PŘEDSTAVENÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

Jarmil Bukovský
SUMO s.r.o.

Absolvoval Technickou univerzitu v Liberci, fakultu strojní v oboru průmyslové automatizace a tímto oborem se nepřetržitě zabývá celý profesní život. Jako projektový manažer aplikoval systémy měření a regulace především v energetických celcích a systémy chemické analýzy vody a páry realizoval na několika elektrárnách v tuzemsku i zahraničí.

 

Název přednášky:
Realizace systémů chemické analýzy vody a páry

 

Pohled inženýrské firmy na realizaci investičních akcí při rekonstrukcích a výstavbě energetických zdrojů, prezentovaný na příkladu dodávky systému chemické analýzy vody a páry.

 

Rostislav Čáp
Veolia

Jednatel společností Veolia Využití odpadů ČR a Veolia Vedlejší produkty ČR

ředitel Veolia Divize Odpadů pro ČR a SK 

 

Ing. Rostislav Čáp vystudoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni – dnes Západočeská univerzita Plzeň a MBA program na americké University of Pittsburgh. Vstupuje do společnosti Veolia v roce 1995 na finanční a manažerské pozicích ve vodohospodářství. Od roku 2016 se věnuje divizi odpadů a v současné době působí jako Ředitel divize odpadů pro ČR/SK.  

 

Název přednášky:

Využití kalů a výroba TAP

 

Skupina Veolia se s ohledem na současné výzvy rozhodla přinést na český trh ověřené zkušenosti ze Západní Evropy. Využití čistírenských kalů je jedním z klíčových úkolů pro divizi Odpadů v České republice. 

Technologie na zpracování směsných komunálních odpadů, s přímým propojením na energetickou koncovku, třídění směsných komunálních odpadů a nabídka smysluplných ekonomických podmínek obcím jsou podstatou hospodaření s odpady. 

Výstupem takovýchto procesů je dotřídění komunálního odpadu na recyklovatelné složky a kvalitativně definované palivo, kterým je možné splnit cíle v rámci odklonu od fosilních paliv směrem k alternativním obnovitelným zdrojům energie. 

Olga Dočkalová
starostka obce Sudice

 (* 1970)

Vzdělání: Vysoká škola zemědělská Brno, fakulta lesnická, obor lesní inženýrství 1989–1994

Od roku 2010 po současnost: Starostka obce Sudice (okr. Blansko), kromě řízení obecní samosprávy také odborný lesní hospodář v obecním lese a člen komise životního prostředí ve Svazu měst a obcí  

Od května 2018 jednatelka společnosti Technické služby Malá Haná s.r.o., společnost vlastněná obcemi zajišťující veškerý svoz komunálního odpadu obcí regionu Blanenska a části Pardubického kraje.  

V minulosti manažer vzdělávacích programů, dále projektový a ekonomický manažer v projektech EU pro Masarykovu univerzitu nebo právnické osoby. 

 

Název přednášky:

Pohled obce na odpadové hospodářství 

 

Česká republika se zavázala zvýšit třídění odpadu a omezit skládkování. Tlak ze strany EU a státu je naprosto v pořádku, jen je potřeba skloubit a koordinovat více postupů dohromady. Třídit odpady většina obcí umí a má vybudovaný nějaký systém. Bez dalšího aktivního zapojení vedení samospráv a občanů se však vyššího procenta třídění asi nedobereme. 

Pavel Drápela
Plzeňská teplárenská a.s.

(*1983)

V roce 2008 absolvoval Fakultu strojní Technické univerzity v Liberci. Jako zaměstnanec Plzeňské teplárenské a.s. pracoval dva roky ve výrobním úseku a poté se podílel na projektu výstavby ZEVO Plzeň jako člen projektového managementu. Od roku 2015 do roku 2018 působil jako technik provozu na ZEVO Plzeň a v současné době zastává post vedoucího projektového managementu v Plzeňské teplárenské a.s.

 

Název přednášky:
Využití škváry ze ZEVO v kontextu cirkulární ekonomiky

 

Hlavní pevný zbytek ze ZEVO je škvára, která tvoří zhruba 25 % hmotnosti vstupního odpadu, což představuje celkovou produkci v Evropě na úrovni cca 20 milionů tun ročně, v ČR pak cca 0,2 milionu tun. Současné trendy ukazují, že škvára je sekundární surovina se značným potenciálem pro získávání železných a neželezných kovů. Minerální frakce pak lze bezpečně použít v různých aplikacích stavebního průmyslu. Přednáška sumarizuje zkušenosti s využitím škváry v zahraničí a nastíní nezbytné kroky pro implementaci celého systému využití škváry v ČR.

Autoři příspěvku: Ing. Pavel Drápela, Ing. Tomáš Baloch, Ing. Michal Šyc, Ph.D., Ing. Jiří Hykš, Ph.D

Tomáš Drápela
Teplárenské sdružení ČR

Datum narození: 24.12. 1961
Telefon:  602 335 173
Vzdělání: 1982-1986 Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

 

Pracovní zkušenosti po absolvování studia:
Dva roky po studiu působil na VŠST v Liberci jako samostatný vědecký pracovník. V letech 1988-1995 jako programátor analytik v různých obchodních společnostech. V roce 1996 nastoupil jako samostatný ekonom do společnosti Plzeňská teplárenská, a. s., kde nejprve od roku 1997 zastával funkci finančního ředitele a od roku 2002 zastává funkci generálního ředitele. Ve společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. dále působil od roku 2002 v představenstvu společnosti a v letech 2014–2018 zastával funkci předsedy představenstva. Je předsedou výkonné rady Teplárenského sdružení ČR, členem výboru WEC/CME – Energetický komitét ČR a členem představenstva ČSZE – Český svaz zaměstnavatelů v energetice.

 

Název přednášky:
Strategie teplárenství v nových podmínkách

Václav Edr
TPM Znalecká kancelář, s.r.o.

Název přednášky:
Teplo spotřebované k přípravě teplé vody v panelovém bytovém domě a jeho využití

 

V rámci řešení úkolu PRM pro rok 2017 bylo provedeno i měření tepla spotřebovaného k přípravě teplé vody (dále jen „TV“). Současně byly měřeny i ztráty tepla z rozvodů TV v objektu. Měření bylo provedeno ve skutečných provozních podmínkách dodávek TV. Způsob regulace teploty a dodávek TV nebyl v době provádění měření měněn ani jinak ovlivňován. Pro měření byl vybrán běžný panelový dům, kterých je na českých sídlištích bezpočet. Dům má dva samostatné vchody po 24 bytových jednotkách. Pod stropem chodby společného technického podlaží jsou vedeny ležaté rozvody studené a teplé vody pro všech 48 bytových jednotek. Z ležatých rozvodů jsou odbočky pro jednotlivé stoupačky teplé a studené vody, každá stoupačka pro 8 bytů. Měření bylo provedeno na výměníku tepla pro ohřev TV, který je součástí předávací stanice osazené v technickém podlaží panelového domu.

Martin Fiala
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze – obor Elektroenergetika se zaměřením na výrobu a rozvod elektrické energie na katedře elektroenergetiky. Do konce roku 2007 pracoval v ČEA, v oddělení analýz, energetických auditů a statistiky, resp. oddělení Operačního programu Průmysl a podnikání. Do března 2015 pracoval na Ministerstvu životního prostředí v oddělení obchodování s emisemi, kde se věnoval zejména vyjednávání, komunikaci a sledování závazků vůči všem smlouvám o prodeji jednotek přiděleného množství, jejich dodatků a jiných souvisejících dokumentů, včetně implementace JI projektů. Od dubna 2015 pracuje na MPO v oddělení implementace OPPI a PO 3 OPPIK, kde se věnuje aktivitám týkající se příprav výzev, hodnocení projektů a zpracování evaluačních zpráv, vyhodnocení podpořených projektů úspor energie, úspor energie v SZT a OZE.

