PŘEDSTAVUJEME PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Radek Begeni
SOKRA, s.r.o.

Radek Begeni zahájil svoji profesionální kariéru v rodinné firmě SOKRA a v rámci rozvoje společnosti byla první absorpční chladicí jednotka instalována v roce 2002. Na základě první instalace, která byla v rámci třígeneračního systému pro firmu Transgas, následovali další zajímavé reference. Společnost SOKRA se začala orientovat zejména na sorpční systémy chlazení a vytápění. V oboru chlazení a klimatizace patří firma SOKRA k hlavním dodavatelům sorpčních chladicích jednotek v ČR, přičemž za dobu existence má naše společnost před 50 referencí v ČR, SR, Rakousku a Izraeli.

 

Název přednášky:
Absorpční tepelná čerpadla v systémech SCZT

 

V současné době, kdy dochází k zamyšlení nad budoucností teplárenství s maximálním využitím zdrojů je časté slovní spojení „tepelné čerpadlo“. Z mého pohledu je tento trend chvályhodný, jelikož i naše firma nabízí nejrůznější tepelná čerpadla od 5kW do 100MW. Otázkou zůstává, kde pro nově instalovaná, elektricky poháněná, tepelná čerpadla (TČ s kompresorem) vezmeme tolik elektřiny, především pak v zimním období. Tedy pro tento případ lze uvažovat i s alternativou, a to absorpčními tepelnými čerpadly využívajícími stávající systém teplárenských soustav. Absorpční tepelná čerpadla se vyznačují elektrickým příkonem do 10 % topného výkonu. Při tomto elektrickém příkonu vyrobí stejné množství tepla jako elektricky poháněná kompresorová tepelná čerpadla.
Ano, je to zázrak. Má to i své stinné stránky. Absorpční tepelná čerpadla vyžadují více projektové přípravy, a tudíž jejich aplikace zabere více času. Jsme velkým zastáncem tepelných čerpadel. Mám rád výzvy, tak pojďme toto detailně rozebrat.

 

Absorpční tepelné čerpadla – typy
Mezi nejznámější typy absorpčních tepelných čerpadel patří jednostupňové s využitím horké vody od +120 °C pro pohon vnitřního cyklu a výrobou topné vody 65/80 °C při využití tepla z chlazení kondenzační turbíny (řádově +30 °C).
Jako zajímavou alternativou mohou být tepelná čerpadla přímo spalující palivo v hořácích v podobě zemního plynu, bioplynu, vodíku nebo například olejů. Tyto jednotky nejsou závislé na tepelném zdroji a mohou být tedy instalovány jako vhodné zařízení pro využití „odpadního tepla“ v plynové kogeneraci. Zde dokáží zvednou stávající kombinovanou účinnost až na 110 % bez výrazného vlivu na spotřebu elektrické energie.
Posledním základním typem tepelného čerpadla jsou takzvané tepelné výměníky. Tato zařízení dokáží vychladit primární okruh SCZT a zvednout tak využití stávajícího potrubí při zachování stejného průtoku. Tedy v případě teplárenské soustavy s provozní teplotou 90/60 °C v letním období, lze za pomocí tepelného čerpadla vychladit zpátečku na +30 °C, a přitom zachovat teplotní gradient na sekundárním rozvodu. Takovéto zařízení Vám tedy zvýší výkon na sekundárním okruhu o příslušné vychlazení na primárním okruhu. Rekonstrukce a zvyšování účinnosti teplárenské soustavy tak již nebude takovou noční můrou a při zachování určitých páteřních rozvodů je možné zvýšit kapacitu bez dalších stavebních úprav a investičních nákladů.

 

Absorpční tepelná čerpadla – aplikace
Instalací absorpčních tepelných čerpadel je již velké množství, avšak v ČR máme zatím jen dvě instalace, které jsou zajímavé svým uplatněním. Níže jsou graficky uvedené názorné příklady instalací.

 

Závěr
I přes nevýhody absorpčních tepelných čerpadel je vhodné s touto alternativou počítat v rámci studie. Jsem si jistý, že nalezneme vhodné projekty pro jejich uplatnění. Každopádně jsou absorpční tepelná čerpadla zajímavou alternativou pro velké projekty v systémech SCZT a nevyžadují velké elektrické příkony, a tedy dodatečné investiční náklady do stávající infrastruktury.
Petr Binhack
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vystudoval politologii a mezinárodní vztahy na ZČU v Plzni a UK v Praze. Během postgraduálního studia se věnoval především tématům evropského trhu se zemním plynem a energetické bezpečnosti. V současnosti působí na pozici ředitele odboru Strategie a mezinárodní spolupráce v energetice na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde je zodpovědný za přípravu koncepcí, analýz a dalších strategických dokumentů, ale také za koordinaci evropské agendy a bilaterálních vztahů v oblasti energetiky. V minulosti působil v soukromém i neziskovém sektoru, v rámci státní správy na Úřadu vlády, na Stálém zastoupení ČR při EU, kde se v oblasti energetiky podílel také na českém předsednictví v roce 2022. Dva roky pracoval v Evropské komisi na Generálním ředitelství pro energetiku. 

 

Název přednášek:
Aktualizace Státní energetické koncepce ČR

 

Aktuálně probíhá příprava, respektive aktualizace tří důležitých strategických dokumentů Státní energetické koncepce ČR (SEK ČR), Politiky ochrany klimatu v ČR (POK ČR) a Vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu. Rozsáhlý a dobře fungující systém centrálního zásobování teplem je možné označit za jednu ze silných stránek české energetiky. Sektor teplárenství, který je stále dominantně založený na využití fosilních paliv, však musí projít postupnou transformací s cílem úplné dekarbonizace. Pokud jde o návrh aktualizace SEK ČR, tak jsme sektor teplárenství, respektive jeho dekarbonizaci identifikovali jako jednu ze čtyř hlavních tezí. Konkrétní obrysy transformace teplárenství včetně nástrojů jsou detailněji popsány v rámci „Posouzení dekarbonizace dálkového vytápění v České republice“. Důležité je také využití tepla z jaderných elektráren, tedy zejména z elektrárny Temelín pro zásobování Českých Budějovic, které již nyní probíhá a dále využití tepla z elektrárny Dukovany pro zásobování Brna. Důležitou roli mohou také sehrát malé modulární reaktory. Základní kontury jsou obsaženy v Plán pro malé a střední reaktory, který schválila vlády ČR v listopadu 2023. 

Ladislav Bláha
HRDLIČKA spol. s r.o.
Konzultant pro DTM a MAWIS služby společnosti Hrdlička spol. s r.o.
Od roku 2021 se věnuje přípravě firem na zapojení do projektu DTM ČR. Podílí se na vývoji geomatických služeb společnosti Hrdlička a jejích GIS nástrojů MAWIS Geoportal a MAWIS Tools.
 
Název přednášky:
DTM ČR a SMART technologie jako příležitost pro teplárenství
 
Jsou teplárenské společnosti připraveny na povinné vložení dat do systému DTM ČR?
Nedávná novelizace zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví ukládá vlastníkům technické a dopravní infrastruktury povinnost vložit data popisující jejich infrastrukturu do Digitální technické mapy krajů (DTM ČR krajů). Co vše a v jakých termínech je nutné splnit? Jak vám můžeme pomoci? 
DTM ČR je především příležitostí, jak začít pracovat s daty efektivně a vhodným momentem, kdy začít používat nové dokumentační technologie, které zvyšují váš přehled, zkvalitňují dokumentaci, přináší úspory a zlepšují kvalitu práce na stavbách. Představíme vám některé služby MAWIS, které takovéto výsledky přináší. 
Martin Brož
ZEPRIS s.r.o.
Pracovní zkušenosti: 
1998 – DOPOSUD
ZEPRIS s.r.o.
Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí a přidružených objektů
2012 - doposud Vedoucí oddělení bezvýkopových oprav kanalizací
2005 - doposud Vedoucí oddělení stavebního servisu
1998-2005 Disponent
 
Vzdělání:
2006-2009 - Business School Nederland
2005 - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
1994-1999 - ČVUT Praha
 
Název přednášky:
Bezvýkopová oprava teplovodních a horkovzdušných potrubí
 
Firma ZEPRIS s.r.o. se od roku 1997 zabývá výstavbou a rekonstrukcemi inženýrských sítí – vodovodů, kanalizací, plynovodů a teplovodů včetně všech přidružených objektů. Prezentace bude zaměřená na problematiku bezvýkopových oprav výše uvedených sítí s důrazem na novinku – možnosti bezvýkopové opravy teplovodních potrubí pomocí rukávce s karbonovými vlákny. Prezentována bude stručně historie vývoje tohoto produktu, technické parametry, příklady z realizovaných staveb a přehled referencí.
Tomáš Caha
Exergie Česká republika s.r.o.

Tomáš Caha v minulosti pracoval jako ředitel ZEVO v Brně, produktový manažer či technický ředitel v globálních energetických společnostech. Současně zastával pozice jako projektový manažer či hlavní inženýr rozsáhlých energetických projektů. Nyní pomáhá klientům řešit energetiku ekonomicky, ekologicky a efektivně.

 

Název přednášky:
Souboj titánů: 4. generace CZT vs. ambientní smyčka

 

Nové soustavy zásobování teplem je nezbytné navrhovat s ohledem na maximální efektivitu a s akcentem na využití přírodních zdrojů, které jsou zpravidla v předmětné lokalitě dostupné. Přednáška pojednává o případové studii nově vznikající čtvrti, kde jsou hodnoceny výhody a nevýhody jednotlivých řešení. Cílem prezentace je seznámit posluchače se současným rozvojem technologií a jejich aplikace do reálného provozu.

Tomáš Daníček
EO Technology s.r.o.

Název přednášky:
Výhody BIM pro projektování i provoz technologií HVAC. Zrychlení instalace s využitím PIP potrubí.

 

Ve společnosti EOT využíváme moderní procesy pro návrh a výrobu svých HVAC produktů.  3D modelování a použití BIM informačního systému, nám umožní dodávat kvalitní produkty vyrobené na míru přesně dle požadavku zákazníka. 
Vše je navrženo tak, aby se zjednodušila a zlevnila montáž na stavbě.    
Nový způsob výhodně kombinuje výrobu prefabrikovaných modulů doplněnou o dodávkou komponentů pro rychlou instalaci na stavbě. 
Komponenty pro rychlou instalaci zahrnují na míru připravené předizolované potrubní rozvody. Jednotlivé potrubní díly jsou označené tak, že se snadno podle připraveného návodu na stavbě spojí. 
Pro spojování přednostně používáme technologii victaulic nebo press.     

Prezentace systému „DEOT“, který nabízíme pro své zákazníky 

 • Technický návrh hydraulického zapojení včetně návrhu komponentů 
 • BIM 3D obsahující výkresy 3D modely 
 • Dodávka prefabrikovaných modulů EOT na stavbu 
 • BIM 5D Zajištující odkazy na technické data o použitých komponentech. Včetně ceníkových cen, které se využívají pro odhad nákladů při plánování servisu.  
 • BIM 6D Podpora facility management. Automatické hlídání termínu provedení servisních prohlídek a revizí 
Martin Dittrich
Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o.
Martin Dittrich vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, Fakultu technologie ochrany prostředí. Po škole se věnoval vědecko výzkumné činnosti v oblasti zplynování biomasy a RDF v ČR i v zahraničí, pracoval pro agenturu CzechInvest jako projektový manažer, vedl vědeckotechnologický park a inkubátor v Hradci Králové.
V současné době zastává pozici obchodního ředitele v mezinárodní inženýrské a konzultační společnosti Bilfinger Tebodin, kde je teritoriálně zodpovědný za Českou republiku a Slovensko. Pro oblast energetiky vede obchodní team v rámci celé střední a východní Evropy. Od roku 2019 je členem řídícího výboru ve Sdružení pro zahraniční investice AFI se zodpovědností za oblast energetiky. Martin v Bilfinger Tebodin pracuje od roku 2013, kdy vedl oddělení technologie. Posledních 7 let se věnuje business developmentu. Ve své práci se snaží skloubit své technické vzdělání v kombinaci s dlouholetými zkušenostmi s řízením projektů a rozvojem obchodu. V současné době se zaměřuje zejména na průmyslové trendy dnešní doby jako je digitalizace, zelená energetika a dekarbonizace průmyslu.
 
 
Název přednášky:
Akumulace tepla v teplárenství a průmyslu
 
Ing. Pavel Drápela
SES Tlmače a.s.

