PŘEDNÁŠKY PREZENTOVANÉ 24.4.2018

Sborník - přednášky

Katalog vystavovatelů a partnerů

 


Níže uvedené sekce, případně jednotlivé přednášky jsou ke stažení na stránkách Teplárenského sdružení České republiky:


Odpojení x připojení - výhody x nevýhody

 Ing. Jan Vondráš (1964)

ředitel, Invicta BOHEMICA, s.r.o. 

Svou profesní dráhu v energetice započal Jan Vondráš po roce 1990 18ti měsíční odbornou stáží v SHELL Research Petroleum Ltd. ve Velké Británii se zaměřením na energetické trhy.
Po návratu pracoval v roce 1992 jako konzultant pro irskou společnost Link Engineering Limited, v letech 1993 -1995 dále jako marketing manager Bank Austria ČR. V roce 1995 nastoupil do pozice vedoucího oddělení sektorových analýz česko-irské společnosti Aspekt Kilcullen. V roce 1998 byl spoluzakladatelem společnosti Invicta BOHEMICA, kde je od roku 1999 ředitelem. Společnost se systematicky zabývá analyzováním vývoje energetického trhu v ČR a v Evropě. Vydává každoročně studie Analýzy energetického komplexu ČR a SR a řadu dalších odborných studií v oblasti dostupnosti hnědého uhlí, biomasy a detailně se zabývá také problematikou decentrálních zdrojů a jejich konkurenceschopností.

Anotace přednášky: Odpojování x připojování k SZTE. Výhody a nevýhody nástupu tepelných čerpadel vzduch-voda
Otázka konkurenceschopnosti a ekologičnosti vytápění je dnes aktuálním a diskutovaným tématem napříč celou ČR. Příčiny: pokles cen komodit na konci roku 2015 a jen postupný nárůst zpět - zemního plynu o téměř 10 EUR/MWh - u černého uhlí o více jak 20 USD/t - pokles cen ropy hluboko pod 50 USD/barel. Tento vývoj vyvolává také řadu očekávání odběratelů na pokles cen tepla z centrálních zdrojů. Objevuje se řada různých srovnání, která však velmi často nerespektují skutečnou realitu. Tzn. nezahrnují veškeré náklady, které vstupují do ceny tepla u nových decentrálních zdrojů a orientují se pouze na komoditu Výsledkem jsou pak často zkreslené představy o tom, jak je výhodné mít vlastní „nezávislý“ zdroj. A kolik nás jeho provoz bude stát… 
Velmi často se zapomíná, že velkou výhodou centrálních dodávek tepla je jejich stabilita, komfort pro zákazníka a jeho minimální starosti se zajištěním dodávky. Překvapením pak často je, že u decentrálních zdrojů je tomu výrazně jinak. A také ekologická stránka decentralizace je navíc velmi diskutabilní.
Cílem příspěvku je detailnější pohled na ekonomiku Tepelných čerpadel vzduch-voda.
 

Co je pro zákazníka ještě přijatelné? Pohled družstev jako zákazníka na dodávky tepla

Simulace odpojování s cílem komunikace s úřady a samosprávou (zpracováno VŠ Báňská

Ing. Radim Sobotík, MBA 

ČEZ Teplárenská, a.s. 

Vystudoval strojní fakultu Vysoké školy báňské – Technické university Ostrava, obor stroje a zařízení. Titul MBA získal na fakultě ekonomické stejné univerzity, pod záštitou Liverpool John Moores University, Faculty of Business and Law. Od roku 1998 se v sektoru energetiky pohybuje na manažerských pozicích ve Skupině ČEZ, kde získal řadu zkušeností s operativním řízením výroby, řízením údržby a investičních projektů, firemními procesy a řízením rizik.
Mezi lety 2007 až 2015 působil na Teplárně Vítkovice, kde odpovídal za její provoz včetně prodeje tepla.
Od roku 2015 je na pozici člena představenstva ve společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., kde zastává funkci obchodního ředitele. Odpovídá za udržení a rozvoj podílu společnosti na trhu s tepelnou energií.