 

Název přednášky:
Výzva z programu podpory Úspory energie v SZT

 

Hlavní téma prezentace je obsaženo v jejím názvu, tj. „Výzva z programu podpory Úspory energie v SZT“. Důraz bude kladen na stav implementace programu, zejména z pohledu poptávky a alokace. Budou shrnuty novinky v programu, a jaké jsou plány do budoucna. Přestože je plánováno vyhlášení ještě jedné poslední výzvy, alokace již bude významně redukována. Vzhledem k blížícímu se konci programového období bude důraz kladen i na minimalizaci nedostatků v žádostech o podporu a tedy i shrnuto, jaké chyby se v žádostech vyskytují. Přestože předběžné výsledky výzev jsou relativně příznivé, tak konečné výsledky implementace mohou mít i vliv na výši případné alokace pro daný program v následujícím programovém období.

Zdeňka Fialová
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Absolvovala stavební fakultu na Vysokém učení technickém v Brně. Po studiu působila krátce ve školství, následně jako projektantka v soukromé firmě. Od roku 2003 pracuje ve státní správě. V pozici referentky obecného stavebního úřadu MěÚ v Hrotovicích vedla povolovací procesy podle stavebního zákona pro jadernou elektrárnu Dukovany. V prosinci 2006 nastoupila na Ministerstvo průmyslu a obchodu, kde do února 2014 zastávala funkci vedoucí oddělení stavební úřad. Od března 2014 vykonává funkci ředitelky odboru stavební úřad, kde zajišťuje a koordinuje činnosti podle stavebního zákona u významných energetických staveb v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu jako tzv. jiného stavebního úřadu, spolupracuje na přípravě legislativy v oblasti stavebního práva a souvisejících předpisů. V této oblasti též vykonává lektorskou a publikační činnost. 

 

Název přednášky:
Rekodifikace veřejného stavebního práva

 

Příprava staveb je velmi zdlouhavá a složitá, požadavky na investory se neustále zvyšují. Tento neutěšený stav nelze uspokojivě napravit novelizací stávajících právních předpisů. Pro dosažení efektivity a funkčnosti veřejného stavebního práva je potřeba provést komplexní změnu spočívající v novém koncepčním řešení, což představuje rekodifikaci veřejného stavebního práva.  

Jan Harnych
Enviros, s.r.o.

Jan Harnych je absolventem fakulty elektrotechnické ČVUT. Od roku 2011 pracuje ve společnosti ENVIROS, s.r.o. jako vedoucí projektů. Zabývá se zejména koncepčními a analytickými studiemi, modelováním energetického hospodářství a technickoekonomickým hodnocením projektů v energetice.

 

Název přednášky:
Dopady zavedení uhlíkové daně

 

Příspěvek vychází ze studie zpracované pro Teplárenské sdružení České republiky, ve které byly hodnoceny dopady zdanění uhlíku v sektorech mimo systém emisního obchodování EU ETS. Studie hodnotila tři varianty lišící se očekávaným vývojem cen emisních povolenek a zaměřila se na dopady zdanění na úspory energie, přesuny emisí CO2 mezi sektory v EU ETS a mimo něj, riziko rozpadů teplárenských soustav a ekonomické dopady na veřejné rozpočty.

 

 

Petr Havelka
Česká asociace odpadového hospodářšství

Ing. Petr Havelka se narodil v Olomouci v roce 1980. Vystudoval obor Odpady a jejich využití na ČZU v Praze, dále studoval na Univerzitě Vitus Bering v Dánsku. Při a po škole se krátce věnoval PR managementu v renomované reklamní agentuře. Následně nastoupil na cestu odborné praxe v oboru odpadového hospodářství, a to na pozici inspektora na České inspekci životního prostředí (ČIŽP) na oblastním inspektorátu v Praze. Po dvou letech přešel na ředitelství ČIŽP, kde vykonával funkci ředitele odboru odpadového hospodářství a po-té i náměstka ústředního ředitele ČIŽP. Je častým autorem článků v odborném tisku, je členem Rady pro odpadové hospodářství ČR, byl členem Rozkladové komise ministra ŽP, Ústřední nákazové komise ČR a dalších odborných orgánů. Na ČIŽP působil celkem 8 let. Následně se v roce 2012 na základě výběrového řízení stal výkonným ředitelem České asociace odpadového hospodářství, kde působí do současné doby. 

 

Název přednášky:
Konkrétní nástroje k možnému splnění evropských cílů OH, aneb vyvážené řešení může být výhodou pro všechny

 

Nyní jsme rok po finálním schválení nových evropských odpadových směrnic. Tyto nové směrnice zcela jasně stanovily cíle a strategii, jak se má dále ubírat odpadové hospodářství v Evropě. Hlavním cílem má být nakládání s odpady jako se zdroji surovin pro další výrobu tak, abychom nemrhali surovinovými zdroji. Mezi další cíle patří zaměření na recyklaci většiny komunálních odpadů. Konkrétní cíl je recyklovat 65% komunálních odpadů v roce 2035. S tím také souvisí nutnost postupného omezení skládkování komunálních odpadů až na 10 % k roku 2035. K již uvedeným cílům je nezbytné co největší třídění komunálních odpadů, abychom měli dostatečné množství druhotných surovin právě pro samotnou recyklaci. Ruku v ruce s tím logicky souvisí nezbytná redukce množství směsného komunálního odpadu tak, aby nemusel jít na skládky nebo do spaloven (ZEVO). To vše dává smysl. Jako ČAOH jednoznačně podporujeme nové evropské cíle z balíčku oběhového hospodářství.

Evropa navíc potřebuje řešit svůj problém s dlouhodobou nízkou mírou recyklace na svém území. Množství odpadů bylo i ze západních zemí Evropy vyváženo „za moře“. Tento problém je o to viditelnější nyní, kdy asijské státy omezují dovoz odpadů a stanovují různé zákazy importu. Pro Evropu to ale může být pozitivní. Evropa bude muset co nejdříve zavést efektivní a funkční systémové nástroje na podporu recyklace. Zatím je v evropských státech poměrně nízká poptávka po recyklovaných výrobcích, po recyklátech, apod. Poptávka je přitom zcela klíčový faktor pro rozvoj recyklace jako takové, a to jak v Evropě, tak samozřejmě i v České republice. Evropa si toho je vědoma, a proto již pracuje s některými nástroji a s doporučeními. Návrh nového českého zákona o odpadech zatím potřebné nástroje neobsahuje, a to je třeba napravit. Bez pozitivní motivace a prosaditelného systémového nastavení, úzce propojeného k recyklaci, by nebylo reálné předpokládat potřebné navýšení recyklace za příštích 15 let o nutných cca 30%. Česká asociace odpadového hospodářství dlouhodobě navrhuje některé možné nástroje. Spolu s recyklačními firmami pracujeme na dalších možnostech podpory recyklace a na návrzích úprav celého systému tak, aby mohl být funkční a mohl splnit závazné cíle. Své důležité místo v celém systému má samozřejmě i energetické využití odpadů. Výše uvedené a některé další věci jsou obsahem letošní prezentace Petra Havelky z ČAOH. 

 

 

 

Ondrej Chalupka
Systherm, s.r.o.

