od CZT k plynovým kotelnám, je nastavena na dalších min 15 let, někdy i nevratně.

V rámci porovnávací rozptylové studie byly vyhodnoceny změny kvality ovzduší na území města po případném odpojení horkovodního přivaděče, kterým je do města dodáváno teplo z nedaleké elektrárny. Zajištění potřebného tepla je pak simulováno výrobou v lokálních plynových kotelnách. 

» Stáhnout soubor (16.7 MB)

Nový standard využití paliva pro teplárenské aplikace

 Tomáš Caha 

GE Power Services Czech Republic

Tomáš Caha vystudoval strojní fakultu VUT v Brně, obor Energetické inženýrství a v GE Power Services se jako Produktový manažer profiluje v oblasti utilizačních kotlů (HRSG) a spaloven odpadů. Dříve pracoval jako Technický ředitel ve společnosti Alstom Power či jako Projektový manažer v ČKD Praha DIZ. Mezi hlavní obory jeho činnosti patří integrace průmyslových tepelných čerpadel - absorpčních, vysokoteplotních kompresorových a HeatPower do teplárenského cyklu s cílem využití odpadního tepla z průmyslových procesů pro výrobu elektřiny či tepla. V rámci Business developmentu se aktivně podílí na tvorbě koncepčních studií, procesních návrhů a výpočtů ekonomické návratnosti pro řešení navržená na míru zákazníkovi. Jako evangelista kombinované výroby elektřiny a tepla se zaměřuje zejména na ekologickou a ekonomickou stránku rozvoje teplárenských soustav v EU a obecně na zvyšování účinnosti výroby energie. Je ženatý a má 2 děti. 


Anotace přednášky:
 Kondenzátor spalin s absorpčním tepelným čerpadlem – nový standard účinnosti pro teplárenství

GE představuje nový standard využití paliva pro teplárenské aplikace s názvem ?CHPTM(advanced Combined Heat and Power Generation). Klíčovou vlastností tohoto inovativního produktu je minimalizace komínové ztráty využitím citelného a latentního tepla spalin. Primární využití recyklované energie je v síti centrálního zásobování teplem, lze ji však utilizovat i pro různé procesy sušení/ohřevu v potravinářském či papírenském průmyslu. Základem technologie je kondenzátor spalin integrovaný s absorpčním tepelným čerpadlem, přičemž tepelné čerpadlo je poháněno nízkoutlakou parou z odběru turbíny. Instalací aCHP lze dosáhnout zvýšení účinnosti cyklu (využití energie v palivu) až o 25% a současně redukovat produkci CO2 (např. redukce výkonu jiného zdroje dodávající teplo do stejné soustavy CZT). Celý systém je navržen s ohledem na robustnost, dlouhou životnost (25 let), minimální údržbu a snadnou obsluhu. Technologie je vhodná pro paliva s vyšší vlhkostí – zejména různé formy biomasy, zemní plyn a komunální odpad. Standardizované řešení GE ?CHP je navrženo pro soustavy s vyšší teplotou vratné vody a dosahuje výrazně lepší účinnosti než srovnatelné systémy.

 

 

» Stáhnout soubor (2.59 MB)

Úskalí rozúčtování tepla + případy z praxe

 Ing. Petr Holyszewski 

ENBRA, a.s. 

Pracuje ve společnosti ENBRA, a.s. od roku 1994 v různých technických funkcích. V současném období působí na pozici produktového manažera pro oblast měření a tepla a dálkových odečtů. V posledním období se věnuje především projektům v oblasti Smart Meteringu, internetu věcí a portálových řešení pro on-line přístup zákazníků k náměrům měřidel s radiovou komunikací. Aktivně se věnuje přednáškové činnosti v tuzemsku i zahraničí. Je členem Rady Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu - ARTAV, z.s.
 
Anotace přednášky: Úskalí rozúčtování tepla + případy z praxe  

Měření tepla na patách objektů zaznamenalo České republice v posledních 25-ti letech nebývalý rozmach. Obdobně je tomu i v oblasti rozúčtování nákladů na vytápění a spotřebu teplé vody s využitím měřidel tepla a indikátorů na otopných tělesech. To s sebou přináší nemálo problémů a úskalí, které budou nastíněny v příspěvku.
 