 

projektový manažer, SES Tlmače a.s. 
V roce 2008 absolvoval Fakultu strojní Technické univerzity v Liberci. Jako zaměstnanec Plzeňské teplárenské a.s. pracoval dva roky ve výrobním úseku a poté se podílel na projektu výstavby ZEVO Plzeň jako člen projektového managementu. Od roku 2015 do roku 2018 působil jako technik provozu na ZEVO Plzeň a v současné době pracuje jako projektový manažer pro SES Tlmače a.s. a pro skupinu EP Industries, a.s. 

 
Název přednášky:
ZEVO Komořany
 
Tato přednáška nabídne ucelený přehled o projektu energetického využití odpadu v EVO Komořany, jež tvoří důležitou součást procesu dekarbonizace teplárny. Posluchačům bude představena historie projektu a jeho současný stav z pohledu investora, zahrnující rovněž představení dodavatelů a technické specifikace.  Přednáška dále osvětlí technické výzvy projektu, plánované milníky a klíčové aspekty, které jsou nezbytné pro úspěšnou realizaci a integraci ZEVO do energetického mixu teplárny v Komořanech.
Ing. Petr Fajmon , MBA
Teplárny Brno, a. s.
V Teplárnách Brno působí od roku 2011 jako generální ředitel a později i člen představenstva Tepláren Brno, a.s.  Vystudoval FEI VUT Brno v oboru elektrotechnika a telekomunikace a MBA studium na The Nottingham Trent University. Začínal jako account manager u telekomunikační společnosti, dále jako obchodní ředitel pro B2B klienty v RWE – Jihomoravská plynárenská. Od roku 2011 je také členem výkonné rady Teplárenského sdružení ČR.  
 
Název přednášky:
Nová korporátní strategie Tepláren Brno
 
Korporátní strategie společnosti Teplárny Brno, a.s. – cílem korporátní strategie je představit rámcové směřování naší společnosti v období mezi lety 2024 až 2028, a to s přesahem i do let následujících. Pro toto období bude klíčové posílit energetickou soběstačnost a bezpečnost moravské metropole, a to při zachování jistot, které společnost dlouhodobě nabízí svým zákazníkům, tj. být spolehlivým, odpovědným a flexibilním dodavatelem tepla, elektrické energie a souvisejících produktů a služeb.
 
Zdeňka Fialová
Dopravní a energetický stavební úřad

Název přednášky:
Povolování staveb v energetice

Pavel Gadas
Ministerstvo životního prostředí

Název přednášky:
Novela zákona o ochraně ovzduší

Martin Hájek
Teplárenské sdružení ČR

Martin Hájek vystudoval obor Ekonomika a řízení energetiky na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze, kde v roce 2010 obhájil disertační práci na téma Reálné opce v teplárenství. Jako zaměstnanec Mezinárodní finanční korporace se podílel na aktivitách Programu rozvoje komerčního financování energeticky úsporných projektů (CEEF) v České republice a dalších zemích střední a východní Evropy. Následně působil v Pražské teplárenské a.s. na pozici poradce generálního ředitele pro strategii. Od roku 2010 je ředitelem výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky.

 

Název přednášky:
Studie: Tepelná čerpadla v teplárenství

 

Joonas Hämäläinen
Valmet s.r.o.
Education:
Master of Science
Power Plants and Combustion Technology
 
Current position:
Sales Manager
Valmet Technologies Oy
Energy Rebuilds and Conversion Technology Unit
 
I have a history of working for power plants for almost 15 years. In addition to my current job position, I have worked in process engineering and research and development during my time in Valmet. My experience is from different boiler technologies including recovery, circulating fluidized bed and bubbling fluidized bed boilers. 
 
Název přednášky:
Transformace uhelných kotlů na obnovitelná nebo alternativní paliva při výrobě energie 
 
Bubbling Fluidized Bed (BFB) boiler conversions and fuel changes in Circulating Fluidized Bed (CFB) Boiler are viable options for using existing infrastructure for combustion of alternative fuels and generate energy without fossil fuels. Traditionally, clean biomass and industrial wastes have been used as fuels in fluidized bed boilers but currently agricultural waste, refuse-derived fuel (RDF), sludges and demolition wood are used in high portions. 
In this presentation, experiences and case references are presented to illustrate in which cases fossil fueled boiler conversions are possible and what is their potential and limitations.
Ing. Jan Hanus
ORGREZ, a.s.

V rámci skupiny ORGREZ působí ve společnosti EVECO Brno s.r.o. na pozici Vedoucího sekce studií. Společně s dalšími odborníky zajišťuje tvorbu strategických studií v oblasti energetiky a ekologizace provozů. Dále se díky rozsáhlému know-how skupiny ORGREZ podílí na vytváření nových produktů zaměřených na racionální transformaci energetického sektoru jak v oblasti energetických provozů, tak v oblasti lokální energetiky firem a obcí.

Název přednášky:
Zelené teplárenství – racionální cesta k zelené transformaci

Teplárenství čeká radikální změna. Zavedení emisních povolenek i pro menší zdroje, tlak na snižování využití uhlí a současně zvyšování využití OZE při výrobě tepla jsou společně s čistě ekonomickými aspekty jasným popudem ke změně přístupu k provozu tepláren a výtopen. Přitom bezpečnost a spolehlivost provozu je třeba stále udržovat na nejvyšší úrovni. Prezentace s názvem Zelené teplárenství – racionální cesta k zelené transformaci představuje adaptaci provozu tepláren a výtopen na moderní trendy. Možnost výroby tepla z přebytků elektrické energie, efektivní akumulace tepla, řízený nákup a prodej elektrické energie v cenově výhodných hodinách a zvýšení bezpečnosti dodávek tepla při zachování cen za teplo – to jsou cíle a přínosy zeleného teplárenství. Bonusem přitom může být zapojení teplárny do komunitní energetiky a výrazné zvýšení jejího potenciálu i mimo samotné CZT.

Maik Hausmann
DEKOMTE BOHEMIA spol. s r.o.
Maik Hausmann has been working for DEKOMTE since 1999.
He worked for many years in the position of project manager and he is skilled in project engineering, design, maintenance, welding control and installation of expansion joints in all industries; but mainly for the power generation and oil and gas industries.
He has a long experience in site inspection; root cause analysis; supervising installations and erections of expansion joints in Germany, Europe and Overseas.
 
He was the supervisor or project manager on DEKOMTE's major projects, for example:
Keadby, UK
Rabigh, Saudi Arabia
Tapada, Portugal
Black Point, Hong Kong
Sembcorp, Singapore
Fort Lauderdale, USA
Moskau, Russia and many more.
 
Since 2019 Mr. Hausmann was promoted to the position Service Manager of the DEKOMTE-Group. In this position he is responsible for: - leading the DEKOMTE service teams of all DEKOMTE subsidiaries and DEKOMTE partners arround the world - support the DEKOMTE global sales team with on site inspection and technical assesments - educate and train the staff of the DEKOMTE subsidiaries and DEKOMTE partners This position involves a lot of traveling around the world, wherever DEKOMTE finds its customers.
 
Název přednášky:
Dilatační spoje pro tepelné elektrárny, které zvyšují spolehlivost, udržitelnost a cyklování
 
Ing. Maik Hausmann je odborníkem na problematiku kompenzátorů v tepelných elektrárnách. Představí vám společnost Dekomte, která se specializuje na vývoj, výrobu a instalaci kompenzátorů a dalších tepelných izolačních systémů. Jeho prezentace nabídne unikátní pohled na inovativní technologie v energetickém průmyslu. Důležitou součástí budou příklady instalací kompenzátorů Dekomte, které ukáží širokou škálu aplikací těchto produktů a jejich úspěšné využití ve skutečných projektech. Ing.  Hausmann se podělí o zajímavé studie a příběhy úspěchu, které ilustrují význam tepelných kompenzátorů pro energetický sektor a udržitelnost.
Ing. Petr Havelka
Česká asociace odpadového hospodářství

výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství

Ing. Petr Havelka se narodil v Olomouci v roce 1980. Vystudoval obor Odpady a jejich využití na ČZU v Praze, dále studoval na Univerzitě Vitus Bering v Dánsku. Při a po škole se krátce věnoval PR managementu v renomované reklamní agentuře. Následně nastoupil na cestu odborné praxe v oboru odpadového hospodářství, a to na pozici inspektora na České inspekci životního prostředí (ČIŽP) na oblastím inspektorátu v Praze. Po dvou letech přešel na ředitelství ČIŽP, kde vykonával funkci ředitele odboru odpadového hospodářství a poté i náměstka ústředního ředitele ČIŽP. V těchto pozicích řídil a definoval kontrolní činnost na úseku odpadového hospodářství v celé ČR. Je častým autorem článků v odborném tisku, je členem redakčních rad odborných časopisů, členem Rady pro odpadové hospodářství ČR, byl členem Rozkladové komise ministra ŽP, Ústřední nákazové komise ČR a dalších odborných orgánů. Na ČIŽP působil celkem 8 let, 6 let v řídících pozicích. Následně se v roce 2012 na základě výběrového řízení stal výkonným ředitelem České asociace odpadového hospodářství, kde působí do současné doby. Za jeho působení se ČAOH stala velmi aktivním prvkem v oblasti odpadového hospodářství v ČR. Jakožto profesní svaz se ČAOH snaží přispívat k rozumnému nastavení odpadové legislativy na národní úrovni a k osvětě ve vztahu k plnění cílů oběhového hospodářství a smysluplného nakládání s odpady. Za jeho působení se asociace rozrostla o řadu dalších členů a stala se profesní organizací sdružující největší recyklační kapacity v České republice. 

Volný čas věnuje svým čtyřem dětem a koníčkům, mezi které patří četba, cestování, moderní technika, dokumentární pořady, motocykl, včelaření, příroda.

ČAOH
Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je největší oborovou asociací, která sdružuje množství podnikatelských subjektů, v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů. Členové ČAOH zajišťují cca 65 % trhu služeb odpadového hospodářství v ČR. Mezi cíle ČAOH patří ochrana volného tržního prostředí, nastavení odpadového hospodářství efektivní způsobem tak, aby ČR plnila cíle evropské odpadové politiky a aby přitom ekonomické dopady na původce odpadů a odpadový sektor byly na akceptovatelné a co nejnižší úrovni. ČAOH souhlasí s postupným omezováním skládkování dle legislativy EU a s potřebou plnění evropských recyklačních cílů, které sama ČAOH dlouhodobě aktivně prosazuje. 

 

Název přednášky:
TAP – připravenost na nový energetický mix

 

TAP – připravenost na nový energetický mix: Řada městských tepláren řeší otázku, zda v rámci odklonu od uhlí investovat do technologické připravenosti na využívání paliv z vytříděných nerecyklovatelných odpadů, tedy TAP. Množství komunálních odpadů proudících přes třídící linky se již nyní zvyšuje a bude dále významně narůstat s ohledem na požadavky evropské legislativy oběhového hospodářství. Ne všechny odpady jsou však recyklovatelné. Množství vytříděných odpadů sice nelze recyklovat, mají ale významný energetický obsah. TAP mohou mít podle potřeb odběratele výhřevnost hnědého, ale i černého uhlí. ČR je na cestu využívání paliv z odpadů na straně jejich výrobců připravena, protože máme více než 20letou zkušenost výroby kvalitních paliv TAP. Nově máme navíc v legislativě také vyhlášku k palivům z odpadů, která definuje u TAP konec odpadového režimu. Městské teplárny mohou být ideálním místem pro využití energie z nerecyklovatelných odpadů. Naopak přibývá nesnází pro provoz klasických ZEVO na směsné komunální odpady. Zároveň ubývá samotných směsných komunálních odpadů. Tyto a další aspekty budou zmíněny a vzájemně provázány v letošní prezentaci Petra Havelky z České asociace odpadového hospodářství.

Karel Havlíček
Poslanecká sněmovna, místopředseda
účastník Panelu 2:
„Teplárenství, součást kritické infrastruktury v transformaci do r. 2030“
Martina Hlavsová
EY

Martina Hlavsová působí jako Director v týmu Power & Utilities poradenské společnosti EY. Martina se dlouhodobě věnuje především oblasti fungování energetického trhu, jeho trendů a současné transformace energetického sektoru. Před příchodem do EY (r. 2019) pracovala přes 8 let ve společnosti ČEZ, a.s., kde se specializovala na rozvoj mezinárodních aktivit, obsluhu nadnárodních klientů a obchodem na energetických trzích z pohledu tradingu i dodávek koncovým zákazníkům. V EY vede tým expertů zabývajících se formulací obchodních strategií pro velkoobchodní hráče a dále poradenstvím v oblasti optimalizace nákladů na energie koncových spotřebitelů. Martina se věnuje také oblasti udržitelnosti, zejména problematice související s dekarbonizací a klimatickou změnou. Martina je aktivní členkou interní platformy pro udržitelnost v EY a spolupracuje s organizacemi v oblasti udržitelnosti a dekarbonizace (např. Lean&Greeen, CO2 Solution Group CZ).