Dosažené vzdělání:
1993 - 1999 
Technická univerzita v Libereci/Strojní, Liberec
Obor/specializace: Konstrukce energetických zařízení

1997 - 1998 
University of Glasgow, Glasgow
Obor/specializace: Heat transfer and fluid dynamics

1989 - 1993 
Stredná priemyselná škola Poprad, Poprad
Obor/specializace: Technolog

 

Průběh zaměstnání

2003
Systherm s.r.o.
Pracovní pozice: Technický ředitel
Náplň práce: 

  • odpovědnost za návrhy a konstrukci předávacích stanic tepla určených zejména pro export (Švédsko, Dánsko, Maďarsko, Rusko)
  • vývoj výpočtového programu pro návrh předávacích stanic tepla
  • vývoj programu pro hlídání a řízení nabídek, objednávek a výrobních procesů pro předávací stanice tepla

2001 - 2003
THERMO KING Czech Republic s.r.o.
Pracovní pozice: Prodejce klimatizačních jednotek
Náplň práce: Nalezení optimálního řešení a výběr zprávného typu klimatizační jednotky pro lehká kolejová vozidla na základě požadavků zákazníka a místních klimatických podmínek

1999 - 2001
Alfa Laval
Pracovní pozice: Návrhář systému předávání tepla
Náplň práce: Návrhy systému předávání tepla dle požadavku zákazníka

Doplňující informace o pracovních zkušenostech, reference:
Vedení projektu dodávky 400 ks předávacích stanic tepla pro teplárnu Budapešť v roce 2008/2009 v hodnotě cca 100M CZK.

 

Název přednášky:
Automatizace návrhu, tvorby výrobní dokumentace a výrobního procesu KPS (kompaktní předávací stanice)

Stanislav Chvála
NANO Energis

Stanislav Chvála je generální ředitel společnosti Nano Energies, ve které působí od března 2018. Věnuje se především vývoji řízení elektrické flexibility a produktů sdílení energie pro domácnosti. Pracuje na rozšíření aktivit společnosti na nové evropské trhy.

Do Nano Energies přišel po pěti letech ve skupině ČEZ, kde odpovídal za tradiční produkty dodávky energie koncovým zákazníkům, výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů, i za komerční využití flexibility výrobců a spotřebitelů. Zkušenosti sbíral také ve Velké Británii, kde působil v bankovním sektoru a energetickém poradenství.

Vystudoval University of Hull, obor Mezinárodní a finanční ekonomie a následně získal titul MBA v oboru finance na University of Manchester.

 

Název přednášky:
Prodej elektřiny z menších tepláren s nejvyšším možným ziskem

 

Teplárny, které svým výkonem ani technickými parametry nemohou poskytovat podpůrné služby, dokáží zvyšovat zisk z prodeje elektřiny využitím energetické flexibility. Výroba energie se řídí ze vzdáleného dispečinku, který flexibilitu agreguje a na krátkodobých trzích obchoduje vyrobenou elektřinu. Diagram výroby se dle typu kontraktu průběžně optimalizuje na základě přesných matematických modelů, aby výnosy z prodeje energie byly co nejvyšší, a zároveň byla dodržena předem dohodnutá omezení (například dodávka tepla do soustavy). Tržní rizika způsobená velkými výkyvy cen elektřiny v průběhu dne se vyrovnávají dlouhodobým hedgingem, čímž teplárny maximalizují svůj zisk a nemají žádná rizika.

Soňa Jonášová
INCIEN - Institut Cirkulární Ekonomiky

Soňa je zakladatelkou a ředitelkou Institutu Cirkulární Ekonomiky (INCIEN). Sama zastává heslo, že „sami musíme započít změnu, kterou chceme vidět kolem sebe“. Zajímá se o udržitelný rozvoj, produkci potravin, zemědělství, cirkulární ekonomiku, ekoinovace, uplatnění studentů vysokých škol v oblastech udržitelného podnikání, podporu lokálních a komunitních aktivit s cílem vytvoření zdravé společnosti a ekosystémů. Od roku 2015 se aktivně podílí na přechodu z lineárního na cirkulární systém hospodářství v České republice. V INCIEN je zodpovědná za rozvojové aktivity a spolupráci s klíčovými zainteresovanými stranami a v posledních letech se aktivně zajímá o prosazování změn, které povedou k zavedení funkčního systému, ve kterém se odpady stávají zdrojem a to jak na komunální, tak v průmyslové oblasti. 

 

Název přednášky:
Iniciativa - Konec doby skládkové

 

Iniciativa Konec doby skládkové upozorňuje na aktuální stav českého odpadového hospdářství, které ve většině spoléhá na skládkování odpadů oproti moderním a ekologickým cestám nakládáním s odpadem. Mnoho potenciálních alternativ si ke svému názvu přilepuje přídavné jméno "oběhové" či "cirkulární", ale jedná se skutečně o snahu něco zlepšit nebo jen zakonzervovat současný systém a zanechat v široké veřejnosti pocit, že je všechno vlastně v pořádku, i když realita je opačná? Iniciativa zároveň poukazuje na realitu odlišnosti třídění versus reálné míry recyklace. Odsun "konce skládkování" až na rok 2030 tak, jak jej navrhuje představený Zákon o odpadech totiž nemusí být verzí konečnou.

 

 

Jiří Kelnar
ČEZ Teplárenská, a.s.

Vedoucí útvaru prodeje ve společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze. Jeho profesní dráha je od počátku spjatá s prodejem a marketingem. Dříve pracoval v obchodních firmách, zabývajících se prodejem spotřebního zboží, postupně zastával pozice produktového manažera a vedoucího obchodu, kde získal zkušenosti od tvorby a naplňování marketingových plánů až po zajištění provozu call centra a nákupu. 

Od r. 2010 působí ve společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., nejprve na pozici manažera prodeje a od r. 2016 jako vedoucí útvaru prodeje.  Je zodpovědný za naplňování cílů v oblasti prodeje energetických služeb, tepelné energie a péče o stávající zákazníky.   

 

Název přednášky:
Připojení produkčních skleníků

 

Rozvoj teplárenské soustavy v podobě připojení nových velkých odběratelů je jedním z klíčových faktorů pro zajištění cenové udržitelnosti tepelné energie pro koncové zákazníky. 
Cílem přednášky je ukázat, že se otevírají možnosti dodávek tepelné energie, které nejsou neznámé, ale současnou “optikou“ by se mohlo zdát, že jsou velmi těžko realizovatelné. 
Nejedná se jen o dodávky tepelné energie, ale i ostatních komodit s vazbou na zdroj tepelné energie. Pokud se podíváme na Produkční skleníky v širším kontextu, je zřejmé, že to celé dává smysl. 

Jiří Klíč
Teplárny Brno

Vedoucí odboru prodeje tepla a akvizic ve společnosti Teplárny Brno, a.s. Vystudoval obor ekonomika a management. Jeho profesní dráha v energetice začala v roce 2005 v Jihomoravské plynárenské, a.s., kde působil jako člen obchodního úseku. V rámci rebrandingu pokračoval dále již ve skupině RWE jako produktový manažer, kde se podílel mimo jiné na tvorbě a vývoji obchodních modelů a procesů prodeje elektrické energie koncovým zákazníkům. V Teplárnách Brno působí čtvrtým rokem, podílí se na tvorbě obchodní politiky a marketingové strategie společnosti. Je zodpovědný za udržení a rozvoj pozic společnosti na trhu s energiemi a posílení spokojenosti a loajality zákazníků. 

 

Název přednášky:

Přechod z páry na vodu – co na to zákazník? 

 

Výměna parovodních rozvodů za horkovody s sebou nese velkou porci práce a zodpovědnosti jak směrem k zákazníkům Tepláren Brno, tak k ostatní veřejnosti, která je v daných lokalitách dotčena pracemi spojenými právě s výměnou parovodní soustavy. Teplárny zahájily tento rozsáhlý projekt již v roce 2010 s cílem zvýšení efektivity distribuce tepla a během několika let probíhajících prací získaly nejen mnoho zkušeností v oblasti komunikace směrem k odběratelům a ostatní veřejnosti, ale také načerpaly mnoho užitečných informací zpět od svých zákazníků, kterých se výměna parovodní soustavy bezprostředně týká. Přednáška obsahuje zajímavé informace nejen o aktuálním stavu a průběhu celého projektu výměny parovodních rozvodů ve městě Brně, ale také popisuje proces komunikace s odběrateli a praktické zkušenosti jak se zákazníky, tak s ostatními obyvateli města Brna, kteří jsou ať přímo nebo nepřímo součástí tohoto velkého projektu. 