» Stáhnout soubor (5.39 MB)

Zvýšení využití odběru tepla z kogeneračního zdroje na základě predikce počasí

 Ing. Tomáš Daníček

Systherm s.r.o., obchodně-technický ředitel 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI:  
1990 – 1994 Projektant, Pražská Teplárenská, a.s.
1994 – 2001 Technický ředitel, CETETHERM s.r.o.  
2001 – trvá obchodně-technický ředitel, SYSTHERM s.r.o.  

VZDĚLÁNÍ:
Střední škola technická
Energetický auditorAnotace přednášky:
 Využití nadřazených softwarů dispečerských pracovišť za účelem zefektivnění výroby tepla na základě predikce počasí  

Popis způsobu provedení rekonstrukce soustavy centralizovaného zásobování teplem. Využití kondenzační techniky, kombinované výroby tepla a elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Řízení propojené tepelné soustavy, v které současně pracují 3 kogenerační jednotky a 6 kondenzačních kotlů. Popis moderních technických řešení a komponentů s cílem zvýšení účinnosti výroby a distribuce tepla. 
 

» Stáhnout soubor (4.08 MB)

 Martin Panáč 

Siemens, s.r.o.

Ing. Martin Panáč je absolventem VUT Brno, obor Elektroenergetika. Následně nastoupil do společnosti JME s.r.o., kde pracoval v oddělení rozvoje sítí VN. Od roku 1996, kdy nastoupil do společnosti ABB PBS, divize elektráren, pracoval na projektech ECKG Kladno, Ledvice, od roku 2003 působil ve společnosti Siemens jako aplikační inženýr se specializací na generátory, ochrany, AVR. V servisní divizi parních turbín pracoval jako vedoucí projekčního oddělení a od roku 2011 působil jako projektový manažer na projektu rekonstrukce elektrárny Prunéřov II. Od roku 2016 se zabývá budováním nového kompetenčního centra v rámci střední a východní Evropy zajištující realizace - systémů SIESTORAGE. 

Anotace přednášky: Technické aspekty aplikací bateriových úložišť, speciální aplikace 

» Stáhnout soubor (36.41 MB)

Vzájemnost se zákazníky (Dlouhodobé partnerství a rozvoj CZT v Pelhřimově)

 Mgr. Ing. Hana Zíková, MBA

IROMEZ s.r.o. – člen skupiny MVV Energie CZ 

Hana Zíková, absolventka manažersko-ekonomického oboru na Mendlově univerzitě v Brně, Pedagogické fakulty na Ostravské univerzitě a Cambridge Business School v Praze, pracuje ve skupině MVV Energie CZ od roku 2014. Oblastí jejího působení je výroba a rozvod tepla a výroba elektrické energie z lesní biomasy. Z pozice jednatelky společnosti IROMEZ zodpovídá za rezort ekonomiky a obchodu, kde se zaměřuje na péči o zákazníky, jež nabývá v teplárenství na stále větším významu.
                 