 

Název přednášky:
Energetická krize – rok poté (komoditní svět, novinky v regulaci)

Ing. Jana Holanová
ČD Cargo, a.s.
Jana Holanová se již řádku let pohybuje v zahraničním obchodě, a to zejména v oblasti fosilních paliv a produktů z nich. Působila na pozici obchodní manažerky odpovědné za export černouhelného koksu pro rozličné evropské odběratele, ale i pro zákazníky v zaoceánských destinacích. Aktuálně zúročuje své zkušenosti v rozvoji obchodních aktivit u největšího českého nákladního železničního dopravce, společnosti ČD Cargo, a.s. a to na pozici ředitelky Business Development. Po celou svou profesní kariéru se řídí názorem, že globální pohled a znalost tržní dynamiky je klíčovým předpokladem pro schopnost predikce. Obchodní strategie v oblasti dopravy a logistiky, pak vychází ze znalosti jednotlivých oborů a specifik příslušných komodit. Důraz na železniční přepravu je pro ni otázkou rozumu, ekologického smýšlení a vášně pro výzvy.
 
Název přednášky:
Přeprava odpadů a TAP po železnici
 
 
Prezentace ČD Cargo má za cíl upozornit na aktivní přístup předního českého železničního nákladního dopravce ke změnám, očekávaným v oblasti výroby elektřiny a tepla a s tím spojené dopady do odběratelsko-dodavatelských řetězců. Ústup od spalování fosilních paliv a náhrada alternativními obnovitelnými palivy je výzvou i pro dopravu. Včasná konstruktivní diskuse se zákazníky o jejich potřebách může napomoci při volbě vhodné přepravní technologie a umožnit plynulý přechod do nové éry.  
Petr Holub
Ministerstvo životního prostředí, vrchní ředitel sekce ochrany klimatu,
účastník Panelu 2:
„Teplárenství, součást kritické infrastruktury v transformaci do r. 2030“
Sylva Hondlová
Energetický regulační úřad

Název přednášky:

Novela zákona o cenách a změny věcného usměrňování cen tepla
RNDr. Radek Hořeňovský
klastr WASTen, z.s.

Místopředseda představenstva a ředitel společnosti Euroforum Group, a.s., která se zabývá komplexním dotačním managementem projektů v oblasti životního prostředí a získala pro své klienty celkem do současné doby 5 mld Kč. 

Výrazně se podílel na vzniku klastru WASTen v roce 2015 a jeho dalším rozvoji, nejprve jako předseda výboru klastru, nyní jako generální sekretář.  Klastr WASTen sdružuje univerzity a podniky v oblasti technologií odpadového hospodářství a zabývá se podporou zavádění nových technologií. Členy klastru jsou 4 významné univerzity – Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L. VŠB TU Ostrava, VŠCHT Praha a Česká zemědělská univerzita a dále přibližně 26 podniků a několik dalších výzkumných organizací. Hlavním cílem aktivit klastru je podpora transferu moderních technologií cirkulární ekonomiky a na využití odpadu do praxe.  Klastr WASTen vybudoval v Ústí n. L. Výzkumné a inovační centrum pro rozvoj cirkulární ekonomiky CirEcon, úspěšně realizoval řadu VaV projektů a podpořil přenos jejich výsledků do praxe.  Velice intenzivně spolupracuje se zahraničními partnery z Evropy i mimo Evropu a snaží se přenášet ověřené výsledky ze zahraničí do českého prostředí a také podporuje export českých inovativních technologií do zahraničí.

Název přednášky:
Hledání cest pro inovativní technologie v labyrintu odpadů
 
Cílem klastru WASTen, z.s. je zavádění moderních technologií na materiálové a energetické využití odpadů a odstraňování překážek jejich vstupu na trh. Jedná se především o podporu transferu inovativních technologií domácích i zahraničních a podporu vlastního i kooperativního výzkumu nových efektivních metod a technologií. Přednáška se bude zabývat kromě představení nových technologií také zahraničními  aktivitami klastru, kde se snažíme do našeho prostředí implementovat zahraniční  zkušenosti ze zemí, kde je odpadové hospodářství  na technologicky výrazně vyšší úrovni jako je Německo nebo Nizozemí.  V poslední době se klastr WASTen výrazně angažuje v podpoře exportu českých dodavatelů technologií na zpracování odpadu do zahraničí, ať již na Filipínách nebo v Indonésii.
Součástí přednášky bude také představení zkušeností klastru WASTen se situací v odpadovém hospodářství na Filipínách, jaké jsou zde příležitosti pro české dodavatele a popis přípravy konkrétního projektu výroby RDF pro největší filipínskou cementárnu.
Ondřej Hrdlička

Obchodní konzultant pro MAWIS služby společnosti Hrdlička spol. s r.o. a spolupráci se zahraničím.

Od roku 2008 pracuje ve společnosti Hrdlička spol. s.r.o. v obchodním oddělení. Po zkušenostech s nejrůznějšími projekty napříč firmou (př. WaterReport v Etiopii), nyní vede tým zahraničního obchodu. Skrze B2B segment nabízí služby MAWIS (především MawisPhoto) do Německa, Rakouska, Polska, Maďarska, Slovenska a na Ukrajinu. Potenciál pro služby MAWIS vidí především jako SMART technologie i v oboru teplárenství.  

 
Název přednášky:
DTM ČR a SMART technologie jako příležitost pro teplárenství
 
Jsou teplárenské společnosti připraveny na povinné vložení dat do systému DTM ČR?
Nedávná novelizace zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví ukládá vlastníkům technické a dopravní infrastruktury povinnost vložit data popisující jejich infrastrukturu do Digitální technické mapy krajů (DTM ČR krajů). Co vše a v jakých termínech je nutné splnit? Jak vám můžeme pomoci? 
DTM ČR je především příležitostí, jak začít pracovat s daty efektivně a vhodným momentem, kdy začít používat nové dokumentační technologie, které zvyšují váš přehled, zkvalitňují dokumentaci, přináší úspory a zlepšují kvalitu práce na stavbách. Představíme vám některé služby MAWIS, které takovéto výsledky přináší. 
Ing. Tibor Hrušovský
Ostrovská teplárenská, a.s.
Absolvent Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni, obor elektroenergetika (1984)
 
2017 – dosud: předseda představenstva Ostrovská teplárenská a.s. 
2013 – dosud: konzultant v energetice
1995 – 2012: předseda představenstva a generální ředitel Ostrovská teplárenská a.s.
 
Název přednášky:
Transformace teplárny Ostrovská teplárenská
 
Přednáška na téma Transformace teplárny Ostrovská teplárenská, a.s. popisuje postupnou přestavbu teplárny ze staré parní kotelny na moderní teplovodní multipalivovou teplárnu. Po přestavbě je naše teplárna jednou z nejmodernějších tepláren v ČR.  Pro výrobu tepla využíváme biomasu, uhlí, plyn, dle aktuální ekonomické výhodnosti.
Jiří Chrpa
Ministerstvo životního prostředí
Název přednášky:
Novela zákona o obchodování s emisemi a vývoj v EU
 
Systém emisního obchodování EU ETS má aktualizovaná pravidla do roku 2030. Přednáška shrne nejdůležitější změny, povinnosti a flexibility provozovatelů zařízení; se zaměřením na energetiku.
David Chytil
EGEM, s.r.o.

Vzdělání:
České vysoké učení technické v Praze
Střední průmyslová škola elektrotechnická v Mohelnici

Praxe:
EGEM s.r.o. 4/2014 - nyní
Ředitel prodeje – nové energie
Ředitel prodeje – rozvodny

ABB, s.r.o. 10/2011-3/2014
Sales Area Manager – divize PSPG

Schneider Electric CZ, s.r.o. 9/2002-09/2011
Key account manager – energetika a infrastruktura
Řízení projektů – energetika a infrastruktura

EGE – Inženýring, s.r.o. 12/1999-09/2002
Projektant venkovních vedení VVN
Junior projektant


Název přednášky:
Bateriová uložiště

Bateriová uložiště „BESS“ (Battery Energy Storage Systems) jsou spolu s rozvojem obnovitelných zdrojů novým fenoménem dnešní doby, který s sebou přináší nejen řadu nových příležitostí v možnostech a způsobech jejich využívání v teplárenství či energetice, ale také řadu nových požadavků na optimální volbu jejich parametrů v kombinaci s teplárenskými provozy, elektrokotli, či jejich začlenění v rámci agregačních bloků. Správně zvolené požadavky na návrh BESS mají podstatný vliv jak na počáteční investiční náklady, tak na provozní náklady BESS po dobu jeho živostnosti.

BESS nejsou jen baterie a střídače, jedná se o komplexní energetické dílo, jehož projekční a realizační stránka je srovnatelná s výstavbou energetického zdroje.

Neopomenutelnou součástí BESS je i řídící systém „EMS“ (Energy Management System), který zajišťuje nejenom správné fungovaní BESS, ale především komunikační rozhraní mezi uzavřeným systémem BESS a vnějším světem (datové rozhraní investora, terminál pro PpS ČEPS, …).

Obsah přednášky:

1. Stručné představení společnosti EGEM a její zkušenosti v oblasti bateriových úložišť.
2. Hlavní způsoby využití bateriového úložiště.
3. Jak uvažovat o stavbě bateriového úložiště – zkušenosti EPC kontraktora.
4. Faktory ovlivňující investiční a provozní náklady na bateriové úložiště.
5. Hluk jako jeden z podstatných parametrů pro výběr lokality bateriového úložiště.
6. EMS – rozhraní kritické infrastruktury?
7. Termíny pro výstavbu BESS „na klíč“.

 
Jakub Jiříček
Schneider Electric CZ, s.r.o.
Ve společnosti Schneider Electric působí na technických pozicích od roku 2016. V současné době je vedoucím technického oddělení Digital Energy. Zabývá se energetickým managementem a řídícími systémy.
Vystudoval elektrotechniku na ČVUT v Praze.
 
Název přednášky:
Microgrid jako cesta k decentralizované energetice
 
Klíčovou částí Microgridu je řídicí systém. Microgrid sdružuje více distribuovaných energetických zdrojů jako je FVE, kogenerační jednotka, bateriové úložiště a dalších spotřebičů. Řídicí systém dle požadavků provozovatele optimalizuje provoz energetického systému.
Řídicí systém EcoStruxure Microgrid bere v potaz předpověď počasí, spotové ceny elektřiny, omezení výkonu, 15minutové maximum a technologická omezení specifická pro daný provoz. Cílem nasazení Microgridu může být snížení provozních nákladů na energie, snížení uhlíkové stopy, zvýšení dostupného výkonu a posílení spolehlivosti napájení s možností přechodu do ostrovního provozu. 
Iveta Jurenová
SAKO Brno, a.s.
Iveta Jurenová je absolventkou VUT v Brně, obor vodní stavby a vodní hospodářství.  V oboru vodárenství pracovala 15 let. O roku 2005 působí v oblasti odpadového hospodářství, nyní jako obchodní ředitelka společnosti SAKO Brno. Společnost SAKO Brno je městskou společností zabývající se komplexním nakládáním s odpady, energetickým využíváním odpadů a nově provozuje strojovou třídící linku na obaly.
 
Název přednášky:
Dotřiďování odpadů v SAKO Brno
 
Aby se obalový a odpadový průmysl posunul do budoucnosti, je nutné investovat do nejnovějších technologií a modernizovat stávající procesy. V Brně již byl učiněn významný krok do budoucnosti separace plastových odpadů. V SAKO Brno byla v březnu loňského roku spuštěna automatizovaná linka na třídění plastového odpadu. Automatické detektory, software rozpoznávající plasty podle tvaru, složení a barev, balistický separátor rozdělující odpad na 2D a 3D objekty, magnetický separátor železných kovů, indukční separátor neželezných kovů, to vše je součástí nejmodernější linky na třídění plastového odpadu v České republice. Na lince testují designéři obalů rozpoznatelnost a vytříditelnost nových produktů pro recyklaci.
Martin Kašák
ČEPS, a.s.
Vystudoval Elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického v Praze, obor Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky. Od roku 2001 působí v oblasti energetiky. V současnosti působí na pozici ředitele sekce Energetický trh ve společnosti ČEPS, kde je odpovědný za zajištění přenosových služeb, podpůrných služeb, rozvoj energetických trhů, regulaci a rozvoj dispečerského řízení. V minulosti působil ve společnosti ČEPS Invest, ČEZ, a.s., a Energetickém regulačním úřadě. Ve své praxi se věnoval energetické legislativě, nastavování pravidel trhu, cenovým výpočtům, transformaci velkých distribučních společností v různých státech Evropy.  
 