 

Jiří Klimša
Veolia Energie ČR, a.s.

Ve společnosti Veolia Energie ČR, a.s. pracuji od roku 2009, kde v současné době pracuji na útvaru technického ředitele na pozici projektový manažer. Ve společnosti se věnuji návrhu komplexních řešení pro sběr telemetrických dat z technologických zařízení od HW, SW až po datovou analýzu nad získanými daty.

 

Název přednášky:
Využití IoT technologií v teplárenství
 

Jan Krišpín
EVECO Brno, s.r.o.

Mým zaběhnutým standardem je nabourávání zažitých omylů či polopravd – podporou dobrých vizí, motivací společnosti k lepším výsledkům a představováním vyšších morálních principů, které mohou dohromady společnost vést k lepší budoucnosti. Bez ohledu na situaci hájím vyšší principy ve všech sférách svého života, ať už se jedná o vzdělávání mladších generací či profesní i osobní život. Nejen díky tomu jsem R&D projektovým manažerem ve společnosti EVECO Brno, s.r.o., kde mám na starosti vývoj zcela inovativní jednotky zařízení pro energetické využití odpadů EVECONT.

 

Název přednášky:
Kontejnerové řešení malého ZEVO pro okresní město

Miroslava Kučerová
United Energy, a.s.

V oblasti energetiky se pohybuje již od roku 1998. Nejprve ve společnosti Mostecká uhelná, následně ve Výzkumném ústavu pro hnědé uhlí, kde pracovala na různých pozicích v oblasti vnější a vnitřní komunikace. Začátek své profesní kariéry zahájila v Hornické zaměstnanecké zdravotní pojišťovně, nejprve jako specialista marketingu, posléze jako obchodní ředitelka. Od roku 2009 zastává pozici PR managerky ve společnostech skupiny United Energy, kde zodpovídá za řízení oblasti mediální politiky, tvorbu komunikačního plánu a event management. Vystudovala VŠST Liberec, obor Ekonomika a řízení spotřebního průmyslu.

 

Název přednášky:
Projekt Tepelná Pohoda, Věrnostní program: Aktivity pro podporu dobrého jména firmy

 

Přednáška představuje aktivity, které využívá teplárenská společnost pro podporu svého dobrého jména, zlepšení image a vnímání skupiny United Energy nejen jako spolehlivého dodavatele tepla a elektřiny, ale i jako společensky odpovědné firmy a komunikačně otevřené společnosti.

Seznámí posluchače zejména s dlouhodobým projektem Tepelná Pohoda – komunikačním nástrojem s veřejností, Věrnostním programem a dalšími konkrétními marketingovými a PR aktivitami, určenými jednotlivým cílovým skupinám.

Martin Levanti
IoT.water s.r.o.

Působí jako Business Development Manager ve společnosti IoT.water s.r.o. Od ukončení studia na Univerzitě Karlově se věnuje oboru komunikačních technologií, zejména pak jejich uplatnění v marketingu a propagaci značky. Vedle toho dlouhou dobu působil v mezinárodním obchodě se zaměřením na sourcing v Asii. Po návratu do Evropy se zaměřil na využití IT technologií v logistice a podílel se na rozvoji LPWAN sítí ve střední Evropě. V rámci společnosti IoT.water je zodpovědný za rozvoj nových produktů a jejich nasazování v ČR a na zahraničních trzích.

 

Název přednášky:
Využití IoT technologií v teplárenství

 

Společnost IoT.water s.r.o. čerpá z dlouholetých zkušeností v oboru vodárenství. Ty nyní uplatňuje v oblasti dálkových odečtů energií, pro kterou rozvíjí své vlastní komplexní řešení Smart Metering Grid (dále SMG). Základním principem SMG řešení je zajištění přenosu dat ze všech dostupných systémů měření a typů měřidel, včetně využití dostupných bezdrátových IoT sítí a pochůzkových systémů. Cílem je integrovat na jedno bezpečné místo (SMG Server) všechna dostupná data z měření a odtud je z ověřeného a konzistentního datového zdroje centrálně poskytovat všem IT systémům zákazníka.

Vzhledem k počtu měřicích míst a různorodosti technologií to znamená i funkcionalitu pro správu a provozování primárních systémů pořizování dat a dohledu nad celým procesem. Pro řešení podpory práce v terénu je určená modulární mobilní aplikace SMG Mobile, pomocí které je možné současně realizovat fyzické odečty, pochůzkové radiové odečty a instalaci nebo správu zařízení vzdáleného odečtu. SMG Mobile je klientskou aplikací SMG Server.

Správa celého systému, diagnostika, podpora provozu, řízení odečtů a celá řada dalších funkcí, potřebných pro provoz odečtových systémů a odečtů, probíhá prostřednictvím SMG Client – Windows klientské aplikace SMG Server. Desktopová aplikace SMG Client slouží ke správě naměřených dat, řízení a přidělování odečtových dávek pracovníkům vodárny, případně konfiguraci zařízení či administraci celého SMG systému.

Zpracování a uložení dat, rozhraní na ostatní systémy, aplikační logiku a ostatní serverové funkce zajišťuje SMG Server. Data ze SMG Serveru mohou být dále integrována do interních IT systémů zákazníka jako je Zákaznický informační systém, SCADA nebo jiné dispečinkové systémy.

Michal Macenauer
EGÚ Brno, a.s.

Autor je absolventem inženýrského oboru Elektroenergetika se zaměřením na zařízení elektráren, doktorského oboru Elektrické stroje, přístroje a pohony a magisterského oboru Sociologie. V EGÚ Brno autor pracuje od roku 2006 nepřetržitě dodnes. Nejdůležitějšími obory jeho profesního zájmu jsou predikce poptávky energetických komodit, vývoj nových technologií v energetice (především elektromobility a akumulace) a analýzy provozu systémové elektroenergetiky a plynárenství. V posledních letech se autor věnuje rozvoji činnosti EGÚ Brno v nových oblastech, mezi něž na prvním místě patří teplárenství.

 

Název přednášky: 
Flexibilita provozu tepláren
aneb: elektrárna jako most mezi nízkoemisní energetikou a spolehlivým chodem soustavy

 

Elektroenergetika disponující výrazným přebytkem regulujících zdrojů bude brzy minulostí. Do roku 2030 bude v ČR z provozu odstaveno přibližně 3,7 GW zdrojů s dobrými regulačními schopnostmi. Dle plánů SEK i EU bude zároveň výrazně navýšen výkon OZE, především fotovoltaiky. Elektrizační soustava bude v závislosti na míře obou zmíněných jevů potřebovat novou flexibilitu, kterou bude nutno realizovat kombinací dobře regulujících výrobních zdrojů, navýšení flexibility poptávky a akumulace na denní či i sezónní úrovni.

Teplárenské provozy a provozy závodních elektráren jsou výborným místem pro instalaci všech třech zmíněných typů flexibility a mají tak výbornou startovní pozici na trhu s flexibilitou především proto, že mají: kvalifikovaný personál, kapacitní elektrické připojení k síti, prostorové možnosti a možnost spolupráce s točivými stroji.

V prezentaci uvádíme výhled vývoje potřeb flexibility, návrhy možných řešení pro teplárny a závodní elektrárny včetně příkladů v různé fázi realizace.

Trh s flexibilitou nebude ani v budoucnu neomezený a otázkou tedy je: jaký podíl na trhu s flexibilitou stihnou stávající teplárny a závodní elektrárny zaujmout a kolik prostoru následně zaplní nová flexibilita, například bateriová akumulace realizovaná na zelené louce.