Anotace přednášky: Simulace odpojování s cílem komunikace s úřady a samosprávou (zpracováno VŠ Báňská)  
Jedním ze zásadních aspektů pro hodnocení kvality života ve městech je kvalita ovzduší, ve kterém občané daného města žijí. Bezpochyby lokality měst zásobované tepelnou energií ze soustav CZT nemají na svém území komíny lokálních zdrojů, které vždy vypouštějí škodliviny a jsou pro své blízké okolí zátěží.
Cílem přednášky je znovu poukázat na to, jak významná je přidaná hodnota „čistého“ tepla ze SCZT obzvláště tam, kde je zdroj výroby tepla umístěn mimo hustě obydlené území města. Tento benefit tvoří samozřejmě součást celkové ceny tepla, což v tuto dobu staví díky ceně zemního plynu CZT do situace, kdy je v konkurenčním boji o zákazníka právě na tyto hodnoty zapomínáno. V rámci nastavení a dodržování energetických koncepcí měst a obcí s vlivem na celkovou kvalitu životního prostředí je nutno si uvědomit, že změna způsobu vytápění, zde přechod od CZT k plynovým kotelnám, je nastavena na dalších min 15 let, někdy i nevratně.

V rámci porovnávací rozptylové studie byly vyhodnoceny změny kvality ovzduší na území města po případném odpojení horkovodního přivaděče, kterým je do města dodáváno teplo z nedaleké elektrárny. Zajištění potřebného tepla je pak simulováno výrobou v lokálních plynových kotelnách. 

Nový standard využití paliva pro teplárenské aplikace

 Tomáš Caha 

GE Power Services Czech Republic

Tomáš Caha vystudoval strojní fakultu VUT v Brně, obor Energetické inženýrství a v GE Power Services se jako Produktový manažer profiluje v oblasti utilizačních kotlů (HRSG) a spaloven odpadů. Dříve pracoval jako Technický ředitel ve společnosti Alstom Power či jako Projektový manažer v ČKD Praha DIZ. Mezi hlavní obory jeho činnosti patří integrace průmyslových tepelných čerpadel - absorpčních, vysokoteplotních kompresorových a HeatPower do teplárenského cyklu s cílem využití odpadního tepla z průmyslových procesů pro výrobu elektřiny či tepla. V rámci Business developmentu se aktivně podílí na tvorbě koncepčních studií, procesních návrhů a výpočtů ekonomické návratnosti pro řešení navržená na míru zákazníkovi. Jako evangelista kombinované výroby elektřiny a tepla se zaměřuje zejména na ekologickou a ekonomickou stránku rozvoje teplárenských soustav v EU a obecně na zvyšování účinnosti výroby energie. Je ženatý a má 2 děti. 


Anotace přednášky:
 Kondenzátor spalin s absorpčním tepelným čerpadlem – nový standard účinnosti pro teplárenství

GE představuje nový standard využití paliva pro teplárenské aplikace s názvem ?CHPTM(advanced Combined Heat and Power Generation). Klíčovou vlastností tohoto inovativního produktu je minimalizace komínové ztráty využitím citelného a latentního tepla spalin. Primární využití recyklované energie je v síti centrálního zásobování teplem, lze ji však utilizovat i pro různé procesy sušení/ohřevu v potravinářském či papírenském průmyslu. Základem technologie je kondenzátor spalin integrovaný s absorpčním tepelným čerpadlem, přičemž tepelné čerpadlo je poháněno nízkoutlakou parou z odběru turbíny. Instalací aCHP lze dosáhnout zvýšení účinnosti cyklu (využití energie v palivu) až o 25% a současně redukovat produkci CO2 (např. redukce výkonu jiného zdroje dodávající teplo do stejné soustavy CZT). Celý systém je navržen s ohledem na robustnost, dlouhou životnost (25 let), minimální údržbu a snadnou obsluhu. Technologie je vhodná pro paliva s vyšší vlhkostí – zejména různé formy biomasy, zemní plyn a komunální odpad. Standardizované řešení GE ?CHP je navrženo pro soustavy s vyšší teplotou vratné vody a dosahuje výrazně lepší účinnosti než srovnatelné systémy.