Název přednášky:
Vývoj v oblasti podpůrných služeb
Roman Král
NSI MOBILE WATER SOLUTIONS

Úspěšný obchodní manažer se zkušeností s řízením obchodního teamu a s řízením businessu s více než 300 obchodními zastoupeními v regionu centrální Evropy. Své podřízené jsem dokázal nejen úspěšně řídit a motivovat, ale sám jsem dokázal také podepsat nejeden business, třeba i v cizím jazyce a v několika cizích zemích (Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko), nebo jsem dojednal smlouvu s prestižním obchodním partnerem, díky čemuž jsem získal desítky nových, profitabilních zákazníků. Krom mateřského jazyka mluvím plynně také anglickým jazykem. Ve své dosavadní kariéře jsem se také hodně věnoval akvizici nových a udržování stávajících zákazníků napříč regionem a průmyslem. Jsem vystudovaný chemik s obrovským přesahem a citem pro business. Práce s lidmi a kontakt se zákazníkem mě nabíjí pozitivní energií.

 

Název přednášky:
Mobilní technologie na úpravu vody

 

Spolehlivé zásobování vodou je zásadní pro mnoho průmyslových výrobních procesů. Provozovatelé úpraven vody však čelí neustálým hrozbám výpadků v důsledku poruch zařízení, odstávek, nebo změn dodávek souvisejících s enviromentálními změnami (sucha, záplavy jsou nyní častější). Mobilní poskytovatelé úpravy vody nabízejí řešení pro rychlou a účinnou reakci při mimořádných událostech s vodou a dočasné systémy úpravy vody mohou zajistit nepřetržitou úpravu vody v různých průmyslových situacích. 

Ing. Štefan Kráľ
Smíchovská teplárenská a.s.
Vystudovaný ekonom a podnikatel tělem a duší již od vysokoškolských let, kdy založil a vedl studentský start-up zaměřený na konzultační, vydavatelskou, marketingovou, rekvalifikační a realitní činnost. Ta mu nakonec nejvíce přirostla k srdci, protože realitám se následně věnoval i ve funkci CEO v IPB Real, a.s., kdy mu tzv. “pod rukama” prošlo přes 2 500 bytů a 100 000 m2 komerčních prostor, a to doslova od úvodní črty až po prodej koncovému klientovi.
Od roku 2000 se posunul do role investora a developera vlastních developerských projektů.
V roce 2022 založil společnost JN Infra, a.s., do níž vložil svůj nápad na využití energetického potenciálu vody pro výrobu tepla a chladu, který se během pouhého roku vyvinul do unikátní podoby, která si postupně získává pozornost jak v Čechách, tak i v zahraničí.
 
Název přednášky:
Využití energetického potenciálu vodního toku
 
Závazky evropských zemí vyplývající z Green Dealu, tedy omezení emisí skleníkových plynů o 55 % během následujících 7 let nebude možné splnit bez zásadních změn v oblastech, které se na jejich produkci podílejí nejvýznamněji. Jedním z odvětví produkujících zásadní množství CO2 je teplárenství, které v současnosti pracuje takřka bezvýhradně na bázi spalování. 
Administrativy většiny států podporují výrobu tepla a chladu prostřednictvím více CO2 neutrálních zařízení, jako jsou tepelná čerpadla vzduch, voda či geotermální energie. V mnoha zemích západní Evropy však již delší dobu sází na energetický potenciál vody a využití tepelných čerpadel voda voda. Namnoze se však jedná o individuální instalace (např. Švýcarsko) či nákladné průmyslové instalace vyžadující stavbu technického zázemí mimo centra měst a následnou méně efektivní distribuci (např. Švédsko, Francie, Rakousko, Finsko a další). 
My přicházíme s inovativním řešením využití tepelných čerpadel voda voda, které lze využít jak pro komunitní vytápění a chlazení (tzv. smart energy district), tak i jako doplňkový zdroj tepelné energie v rámci stávajícího teplárenství. V každém případě toto řešení napomáhá snížení produkce CO2, umožňuje časově i finančně velmi efektivní způsob výroby tepla a chladu z vodního toku, ale také přináší rozšíření využití vodního toku jako komunitního prostoru pro veřejnost.
Ing. Jan Krišpín
ORGREZ, a.s.

Jan Krišpín je generálním ředitelem a členem představenstva ORGREZ, a.s. a dlouhodobě se z úrovně top managementu specializuje na rozvoj podnikání a přípravu investičních záměrů. Díky svým zkušenostem a know-how procesního inženýrství umí balancovat mezi technologicko-ekonomickou proveditelností záměru a jeho prosaditelností v povolovacích řízeních. Mezi ty se dnes řadí i taxonomie EU a cíle udržitelného rozvoje SDGs. Svoje multioborové znalosti promítá i do vzdělávání dalších generací procesních inženýrů aktivním přednášením na VUT v Brně a také do vedení technického rozvoje celé skupiny ORGREZ.

Název přednášky:
Zelené teplárenství – racionální cesta k zelené transformaci

Teplárenství čeká radikální změna. Zavedení emisních povolenek i pro menší zdroje, tlak na snižování využití uhlí a současně zvyšování využití OZE při výrobě tepla jsou společně s čistě ekonomickými aspekty jasným popudem ke změně přístupu k provozu tepláren a výtopen. Přitom bezpečnost a spolehlivost provozu je třeba stále udržovat na nejvyšší úrovni. Prezentace s názvem Zelené teplárenství – racionální cesta k zelené transformaci představuje adaptaci provozu tepláren a výtopen na moderní trendy. Možnost výroby tepla z přebytků elektrické energie, efektivní akumulace tepla, řízený nákup a prodej elektrické energie v cenově výhodných hodinách a zvýšení bezpečnosti dodávek tepla při zachování cen za teplo – to jsou cíle a přínosy zeleného teplárenství. Bonusem přitom může být zapojení teplárny do komunitní energetiky a výrazné zvýšení jejího potenciálu i mimo samotné CZT.

Mgr. Ondřej Krutílek
kandidát do Evropského parlamentu za ODS

Ondřej Krutílek vystudoval Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity. V roce 2004 začal pracovat v Centru pro studium demokracie a kultury (CDK) jako analytik evropské legislativy a také jako asistent v Evropském parlamentu. Jeho specializací je především životní prostředí a vnitřní trh EU. Posledních pět let působí jako šéf kanceláře europoslance Alexandra Vondry.

 

účastník Panelu 1:
“Co můžeme čekat od nového Evropského parlamentu“

Ing. Michal Kříž
Veolia Energie ČR, a.s.
Svou profesní kariéru zahájil ve Výzkumném ústavu rozvoje oblastí a měst, kde pracoval na koncepčních studiích v oblasti životního prostředí, v oblasti nakládání s komunálními a nebezpečnými odpady a technické infrastruktury pro nakládání s odpady. Spolupracoval na prvním Plánu odpadového hospodářství ČR (1993). V letech 1994–2005 pracoval na manažerských pozicích v mezinárodní společnosti A.S.A. v ČR a v Polsku.  Dále pak pracoval jako konzultant pro společnosti SGS Czech Republic, Fenice Polska, OZO Ostrava, AQUATEST, AGROEKO, A.S.A. ČR. Podílel se na zpracování Koncepce česko-polské přeshraniční spolupráce při využívání vybraných toků odpadů v rámci programu CZ-PL Interreg 2014–2020 (2017) a byl odborným garantem pro I. a II. Česko-polskou konferenci o nakládání s komunálními odpady, recyklaci a energetickém využití odpadů (Ostrava 2018 a Olomouc 2019).
Od roku 2019 působí jako senior manažer pro skupinové projekty ve skupině Veolia Česká republika.
 
Název přednášky:
Energetické využití odpadu na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje
 
Energetické využívání odpadů umožňuje substituovat část paliv potřebných v teplárenském a energetickém sektoru. Moravskoslezský a Olomoucký kraj představují kraje s vysokou a středně vysokou koncentrací obyvatelstva a rovněž s nadstandardní produkcí komunálních i jiných odpadů v rámci ČR, které mají energetický potenciál. V minulých letech vznikly sice záměry na modernizaci a rozšíření technické infrastruktury pro energetické využívání odpadů, ale současnost přináší aktuální potřebu realizace záměrů podporujících další rozvoj cirkulární ekonomiky a odtříďování odpadů ve zmíněných krajích. Cílem příspěvku je představit aktuální aspekty řešení této problematiky.
Tomáš Kubín
kandidát do Evropského parlamentu za ANO
Tomáš Kubín má za sebou profesní dráhu v manažerských pozicích v energetice v České republice i v zahraničí, v zastoupení zahraničních maloobchodních řetězců, velkoobchodních firmách z oboru IT a v průmyslovém segmentu. V Teplárně České Budějovice působil jako místopředseda představenstva, nyní je členem dozorčí rady. Dlouhodobě je aktivní v územní samosprávě ať již jako náměstek primátora nebo člen zastupitelstva statutárního města a předseda komise pro životní prostředí.
 
 
účastník Panel 1:
“Co můžeme čekat od nového Evropského parlamentu“
Ing. František Kural
ZAT a.s.
Vzdělání: 
Vystudoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni, fakultu Elektro, obor Stavba strojů a přístrojů, 1985-1990.
 
Pracovní zkušenosti po absolvování studia:
V letech 1990-1992 pracoval jako zkušební technik přístrojů pro drážní vozidla ve ŠKODA Controls, později do roku 2011 jako zkušební technik budicích souprav generátorů (do roku 2002 ve ŠKODA Energo, poté od roku 2003 po akvizici již v ZAT a.s.). Jeho další kariéra pokračuje ve společnosti ZAT a.s., kde startoval na pozici ředitel Divize Servis, až do roku 2014. Následně do roku 2018 zastával funkci ředitele Divize Energetika. V současné době pracuje jako Marketingový a obchodní ředitel. Zastupuje ZAT a.s. v Teplárenském sdružení ČR.
 
 
Název přednášky:
Řízení diverzifikovaných zdrojů
RNDr. Miloš Kužvart
Česká asociace oběhového hospodářství
výkonný ředitel, Česká asociace oběhového hospodářství
 
1987: Doktorát v oboru ložisková geologie a geochemie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy 
1993–1994: ředitel odboru styku s veřejností Ministerstva životního prostředí ČR
1995–2010: člen Rady vlády pro surovinovou politiku.
1997: dosažení kvalifikace auditora pro systémy managementu kvality a environmentu (ISO 9001, ISO 14001) německého TUV CERT se specializací pro odpadové hospodářství.
1997–1998: člen Správní rady SUCO – Sdružení pro udělování certifikátů odpadovým firmám.
1998–2002: ministr životního prostředí České republiky.
2013–2014: zástupce České republiky v Thematic Group 3 – poradní orgán Evropské komise pro trvale udržitelné stavebnictví – využívání stavebních a demoličních odpadů.
2013–2017: vedoucí Inspekčního orgánu TZÚS Praha, s.p. – vydávání „Prohlášení o shodě“ pro upravený demoliční a stavební odpad.
2017–7/2018: Projektový manažer společnosti SGS Czech Republic, s.r.o., pro druhotné energetické zdroje.
2017 – dosud: lektor programu OSN UNDP pro využívání biomasy v energetice
od 7/2018: Výkonný ředitel České asociace oběhového hospodářství
 
Název přednášky:
Co ČAObH v oblasti cirkulární ekonomie a energetiky realizuje aktivitami svých členů
 
Zakládajícími členy v roce 2016 České asociace oběhového hospodářství byly skupiny VEOLIA a SUEZ a.s., dnes má SUEZ CZ a.s., název RECOVERA a.s., a je členem skupiny VEOLIA. 
Divize oběhového hospodářství skupiny Veolia v ČR je tedy tvořena společností Recovera Využití zdrojů a.s., a Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o.
Dnes, v souvislosti s dekarbonizací a s nárůstem cen energií významné místo zaujímají projekty výstavby multipalivových kotlů, stále rostoucí využívání tuhých alternativních paliv (TAP), a v neposlední řadě využívání obnovitelných zdrojů energií, jako jsou např.  bioodpad včetně gastroodpadu.  Jde o velmi efektivní zdroj pro produkci biometanu.
Těmito oblastmi se zabývají další členové České asociace oběhového hospodářství, z.s, jako je společnost Energy financial group a.s., nebo České sdružení pro biomasu, z.s. - CZ BIOM.  Nejnovějším subjektem v oblasti využívání obnovitelných zdrojů, se kterým ČAObH spolupracuje na základě svého členství je Platforma pro bioekonomiku ČR, a s ní spojený jeden z nejnovějších členů ČAObH – Česká zemědělská univerzita Praha.
Celostní přístup k cirkulární ekonomice umožňuje řešení win-win – díky odklonu bioodpadů ze skládek je dostatek surovin pro bioplynové stanice, kdy jednak zamezíme nechtěnému vzniku metanu skládkováním bioodpadu, a hlavně vyrábíme trvale udržitelném způsobem skladovatelná a snadno přemístitelná plynná paliva.
Vojtěch Lambl
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.