Anotace přednášky: Vzájemnost se zákazníky (dlouhodobé partnerství a rozvoj CZT v Pelhřimově) 
Unikátní projekt partnerství mezi teplárnou IROMEZ, zákazníky a Městem na příkladu soustavy centrálního zásobování teplem v Pelhřimově.
• IROMEZ, člen skupiny MVV Energie CZ, je výrobcem a dodavatelem tepla ve městě Pelhřimov, kogeneračním způsobem vyrábí elektřinu a provozuje vlastní výrobu a obchod lesní štěpkou. Zákazníkům nabízí také řadu doplňkových činností. Své služby poskytuje od roku 1992 obyvatelům, soukromým subjektům, municipální sféře i průmyslovým podnikům. Teplárna v roce 2015 významně změnila obchodní politiku – postavila ji na konceptu vzájemnosti. 
Cílem konceptu vzájemnosti se zákazníky postaveného na dlouhodobém partnerství je stabilizace zákaznické základny a současně vytvoření vhodných podmínek pro technicko-ekonomický rozvoj teplárny.
• Zajištění dlouhodobých odběrů tepla je jedním ze základních pilířů rozvojové strategie teplárny. 
• Jistota odběrů tepla vytváří prostor pro realizaci investičních záměrů, které posilují efektivnost výroby a distribuci tepla, a zároveň jsou schopny generovat pozitivní efekty pro zákazníky.
Dlouhodobé partnerství má smysl a přináší vzájemné výhody po všechny zúčastněné strany.
• Zákazníci: přihlášením do věrnostního programu teplárny může průměrná domácnost díky dlouhodobé smlouvě ušetřit až 2 000 korun ročně, průměrný bytový dům (24 bytů) necelých 50 tisíc. 
• Teplárna: dlouhodobé partnerství vytváří základní předpoklad pro technicko-ekonomický rozvoj společnosti. Efektivní investice umožňuje rozvíjet potenciál další výroby a upevňuje pozici na trhu.
• Město: zachování dálkového tepla a jeho podpora zajišťuje ekologicky šetrný způsob vytápění za přijatelné ceny, což zapadá do filozofie města, které je dobré pro život a dbá na zvyšování životní úrovně občanů.  
Koncept vzájemnosti se zákazníky již přinesl pozitivní výsledky – důvěru v CZT projevilo 87 % zákazníků, kteří se zapojili do dlouhodobého věrnostního programu. • Teplárna zahájila investiční projekty, zejména projekt GreenNet spočívající v kompletní rekonstrukci primární části sítě. Přínosy nových investic zajistí jejich návratnost a současně umožní poskytnout věrným zákazníkům výhodnější podmínky.
• Město ocenilo teplárnu za nalezení akceptovatelného obchodně-ekonomického řešení a za ekologizaci provozu, posílilo aktivní podporu CZT a zvýšilo osvětu mezi občany města.

TEPLO Z TEPLÁRNY JE KOMPLETNÍ SLUŽBA – zákazníci v dodávce tepla oceňují komfort kompletního řešení dodávky tepla včetně zákaznického servisu, technického dispečinku, pohotovosti 24 hodin denně, správy a elektronické fakturace.
 

» Stáhnout soubor (13.46 MB)

Komfort pro zákazníky, co se nám osvědčilo, průzkumy zákaznické spokojenosti

 Vlastimil Sucháček 

Teplárny Brno, a.s. 

Obchodní ředitel a člen představenstva společnosti Teplárny Brno, a.s. Vystudoval obor podniková ekonomika a management, jeho profesní dráha je od počátku spjata s energetikou. Mimo jiné působil jako poradce v programu Ministerstva průmyslu a obchodu zaměřeného na podporu zavádění energetických úspor a OZE. V letech 2011 – 2015 postupně zastával pozice Business Development manažer a Senior manažer obchodu a marketingu ve společnosti E-on servisní s.r.o., následně Ředitel divize energetika ve společnosti ENERG-SERVIS a.s. V Teplárnách Brno se podílí na tvorbě a kontinuitě dlouhodobého podnikatelského plánu společnosti, řídí obchodní politiku a marketingovou strategii. Je zodpovědný za udržení a rozvoj pozic společnosti na trhu s energiemi a posílení spokojenosti a loajality zákazníků. 

Anotace přednášky: KOMFORT PRO ZÁKAZNÍKY - Co se nám osvědčilo, průzkumy zákaznické spokojenosti
Komfort je jedním z klíčových benefitů, na které aktuálně v teplárenství sázíme. Zákazník jej vnímá jako bezchybně fungující kombinaci faktorů, mezi něž patří mimo spolehlivé a bezporuchové dodávky tepla a doplňkových služeb také aktivní komunikace a smysluplně nastavená zákaznická péče. 
Komunikace, jako základní pilíř budování obchodních vztahů i vztahů s veřejností, musí být obousměrným procesem, který zajistí včasné předávání aktuálních informací zákazníkům a jejich dlouhodobou edukaci ve smyslu výhod centrální dodávky tepla na jedné straně, a na straně druhé poskytnutí zpětné vazby ke správnému nastavení produktů i úrovni zákaznické péče.  
Informovaný zákazník, s nímž se otevřeně komunikuje a dlouhodobě se o něj pečuje, je zákazníkem spokojeným, a tedy loajálnějším. Pokud je vztah se zákazníkem řízen efektivně a obchodní manažer má přehled o veškeré aktivitě na odběrném místě, lze včas řešit situace, které mohou vést k nespokojenosti zákazníka, a v krajním případě významně eliminovat hrozby odpojení od SZTE.