Petr Mandelík
ANCANE s.r.o.

absolvent Strojírenské fakulty VUT v Brně, je profesionálem v oblasti informačních technologiích. Více než 20 let působil jako manažer v mezinárodních a českých společnostech, zabývajících se dodávkami informačních systémů např.jako ředitel divize Utilities společnosti NESS Czech nebo delivery manažer ve společnosti Datasys. V současnosti pracuje ve společnosti Ancane s.r.o, která se zabývá především tzv. Smart buildings neboli chytrými budovami, měřením a regulací HVAC. 

Název přednášky:
Řízení odběru a spotřeby tepla u zákazníků


Představujeme ve formě hotového produktu autonomní inteligentní systém regulace vytápění a klimatizace budovy. Jedná se o představení možností pokročilého systému pro řízení, regulaci a optimalizaci spotřeby tepla a elektrické energie, a to z pohledu investora i dodavatele produktu. Uvádíme konkrétní příklady regulace a úspor. Tento systém umožňuje nastavení pravidel, sběr dat a řízení spotřeby energií až do úrovně jednotlivých radiátorů a klimatizačních jednotek. Online systém měření na úrovni jednotlivých zařízení umožňuje dokonalou optimalizaci spotřeby, poskytuje data pro komunikaci s uživateli a umožňuje řízení spotřeby energií na straně spotřebitele. Celý systém je bezdrátový, vytváří vlastní komunikační síť a je možno ho instalovat bez stavebních zásahů do budovy. Systém je možno ovládat z libovolného místa na světě (s datovým připojením), je otevřený a umožňuje integraci dalších ovládacích prvků (osvětlení, audio, …)
Pro teplárny tento produkt nabízí jedinečnou možnost poskytnout spotřebiteli kvalitní dodávku tepla a chladu a vzhledem k značným úsporám za bezkonkurenční cenu v duchu hesla “Lepší šetřit s námi, než bez nás"


Scot McGuire
Radius Kelit

Scot je ředitelem exportu ve firmě Radius Kelit a žije se svou rodinou poblíž Vídně. Diplom v architektonickém designu získal roku 1993 na University of Arkansas, v roce 2007 dosáhl titulu M.B.A. na University of Phoenix v Arizoně. Na pozicích výkonného ředitele, projektového ředitele výzkumu a vývoje, mezinárodního produktového manažera a národního manažera pro prodej a marketing už po více než dvacet let přispívá k vzestupu průmyslu orientovaného na výrobu plastů v Evropě, USA a Číně.

 

Název přednášky:
Revoluční možnosti při výstavbě a rekonstrukci teplovodů

 

Prípadové štúdie možnosti využitia plastových predizolovaných potrubí NRG FibreFlex Pro v sieti s vyšším teplotným zaťažením (maximálne až do 115 C a 10 bar) ako alternatíva navrhnutého klasického riešenia s oceľovým predizolovaným potrubím.  Krátke predstavenie skladby potrubia a spôsob zosilnenia rúrky pre médium na zaťaženie až 115 C a tlak 16 bar.

Petr Mertin
OSBD Česká Lípa

Název přednášky:
Kapitálový vstup významného zákazníka OSBD Česká Lípa do teplárny ČLT a.s. - motivy a cíle

 

Přednáška pojednává o výsledcích jednání a uzavření obchodního partnerství v oblasti teplárenství mezi teplárnou a významným zákazníkem. Cílem jednání bylo změnit současnou pozici významného zákazníka (50% trhu) na významného zákazníka s akcionářským podílem ve firmě ČLT ve výši 19,99% akcií. Hlavní důvody, které nás jako zákazníka motivovaly ke koupi akcií, jsou zahrnuty pod následujícími body: 

1. Mít vliv na vývoj ceny tepla v lokalitě Česká Lípa formou smluvních garancí.
2. Mít vliv na ekologii daného zdroje a jeho modernizaci ve prospěch klientů.
3. Eliminovat riziko rozpadu centrálního zdroje na lokální kotelny v jednotlivých domech.
4. Optimálně umístit volné finanční zdroje družstva.
5. Ekonomicky motivovat klienty centrálního zdroje na jeho udržení a rozvoji.

Tomáš Mužík
NANO Energis

Tomáš Mužík vede od roku 2017 Digital Energy Services, agregátora energetické flexibility v holdingu Nano Energies. Společnost pod jeho vedením řídí pro obchodní partnery desítky megawatt instalovaného výkonu. V Nano Energies pracuje od roku 2014, nejdřív na pozici analytika, později zastával pozici provozního ředitele.

V minulosti působil ve společnosti TechSoft Engineering, kde se zabýval virtuálním prototypováním v oblasti vývoje a optimalizaci parních a vodních turbín.

Titul Ph.D. získal na Fakultě strojní ČVUT.

 

Název přednášky:
Prodej elektřiny z menších tepláren s nejvyšším možným ziskem

 

Teplárny, které svým výkonem ani technickými parametry nemohou poskytovat podpůrné služby, dokáží zvyšovat zisk z prodeje elektřiny využitím energetické flexibility. Výroba energie se řídí ze vzdáleného dispečinku, který flexibilitu agreguje a na krátkodobých trzích obchoduje vyrobenou elektřinu. Diagram výroby se dle typu kontraktu průběžně optimalizuje na základě přesných matematických modelů, aby výnosy z prodeje energie byly co nejvyšší, a zároveň byla dodržena předem dohodnutá omezení (například dodávka tepla do soustavy). Tržní rizika způsobená velkými výkyvy cen elektřiny v průběhu dne se vyrovnávají dlouhodobým hedgingem, čímž teplárny maximalizují svůj zisk a nemají žádná rizika.

Tomáš Nágl
TRANSPORTA Technology s.r.o.

Vystudoval Vysoké učení technické v Brně, Fakultu strojní, obor Inženýrská informatika a automatizace, je autorizovaným inženýrem v oboru technologická zařízení staveb. Po dokončení studia VŠ pracoval 3 roky ve společnosti Continental TEVES  jako vývojový inženýr. Od roku 2005 do 2014 byl projektovým vedoucím a následně vedoucím technického oddělení ve společnosti BEUMER Group Czech Republic a.s. (dříve Koch Czech s.r.o.). Do roku 2016 působil ve společnosti KLEMENT a.s. na pozici vedoucího inženýringu.

V současné době je jednatelem ve společnosti TRANSPORTA Technology s.r.o. a zároveň zastává pozici technického ředitele.

Podílel se na řízení mnoha projektů v České republice i v zahraničí, zaměřených na dodávky investičních celků v oblasti dopravy, manipulace, dávkování a skladování sypkých hmot, např. „Doprava a dávkování tuhých paliv a alternativních paliv (odpady)“, „Doprava, skladování a manipulace VEP (vedlejších energetických produktů)“, „Technologie pro cementářský průmysl“, „Doprava, skladování a manipulace granulovaných hnojiv“ a jiných. 

 

Název přednášky:
Odstranění přetlaku v palivových cestách fluidních kotlů 

 

U fluidních kotlů, které jsou v posledních desetiletích v oblibě hlavně kvůli menším problémům s emisními limity a mají možnosti širší palivové základny, se objevují i některé chronické provozní problémy. Jedním z nich je přetlak v palivových cestách, který znesnadňuje provoz, revize a údržbu dopravních zařízení a dále omezuje technologické možnosti přesného dávkování paliva do kotle.

Naše přednáška prezentuje, jak si společnost TRANSPORTA Technology s.r.o. poradila s těmito problémy při rekonstrukci dopravy paliva kotle K11 v areálu Mondi Štětí, při které došlo k odstranění přetlaku v palivových cestách a násobnému zvýšení přesnosti dávkování paliva.