Název přednášky:
Chemická recyklace

Michal Macenauer
EGÚ Brno, a.s.

ředitel strategie EGÚ Brno

Ředitel strategie poradenské společnosti EGÚ Brno. Vystudoval elektroenergetiku na VŠB-TUO a sociologii na MU Brno. Nejvíce se věnuje výhledům poptávky a ceny energií a provozu elektrizační soustavy. V EGÚ Brno pracuje od roku 2005.

 

Název přednášky:
ESG může být užitečná, ne jen otravná woke povinnost

 

ESG? ESG report? Environment, Social and Governance… do češtiny můžeme přeložit jako: Životní prostředí, Lidé a komunity a Vedení a řízení firmy. Problematika ESG vznikla v prostředí woke culture dnešního euroatlantického kulturního okruhu a jejím deklarovaným cílem je zlepšovat život nás všech ve třech jmenovaných oblastech v samotných firmách.

Hodnocení ESG, stejně jako například GreenDealu, je rozporuplné. Na jedné straně je emancipační hnutí, které věří, že vykazováním a plánováním vybuduje lepší společnost. Na druhé straně je skupina konzervativní kritiků, kteří ESG a podobné věci považují za utopii a preferují pomalejší a praxí dirigovanou změnu. Na problematiku se přitom velmi těší řada i nových poradenských firem bez historie, zato s myriádami stop na sociálních sítích.

EGÚ Brno chce problematiku ESG dělat navzdory oběma skupinám a nepohybovat se přitom uprostřed, ale spíše stranou. ESG chápeme jako drobnou práci na postupném a nenásilném zlepšování toho, co v běžné praxi firem často zůstává nepovšimnuto. Integrujeme sice všechny formální přístupy, které jsou právě vytvářeny (standardy ESRS – European Sustainability Reporting Standard nebo globálně uznávanou metodiku spojenou se standardy GRI), děláme to ale pragmaticky a s citem pro situaci. V našem pojetí není ESG jen reportingem, vykazováním a dalším otravným procesem čerpajícím lidský i finanční kapitál. Výsledkem je vždy indikace situace a návrh zlepšení v tom, co si firma přeje zlepšovat, co ji připadá důležité.

Petr Mach
kandidát do Evropského parlamentu za SPD

účastník panelu 1:
“Co můžeme čekat od nového Evropského parlamentu“

Ing. Jaromír Manhart
Státní fond životního prostředí ČR
projektový manažer, Státní fond životního prostředí ČR
 
Jaromír Manhart vystudoval VŠCHT v Praze v programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí spolu s učitelstvím chemie pro střední a základní školy. 17 let, od roku 2002 do 2019, pracoval pro Ministerstvo životního prostředí v oblastech odpadového hospodářství a odstraňování starých ekologických zátěží a kontaminovaných míst. Ročním působením mezi lety 2013 a 2014 v SGS Czech Republic s.r.o. na pozici odpadového projektového manažera tak podtrhuje své zkušenosti na nynější pozici ve Státním fondu životního prostředí ČR, kde na odboru odpadového hospodářství koordinuje a supervizuje projekty podpořené z Evropských strukturálních a investičních fondů. 
 
 
Název přednášky:
Dotace z operačního programu/Modernizační fond
Ivo Marcin
Státní fond životního prostředí ČR
Název přednášky:
Podpora dekarbonizace teplárenství z programu HEAT
 
Nathalie Marková
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Vedoucí oddělení hospodaření s energií na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Na ministerstvu působí od roku 2020. Vystudovala energetickou bezpečnost na Masarykově univerzitě a absolvovala výměnný pobyt ve Washingtonu DC, se zaměřením na obranu a bezpečnost. V rámci českého předsednictví v Radě EU byla hlavní expertkou pro vyjednávání Směrnice o energetické náročnosti budov, které se věnuje i nadále. Mezi její další povinnosti patří vytváření národních strategií se zaměřením na energetickou účinnost a energetickou náročnost budov, a to včetně implementace požadavků evropské legislativy do národních předpisů.
 
Název přednášky:
Revize směrnice o energetické náročnosti budov
 
Směrnice o energetické náročnosti budov bude znamenat změnu v přístupu k budovám, což bude mít dopad na nové i existující budovy. V rámci prezentace bude představena vize dekarbonizace budov a jejich fungování v prostředí ČR s ohledem na nové požadavky.
 
Ing. Bc. Jan Maršák , Ph.D.
Ministerstvo životního prostředí
ředitel odboru cirkulární ekonomiky a odpadů, Ministerstvo životního prostředí
 
Absolvent doktorského programu na Fakultě technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a oboru politologie/sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.
Na Ministerstvu životního prostředí působí v různých pozicích od roku 2003. Od roku 2024 zastává pozici ředitele odboru cirkulární ekonomiky a odpadů Ministerstva životního prostředí (MŽP). V letech 2020–2023 zastával pozici ředitele odboru odpadů MŽP. Zajišťoval proces přijetí kompletní nové legislativy odpadového hospodářství. V rámci odborné činnosti se zaměřuje na strategické otázky vývoje odpadového hospodářství v ČR a EU. Komplexně se zaměřuje na problematiku oběhového hospodářství. Koordinoval přípravu národního Strategického rámce cirkulární ekonomiky ČR 2040 („Cirkulární Česko 2040“) a prvního Akčního plánu cirkulární ekonomiky ČR pro období 2022–2027.  
 
Název přednášky:
Příprava nového plánu odpadového hospodářství České republiky na období 2025-2035
 
V roce 2022 byla schválena aktualizace Plánu odpadového hospodářství ČR (POH ČR) s výhledem do roku 2035. Česká republika tak má aktuální komplexní strategii pro odpadové hospodářství až do roku 2035. POH ČR je zaměřen na podporu vyšších úrovní hierarchie nakládání s odpady a změnu stávající nevhodné situace v České republice zejména co se týče komunálních odpadů, kde stále převládá ukládání na skládky. V roce 2022 bylo skládkováno 45 % z celkové produkce komunálních odpadů. To do budoucna není udržitelné a nebude to ani legislativně možné. 
Zároveň MŽP v roce 2023 zahájilo intenzivní přípravu nového Plánu odpadového hospodářství ČR na stěžejní období 2025–2035, ve kterém jsou nastaveny zásadní cíle zejména pro komunální odpady, co se týče recyklace, ale také co se týče redukce skládkování. Rovněž prioritou nového POH ČR proto bude zásadní omezení skládkování všech druhů odpadů a udržení jejich hodnoty v ekonomickém cyklu co nejdéle.
Ing. Josef Měkuta
Siemens Energy s.r.o.
regionální obchodní manažer
 
Vystudoval VŠE Praha v oboru zahraniční obchod. Profesní kariéru začal v PZO Pragoinvest. Dále působil jako obchodní manažer a později obchodní ředitel v ČKD Blansko. Od roku 1996 působil jako obchodní manažer a později obchodní ředitel parních a spalovacích turbín ve společnosti ABB Energy Systems (později přejmenované na ABB Alstom, následně Siemens Industrial Turbomachinery, dnes Siemens Energy). V letech 2007–2010 byl obchodním ředitelem Siemens pro prodej průmyslových parních turbín pro region Asia Pacific se sídlem v Kuala Lumpur v Malajsii.  Dnes ve společnosti odpovídá za prodej průmyslových spalovacích turbín v regionu Střední a Východní Evropy.    
 
Název přednášky:
Flexibilita teplárenského zdroje s více plynovými turbínami

Při návrhu nových teplárenských zdrojů v současných náročných podmínkách na trhu je flexibility plánovaného zdroje jedním z klíčových požadavků. 
Přednáška se zabývá možnostmi optimalizace návrhu paroplynových zdrojů v teplárenství z pohledu flexibility. Bude provedeno srovnání řešení s jednou, dvěma a třemi turbínami pro stejný celkový instalovaný výkon. Budou představeny možnosti optimalizace cyklu využitím přídavného spalování, chlazení či předehřevu vzduch na sání turbíny. Dále budou zmíněna možná opatření ke zrychlení najíždění paroplynového bloku. Závěrem bude představena možnost optimalizace provozu v průběhu roku díky kombinaci paroplynového cyklu a tepelných čerpadel.
Tomáš Melichar
Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Pracuje v CVŘ od roku 2014. Od roku 2017 vede VaV skupinu zaměřenou na vývoj pokročilých energetických systémů. V posledních letech se zabývá vývojem inovativních konverzních cyklů a akumu¬lace energie. Je zodpovědný za plnění národních i mezi¬národních projektů. Je autorem řady publikací, užitných vzorů a patentů.

Název přednášky:
Akumulace vysokopotenciální tepelné energie – vývoj, aktivity a pilotní jednotky

Centrum výzkumu Řež s.r.o. je aktivní v oblasti vývoje a výzkumu pokročilých energetických technologií, včetně velkokapacitní akumulace vysokopotenciálního tepla. V prezentaci budou představeny perspektivní koncepty akumulace tepla při teplotách nad 500 °C. Dále budou prezentovány aktivity Centra výzkumu Řež, které zahrnují realizaci a provoz experimentálních zařízení a prototypů v různých měřítcích včetně podpůrných analýz. Pilotní aktivitou je realizace demonstrační akumulační jednotky o kapacitě 20 MWh pracující s roztavenými solemi, která bude propojena s infrastrukturou existující teplárny.

Ing. Ivo Müller
ENBRA, a.s.
Vystudoval strojní fakultu VUT Brno, obor automatické systémy řízení technologických procesů. 
Pracoval ve výkonných a vedoucích funkcích v energetickém sektoru především při technologických výstavbách a modernizacích jaderných a tepelných elektráren, tepláren. Dlouhodobě pracoval ve vedoucích provozních funkcích v teplárenství. Jeho úzká specializace byla metrologie, a to zejména oblast měření tepla a průtoku. Od roku 2019 je zaměstnán v manažerské pozici u společnosti ENBRA, a.s. v organizační složce Zkušebna – Autorizované metrologické středisko, kalibrační laboratoř, pracoviště posouzení shody.  
 
Název přednášky:
Měření průtoku a tepla: legislativa a zkušebnictví
 
Měření tepla a měření průtoku patří neodmyslitelně k základnímu stanovenému měření v teplárenství. V minulosti na teplárenských dnech již bylo prezentováno mnoho informací týkajících se měřidel a měření tepla a průtoku, proto dnešní přednáška bude věnována spíše metrologii, zkušebnictví a autorizovaným metrologickým střediskům. Také bude zmíněno, jaké proběhly nebo nás čekají legislativní změny v dané oblasti. Obecně lze konstatovat, že zkušebnictví zahrnuje: ověřování, přezkoušení, kalibrace a posouzení shody. Pro oblast ověřování a přezkušování musí být provádějící subjekt autorizován u ÚNMZ jako autorizované metrologické středisko, přičemž vlastní autorizaci předchází prověření metrologické, technické a personální způsobilosti od ČMI. Dále je zapotřebí periodicky dodržovat podmínky autorizace. Souhrnem lze konstatovat, že proces autorizace je neustálý a periodický a zahrnuje velké množství činností a faktorů, které musí být plněny. Nosným tématem přednášky bude základní souhrn podmínek a pravidel, které autorizované metrologické středisko musí plnit, včetně ukázky výstupů z plnění, aby bylo pro zákazníky alespoň částečně zřejmé, co se před vlastním ověřováním nebo přezkušováním jejich měřidel u AMS odehrává.
René Neděla
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Název přednášky:
Podpora elektřiny z vysokoúčinné KVET

Ing. Jiří Novák
GENTEC CHP s.r.o.
Jiří Novák pracuje na pozici Business Development ve společnosti GENTEC CHP s.r.o., kde se zaměřuje nejen na problematiku instalace technologie kogeneračních jednotek, legislativu a provozování decentrálních zdrojů energie, ale i na instalace pomaloběžných kogenerací a vývoj systému pro řízení a využití kogenerací v rámci agregačních bloků. V oblasti energetiky se pohybuje od roku 2010. Intenzivně se věnuje problematice provozování kogeneračních jednotek v rámci teplárenských soustav, technologických celků a využití kogeneračních zdrojů v rámci poskytování služeb výkonové rovnováhy.
 
