PROGRAM KONFERENCE

úterý 25. 4. 2017

08:30 -9:30
Registrace účastníků
 
9:15
Zahájení výstavy
 
9:25
Vyhlášení a předání čestných medailí zasloužilým energetikům
 

KLIMATICKO-ENERGETICKÝ RÁMEC 2030 A ROLE TEPLÁREN VE SVĚTĚ CHYTRÝCH SÍTÍ

MALÝ SÁL
Moderátor:  Hana  Koutná

9:50
Zahájení konference
Přednášející: Mirek Topolánek, Teplárenské sdružení České rep ubliky
 
10:00
Úvodní slovo
Přednášející: Richard Brabec, ministr životního prostředí
 
10:20
Klimatická agenda a reforma EU ETS
Přednášející: Pavel Zámyslický, Ministerstvo životního prostředí 
Více informací o přednášce
 
10:40
Zimní balíček EU z pohledu průmyslu
Přednášející: Václav Trejbal, Svaz průmyslu a dopravy
Více informací o přednášce
 
11:00
Evropské kodexy z pohledu ČEPS
Přednášející: Martin Kašák, Česká energetická a přenosová soustava, a.s.
 
11:20
Role výroben elektřiny připojených do distribučních soustav ve světě chytrých sítí
Přednášející: Aleš Krula, PREdistribuce, a.s.
Více informací o přednášce
 
11:40
Role tepláren ve světě chytrých sítí - panelová diskuse
Moderátor: Jiří Feist, člen výkonné rady TS ČR
 
12:10-13:20
oběd
 

 
TECHNIKA A TECHNOLOGIE V TEPLÁRENSTVÍ
 
MALÝ SÁL
Moderátor: Pavel Noskievič, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 
13:00
Příběh fosilní energetiky
Přednášející: Pavel Noskievič, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Více informací o přednášce
 
13:15
LCP BREF – konečná fáze schvalovacího procesu, možnosti implementace včetně diskuse k tématu
Přednášející: Jan Slavík, Ministerstvo životního prostředí
 
13:50
Ekologický program Opatovice – od úspěšné realizace po další cíle
Přednášející: Stanislav Ondráček, Elektrárny Opatovice, a.s.
14:05
Odsíření kotlů s prvky fluidní techniky malých a střeních výkonů
Přednášející: Matěj Obšil, Uchytil s.r.o.
Více informací o přednášce
14:20
Systémy Šok-Pulz-Generátory
Přednášející: Mirek Spicar, Explosion Power
Více informací o přednášce
 
14:35-15:10
coffee break
 
15:10
Emise rtuti ze spalování uhlí
Přednášející: Karel Borovec, Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava 
Více informací o přednášce
15:30
Kontinuální měření rtuti
Přednášející: Michal Rejzek, SICK spol. s r.o.
Více informací o přednášce
 
15:50
Rtuť – emisní monitoring a možnosti snížení emisí
Přednášející:
Pavel Frolka, ČEZ a.s.
Více informací o přednášce
 
16:10
State-of-the-art ochrana proti korozi či erozi jako způsob prodloužení životnosti a snížení provozních nákladů kritických celků v České republice
Přednášející: Daniel Spálenka, IGS Europe, s.r.o.
Více informací o přednášce
 
16:30
Energoblok na biomasu - kombinovaná výroba tepla a elektřiny z ORC turbíny
Přednášející: Josef Géba, B:POWER
Více informací o přednášce
 
16:50
Distribuovaný sběr dat a synergie mezi energetikou a teplárenstvím
Přednášející: Bedřich Beneš, ModemTec s.r.o.
Více informací o přednášce
 

PÉČE O ZÁKAZNÍKA V TEPLÁRENSTVÍ
 
LABSKÝ SÁL
Moderátor: Martin Hanák, Svaz českých a moravských bytových družstev
 
13:10
Zahájení moderátorem
 
13:15
Instalace nových regulačních prvků do domů
Přednášející: Roman Mikulenka, ECOONE CZECH, s.r.o.
Více informací o přednášce
 
13:30
Biodiverzita a péče o zákazníky
Přednášející: Pavel Kolář, Veolia Energie ČR, a.s. 
Více informací o přednášce
 
13:50
Zkušenosti s aplikací zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelné energetice
Přednášející: Stanislav Janiš, Slovenský zväz výrobcov tepla
Více informací o přednášce
14:10
Jak předcházet nespokojenosti svých zákazníků - aneb předběhněte neseriózní nabízeče plynových kotelen a tepelných čerpadel
Přednášející: Pavel Kocián, WILKOP-trade, spol. s  r.o.
Více informací o přednášce
 
14:25
Dlouhodobé partnerství se zákazníky (věrnostní program ve Studénce)
Přednášející: Libor Stuchlík, POWGEN a.s.
Více informací o přednášce
 
14:45-15:15
coffee break
 
15:15
Péče o zákazníky v rozsáhlých CZT
Přednášející: Tomáš Sluka, Pražská teplárenská a.s.
Více informací o přednášce
 
15:30
Pohled družstva na vztah dodavatel tepla a klient
Přednášející: Martin Hanák, Svaz českých a moravských bytových družstev
Více informací o přednášce
 
15:45
Zákaznická komunikace a nabídka doplňkových služeb
Přednášející: Vlastimil Sucháček, Teplárny Brno a.s.
Více informací o přednášce
 
16:00
Péče o zákazníka - panelová diskuze
Moderátor: Hana Koutná
Účastníci: Pražská teplárenská, Svaz českých a moravských bytových družstev, Teplárny Brno
SPOLEČENSKÝ VEČER, TEREZIÁNSKÝ DVŮR
 