Součástí přednášky je také představení historie značky TRANSPORTA, na jejíž úspěchy TRANSPORTA Technology s.r.o. navazuje svojí činností především v oboru MATERIAL - HANDLING se zaměřením na oblasti energetiky, průmyslové výroby a odpadového hospodářství.“

 

TRANSPORTA Technology s.r.o.
A: Hliňany 18, 400 02 Řehlovice
E: info@transporta.cz
T: +420 475 351 311
www.transporta.cz

Matěj Obšíl
UCHYTIL s.r.o.

Vystudoval fakultu stavební na VUT v Brně. Od roku 2005 pracuje ve firmě UCHYTIL s.r.o. nejprve jako projektant, poté jako hlavní inženýr projektu při výstavbě a rekonstrukci větších technologických celků. Má zkušenosti s návrhem, projektováním a uváděním do provozu parních a horkovodních kotlů na různá paliva nejen z České Republiky (Bruntál - 3x uhelný parní kotel o výkonu 1x4 a 2x8 t/h; Klatovy - uhelný parní kotel 11 t/h; Jindřichův Hradec – fytomasový horkovodní kotel o výkonu 10 MW; Třebíč – fytomasový horkovodní kotel o výkonu 7,5 MW ), ale také ze zahraničí (horkovodní plynová kotelna o výkonu 36,5 MW v Birsku v Ruské federaci a kombinované parní kotle (olej/plyn) o výkonu 2 x 80 t/h v Nile Sugar Company v Egyptě).  

 

Název přednášky:
Výstavba nového horkovodního fytomasového zdroje o tepelném výkonu 10,0 MW

 

Příspěvek popisuje výstavbu a uvedení do provozu nového horkovodního kotle na fytomasu, včetně vyvedení výkonu, dopravy paliva a odpopelnění (z pozice generálního dodavatele díla). 

Dále popisuje koncepci provozu Energetického centra v Jindřichově Hradci, kde je tento nový zdroj umístěn, a jak tento zdroj do této koncepce zapadá.

Ladislav Ochrana
Teplárny Brno

Narozen: 8. 4. 1973

Pracovní zkušenosti:
12/1997 – současnost: Teplárny Brno, a. s.


2011 – současnost: vedoucí střediska provozu a údržby zdrojů
Středisko zajišťuje provoz a provádí správu velkých výrobních zdrojů. Zodpovídá za stav výrobního zařízení, realizaci oprav, návrhy projektů na obnovu majetku, správný výkon a přípravu obslužných činností.

06/2001 – 06/2011: technik provozu PČM
Provozování a údržba strojních zařízení, řízení směnového personálu, řízení a plánování generálních a běžných oprav, návrhy a realizace investičních akcí, spolupráce se zahraničními dodavateli.

01/1998 – 05/2001: směnový vedoucí PČM
Plánování a řízení provozu a činnosti směny, účast na uvádění do provozu paroplynového bloku, zaškolovaní obslužného personálu. 

10/1996 – 12/1997: zácvik v nepřetržitém provozu
Detailní seznámení s provozem všech výrobních zdrojů ve směnném režimu, včetně primární distribuční sítě.   

 

Vzdělání:

1991 – 1996
VUT FSI Brno - Tepelné a jaderné stroje a zařízení VUT FSI 

1987 – 1991
SPŠ strojnická Brno

 

Zájmy: Rodina, sport, chalupaření 

 

Název přednášky:
Integrované energetické centrum Červený mlýn (paroplyn, elektrokotel, akumulace tepla)

Jaroslav Podlešák
Krajský úřad Karlovarského kraje

Po studiu Střední průmyslové školy chemické v Praze pokračoval ve studiu na Fakultě chemické technologie na VŠCHT Praha. Po ukončení studia pracoval do roku 2002 převážně na manažerských pozicích v průmyslu. Jednalo se o výrobu porcelánu, skla i o automotive, a to na pozicích provozních, technologických, technických (včetně energetických), investičních a finančních. Součástí této práce bylo i řešení ekologických aspektů v daných provozech. Od roku 2002 pracuje na Krajském úřadu Karlovarského kraje, kde je jeho hlavní náplní řešení problematiky IPPC. V rámci své odbornosti je aktivně zapojen v několika technických pracovních skupinách řešících především problematiku IPPC a BAT.

 

Název přednášky:
Perspektivy energetického využití TAP z SKO

 

Přednáška je z důvodu objasnění všech aspektů dané problematiky rozdělena na tři části. První část se stručně zabývá vznikem a na to navazujícím složením SKO. Jsou zde objasněny vlastnosti limitující další možnosti zpracování a využití SKO a z něho vytříděného TAP. Je upřesněna definice TAP z pohledu odpadů a také z pohledu ochrany ovzduší.

Ve druhé části jsou popsány možnosti využití SKO a TAP. Je zde zmíněno spalování, spoluspalování, plazmový hořák, pyrolýza, a zplyňování. U těchto procesů jsou definovány vstupy a výstupy a je nastíněna technologie a energetická výhodnost. Současně jsou posouzeny výhody a nevýhody z pohledu techniky, legislativy i samotné ekologie.

Třetí část popisuje výrobu paliva vyrobeného z odpadu (TAP) v zařízení pro MBÚ. Jsou stručně popsané použité technologie. V této části jsou zmíněné možnosti pro zpracování SKO na TAP jiné, než MBÚ, například pomocí třídicích linek umístěných na skládkách.

Závěrem jsou konstatovány možnosti reálné přípravy TAP a uzavření okruhu SKO – příprava TAP – využití SKO a TAP – SKO, NO.

Aleš Pohl
Exponex s.r.o.

absolvent Stavební faktulty VUT v Brně, více jak 20 let praxe ve stavebnictví v různých firmách - od řemesel po generální dodávky staveb, 8 let na pozici 1. náměstka GŘ Veletrhy Brno, 9 let spolumajitel a spolu CEO firmy Exponex s.r.o.. Firmy organizující mimo jiné Dny teplárenství a energetiky a veletrhy Vodovody-Kanalizace. V rámci příspěvku v roli investora.

Název přednášky:
Řízení odběru a spotřeby tepla u zákazníků


Představujeme ve formě hotového produktu autonomní inteligentní systém regulace vytápění a klimatizace budovy. Jedná se o představení možností pokročilého systému pro řízení, regulaci a optimalizaci spotřeby tepla a elektrické energie, a to z pohledu investora i dodavatele produktu. Uvádíme konkrétní příklady regulace a úspor. Tento systém umožňuje nastavení pravidel, sběr dat a řízení spotřeby energií až do úrovně jednotlivých radiátorů a klimatizačních jednotek. Online systém měření na úrovni jednotlivých zařízení umožňuje dokonalou optimalizaci spotřeby, poskytuje data pro komunikaci s uživateli a umožňuje řízení spotřeby energií na straně spotřebitele. Celý systém je bezdrátový, vytváří vlastní komunikační síť a je možno ho instalovat bez stavebních zásahů do budovy. Systém je možno ovládat z libovolného místa na světě (s datovým připojením), je otevřený a umožňuje integraci dalších ovládacích prvků (osvětlení, audio, …)
Pro teplárny tento produkt nabízí jedinečnou možnost poskytnout spotřebiteli kvalitní dodávku tepla a chladu a vzhledem k značným úsporám za bezkonkurenční cenu v duchu hesla “Lepší šetřit s námi, než bez nás"


Roland Silberbauer
KLINGER Fluid Control

Vedoucí vývojového oddělení ve společnosti KLINGER Fluid Control

 

Absolvoval Vyšší průmyslovou školu mechatronickou (2006). Profesní kariéru zahájil jako konstruktér, v roce 2012 se stal členem Vývojového oddělení ve firmě KLINGER Fluid Control. V roce 2015  přijal funkci vedoucího  Vývojového oddělení. Kromě toho je velmi činný v několika sdruženích spjatých s teplárenským sektorem. 