Název přednášky:
Efektivní provoz kogenerace na dnešním měnícím se trhu...
 
Výroba energie v kogeneračních jednotkách je i na dnešním turbulentním energetickém trhu velmi efektivní a ekologicky šetrný způsob výroby elektrické a tepelné energie. V rámci rozvoje energetiky nutné změny přístupu k provozování kogeneračních jednotek se otevírají nové možnosti uplatnění kogeneračních jednotek nejen v rámci dodávek regulační energie, ale i na denním trhu. Kogenerační jednotky jsou velmi flexibilní zdroje, které pomohou zvýšit stabilitu soustavy vůči nevyrovnané výrobě z obnovitelných zdrojů energie.
Tadeáš Ochodek
VŠB – TU Ostrava
ODBORNOST
Spalování a zplyňování paliv a odpadů, vznik a minimalizaci tvorby škodlivin při spalování, vývoj a aplikace nových technologii v energetice.
 
AKTUÁLNÍ ČLENSTVÍ
- člen oborového panelu TAČR THÉTA, 2019-dosud
- člen správní rady certifikačního orgánu VVÚV, 2015-dosud
- místopředseda komise pro zkoušení způsobilosti energetických specialistů MPO ČR, 2016-dosud
- předseda energetické komise pro velkou energetiku MSK, 2016-dosud
- předseda energetické komise VŠB-TUO, 2008-dosud
- člen Vědecké rady Fakulty strojní VŠB-TUO, 2012-dosud
- člen Vědecké rady Fakulty stavební VŠB-TUO, 2023-dosud
- člen organizačního výboru konference „Dny teplárenství“, 2020-dosud
- člen rady Asociace laboratoří pro měření emisí, 1995-dosud
- člen komise pro státní závěrečné zkoušky oboru 2302T006 Energetické stroje a zařízení FS VŠB TUO
 
Název přednášky:
Vodík – budoucnost nebo slepá cesta
 
Vodík je jedním z nejrozšířenějších prvků na planetě a je také jedním z nejlépe probádaných prvků. Přes tyto skutečnosti se v minulosti nedočkal významnějších dlouhodobých energetických aplikací. Příčinou byly jeho specifické vlastnosti, technická vyspělost technologii pro jeho využití i existence levných fosilních zdrojů. Významným faktem omezujícím jeho uplatnění je fakt, že vodík není primárním zdrojem energie, ale pouze jejím nositelem. To znamená, že je nutno jej vyrobit z látek, které jej obsahují a nenachází se obecně jako přírodní naleziště.  Zahájení války na Ukrajině, evropská energetická krize a dekarbonizační ambice EU vedou k hledání nefosilní varianty zajištění dopravy, akumulace, vytápění anebo nových průmyslových aplikací. Širší využití vodíku ještě nenastalo a do cesty jsme mu v rámci EU postavili významné překážky tím, že jsme ho „zabarvili“ do různých barev podle zdroje, ze kterého byl vodík vyroben. EU preferuje využití zeleného vodíku, který je vyroben z obnovitelných zdrojů. Nicméně chybí odpověď na otázku odkud se plánované množství potřebného zeleného vodíku vezme. Představy politických reprezentací jednotlivých států EU i evropské komise se nepotkávají s technickou realitou možností zdrojů OZE i s realitou technologii pro jeho výrobu a využití. Už jenom bilanční výpočty nejsou pro využití vodíku příliš optimistické. 
Při základním energetickém parametru, což je objemová výhřevnost vodíku, a která je třetinová vůči dnes používanému zemnímu plynu, bude nutno dopravit 3x více vodíku než zemního plynu při zachování stejné energetické hodnoty. V počáteční fázi lze samozřejmě počítat s přimícháváním 5 %-30 % vodíku do zemního plynu, ale to pro dekarbonizaci nebude stačit. Zatím, co výsledky současného stavu výzkumných prací ukazují, že uvedená směs (do cca 30 % vodíku ve směsi se zemním plynem) je dopravitelná stávající potrubní sítí zemního plynu, při vyšším procentu obsahu vodíku ve směsi se zemním plynem, se dají předpokládat problémy s bezpečností při kompresi v kompresních stanicích a dále bude problematická i materiálová stabilita současných plynových potrubí. Zcela není zodpovězená otázka bezpečnosti skladování směsi v zásobnících. Zde panují obavy, že dojde v zásobnících k separaci vodíku od zemního plynu a tím by pak byla směs pro další využití obtížně definovatelná. Doprava 100 % vodíku potrubím si vyžádá výstavbu zcela nových potrubních sítí i technologii pro jejich obsluhu (např. kompresní stanice, zásobníky apod.). Jinou otázku je, jak budou reagovat zařízení na využití směsi místo čistého zemního plynu. Je zřejmé, že každá technologie pro využití směsi s vodíkem anebo čistého vodíku bude mít své specifické požadavky. Pro využití při vytápění bude zde určitě požadavek na stabilní složení směsi. Při využití čistého 100 % vodíku je otázka jeho čistoty nejdůležitější v oblastech, kde se předpokládá využití palivových článků (např. doprava, kde je požadovaná čistota vodíku min 99,999 % v palivu). Technologické aplikace jsou na jeho čistotu méně citlivé, zde s ohledem na požadovaná velká množství bude nutno vyřešit otázky jeho dopravy, skladování případně jeho komprese a eventuálně i jeho zkapalňování. 
Zatímco již vznikají projekty rozsáhlých aplikací i vodíkových údolí, chybí odpověď na zcela zásadní otázku, kde se příslušné množství „zeleného vodíku“ za akceptovatelnou cenu vezme. Je nutno si uvědomit, že doprava zkapalněného vodíku ze vzdálených výroben, které mají dostatek obnovitelných zdrojů energie loděmi, bude znamenat opět významnou environmentální zátěž, tak jak je to dnes u dopravy zkapalněného zemního plynu (LNG). Představa, že tyto lodě budou využívat palivo z OZE je hodně vzdálená současné realitě. Stejně jako u LNG bude zásadní otázkou energetická náročnost celého procesu výroby a dopravy do místa spotřeby. Je zřejmé, že v ideálních podmínkách by spotřeba vodíku neměla být teritoriálně příliš vzdálená od spotřeby, a to z důvodu velmi nízké objemové hustoty vodíku. Doprava a komprese vodíku zcela mění ekonomické parametry využití vodíku, jelikož tyto dva parametry dále významné snižují efektivitu jeho využití. Téma, na které nelze zapomínat a patří k těm nejvýznamnějším, je bezpečnost výroby, dopravy i využití vodíku. I zde jsme na začátku, kdy chybí normy pro výstavu a provozování vodíkových technologii i jeho skladování. Zde jsou zatím využívány zkušenosti a legislativa ze zahraničí, které nejsou všechny jednoduše přenositelné do českých podmínek. 
Ve své prezentaci na Teplárenských dnech bych se chtěl podělit jednak o zkušenosti při návrhu (projektování) i povolovacím procesu a dále bych chtěl uvést některé technické bilance, které pomohou k orientaci při samotném rozhodování o uplatnění vodíku, případně vodíkových technologii při reálných aplikacích.
Jana Osadská
Pražská plynárenská, a.s.
Jana Osadská (*1982) působí od absolutoria na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v právních útvarech energetických společností, v současnosti vede právní útvar společnosti Pražská plynárenská, a.s. V rámci své praxe se specializuje na komplexní právní podporu podnikání v energetických odvětvích, zejména infrastrukturních a obchodních činností. Oblasti energetického práva věnovala i rigorózní studium. Spolupodílí se na činnosti několika pracovních skupin pro energetickou legislativu a regulatoriku, rovněž pravidelně přednáší. Je spoluautorkou komentáře k energetickému zákonu z edice C. H. Beck.
 
Název přednášky:
Novely energetického zákona lex OZE II a III

Cílem příspěvku je seznámit odbornou veřejnost s poslední novelou energetického zákona, tzv. Lex OZE II, která s účinností od 1. ledna upravuje sdílení elektřiny v rámci komunitní energetiky, dává vzniknout datovému centru, rozšiřuje oprávnění aktivního zákazníka a zavádí institut zranitelného zákazníka. Prostor bude věnován i navazující připravované novele LEX OZE III, která mj. definuje zařízení a postupy pro akumulaci elektřiny a agregaci flexibility.
Petr Průka
ČEZ, a.s.
Absolvent Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni
Po ukončení studia na Západočeské univerzitě v Plzni nastoupil do společnosti ČEZ, a. s.  na elektrárnu Ledvice, odkud se v roce 2013 přesunul na Jadernou elektrárnu Temelín, kde působí jako projektový manažer v útvaru Příprava a realizace projektů. 
 
Název přednášky:
Tepelný napáječ ETE – České Budějovice
 
Prezentace se zabývá projektem tepelného napáječe z Jaderné elektrárny Temelín do Českých Budějovic.
V první části je uveden stručný popis přípravy a realizace projektu. Na tuto část navazuje popis trasy tepelného napáječe. Jedná se o podpovrchovou liniovou stavbu horkovodního napáječe zhotovenou technologii předizolovaného potrubí, délky 26 km, jejíž trasa byla volena s maximálním ohledem k životnímu prostředí. Trasa je navržena také s ohledem na technologické požadavky předizolovaného potrubí, přičemž jedním z hlavních kritérií byla absence spodní vody ve větší části navržené trasy. Dalším z kritérií bylo v maximální možné míře se vyhnout zastavěným oblastem a respektovat přirozené hranice krajiny. Z těchto důvodu vede navržená trasa v převážné části podél komunikace II/105 a v oblasti Českého Vrbného podél ZVN a VVN vedení.  Součástí tepelného napáječe jsou tři čerpací stanice s celkem 14 čerpadly a 7 potrubních mostů.
Dále jsou uvedeny základní konstrukční a výkonové parametry. Horkovod je zhotoven z předizolovaného potrubí DN 500 / 800 (přívodní potrubí), DN 500 / 710 (vratné potrubí). Maximální přenášený tepelný výkon činí 100 MW, při maximálním průtoku 1233 t/h a teplotě 140 °C. Jmenovitý teplotní spád pro zimní měsíce byl navržen 140 / 70 °C, pro letní měsíce pak 90 / 60°C. Tepelné ztráty se pohybují do 5 ti %. Minimální předpokládaná životnost pak činí 30 let.
Prezentace se dále zabývá technickým a funkčním popisem jednotlivých stavebních objektů a technologických celků, včetně tlakového diagramu tepelného napáječe, principů měření předávaného tepla a provozních zkušeností z první topné sezóny.
Ing. Jan Rajchert
Veolia Energie ČR, a.s.
Ing. Jan Rajchert je projektovým manažerem společnosti Termonta Praha a.s., která je členem skupiny Veolia Energie ČR. Specializuje se na řízení realizací zakázek a byl hlavním projektovým manažerem pro projekt EPC v Psychiatrické nemocnici Bohnice. V letech 2017 – 2022 působil jako investiční a provozní ředitel ve společnosti United Apartments, která se zaměřuje na akvizice, rekonstrukce a následnou správu nemovitostí. Je absolventem mezinárodního programu CEMS MIM pod hlavičkou VŠE v Praze. 
 
Název přednášky:
EPC v Psychiatrické nemocnici Bohnice - jak se nezbláznit z realizace za provozu.
 