» Stáhnout soubor (22.1 MB)

Rozšíření akumulačních schopností výrobního zdroje Červený mlýn

 Ladislav Ochrana 

Teplárny Brno a.s. 

Pracovní zkušenosti:  
12/1997 – současnost: Teplárny Brno, a. s.
2011 – současnost: Vedoucí střediska provozu a údržby zdrojů. Středisko zajišťuje provoz a provádí správu velkých výrobních zdrojů. Zodpovídá za stav výrobního zařízení, realizaci oprav, návrhy projektů na obnovu majetku, správný výkon a přípravu obslužných činností.
06/2001 – 06/2011: Technik provozu PČM. Provozování a údržba strojních zařízení, řízení směnového personálu, řízení a plánování generálních a běžných oprav, návrhy a realizace investičních akcí, spolupráce se zahraničními dodavateli.
01/1998 – 05/2001: Směnový vedoucí PČM. Plánování a řízení provozu a činnosti směny, účast na uvádění do provozu paroplynového bloku, zaškolovaní obslužného personálu. 
10/1996 – 12/1997: Zácvik v nepřetržitém provozu. Detailní seznámení s provozem všech výrobních zdrojů ve směnném režimu, včetně primární distribuční sítě.
Vzdělání: 1991 – 1996 VUT FSI Brno - Tepelné a jaderné stroje a zařízení VUT FSI 

Anotace přednášky: Rozšíření akumulačních schopností zdroje Červený mlýn  
Provoz Červený mlýn (dále jen PČM) akciové společnosti Teplárny Brno je příkladem dobře navržené a fungující paroplynové teplárny. Zdroj, který byl zprovozněn v září 1999, umožňoval kromě spalování dvou druhů paliv (zemní plyn a lehký topný olej) i akumulaci tepla v beztlakovém teplovodním akumulátoru tepla. V souvislosti s rozvojem energetického trhu po roce 2000, se schopnost zdroje hospodárně řešit problémy rozdílných potřeb denních dodávek elektřiny a tepla, ukázala jako maximálně efektivní. Od roku 2004 blok zahájil poskytování podpůrných služeb (PpS) a byl realizován projekt výstavby by-pasového komína, který umožnil provoz plynové turbíny v jednoduchém plynovém cyklu a poskytování rychle startující dispečerské zálohy.
Původní nádrž akumulátoru o objemu 5500 m3 umožňovala přechodně uložit až 190 MWh tepelné energie, přičemž rychlost nabíjení resp. vybíjení dosahovala 30 MW/h, resp. 20 MW/h. Díky těmto parametrům bylo možné i s teplárenským zdrojem, jehož provoz je závislý na klimatických podmínkách, poskytovat podpůrné služby pro přenosovou soustavu a v celodenním pásmu využívat energii vyrobenou v paroplynovém bloku. V roce 2016 bylo vedením společnosti rozhodnuto o novém využití dlouhodobě nevyužívané nádrže lehkého topného oleje o objemu cca 4400 m3, jako druhého akumulátoru tepla. Samotné přestavbě nádrže na lehký topný olej na akumulátor tepla předcházely pevnostní výpočty, defektoskopické zkoušky, projektování, úpravy a jednání s vlastníkem licence na patentem chráněné vestavby akumulátoru. Realizační fáze byla zahájena v červnu 2017 a ukončena byla v únoru 2018. Vestavba nového akumulátoru je stejné konstrukce jako v původním akumulátoru, nový akumulátor umožňuje uložit až 155 MWh tepelné energie. Po dokončení projektu tak vzniklo unikátní technické dílo, které v obou dvou akumulátorech umožňuje ukládat až 345 MWh tepelné energie.
Akumulace tepelné energie je z pohledu využívání kombinované výroby a úspory primárních energetických zdrojů v souladu s nejlepšími dostupnými technologiemi. Teplárny Brno mají 20. letou zkušenost s touto technologií a stále ji rozvíjí. Rozšíření akumulace tepla v provoze Červený mlýn je významný projekt Tepláren Brno, jeho dokončením získala naše společnost největší systém akumulace tepla do horké vody v ČR.