 

Názvy přednášek:

Nová bezpečnost- Podzemní uložení - Získejte představu o nejmodernějším řešení kulových kohoutů včetně předizolování, s možností kontroly těsnosti v místě uložení armatury


Parametry určující výkon kulových kohoutl v energetice -představuje kulový kohout pouze nástroj k OTEVŘENO/ZAVŘENO nebo ovlivňuje jiné parametry?

Jiří Simon
ERÚ

Vystudoval Pozemní stavitelství na dnešní Univerzitě obrany. 

Pracoval na Ministerstvu obrany v řídících funkcích v oblasti provozu a správy nemovitostí a energetiky. Byl autorem základen společných česko-slovenských jednotek v Kosovu. Několik let na MOČR i MVČR řídil rezortní energetické inspekce. Později u poradenské společnosti získal pracovní zkušenosti v oblasti dotačních projektů a projektů energetických úspor. Před nástupem na ERÚ byl v letech 2015 až 2017 předsedou představenstva a ředitelem městské společnosti, zabývající se výrobou a rozvodem tepelné energie a facility managementem. Od roku 2018 pracuje na Energetickém regulačním úřadu jako ředitel odboru regulace teplárenství. 

Je členem pracovní skupiny č. 8 pro teplárenství a CZT Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii.

 

Název přednášky:
Etický kodex ERÚ pro teplárny, Nekalé praktiky

 

Vzorový etický kodex pro dodavatele tepelné energie prezentuje soubor základních pravidel, principů a postupů profesionálního chování dodavatelů tepelné energie s cílem přispívat k informovanosti a ochraně zájmů odběratelů tepelné energie v postavení zákazníků, kteří nakupují tepelnou energii pro její konečné využití. 

Vytvoření tohoto Vzorového etického kodexu má napomáhat porozumět ceně, principu centrálního zásobování a dodávce tepelné energie, má napomáhat při uspokojení přiměřených požadavků na dodávku tepelné energie, prosazení principů poctivého obchodního styku a korektních vztahů mezi dodavateli a zákazníky, ochraně dobrých mravů a posílit obecnou důvěru v energetické odvětví.

Cílem přenášky je zdůraznění nutnosti komunikace mezi dodavateli a zákazníky. Teplárna dnes není jediným možným řešením, proto by se měla na svém území podle toho chovat a být tím, kdo je odborně na výši a dokáže poradit a pomáhat, a to i třeba při řešení úspor.

Jan Slavík
Ministerstvo životního prostředí

Absolvent Fakulty strojního inženýrství na Vysokém učení technickém v Brně. Od roku 2005 pracovník Ministerstva životního prostředí se specializací na agendu integrované prevence a omezování znečištění. Zástupce České republiky v evropských orgánech, zřízených podle směrnice o průmyslových emisích.

 

Název přednášky:
Emisní limity pro velká spalovací zařízení - vývoj legislativy

 

Implementace rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442 ze dne 31. července 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro velká spalovací zařízení je jedním z nejtěžších úkolů na úseku integrované prevence, které aktuálně Ministerstvo životního prostředí řeší. 

Výsledkem této snahy je aktuálně sada dvou zveřejněných metodických pokynů. První z nich je zaměřen na revize integrovaných povolení a dále vyjasňuje některé otázky vzájemných vztahů mezi národní legislativou v oblasti vod a ochrany ovzduší a dotčenými závěry o BAT. Druhý z těchto dokumentů podrobněji rozpracovává možnosti postupu provozovatelů a povolujících orgánů při uplatnění ustanovení § 14 odst. 5 zákona o integrované prevenci (tzv. výjimka z BAT).  Již zveřejněný dokument se primárně aplikovatelný na emise SO2, NOx a prach (TZL). 

Kromě informace o výše uvedených dokumentech bude prezentováno připravované doplnění výjimkové metodiky k emisím rtuti a také aktivity pracovní skupiny k vyhodnocení potenciálního omezení výjimek z BAT pro velká spalovací zařízení. Uvedená pracovní skupina je zřízena na základě iniciativy z Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 

Martin Šilar
Siemens, s.r.o.

Vystudoval na VUT Brno obor elektroenergetika a na Cambridge Business School obor strategický management. 

V roce 2012 nastoupil do společnosti Teplárny Brno, a. s., kde pracoval nejdříve jako provozovatel elektrozařízení a poté jako manažer rozvoje a inovací. Na těchto pozicích získal Martin praktické znalosti a zkušenosti zejména z oblasti řízení projektů oprav a investic energetických zařízení a z oblasti tvorby rozvojových koncepcí výrobních zdrojů tepla a elektřiny.

Od roku 2019 působí ve společnosti Siemens na obchodně/technické pozici v rámci kompetenčního centra pro střední a východní Evropu zajišťující realizaci bateriových systémů akumulace elektrické energie. Jeho další specializací v Siemens je nabíjecí infrastruktura pro elektromobily.

 

Název přednášky:
Akumulace elektrické energie v teplárenském prostředí

Milan Šimoník
Cogen Czech

Po studiu na VUT Brno nastoupil v roce 1990 do První brněnské strojírny, která se v roce 1993 stala součástí ABB a následně ALSTOM. Jako projektant se účastnil výstavby elektráren a tepláren v Česku i v zahraničí. V letech 2008-2014 byl v investiční divizi ČEZ členem společného týmu ČEZ-MOL, který připravoval projekty paroplynových elektráren v Maďarsku a na Slovensku. Následně  se v PSG-International podílel na modernizaci Teplárny Planá n.Lužnicí.  Od srpna 2016 je výkonným ředitelem COGEN Czech, spolku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a od 2017 i obchodní manažer v TEDOM. 

 

Název přednášky:
Podpora KVET v Německu

 

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) má v Německu svůj vlastní zákon a je dlouhodobě systematicky podporována. Novinkou v systému podpory jsou od konce roku 2017 aukce pro zdroje nad 1 MW. Jaké jsou výsledky prvních tří aukcí a jak můžeme německé zkušenosti využít při přípravě aukcí v Česku? 

 

Robert Štefanec
NRG flex s.r.o.

Vyštudoval automatizáciu na FEI STU, už počas štúdia sa venoval energetike, od roku 1999 najskôr rozpočítaniu vykurovacích nákladov a od roku 2006 sa intenzívne venuje plastovým predizolovaným potrubiam. Spoločnosť NRG flex od roku 2010 prináša inovatívne riešenia v rámci prenosu tepla - nie nadarmo sa riadi heslom “Energia tečie cez nás”. V rámci flexibilných plastových predizolovaných potrubí sme posunuli hranicu až po teplotu 115 °C a tlak 16bar, čo v kombinácii s oceľovými predizolovanými potrubiami predstavuje unikátne inovatívne hybridné riešenie veľkých tepelných sietí nielen v mestách a priemyselných areáloch.

 

Název přednášky:
Revoluční možnosti při výstavbě a rekonstrukci teplovodů

 

Prípadové štúdie možnosti využitia plastových predizolovaných potrubí NRG FibreFlex Pro v sieti s vyšším teplotným zaťažením (maximálne až do 115 C a 10 bar) ako alternatíva navrhnutého klasického riešenia s oceľovým predizolovaným potrubím.  Krátke predstavenie skladby potrubia a spôsob zosilnenia rúrky pre médium na zaťaženie až 115 C a tlak 16 bar.

Michal Šyc
Akademie věd ČR, Ústav chemických procesů

Vystudoval Fakultu technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. V roce 2008 dokončil postgraduální studium ve spolupráci VŠCHT Praha a Ústavu chemických procesů AV ČR se zaměřením na problematiku vzniku a destrukce persistentních organických látek při spalovacích procesech, které zakončil úspěšnou obhajobou v roce 2008. Od roku 2013 je zástupce ředitele a od roku 2016 je vedoucí Oddělení environmentálního inženýrství na Ústavu chemických procesů AV ČR. Hlavním odborným zaměřením Michal Šyce je energetické a materiálové využití odpadů s ohledem na principy oběhové ekonomiky. V této oblasti se podílel na řešení řady národních a mezinárodních projektů, je autorem více jak 40 článků v odborné literatuře a řady výsledků aplikovaného výzkumu. 