Tématem přednášky bude realizace projektu EPC (Energy Performance Contract) v Psychiatrické nemocnici Bohnice. 
Veolia Energie ČR spolu s partnery dokončila jeden z největších projektů na energetické úspory se zaručenými výsledky v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Projekt zahrnoval rekonstrukci a modernizaci tepelného hospodářství, výměnu oken a vnitřních zařízení za energeticky úspornější alternativy, tepelnou izolaci budov, optimalizaci vytápění a využití efektivních zdrojů energie.
Prezentace bude zaměřená především na provedená opatření, úskalí realizace za nepřerušeného provozu zdravotnického zařízení, specifika takové realizace, dosažené výsledky a přínosy projektu pro nemocnici. Tato přednáška by mohla být zajímavá pro všechny, kteří se zajímají o energetické rekonstrukce a jejich realizaci ve zdravotnických zařízeních či obdobných provozech.
Jan Skřivánek
Plzeňská teplárenská, a. s.
Jan Skřivánek je výrobním ředitelem společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. Do jeho kompetencí spadá řízení výroby všech zdrojů Plzeňské teplárenské, a. s., včetně dodávek energií koncovým spotřebitelům. Do společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. nastoupil po absolvování VŠ v roce 2004, 6 let působil ve směnném provozu a prošel celým procesem výroby a jeho řízením. Od roku 2013 působil jako vedoucí výroby CZ a v roce 2017 byl jmenován výrobním ředitelem. V letech 2012-2018 byl členem dozorčí rady Plzeňské teplárenské, a. s. a od roku 2020 je členem představenstva Plzeňské teplárenské servis IN, a.s. Inženýrský titul získal na ZČU v Plzni, na Fakultě elektrotechnické, obor Elektroenergetika. Během vysokoškolských studií prošel praxí ve výrobních zařízeních ČEZ, a. s.  V rámci dalšího vzdělávání absolvoval v roce 2012 roční studium při Česko-německé obchodní a průmyslové komoře, kde získal certifikát European Energy Manager.   
 
Název přednášky:
Navýšení spoluspalování biomasy na kotli K6 až na 100% včetně modernizace turbíny 
 
Tento příspěvek shrnuje několikaletý proces komplexní přestavby, původně uhelného CFB spalovacího zařízení, na biomasový zdroj, a to při zachování jmenovitého výkonu 135 MWt. Dále se týká i modernizace turbosoustrojí a potřebných periferií.
Součástí této změny základního paliva byla úprava kotle obsahující tlakový celek, dopravu a skladování paliv. Upraveny byly také veškeré periferie související s čištěním spalin, či skladováním sypkých hmot. Modernizací prošel i turbogenerátor, což obnášelo mimo jiné navýšení hltnosti a elektrického výkonu.
Přednáška má za cíl jednak shrnout jednotlivé kroky přestavby, která jako jeden z hlavních cílů měla i zachování, resp. rozšíření variability konfigurací provozní režimů, a jednak poukázat na problematiku odklonu od spalování hnědého uhlí a hledání alternativních paliv v teplárenství.
Na závěr jsou nastíněny možnosti, které Plzeňská teplárenská, a. s. při odklonu od uhlí zvažuje a již některé připravuje do realizační fáze.
 
Ing. Jan Šefránek , Ph.D.
Energetický regulační úřad
Ing. Jan Šefránek, Ph.D. absolvoval doktorské studium na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, kde se zabýval spolehlivostí a kvalitou dodávek elektřiny. Na ERÚ pracuje od roku 2008, v současné době na pozici ředitele Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce. Předtím působil na ERÚ v různých útvarech a vedl oddělení Strategie a inovací či oddělení Statistiky a sledování kvality. Jan Šefránek je autorem řady publikací v ČR i zahraničí a je členem několika odborných pracovních skupin a poradních orgánů.
 
Název přednášky:
Záměry ERÚ v oblasti regulace
 
Prezentace se zabývá záměry Energetického regulačního úřadu v oblasti regulace, které lze v tomto roce a nejbližším období očekávat. Jedná se zejména o přípravu prováděcích předpisů k úpravám energetického zákona (Lex OZE II a III). Dále představuje plány na inovaci tarifní struktury v elektroenergetice.
 
Ing. Milan Šimoník
COGEN Czech
Ing. Milan Šimoník nastoupil po studiu na VUT v Brně v roce 1990 do První brněnské strojírny (později ABB/ALSTOM). Jako projektant se účastnil výstavby elektráren a tepláren v Česku i v zahraničí. V letech 2008-2014 byl členem společného týmu ČEZ-MOL, který připravoval projekty paroplynových elektráren v Maďarsku a na Slovensku. Následně se v PSG-International podílel na modernizaci Teplárny Planá nad Lužnicí. Od srpna 2016 je výkonným ředitelem COGEN Czech, spolku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Vedle toho se zabývá konzultační činností, v posledních letech zejména v oblasti průmyslových tepelných čerpadel.
 
Název přednášky:
Synergie kogenerace a tepelného čerpadla
 
Vzrůstající podíl výroby elektřiny z OZE vede k většímu kolísání ceny i emisního faktoru elektřiny ze sítě. Důležité tak bude zvyšování flexibility i vhodná diverzifikace zdrojů elektřiny i tepla. Při stále proměnlivější a do budoucna těžko predikovatelné ceně elektřiny a nejistotě mnoha dalších faktorů ovlivňujích ekonomiku provozu teplárenských zdrojů bude výhodné využívat synergické a zajištovací efekty kombinace "proti sobě" fungujících technologií TČ a KGJ. To umožní více využívat příležitostí na krátkodobých trzích s elektřinou i na trhu SVR.
Štěpán Šmida
Doosan Škoda Power s.r.o.
Vystudoval Fakultu strojní Českého vysokého učení Technického v Praze se zaměřením na Jadernou energetiku. Krátkou dobu působil v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži na projektech spojených s reaktory IV. Generace. Následně 15 let působil v oblasti projekčních prací v oblasti energetiky ve společnosti H&D Engineering spol. s r.o. a také jako poradce Irské společnosti Lumcloon Energy. V současnosti je Vedoucím odboru Business Drivers ve společnosti Doosan Škoda Power. Tento odbor rozšiřuje portfolio služeb poskytovaných společností především oblasti moderních a inovativních technologií jako jsou cykly využívající jako médium vzduch či oxid uhličitý, ale také se věnuje technologiím použitelným pro zefektivnění energetických cyklů a jejich následnou integraci.    
 
Název přednášky:
Moderní teplárenství s parními turbínami
 
Přednáška ukazuje současné možnosti, které poskytují nové či zcela inovativní technologie, pokud je citlivým způsobem zapojíme do stávajících nebo nově vznikajících parních ale i jiných energetických cyklů. Takovéto zapojení technologií směřuje k několika různorodým cílům, které se všeobecně liší podle povahy využití elektrické energie a tepla, případně jejich kombinace. Mezi hlavní cíle patří především snížení spotřeby primárního paliva, snížení emisí oxidu uhličitého a v neposlední řadě zvýšení flexibility zdroje.
Robert Štefanec
NRG flex s.r.o.

Vyštudoval automatizáciu na FEI STU, už počas štúdia sa venoval energetike, od roku 1999 najskôr rozpočítaniu vykurovacích nákladov a od roku 2006 sa intenzívne venuje plastovým predizolovaným potrubiam. Spoločnosť NRG flex od roku 2010 prináša inovatívne riešenia v rámci prenosu tepla - nie nadarmo sa riadi heslom “Energia tečie cez nás”. V rámci flexibilných plastových predizolovaných potrubí sme posunuli hranicu až po teplotu 115 °C a tlak 16bar, čo v kombinácii s oceľovými predizolovanými potrubiami predstavuje unikátne inovatívne hybridné riešenie veľkých tepelných sietí nielen v mestách a priemyselných areáloch. 

 

Název přednášky:
Přivaděče na dlouhé vzdálenosti v rámci chystaných projektů na Slovensku a v České republice

V príslevku budeme hovoriť o tom, aký vplyv má návrh technického riešenia oceľových predizolovaných potrubí na celkové straty. Zamerali sme sa pri väčších projektoch hlavne na efektivitu dlhodobých tepelných strát hlavne na porovnanie štandardných oceľových predizolovaných potrubí a výhod využitia systémového riešenia predizolovaných potrubí s difúznou bariérou. 

Michal Šyc
Ústav chemických procesů AV ČR

Michal Šyc vystudoval Fakultu technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. V roce 2008 dokončil postgraduální studium ve spolupráci VŠCHT Praha a Ústavu chemických procesů AV ČR se zaměřením na problematiku vzniku a destrukce persistentních organických látek při spalovacích procesech, které zakončil úspěšnou obhajobou v roce 2008. Mezi lety 2013 a 2022 byl zástupcem ředitele a od roku 2022 je ředitelem na Ústavu chemických procesů AV ČR. Hlavním odborným zaměřením Michal Šyce je energetické a materiálové využití odpadů, technologie pro zpracování odpadů a environmentální aspekty použití odpadů s ohledem na principy oběhové ekonomiky. 

Název přednášky:
Využití škváry ze ZEVO

Škvára je hlavní pevný zbytek z energetického využití odpadů. V ČR vzniká v současně době necelých 200 tis. tun škváry ročně. Škvára obsahuje nezanedbatelné množství kovů, a to jak železných (až 10 hm. %), tak neželezných (obvykle 2-3 hm. %). V současné době jsou k dispozici technologie pro efektivní separaci těchto kovů. Minerální zbytek pak lze, po vhodné před-úpravě, využít ve stavebním průmyslu, a to jako podkladová vrstva v pozemních komunikacích. V ČR tuto aplikaci upravuje a umožňuje vyhláška 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. V roce 2023 pak již vznikl i první demonstrační úsek za použití škváry, a to parkoviště přímo v areálu ZEVO Malešice. Příspěvek sumarizuje veškeré dosud realizované kroky a zkušenosti s moderním konceptem využitím škváry v ČR.

Róbert Teleky
Poslanecká sněmovna, předseda podvýboru pro energetiku
účastník Panelu 2:
„Teplárenství, součást kritické infrastruktury v transformaci do r. 2030“
Mgr. Petr Toman , MBA
ista Česká republika s.r.o.
Mgr. Petr Toman. MBA si od počátku své kariéry vybudoval pevný základ v oblasti automatizace a obchodu díky svému vzdělání.
Po absolvování Střední průmyslové školy elektrotechnické na Ječné v Praze, kde se věnoval oboru Automatizační technika, získal maturitu a solidní technické znalosti. Svůj profesní profil dále rozšířil na Vysoké škole ekonomické, kde získal bakalářský titul v oboru Mezinárodní obchod.
Následně pokračoval ve svém vzdělávání na VŠE a Metropolitní univerzitě, kde dosáhl magisterského titulu v oboru Ekonomika a Energetické zdroje. Toto kombinované vzdělání mu poskytlo široký pohled na ekonomické souvislosti a specifika energetického sektoru.
K jeho akademickému profilu přispěla i jeho následná studia na Business Institutu EDU a.s., kde získal titul Master of Business Administration se specializací v Managementu obchodu. Jeho práce se zaměřila na úlohu manažera pro klíčové zákazníky v obchodním procesu, což mu dodalo hlubší pochopení strategického řízení a vztahů se zákazníky.
Ve společnost Schlumberger Industries s.r.o., se zaměřil na měření a dálkové odečty průmyslových a bytových měřidel.
Poté se stal obchodním manažerem ve společnosti Actaris s.r.o., kde se specializoval na měřiče tepla, vodoměry, plynoměry a dálkové odečty.
V roce 2009 přešel do společnosti Itron s.r.o., kde zastával pozici obchodního manažera a později se stal vedoucím obchodního oddělení. Jeho práce se zaměřovala na měřiče tepla, vodoměry, plynoměry, dálkové odečty a síťové přenosy dat.
Od roku 2021 působí ve společnosti ista Česká republika na pozici Key Account Manager a specializuje se převážně na developerské projekty.
Svými zkušenostmi a odbornými znalostmi se stal uznávaným expertem v oblasti měření a regulace. Má bohaté praktické zkušenosti, které může sdílet v rámci odborných konferencí a přednášek.
 
Název přednášky:
Osazování měřidel na developerských projektech, smart odečty
Mirek Topolánek
Teplárenské sdružení ČR
 • Člen představenstva SES Tlmače / Slovensko
 • Senior Advisor, EP Industries, a.s. / Česká republika
 • Ředitel pro mezinárodní rozvoj a veřejné záležitosti, eustream, a.s. / Slovensko
 • Předseda Výkonné rady Teplárenského sdružení
 • Expremiér České republiky
 • Bývalý předseda Rady Evropské unie
 
Mirek Topolánek se narodil 15. května 1956 ve Vsetíně. Vystudoval strojní fakultu VUT v Brně, trvalé bydliště má v Praze, je ženatý, má čtyři děti a sedm vnoučat.
V letech 1996–2009 působil jako senátor a poslanec Parlamentu ČR. V letech 2006 až 2009 vykonával funkci předsedy vlády České republiky. V roce 2009 byl předsedou Rady Evropské unie, v tomtéž roce se aktivně zapojil do řešení plynové krize na Ukrajině a zorganizoval první Summit Jižního plynového koridoru a hostil první Summit Východního partnerství.
Po odchodu z vysoké politiky se věnuje energetice, publicistice a vzdělávací činnosti. V roce 2010 se stal kandidátem České republiky do Mezinárodní energetické agentury v Paříži. Jeho kandidatura na pozici českého prezidenta v roce 2018 neuspěla. V současnosti je členem čestného poradního sboru Mezinárodní demokratické unie. Kandiduje na pozici prezidenta Svazu průmyslu a dopravy.
 