» Stáhnout soubor (26.58 MB)

Vliv marketingu na udržení zákazníků

 Jakub Vojta, BBS 

Plzeňská teplárenská, a.s.

Vzdělání: Institute of Technology Sligo, Ireland, bakalářský titul Bachelor of Bussines Studies.  
Pracovní zkušenosti po absolvování studia:
V roce 2003 nastoupil do společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., kde do roku 2014 vystřídal řadu pozic ekonomického a obchodního charakteru, od roku 2014 zastává funkci obchodně - technického ředitele.
Od roku 2014 působí jako člen představenstva STEO - Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů – technologií na ochranu životního prostředí v České republice.
Od roku 2017 působí jako člen dozorčí rady Nadačního fondu Technologie pro 21. století.

Anotace přednášky: Vliv marketingu na udržení zákazníků  
Přednáška rozebírá nezbytnost trvalé péče o zákazníka prostřednictvím marketingových nástrojů. Ukazuje, že systematická práce se zákazníkem je v dnešní době nezbytná i pro dříve monopolní dodavatele energií. Konkrétně teplárny marketing potřebují nejen pro získávání nových zákazníků, ale i pro udržení těch stávajících. 
Jaké jsou konkrétní marketingové nástroje Plzeňské teplárenské? Jaké používá komunikační cesty k oslovení zákazníků? To vše a mnohem více se dozvíte v této zajímavé přednášce.

» Stáhnout soubor (24.1 MB)

Využití čerpadel WARMAN v energetice

 Ing. Petr Hroch 

Weir Minerals 

Ing. Petr Hroch vystudoval VUT v Brně obor technická kybernetika, automatizace a měření. Od roku 1988 působil ve společnosti ORGREZ Brno na pozicích projektant jednoúčelových zařízení pro JE a projektant informačních a měřících systémů pro težbu úhlí a zauhlování elektráren, od roku 1992 do roku 1996 zastával funkci vedoucího výroby ve společnosti Zdeněk Králík a současně pracoval jako provozní ředitel obchodní společnosti AREA. Od roku 1994 do roku 1996 pracoval jako obchodní zástupce společnosti SYNERGA a.s se zaměřením na řídící systémy a regulaci kotelen a výměníkových stanic. Od roku 1996 působí we společnosti Weir Minerals, nejdříve na pozici Sales Engineer, od roku 2014 na pozici Field Sales Manager – Česká a Slovenská Republika. Společnost Weir Minerals je součástí mezinárodní skupiny Weir a v ČR a SR je zaměřena na dodávky abrazivzdorné techniky – čerpadel, ventilů, hydrocyklonů. Od roku 2014 se věnuje take dodávkám drtičů a třídičů pro těžbu a zpracování minerálních surovin.

Anotace přednášky: Využití čerpadel WARMAN v energetice  
Presentace krátce připomene využití čerpadel WARMAN na pozici oběhových čerpadel absorbéru odsíření FGD, využití čerpadel WARMAN v systémech hydraulického odstruskování, možnost použití odvodňovacího třídiče Linatex pro odvodnění strusky a výhody čerpadel WARMAN a GEHO v systémech likvidace vedlejších energetických produktů na míchacích centrech a při dopravě zahuštěné suspenze VEP. Samostatná část presentace bude věnována vývoji materiálů pro korozivní a abrazivní aplikace se zaměřením na materiály pro zařízení používaná v systémech FGD.