 

 

Úskalí rozúčtování tepla + případy z praxe

 Ing. Petr Holyszewski 

ENBRA, a.s. 

Pracuje ve společnosti ENBRA, a.s. od roku 1994 v různých technických funkcích. V současném období působí na pozici produktového manažera pro oblast měření a tepla a dálkových odečtů. V posledním období se věnuje především projektům v oblasti Smart Meteringu, internetu věcí a portálových řešení pro on-line přístup zákazníků k náměrům měřidel s radiovou komunikací. Aktivně se věnuje přednáškové činnosti v tuzemsku i zahraničí. Je členem Rady Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu - ARTAV, z.s.
 
Anotace přednášky: Úskalí rozúčtování tepla + případy z praxe  

Měření tepla na patách objektů zaznamenalo České republice v posledních 25-ti letech nebývalý rozmach. Obdobně je tomu i v oblasti rozúčtování nákladů na vytápění a spotřebu teplé vody s využitím měřidel tepla a indikátorů na otopných tělesech. To s sebou přináší nemálo problémů a úskalí, které budou nastíněny v příspěvku.
 

Vzájemnost se zákazníky (Dlouhodobé partnerství a rozvoj CZT v Pelhřimově)

 Mgr. Ing. Hana Zíková, MBA

IROMEZ s.r.o. – člen skupiny MVV Energie CZ 

Hana Zíková, absolventka manažersko-ekonomického oboru na Mendlově univerzitě v Brně, Pedagogické fakulty na Ostravské univerzitě a Cambridge Business School v Praze, pracuje ve skupině MVV Energie CZ od roku 2014. Oblastí jejího působení je výroba a rozvod tepla a výroba elektrické energie z lesní biomasy. Z pozice jednatelky společnosti IROMEZ zodpovídá za rezort ekonomiky a obchodu, kde se zaměřuje na péči o zákazníky, jež nabývá v teplárenství na stále větším významu.
                 

Anotace přednášky: Vzájemnost se zákazníky (dlouhodobé partnerství a rozvoj CZT v Pelhřimově) 
Unikátní projekt partnerství mezi teplárnou IROMEZ, zákazníky a Městem na příkladu soustavy centrálního zásobování teplem v Pelhřimově.
• IROMEZ, člen skupiny MVV Energie CZ, je výrobcem a dodavatelem tepla ve městě Pelhřimov, kogeneračním způsobem vyrábí elektřinu a provozuje vlastní výrobu a obchod lesní štěpkou. Zákazníkům nabízí také řadu doplňkových činností. Své služby poskytuje od roku 1992 obyvatelům, soukromým subjektům, municipální sféře i průmyslovým podnikům. Teplárna v roce 2015 významně změnila obchodní politiku – postavila ji na konceptu vzájemnosti. 
Cílem konceptu vzájemnosti se zákazníky postaveného na dlouhodobém partnerství je stabilizace zákaznické základny a současně vytvoření vhodných podmínek pro technicko-ekonomický rozvoj teplárny.
• Zajištění dlouhodobých odběrů tepla je jedním ze základních pilířů rozvojové strategie teplárny. 
• Jistota odběrů tepla vytváří prostor pro realizaci investičních záměrů, které posilují efektivnost výroby a distribuci tepla, a zároveň jsou schopny generovat pozitivní efekty pro zákazníky.
Dlouhodobé partnerství má smysl a přináší vzájemné výhody po všechny zúčastněné strany.
• Zákazníci: přihlášením do věrnostního programu teplárny může průměrná domácnost díky dlouhodobé smlouvě ušetřit až 2 000 korun ročně, průměrný bytový dům (24 bytů) necelých 50 tisíc. 
• Teplárna: dlouhodobé partnerství vytváří základní předpoklad pro technicko-ekonomický rozvoj společnosti. Efektivní investice umožňuje rozvíjet potenciál další výroby a upevňuje pozici na trhu.
• Město: zachování dálkového tepla a jeho podpora zajišťuje ekologicky šetrný způsob vytápění za přijatelné ceny, což zapadá do filozofie města, které je dobré pro život a dbá na zvyšování životní úrovně občanů.  
Koncept vzájemnosti se zákazníky již přinesl pozitivní výsledky – důvěru v CZT projevilo 87 % zákazníků, kteří se zapojili do dlouhodobého věrnostního programu. • Teplárna zahájila investiční projekty, zejména projekt GreenNet spočívající v kompletní rekonstrukci primární části sítě. Přínosy nových investic zajistí jejich návratnost a současně umožní poskytnout věrným zákazníkům výhodnější podmínky.
• Město ocenilo teplárnu za nalezení akceptovatelného obchodně-ekonomického řešení a za ekologizaci provozu, posílilo aktivní podporu CZT a zvýšilo osvětu mezi občany města.