Název přednášky:
Připravujeme teplárenství na bezuhelnou éru
Ing. Petr Třešňák
Ministerstvo průmyslu a obchodu, náměstek
Ing. Petr Třešňák vystudoval Fakultu elektrotechnickou Západočeské univerzity v Plzni, kde se věnoval zaměření na obnovitelné zdroje energie. Po obhajobě diplomové práce nastoupil do společnosti ČEZ a.s. nejprve jako přípravář investic v Elektrárně Temelín a posléze jako specialista útvaru bezpečnosti výstavby nových jaderných zdrojů. Zde se podílel na tvorbě zadávací dokumentace a následně hodnocení tendru na 3. a 4. blok Elektrárny Temelín, spolupráci na dokumentaci EIA, zadávací bezpečností zprávy a dalších licenčních a povolovacích procesů, včetně příprav podkladů k notifikaci EK. Od roku 2014 do roku 2018 působil v komunální politice jako představitel samosprávy. Nejprve místostarosta, posléze starosta a od února 2018 jako radní města Mariánské Lázně. Od roku 2017 do roku 2021 byl poslancem zvoleným za Karlovarský kraj a jako poslanec se stal místopředsedou Výboru pro zdravotnictví a členem Výboru pro obranu. Současně byl členem mnoha podvýborů, včetně podvýboru pro energetiku. Od roku 2019 je členem vládního Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů. 
Od ledna 2022 působí jako náměstek člena vlády Jozefa Síkely. 
 
účastník Panelu 2:
„Teplárenství, součást kritické infrastruktury v transformaci do r. 2030“
 
Aktuálně probíhá příprava, respektive aktualizace tří důležitých strategických dokumentů; Státní energetické koncepce ČR, Politiky ochrany klimatu v ČR a Vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu. Teplárenství a jeho transformaci považujeme za předpoklad úspěšného plnění našich energeticko-klimatických závazků, ale také za předpoklad úspěšné transformace dalších sektorů, včetně elektroenergetiky, průmyslu a sektoru budov. Na teplárenství, včetně dálkového zásobování teplem, je proto ve strategických dokumentech kladen velký důraz. Teplárenstvím se zabývá také dokument s názvem: „Posouzení dekarbonizace dálkového vytápění v České republice“, který jsme na konci roku 2023 aktualizovali a který blíže specifikuje, jak by mohla dekarbonizace sektoru teplárenství vypadat a jaké jsou k tomu připraveny nástroje. Co se týče opatření a nástrojů pro sektor teplárenství, tak mezi nejdůležitější patří veřejná podpora ve formě investičních dotací. Na zdroje a jejich modernizaci je zaměřen program HEAT v rámci Modernizačního fondu. V rámci Národního plánu obnovy je pak kapitola na modernizaci distribuce tepla v systémech dálkového vytápění. 
Jan Tůma
Ministerstvo životního prostředí
vedoucí oddělení obchodování s emisemi, Ministerstvo životního prostředí
Jan Tůma vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a od roku 2010 pracuje na Ministerstvu životního prostředí na odboru energetiky a ochrany klimatu. Od roku 2011 je vedoucím oddělení emisního obchodování, má na starosti implementaci EU ETS v České republice a účastní se vyjednávání o evropské legislativě ke snižování emisí skleníkových plynů.
 
Název přednášky:
Novela zákona o obchodování s emisemi a vývoj v EU
 
Systém emisního obchodování EU ETS má aktualizovaná pravidla do roku 2030. Přednáška shrne nejdůležitější změny, povinnosti a flexibility provozovatelů zařízení; se zaměřením na energetiku.
Ing. Pavel Urda
COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.
Pracovní zkušenosti
2006 – doposud
COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o., Obchodní manažer
2001 – 2006
Technické služby města Poděbrad s.r.o., Vedoucí provozu
 
Vzdělání
1993 – 1999
Česká zemědělská univerzita v Praze 
Obor – Technologie a technika zpracování odpadů 
1989 – 1993
SOU Strojírenské, ČKD Praha 
Obor – Mechanik strojů a zařízení  
 
Název přednášky:
Bioplynka – odpadní materiály
 
Přednáška představí Areál ekologického využití odpadu skupiny Compag brantner green solutions. V areálu jsou zpracovány zbytky ze škol, restaurací, prošlé potraviny a bio odpad z celého regionu, který se v technologii bioplynové stanice přemění na biometan, který je následně tankován do autobusů a dalších vozidel v čerpací stanici bio cng umístěné v areálu. 
Nela Vinklerová
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
Název přednášky:
Chemická recyklace
Ing. Jaromír Vorel
ŠKO-ENERGO, s.r.o.

Vystudoval strojní fakultu ČVUT Praha.

Pracoval v energetice a chemii od roku 1980. Nejprve v Elektrárně Počerady, poté v Kuvajtu. Od roku 1995 do roku 2009 řídil projekty a provoz v oblasti technických plynů (kyslík, dusík, argon a vodík) ve společnosti Air Products ve střední a východní Evropě.

Mezi lety 2009 a 2013 byl ředitelem jednotky energetických služeb Unipetrolu RPA Litvínov, od roku 2013 je jednatelem společnosti ŠKO-ENERGO, generálního dodavatele energií pro Škodu Auto.

Je předsedou předsednictva Sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE/AEM).

 
Název přednášky:
Role a výzvy teplárny v průmyslové energetice
Milan Vrána
ČEZ, a.s.
Název přednášky:
Tepelný napáječ ETE – České Budějovice
 
Prezentace se zabývá projektem tepelného napáječe z Jaderné elektrárny Temelín do Českých Budějovic.
V první části je uveden stručný popis přípravy a realizace projektu. Na tuto část navazuje popis trasy tepelného napáječe. Jedná se o podpovrchovou liniovou stavbu horkovodního napáječe zhotovenou technologii předizolovaného potrubí, délky 26 km, jejíž trasa byla volena s maximálním ohledem k životnímu prostředí. Trasa je navržena také s ohledem na technologické požadavky předizolovaného potrubí, přičemž jedním z hlavních kritérií byla absence spodní vody ve větší části navržené trasy. Dalším z kritérií bylo v maximální možné míře se vyhnout zastavěným oblastem a respektovat přirozené hranice krajiny. Z těchto důvodu vede navržená trasa v převážné části podél komunikace II/105 a v oblasti Českého Vrbného podél ZVN a VVN vedení.  Součástí tepelného napáječe jsou tři čerpací stanice s celkem 14 čerpadly a 7 potrubních mostů.
Dále jsou uvedeny základní konstrukční a výkonové parametry. Horkovod je zhotoven z předizolovaného potrubí DN 500 / 800 (přívodní potrubí), DN 500 / 710 (vratné potrubí). Maximální přenášený tepelný výkon činí 100 MW, při maximálním průtoku 1233 t/h a teplotě 140 °C. Jmenovitý teplotní spád pro zimní měsíce byl navržen 140 / 70 °C, pro letní měsíce pak 90 / 60°C. Tepelné ztráty se pohybují do 5 ti %. Minimální předpokládaná životnost pak činí 30 let.
Prezentace se dále zabývá technickým a funkčním popisem jednotlivých stavebních objektů a technologických celků, včetně tlakového diagramu tepelného napáječe, principů měření předávaného tepla a provozních zkušeností z první topné sezóny.
David František Wagner
kandidát do Evropského parlamentu za Piráty

David František Wagner je původní profesí učitel a game designer, posledních sedm let v českém a Evropském parlamentu působí jako poradce v průmyslové, ekologické a ekonomické politice. Je členem Republikového výboru Pirátů a do Evropského parlamentu kandiduje z pátého místa.

 

účastník Panelu 1:
“Co můžeme čekat od nového Evropského parlamentu“.

Agnieszka Walica
Metkom Król Sp z.o.o.

Název přednášky:

Kompletní řešení pro výstavbu potrubí, plynoinstalací, energetických instalací a dalších inženýrských sítí
Ing. Tomáš Weigner
Teplárny Brno, a.s.

ředitel správy zdrojů a sítí, Teplárny Brno, a.s.

Studium: 
VŠB Ostrava, Energetické stroje a zařízení

Pracovní zkušenosti:
1987-2012 Teplárny Brno, a.s. 
2012-2018 SAKO Brno, a.s. – ředitel divize spalovna
2018– Teplárny Brno, a.s. – ředitel správy zdrojů a sítí

 

Název přednášky:
Využití akumulace tepla a elektrické energie na provoze Červený mlýn

 

Provoz Červený mlýn spojuje hned několik vysoce efektivních technologií – paroplynový cyklus, systém akumulace tepla do horké vody (v největším měřítku v ČR) a největší elektrodový kotel v ČR.
Provoz Červený mlýn se právem řadí mezi technologickou špičku ve střední Evropě. 
Na provoze Červený mlýn je realizována výroba tepla a elektřiny v paroplynovém cyklu. Vyrobené teplo je dodáváno v horké vodě. Instalovaný výkon byl v roce 2019 rozšířen o nový elektrodový kotel poskytující služby výkonové rovnováhy v České přenosové soustavě. Elektrická energie je dodávána do rozvodné sítě distributora kabelovým vedením.

 
Mgr. Zdeněk Zajíček
Hospodářská komora ČR, prezident
Mgr. Zdeněk Zajíček se narodil 10. 5. 1967 v Praze. Absolvoval pražskou právnickou fakultu. Je považovaný za nápaditého inovátora a jednu z klíčových postav digitalizace u nás. Za svou třicetiletou kariéru má za sebou celou řadu úspěšných projektů. Autorsky, legislativně a realizačně se podílel a podílí na projektech CzechPOINT, Datové schránky, Základní registry, Státní pokladna, Bankovní identita, Digitalizace stavebního řízení, Digitální technické mapy, Zákon o právu na digitální služby.  
Působil jako náměstek na ministerstvech financí, spravedlnosti a vnitra. V současné době je poradcem premiéra Petra Fialy pro digitalizaci a digitální transformaci a také poradcem ministra dopravy pro stejnou oblast. Je viceprezidentem Hospodářské komory ČR, prezidentem ICT Unie a místopředsedou Rady vlády pro informační společnost. Je také zastupitelem hlavního města Prahy, kde stojí v čele klubu zastupitelů za ODS. V dubnu 2022 byl zvolen místopředsedou ODS.  
Celý život se věnoval sportu. Sám byl aktivním hráčem basketbalu, mezinárodním basketbalovým rozhodčím a předsedou České basketbalové federace. Nyní si s chutí rekreačně zaběhá, zajezdí na kole nebo kolečkových bruslích, zahraje tenis, vyrazí na lyže nebo na golf.  
Zdeněk Zajíček je ženatý, má tři dospělé syny a dva vnuky.
 
účastník Panelu 2:
„Teplárenství, součást kritické infrastruktury v transformaci do r. 2030“
Ing. Slavoj Zemánek
United Energy, a.s.
projektový manažer ZEVO Komořany, United Energy, a.s.
Absolvent ČVUT v Praze, Fakulty stavební. Senior Project Manager s certifikací IPMA, úrovně B. Profesní kariéru započal v oblasti stavebnictví, konkrétně s betonovými konstrukcemi mezi lety 2002 a 2009. Následujících třináct let, tedy od roku 2009 do roku 2022, se pohyboval v segmentu plynárenství. Během této doby se podílel na EPC projektech, které zahrnovaly instalace plynových turbín a jejich modernizace, stejně jako modernizaci kompresorových stanic. Měl také možnost pracovat na mezinárodních projektech v Rusku, Tunisku, Maďarsku a na Slovensku.
Od roku 2022 se jako projektový manažer věnuje projektu ZEVO Komořany. Tato pozice mu umožňuje aplikovat jeho rozsáhlé zkušenosti a dovednosti v oblasti řízení projektů, a to jak na národní, tak mezinárodní úrovni.
 
Název přednášky:
ZEVO Komořany
 
Tato přednáška nabídne ucelený přehled o projektu energetického využití odpadu v EVO Komořany, jež tvoří důležitou součást procesu dekarbonizace teplárny. Posluchačům bude představena historie projektu a jeho současný stav z pohledu investora, zahrnující rovněž představení dodavatelů a technické specifikace.  Přednáška dále osvětlí technické výzvy projektu, plánované milníky a klíčové aspekty, které jsou nezbytné pro úspěšnou realizaci a integraci ZEVO do energetického mixu teplárny v Komořanech.
Webové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookie.
Více | Zpracování osobních údajů