» Stáhnout soubor (13.13 MB)

Průmysl 4.0 a provozní dokumentace

 Ing. Zdeněk Potměšil

Technodat Elektro, s.r.o. 

Je absolventem elektrotechnické fakulty Vysoké školy báňské Ostrava, obor silnoproudá elektrotechnika. Po ukončení studia pracoval 11 let jako projektant průmyslové automatizace a letecké techniky. Od roku 1994 se zabývá problematikou automatizace elektro-projekčních prací ve společnosti Technodat Elektro, s.r.o., kde v letech 1999 - 2015 působil jako jednatel a její ředitel. Od roku 2016 pracuje na pozici jednatel a konzultant. Vedle zavádění CAE techniky ve společnostech zabývajících se distribucí el. energie (PRE, E.ON Česká republika, ZSE, SSE atd.) působí jako CAE metodik ve společnosti ČEZ- klasické elektrárny a Teplárna České Budějovice. 

Anotace přednášky: Průmysl 4.0 a provozní dokumentace  
Hlavním předmětem činnosti spol. Technodat Elektro, s.r.o. je zavádění nejnovější CAE techniky pro automatizaci projekčních prací a následnou správu elektrotechnické dokumentace. Na rozdíl od dokumentace strojní nebo stavební tvoří elektrotechnickou dokumentaci celá řada typů dokumentů, které obsahují často společné nebo navazující informace. U rozsáhlejších zařízení nebo technologií se elektrotechnická dokumentace dále dělí na dokumentaci silnoproudu a Měření a regulace (MaR). Nastupující trend automatizace - Průmysl 4.0 - přichází dále se sloučením elektrotechnické dokumentace i s dokumentací technologickou (P&ID) v jednu společnou objektovou databázi a nově hovoříme o dokumentaci procesní. Moderní databázové CAE nástroje odstraňují projektantům mechanické přepisování informací z dokumentu na dokument a napomáhají vytvářet datově provázanou objektovou databázi. Nejnovější generace těchto projekčních systémů je založena na jedné SQL databázi, kde jsou v projektové fázi místně nebo dálkově ukládána všechna technická data od použitých přístrojů, jejich označení a vazby na jejich výkresové nebo tabulková zobrazení.  
Dojde-li k provozní záměně např. typu daného ventilu nebo motoru, stačí provést změnu jen na jeho jednom, libovolném zobrazení a změna v databázi se online promítne ve všech souvisejících dokumentech. V případě změny označení typu motoru se tedy změna automaticky promítne v přehledové sestavě P&ID, dále v jednopólovém schématu, detailním schématu zapojení, v rozpisu materiálu, v motorové listině atd.
Z uvedeného vyplývá, že jednotlivé výkresy a tabulky jsou tak jen grafickou reprezentací objektových informací, které jsou uvedeny v databázi projektu. Pro potřeby moderního řízení výrobních zařízení a jejich údržby jsou na řídících pracovištích výrobních technologií potřebná rychle dostupná technická data od jednotlivých přístrojů provozovaného zařízení. Rychlý přístup k těmto datům a výkresům dokáže zajistit jen objektová platforma Engineering Base.
Dosavadní zavedené postupy a praktiky investorů vychází z „uspokojení“ s předáním pouze grafické DWG/PDF formy výkresové elektro-dokumentace. Jedná se o elektronické formáty, avšak bez jakýchkoliv logických dat. Následně jsou tyto dokumenty založeny do firemního DMS systému nebo digitálního archívu, kde je vyhledávání prováděno jen na základě informací uvedených v rohovém razítku dokumentů.
Vedle těchto uložených dokumentů jsou pro potřeby pracovníků POZ odděleně vytvářeny a udržovány databáze použitých přístrojů provozované technologie, avšak bez vazby na jejich výkresové zobrazení v DMS.
Těžkopádné ruční vyhledávání a komplikované provedení jakýkoliv provozních změn v oddělených dokumentech je tak spojeno s rizikem, že postupné změny nebudou provedeny na všech souvisejících dokumentech a v doprovodných sestavách. Postupem času se stává taková dokumentace neaktuální. 
Průmysl 4.0 přináší do vytváření a následné provozní správy elektro a MaR zcela nové přístupy. Nepohodlné vyhledání a údržování elektro a MaR dokumentace v DMS systémech nahrazuje integrací provozní dokumentační databáze přímo do řídicích systémů technologie. Zde napomáhají, díky rychlým navigačním přístupům obsluze výrobní technologie v rychlým diagnostikám kolizních stavů a k přímočaré komunikaci s techniky servisu. Vedle vizualizačních náhledů na řízení technologie mají tak technici obsluhy na jednom místě k dispozici jak SW dokumentaci ŘS tak i nově detailní informace o HW provedení jednotlivých regulačních a silnoproudých obvodů řízené technologie. 
Zveme tímto odbornou veřejnost jednak na krátkou úvodní přednášku k dané problematice, která se uskuteční 24. 4. od 15:25 v Labském sále a dále k návštěvě výstavního stánku společnosti Technodat, kde budou připraveny k nahlédnutí vzorky objektové a souborové dokumentace zpracované v systému Engineering Base. To vše v kongresovém a výstavním centru ALDIS v Hradci Králové. Pokud budete mít zájem o hlubší informace k dané problematice, můžete navštívit stránky www.engineeringbase.cz nebo www.technodat.cz.