TEPLO Z TEPLÁRNY JE KOMPLETNÍ SLUŽBA – zákazníci v dodávce tepla oceňují komfort kompletního řešení dodávky tepla včetně zákaznického servisu, technického dispečinku, pohotovosti 24 hodin denně, správy a elektronické fakturace.
 

Komfort pro zákazníky, co se nám osvědčilo, průzkumy zákaznické spokojenosti

 Vlastimil Sucháček 

Teplárny Brno, a.s. 

Obchodní ředitel a člen představenstva společnosti Teplárny Brno, a.s. Vystudoval obor podniková ekonomika a management, jeho profesní dráha je od počátku spjata s energetikou. Mimo jiné působil jako poradce v programu Ministerstva průmyslu a obchodu zaměřeného na podporu zavádění energetických úspor a OZE. V letech 2011 – 2015 postupně zastával pozice Business Development manažer a Senior manažer obchodu a marketingu ve společnosti E-on servisní s.r.o., následně Ředitel divize energetika ve společnosti ENERG-SERVIS a.s. V Teplárnách Brno se podílí na tvorbě a kontinuitě dlouhodobého podnikatelského plánu společnosti, řídí obchodní politiku a marketingovou strategii. Je zodpovědný za udržení a rozvoj pozic společnosti na trhu s energiemi a posílení spokojenosti a loajality zákazníků. 

Anotace přednášky: KOMFORT PRO ZÁKAZNÍKY - Co se nám osvědčilo, průzkumy zákaznické spokojenosti
Komfort je jedním z klíčových benefitů, na které aktuálně v teplárenství sázíme. Zákazník jej vnímá jako bezchybně fungující kombinaci faktorů, mezi něž patří mimo spolehlivé a bezporuchové dodávky tepla a doplňkových služeb také aktivní komunikace a smysluplně nastavená zákaznická péče. 
Komunikace, jako základní pilíř budování obchodních vztahů i vztahů s veřejností, musí být obousměrným procesem, který zajistí včasné předávání aktuálních informací zákazníkům a jejich dlouhodobou edukaci ve smyslu výhod centrální dodávky tepla na jedné straně, a na straně druhé poskytnutí zpětné vazby ke správnému nastavení produktů i úrovni zákaznické péče.  
Informovaný zákazník, s nímž se otevřeně komunikuje a dlouhodobě se o něj pečuje, je zákazníkem spokojeným, a tedy loajálnějším. Pokud je vztah se zákazníkem řízen efektivně a obchodní manažer má přehled o veškeré aktivitě na odběrném místě, lze včas řešit situace, které mohou vést k nespokojenosti zákazníka, a v krajním případě významně eliminovat hrozby odpojení od SZTE.