19:00
Zahájení společenského večera moderátorem
Představení projektů roku 2016 - vyhlášení oceněných projektů na slavnostním večeru
 

středa 26. 4. 2017
 
08:30 - 9:00
Registrace účastníků
 
ODPADY A JEJICH ENERGETICKÉ VYUŽITÍ
 
MALÝ SÁL 
Moderátor: Jan Maršák, Ministerstvo životního prostředí
 
9:00
Zahájení moderátorem
 
9:05  
Oběhové hospodářství v ČR a nové směrnice EU v odpadech
Přednášející: Jan Maršák, Ministerstvo životního prostředí
 
9:25
Shrnutí posledního vývoje odpadového hospodářství a výhled k možnostem dalšího využití odpadů
Přednášející: Petr Havelka, Česká asociace odpadového hospodářství
Více informací o přednášce
 
9:45
Pohled obcí na problematiku odpadů a jejich energetické využití
Přednášející: Pavel Drahovzal, Svaz měst a obcí České republiky
 
10:05-10:40
coffee break
 
10:40
Slasti a strasti projektu ZEVO v povolovací fázi
Přednášející: Steffen Thomas Zagermann, TEREA Cheb s.r.o.
Více informací o přednášce
 
11:00
Pohled TS ČR na problematiku energetického využití odpadů
Přednášející: Martin Hájek, Teplárenské sdružení ČR
 
11:15
Spalování čistírenských kalů
Přednášející: Ondřej Beneš, VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
 
11:30-12:30
oběd
 
12:30
Význam a limity energetického využití odpadů
Přednášející: Martin Pavlas, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
Více informací o přednášce
 
12:50
Směsný komunální odpad - srovnání technologií nakládání s odpady
Přednášející: Milan Chromík, VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
 
13:10
Spalovna nemocničního odpadu  za 230 dní
Přednášející: Marek Filip, EVECO Brno s.r.o.
Více informací o přednášce
 
13:30
Spoluspalování TAP ze specifického průmyslového odpadu a hnědého uhlí
Přednášející: František Hrdlička, České vysoké učení technické
 
14:00-15:00
coffee break
 

 
EKONOMIKA PROVOZU A ROZVOJE TEPLÁRENSKÝCH SOUSTAV
 
LABSKÝ SÁL 
Moderátor: Martin Hájek, Teplárenské sdružení ČR
 
9:00
Zahájení moderátorem
 
9:05
Postup těžby na dolech Bílina do hranic územně ekologických limitů dle vládního usnesení č. 827/2015
Přednášející: Rudolf Kozák,  Severočeské doly a.s.
Více informací o přednášce
 
9:25
Aktuality v emisním obchodování a výhled na 4. obchodovací období
Přednášející: Jan Tůma, Ministerstvo životního prostředí
Více informací o přednášce
 
9:45
Čím budeme topit, malé  a střední teplárny - výsledky analýzy ekonomičnosti tepelných zdrojů
Přednášející: Tomáš Drápela, Plzeňská teplárenská, a.s.
Více informací o přednášce
 
10:05
Legislativní smršť ohledně zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a její praktické dopady
Přednášející: Jan Lehký, Michal Forýtek, Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář
Více informací o Janu Lehkém a o přednášce
Více informací o Michalu Forýtkovi a opřednášce
 
10:25-10:50
coffee break
 
10:50
Podpora kogenerace v Německu
Přednášející: Milan Šimoník, COGEN Czech
Více informací o přednášce
11:10
Využití kogeneračních jednotek v teplárenských soustavách
Přednášející: David Bauer, Tomáš Chadim, ČEZ ESCO 
Více informací Davidu Bauerovi a o přednášce
Více informací Tomáši Chadimovi a o přednášce
 
11:30
Využití elektrokotle pro poskytování systémových služeb
Přednášející: Jiří Mrkus, ŠKO-ENERGO, s.r.o.
Více informací o přednášce
 
11:55
Napojení nízkoteplotních zdrojů do SZT
Přednášející: Pavel Sláma, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky, Centrum kompetence PTTE
Více informací o přednášce
 
12:20-13:20
oběd
 
13:00
Aktuální informace o II. výzvě programu Úspory energie v SZT (OP PIK)
Přednášející: Martin Fiala, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Více informací o přednášce
 
13:20
Hlavní faktory ovlivňující ekonomiku projektů dálkových rozvodů tepla a chladu
Přednášející: Michal Vimr, Uponor Infra Fintherm a.s.
Více informací o přednášce
 
13:40
Posudky energetických specialistů podle nové legislativy pro teplárenské provozy
Přednášející: Josef Karafiát, ORTEP, s.r.o. 
Více informací o přednášce
 
14:00
Praktické zkušenosti s ověřováním měřidel tepla
Přednášející: Vladislav Šmarda, ENBRA, a.s. 
Více informací o přednášce
 
14:20
Energetická a ekonomická efektivita výroby a distribuce tepla v CZT - pomůže pokročilá regulace?
Přednášející: Jiří Cigler, Feramat Cybernetics, s.r.o., Martin Chlupáč, Energocentrum Plus, s.r.o.
Více informací o přednášce
 
14:40
Provozní podmínky měřidel průtoku a tepla v bytových objektech
Přednášející: Václav Edr, TPM Znalecká kancelář, s.r.o.
Více informací o přednášce

15:00
coffee break

 

 
VALNÁ HROMADA TEPLÁRENSKÉHO SDRUŽENÍ  ČESKÉ REPUBLIKY
13:00
Prezence Valné hromady
 
14:00 - 15:00
Valná hromada