» Stáhnout soubor (1.1 MB)

Komunikace se zákazníkem a obchodní politika pro udržitelnost CZT

 Tomáš Kollarczyk 

Teplárna České Budějovice, a.s. 

Vystudoval ekonomii na Ekonomické fakultě JČU, dále management a marketing na VŠE a ekonomiku cestovního ruchu na OU. Titul MBA získal na ESMA Barcelona. V rámci programu organizovaného Německou kanceláří pro zahraniční politiku a Asociací pro mezinárodní otázky analyzoval řadu českých a německých firem a společenských témat ve výběrovém týmu. Svou profesní kariéru věnuje vedení společnosti, systémům řízení, podnikové ekonomice, obchodu a marketingu.

Anotace přednášky: Komunikace se zákazníkem a obchodní politika pro udržitelnost CZT
Jak dosáhnout růstového efektu v obchodních výsledcích teplárenské společnosti? Cenová stabilita, bezpečnost dodávek, 24 hodinový servis, tradice, kvalifikovaný personál, technické poradenství, otevřený a proaktivní přístup k zákazníkům jsou atributy, které se nijak neodlišují od přístupu mnoha firem v tržním prostředí. Přesto fungují.

» Stáhnout soubor (5.17 MB)

Rizika vzniku požáru v teplárnách, elektrárnách a ostatních provozech

 Ing. Tomáš Polák 

KLIKA-BP, a.s.

Vystudoval brněnskou VUT obor Stavební inženýrství na fakultě stavební, se zaměřením na pozemní stavitelství. Od roku 2016 pracuje na pozici projektového a produktového manažera ve společnosti KLIKA-BP, a.s., kde se specializuje na systém vysokotlaké vodní mlhy. Zabývá se jak projekcí, tak vedení jednotlivých projektů a realizací. 

Anotace přednášky: Rizika vzniku požáru v teplárnách, elektrárnách a ostatních provozech využívajících zauhlovací pásy a podobné technologie, a jejich možná eliminace.  
Prezentace bude zaměřena na možná rizika vzniku požárů ve všech provozech, které ve svém výrobnách mají instalované technologie, jako jsou zauhlovací pásy, násypné věže apod., jejich předcházení a srovnání různých typů protipožárního zabezpečení vhodných pro zabezpečení těchto technologií, včetně vysokotlakého mlhového systému. Na konkrétních případech ukážeme jak vznik požáru a jeho následky (hmotná škoda, odstávka výroby, náklady na obnovu linky apod.), tak i zabezpečení proti vzniku požáru od prvního kontaktu se zákazníkem po instalaci a předání systému k užívání.

» Stáhnout soubor (1.74 MB)