 

Název přednášky:
Využití škváry ze ZEVO v kontextu cirkulární ekonomiky

 

Hlavní pevný zbytek ze ZEVO je škvára, která tvoří zhruba 25 % hmotnosti vstupního odpadu, což představuje celkovou produkci v Evropě na úrovni cca 20 milionů tun ročně, v ČR pak cca 0,2 milionu tun. Současné trendy ukazují, že škvára je sekundární surovina se značným potenciálem pro získávání železných a neželezných kovů. Minerální frakce pak lze bezpečně použít v různých aplikacích stavebního průmyslu. Přednáška sumarizuje zkušenosti s využitím škváry v zahraničí a nastíní nezbytné kroky pro implementaci celého systému využití škváry v ČR.

Autoři příspěvku: Ing. Pavel Drápela, Ing. Tomáš Baloch, Ing. Michal Šyc, Ph.D., Ing. Jiří Hykš, Ph.D

Zdeněk Urban
TRANSPORTA Technology s.r.o.

Vystudoval České vysoké učení technické v Praze, obor Pozemní stavby a konstrukce, je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby.

Po dokončení studia VŠ pracoval 4 roky v oddělení inženýringu společnosti CENTRAL Group a.s.

Pracoval 14 let ve společnosti KLEMENT a.s., od roku 2004 do 2015 na pozici vedoucího technického oddělení a od roku 2016 do 2018 jako technický ředitel. 

Podílel se na realizaci mnoha významných a rozsáhlých stavebních a technologických projektů zejména v oblasti energetiky a průmyslu např. „ELE Nový zdroj - OB 10.1. / 2. - Vnitřní / Vnější hospodářství VEP“, „ELE Nový zdroj 660 MWe - OB09 - Odsíření - stavební část pro ANDRITZ“, „CHOPAV 5-6-7 / Likvidace ekologických zátěží po těžbě ropy“, „Dílčí projekty v rámci stavby dálnice D8“, „EPRU II - OB09 - Odsíření - stavební část pro ANDRITZ“, „ELE Nový zdroj 660 MWe / zauhlování OB01 dílo A, B“, „ÚDV Emerán - úprava důlních vod“.

V současné době působí třetím rokem ve společnosti TRANSPORTA Technology s.r.o. na pozici výkonného ředitele a jednatele. 

 

Název přednášky:
Odstranění přetlaku v palivových cestách fluidních kotlů 

 

U fluidních kotlů, které jsou v posledních desetiletích v oblibě hlavně kvůli menším problémům s emisními limity a mají možnosti širší palivové základny, se objevují i některé chronické provozní problémy. Jedním z nich je přetlak v palivových cestách, který znesnadňuje provoz, revize a údržbu dopravních zařízení a dále omezuje technologické možnosti přesného dávkování paliva do kotle.

Naše přednáška prezentuje, jak si společnost TRANSPORTA Technology s.r.o. poradila s těmito problémy při rekonstrukci dopravy paliva kotle K11 v areálu Mondi Štětí, při které došlo k odstranění přetlaku v palivových cestách a násobnému zvýšení přesnosti dávkování paliva.

Součástí přednášky je také představení historie značky TRANSPORTA, na jejíž úspěchy TRANSPORTA Technology s.r.o. navazuje svojí činností především v oboru MATERIAL - HANDLING se zaměřením na oblasti energetiky, průmyslové výroby a odpadového hospodářství.“

 

TRANSPORTA Technology s.r.o.
A: Hliňany 18, 400 02 Řehlovice
E: info@transporta.cz
T: +420 475 351 311
www.transporta.cz

Ladislav Vilimec
Fakulta strojní - katedra energetiky, VŠB-TU Ostrava

Narozen 30.10.1940, v roce 1963 absolvoval FS VUT Brno, do roku 2001 pracoval ve Vítkovických železárnách KG jako konstruktér, projektant, vedoucí oddělení vývoje kotlů a specialista parních kotlů. V letech 2008 až 2016 pracoval ve společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING oddělení Výzkum a vývoj. V období 1972 až 2011 pracoval jako externí pedagog na Katedře energetiky FS VŠB TU Ostrava. V roce 1994 po habilitaci jmenován docentem pro obor Tepelná a jaderná energetika. Od roku 2011 stále pracuje jako docent na VŠB TU Ostrava.

 

Název přednášky:
Parogenerátor pro kogenerační ZEVO s kotlem bez působení chloridové koroze

 

Nová koncepce kogenerační jednotky pro ZEVO s novou koncepcí parních kotlů pro spalování odpadů. Kotel nemá přehřívák páry ve spalinách a teploty stěny ostatních teplosměnných ploch jsou hluboko pod teplotou intenzivního působení chloridové koroze, a to i při teplotě spalin značně přesahující 850°C.

Marcel Vrátný
Veolia

Ing. Marcel Vrátný vystudoval na Katedře energetiky, Fakulty strojní, Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Ve skupině společnosti Veolia Energie ČR, a.s. působí od roku 2000 na různých manažerských pozicích. Zabývá se především projekty strategického rozvoje a transformace lokalit provozovaných teplárenských zdrojů a soustav centrálního zásobování teplem, zejména v návaznosti na ekologizaci zdrojů a využívání komunálních i průmyslových odpadů. Dále se věnuje systémům v oblasti kvality, bezpečnosti, environmentu, a energetického managementu skupiny. 

 

Název přednášky:
Představení multipalivových kotlů v Karviné a Přerově

 

Česká republika se připravuje na omezení skládkování. Na skládkách končí ročně 2,5 milionů tun komunálních odpadů, tedy zhruba polovina odpadů, které obyvatelé České republiky vyprodukují[1]. Cílem ČR je snížit množství skládkovaného komunálního odpadu na 10 %. To je příležitost mimo jiné také pro českou energetiku. Energetický potenciál směsných komunálních odpadů je jednoznačně prokázaný, jeho využití je v souladu se Státní energetickou koncepcí a mohl by z části nahradit potřebu uhlí v energetice. Firmy jsou připravené a zájem investovat a aktivně se připravit na budoucí cíle mají i města a obce. Avšak ani počátkem roku 2019 není jasné, jak a kdy omezení skládkování v ČR proběhne. Má se tak stát v roce 2024, ale uvažuje se také o posunu na rok 2030, který má své příznivce i odpůrce. Ministerstvo životního prostředí (k 1. 3. 2019) posun nepotvrdilo ani nevyvrátilo, což znamená pro investory další nejistotu, stejně jako nejasný plán zvyšování skládkovacího poplatku a zavedení slev. Vybudování infrastruktury na třídění a využití komunálních odpadů je však otázkou několika let a značných investic, a proto se zodpovědná města, obce i firmy připravují už nyní.

Ivo Winkler
ENBRA, a.s.

Vede technické oddělení společnosti ENBRA zabývající se topenářskou technikou, měřením spotřeb vody a tepla a provozující síť autorizovaných metrologických středisek pro opravy, ověřování vodoměrů a měřičů tepla a jejich členů. V minulosti vedl také projekční oddělení společnosti ENBRA a působil v obchodním týmu. Zaštiťuje se svým týmem technické zázemí společnosti, strategický výběr a přípravu produktů pro uplatnění na nejen topenářském trhu a technické poradenství. 

 

Název přednášky:
Dálkové odečty v konceptu Internetu věcí a jejich reálné využití pro zákazníky

 

Odečet naměřených hodnot z měřidel v současné době, jeho budoucí podoba a možnosti následného využití dat pro rozšíření portfolia služeb poskytovatelů energií pro koncové odběratele. Využití systému Internetu věcí v ovládání domácnosti, konceptu chytrého města a energetických sítí.