Vliv marketingu na udržení zákazníků

 Jakub Vojta, BBS 

Plzeňská teplárenská, a.s.

Vzdělání: Institute of Technology Sligo, Ireland, bakalářský titul Bachelor of Bussines Studies.  
Pracovní zkušenosti po absolvování studia:
V roce 2003 nastoupil do společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., kde do roku 2014 vystřídal řadu pozic ekonomického a obchodního charakteru, od roku 2014 zastává funkci obchodně - technického ředitele.
Od roku 2014 působí jako člen představenstva STEO - Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů – technologií na ochranu životního prostředí v České republice.
Od roku 2017 působí jako člen dozorčí rady Nadačního fondu Technologie pro 21. století.

Anotace přednášky: Vliv marketingu na udržení zákazníků  
Přednáška rozebírá nezbytnost trvalé péče o zákazníka prostřednictvím marketingových nástrojů. Ukazuje, že systematická práce se zákazníkem je v dnešní době nezbytná i pro dříve monopolní dodavatele energií. Konkrétně teplárny marketing potřebují nejen pro získávání nových zákazníků, ale i pro udržení těch stávajících. 
Jaké jsou konkrétní marketingové nástroje Plzeňské teplárenské? Jaké používá komunikační cesty k oslovení zákazníků? To vše a mnohem více se dozvíte v této zajímavé přednášce.

Komunikace se zákazníkem a obchodní politika pro udržitelnost CZT

 Tomáš Kollarczyk 

Teplárna České Budějovice, a.s. 

Vystudoval ekonomii na Ekonomické fakultě JČU, dále management a marketing na VŠE a ekonomiku cestovního ruchu na OU. Titul MBA získal na ESMA Barcelona. V rámci programu organizovaného Německou kanceláří pro zahraniční politiku a Asociací pro mezinárodní otázky analyzoval řadu českých a německých firem a společenských témat ve výběrovém týmu. Svou profesní kariéru věnuje vedení společnosti, systémům řízení, podnikové ekonomice, obchodu a marketingu.

Anotace přednášky: Komunikace se zákazníkem a obchodní politika pro udržitelnost CZT
Jak dosáhnout růstového efektu v obchodních výsledcích teplárenské společnosti? Cenová stabilita, bezpečnost dodávek, 24 hodinový servis, tradice, kvalifikovaný personál, technické poradenství, otevřený a proaktivní přístup k zákazníkům jsou atributy, které se nijak neodlišují od přístupu mnoha firem v tržním prostředí. Přesto fungují.

Rizika vzniku požáru v teplárnách, elektrárnách a ostatních provozech

 Ing. Tomáš Polák 

KLIKA-BP, a.s.

Vystudoval brněnskou VUT obor Stavební inženýrství na fakultě stavební, se zaměřením na pozemní stavitelství. Od roku 2016 pracuje na pozici projektového a produktového manažera ve společnosti KLIKA-BP, a.s., kde se specializuje na systém vysokotlaké vodní mlhy. Zabývá se jak projekcí, tak vedení jednotlivých projektů a realizací. 

Anotace přednášky: Rizika vzniku požáru v teplárnách, elektrárnách a ostatních provozech využívajících zauhlovací pásy a podobné technologie, a jejich možná eliminace.  
Prezentace bude zaměřena na možná rizika vzniku požárů ve všech provozech, které ve svém výrobnách mají instalované technologie, jako jsou zauhlovací pásy, násypné věže apod., jejich předcházení a srovnání různých typů protipožárního zabezpečení vhodných pro zabezpečení těchto technologií, včetně vysokotlakého mlhového systému. Na konkrétních případech ukážeme jak vznik požáru a jeho následky (hmotná škoda, odstávka výroby, náklady na obnovu linky apod.), tak i zabezpečení proti vzniku požáru od prvního kontaktu se zákazníkem po instalaci a předání systému k užívání.